Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-01-2000 ]

ΠΟΛ.1027/27.1.2000 Τύπος και περιεχόμενο της Δήλωσης Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας έτους 2000 Φυσικών και Νομικών Προσώπων και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται μ αυτή

(Τύπος και περιεχόμενο της Δήλωσης Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας έτους 2000 Φυσικών και Νομικών Προσώπων και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται μ αυτή )

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1008959/3/0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
ΓΕΝ. ΔΙΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Δ13η)
Τμήμα: Φ.Μ.Α.Π.
Πληροφορίες: ¶ννα Αδάμ – Κόλλια
Τηλέφωνο: 3375233

ΠΟΛ.: 1027

ΘΕΜΑ: «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, έτους 2000 φυσικών και νομικών προσώπων και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτήν».

1008959/3/0013/ΠΟΛ.1027/27.1.00

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 27 του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α'/18.2.1997) "Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις".

2. Την υπ' αριθ. 1067780/82/Γ0013/ (ΦΕΚ 549/Β') Απόφαση Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει.

3. Την υπ' αριθ. 1129485/479/Γ0013/Απόφαση Υπουργού Οικονομικών.

4. Την υπ' αριθ. 1079551/105/Γ0013/ Απόφαση Υπουργού Οικονομικών "Τύπος και περιεχόμενο φύλλων υπολογισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων".

5. Την υπ' αριθ. 1129487/480/Γ0013/ΠΟΛ.1311/3.12.1996 Απόφαση Υπουργού Οικονομικών "Τύπος και περιεχόμενο φύλλων υπολογισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων".

6. Την υπ' αριθ. 1108284/384/Γ0013/ Απόφαση Υπουργού Οικονομικών.

7. Την υπ' αριθ. 1107357/5686/ΔΤΥ/Απόφαση Υπουργού Οικονομικών.

8. Την υπ' αριθ. 1121210/6271/ΔΤΥ/Απόφαση Υπουργού Οικονομικών.

9. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/Α0006/4.10.1996 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκχωρούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
10. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

1. Για το οικονομικό έτος 2000 ο τύπος και το περιεχόμενο της Δήλωσης Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, τόσο των Φυσικών, όσο και των Νομικών Προσώπων, έχουν ως το υπόδειγμα που επισυνάπτεται ως παράρτημα της απόφασης αυτής. 2. Η δήλωση αυτή θα υποβάλλεται σε ένα (1) αντίτυπο και θα συνοδεύεται, κατά
περίπτωση, με τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αποδεικτικά έγγραφα της αντιπροσώπευσης ή πληρεξουσιότητας, όταν η δήλωση υποβάλλεται από αντιπρόσωπο ή πληρεξούσιο του υπόχρεου.

β) Πιστοποιητικό της αρμόδιας Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής, που να αποδεικνύει την ηλικία του επικαρπωτή, όταν δηλώνονται ακίνητα στα οποία ο φορολογούμενος έχει ισόβια ή αορίστου χρόνου επικαρπία ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα που εξομοιώνεται με την επικαρπία ή έχει ψιλή κυριότητα. Αντί του ως άνω πιστοποιητικού, είναι δυνατή η προσκόμιση επικυρωμένου φωτοαντίγραφου της αστυνομικής ταυτότητας.

Δεν απαιτείται πιστοποιητικό όταν το εμπράγματο δικαίωμα είναι ορισμένου χρόνου.

γ) Οταν η δήλωση υποβάλλεται από τους κληρονόμους του υπόχρεου: Αντίγραφο της διαθήκης - στην περίπτωση της εκ διαθήκης διαδοχής - και πιστοποιητικό του Γραμματέα Πρωτοδικών ότι δεν δημοσιεύθηκε νεότερη διαθήκη.
Πιστοποιητικό της αρμόδιας Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής για το είδος και το βαθμό συγγένειάς τους με τον κληρονομούμενο ή κληρονομητήριο, στην περίπτωση της εξ αδιαθέτου διαδοχής.

δ) Οταν συντρέχει κατά το νόμο περίπτωση έκπτωσης ενυπόθηκου δανείου, βεβαίωση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Τράπεζας για το δάνειο αυτό, μαζί με φωτοαντίγραφο του συμβολαίου παροχής υποθήκης.

ε) Οταν συντρέχει κατά το νόμο περίπτωση απαλλαγής της αξίας γεωργικής ή κτηνοτροφικής ή δασικής έκτασης, βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας ή του Δασαρχείου ότι η έκταση που δηλώνεται είναι γεωργική ή κτηνοτροφική ή δασική, κατά περίπτωση.

Αν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης οι βεβαιώσεις της παραγράφου αυτής δεν έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, η δήλωση υποβάλλεται χωρίς τις βεβαιώσεις αυτές, οι οποίες προσκομίζονται αμέσως μετά τη χορήγησή τους.

3. Μόνο η δήλωση Φ.Μ.Α.Π. των Νομικών Προσώπων θα συνοδεύεται από τα οικεία φύλλα υπολογισμού της αξίας (1-5, Κ1-Κ9 και αντικειμενικής αξίας γης), όπως αυτά προβλέπονται στις ανωτέρω σχετικές Αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.

4. Η δήλωση της παρ. 1 της απόφασης αυτής, καθώς και τα φύλλα υπολογισμού της αξίας (1-5, Κ1-Κ9 και αντικειμενικής αξίας γης) είναι δυνατό να υποβληθούν σε φύλλο που έχει εκτυπωθεί σε απλό μηχανογραφικό χαρτί. Σε κάθε περίπτωση, όμως, θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που περιέχονται στη δήλωση της
παρ. 1 και στα οικεία φύλλα.

Για οποιαδήποτε ανακρίβεια ή παράλειψη των ανωτέρω στοιχείων, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις των άρθρων 1 και 4 του Ν.2523/1997 (ΦΕΚ 179/Α') κυρώσεις.

5. Σε περίπτωση που η αξία της ακίνητης περιουσίας που δηλώνεται πριν από κάθε μείωσή της, που προβλέπεται από το νόμο, είναι μικρότερη από το αφορολόγητο όριο, δεν είναι αναγκαία η συνυποβολή με τη δήλωση οποιουδήποτε πιστοποιητικού.

6. Ο Προϊστάμενος ΔΟΥ μπορεί να ζητήσει την προσκόμιση και οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού στοιχείου, όταν κατά τον έλεγχο της δήλωσης το κρίνει απαραίτητο.

7. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο