Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-08-2015 ]

Αριθ. 82959/5.8.2015 Τροποποίηση της υπ' αριθ. 50231/22-11-2012 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Σύσταση της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της περίπτωσης (α) της παρ. 15 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004 και καθορισμός της διαδικασίας λειτουργίας της»

(Τροποποίηση της υπ' αριθ. 50231/22-11-2012 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Σύσταση της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της περίπτωσης (α) της παρ. 15 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004 και καθορισμός της διαδικασίας λειτουργίας της»)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αριθ. 82959

(ΦΕΚ Β' 1699/14-08-2015)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3299/2004 « Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση» (Φ.Ε.Κ. 261/Α'/23-12-2004), όπως ισχύει, και ειδικότερα την παράγραφο 8, το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 12, τις περιπτώσεις α, δ, ζ, η της παραγράφου 15 του άρθρου 7 καθώς και την παράγραφο 10 του άρθρου 12, αυτού.

2. Τις διατάξεις του Ν. 2996/2002 «Ελληνικό σχέδιο οικονομικής ανασυγκρότησης των Βαλκανίων» (Φ.Ε.Κ. 62/Α'/28-3-2002), όπως ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 6 παρ. 4 αυτού.

3. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας» (Φ.Ε.Κ. 45/Α'/9-3-1999), όπως ισχύει, και ειδικότερα τα άρθρα 13, 14 και 15 αυτού.

4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α'/22-4-2005).

5. Τις διατάξεις του Π.δ. 178/2000 « Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (Φ.Ε.Κ. 165/Α'/ 14-7-2000).

6. Το Π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ Α' 21/27-01-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών".

7. Το Π.δ. 24/2015(ΦΕΚ Α' 21/27-01-2015) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

8. Την υπ' αριθ. 44672/24-4-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Διορισμός Μετακλητού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού».

9. Την υπ' αριθ. 55565/28-5-2015 του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού καθώς και στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων του πρώην υπουργείου ανάπτυξης και Ανταγωνισμού»

10. Τα εδάφια α και β, της παρ. 4 του άρθρου 241 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α'/11-4-2012).

11. Τις διατάξεις του Π.δ. 117/2012 (ΦΕΚ 202/τ.Α'/ 19-10-2012) «Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών και Δικτύων».

12. Το άρθρο 17 του Ν. 3205/2003 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του νόμου 3833/2010 (Φ.Ε.Κ. 40/ τ.Α'/15-3-2010), στο οποίο προβλέπεται ότι λόγω της ιδιαίτερης σημασίας ενός συλλογικού διοικητικού οργάνου για την Οικονομία της Χώρας δύναται αυτό να συνεδριάζει πέραν του ωραρίου των Δημοσίων Υπηρεσιών,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1


Τροποποιείται το άρθρο 1 της υπ' αριθ. 50231/22.11.2012 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ως εξής:

«Άρθρο 1
1. Συστήνεται στο Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 15, περ. α του Ν. 3299/2004, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 241 παρ. 4β του Ν.4072/2012, Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή, μέλη της οποίας είναι:
α. Ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, ως Πρόεδρος.
β. Ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών.
γ. Ο Νομικός Σύμβουλος ή ο Πάρεδρος του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.
δ. Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.
ε. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Έγκρισης και Παρακολούθησης Επενδύσεων, της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.
στ. O Προϊστάμενος του τμήματος Αξιολόγησης της Διεύθυνσης Έγκρισης και Παρακολούθησης Επενδύσεων της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.
ζ. Ο Προϊστάμενος του τμήματος Ελέγχου της Διεύθυνσης Έγκρισης και Παρακολούθησης Επενδύσεων, της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.
η. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Εκταμίευσης και Συγχρηματοδοτούμενων Έργων, της Διεύθυνσης Έγκρισης και Παρακολούθησης Επενδύσεων, της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.
θ. Ένας (1) εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
ι. Δύο (2) υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Εξωτερικών των δύο ανώτατων βαθμών της ιεραρχίας.
ια. Ένας (1) εκπρόσωπος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.).
ιβ. Ένας (1) εκπρόσωπος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.).
ιγ. Ένας (1) εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.).
ιδ. Ένας (1) εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. (Τ.Ε.Ε.)
ιε. Ένας (1) εκπρόσωπος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, ειδικός σε θέματα επενδύσεων.
ιστ. Ένας (1) εκπρόσωπος του Enterprise Greece.
ιζ. Ένας (1) εκπρόσωπος του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕ.Π.Ε).
2. Της Επιτροπής προεδρεύει ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.
3. Ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών, οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Εξωτερικών των δύο ανώτατων βαθμών της ιεραρχίας καθώς και ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος μετέχουν στην Επιτροπή με δικαίωμα ψήφου, μόνο όταν συζητούνται θέματα που αφορούν επενδύσεις που πραγματοποιούνται στην αλλοδαπή σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του Ν. 2601/1998 και την παράγραφο 10 του άρθρου 12 του Ν. 3299/2004 και κατά τα οριζόμενα στον Ν. 2996/2002. Στην περίπτωση αυτή, προκειμένου οι ψήφοι να μην υπερβαίνουν τους (11) έντεκα που προβλέπει ο νόμος, μετέχουν στην συνεδρίαση ως μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), ο εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.), ο εκπρόσωπος του Enterprise Greece και ο εκπρόσωπος του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕ.Π.Ε).
4. Οι Γενικοί Γραμματείς του Υπουργείου Οικονομίας Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, καθώς και οι Γενικοί Γραμματείς των λοιπών Υπουργείων ή εκπρόσωποι αυτών, δύνανται να καλούνται στις συνεδριάσεις της Επιτροπής για τη διατύπωση απόψεων και την παροχή διευκρινίσεων, όταν συζητούνται θέματα της αρμοδιότητάς τους.
Επίσης στις συνεδριάσεις της Επιτροπής δύναται να καλούνται από τον Πρόεδρο ή να γίνονται δεκτοί με απόφαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής εκπρόσωποι των επενδυτικών φορέων, Υπηρεσιών του Δημοσίου και λοιπών φορέων εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων προς υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής.
5. Ο Νομικός Σύμβουλος ή ο Πάρεδρος του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού ή ο νόμιμος αναπληρωτής του συμμετέχει στη Γνωμοδοτική Επιτροπή ως μέλος, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
6. O Προϊστάμενος του τμήματος Αξιολόγησης, ο Προϊστάμενος του τμήματος Ελέγχου και Προϊστάμενος του τμήματος Εκταμιεύσεων και Συγχρηματοδοτούμενων έργων της Διεύθυνσης Έγκρισης και Παρακολούθησης Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού μετέχουν με δικαίωμα ψήφου στην Επιτροπή, μόνο όταν συζητούνται θέματα αρμοδιότητας του τμήματός τους, ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις είναι μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου.
7. Η Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή έχει μόνο τακτικά μέλη και δεν δύναται να οριστούν αναπληρωματικά μέλη.»

Άρθρο 2

«Τροποποιείται το άρθρο 4 της υπ' αριθ. 50231/22.11.2012 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ως εξής:

«Άρθρο 4
Κανονισμός Λειτουργίας της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής

1. Οι συνεδριάσεις της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής για την γνωμοδότηση επί των θεμάτων που εισηγείται η Υπηρεσία, πραγματοποιούνται στο Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα εντός ή πέραν από το ωράριο των Δημοσίων Υπηρεσιών, μετά από πρόσκληση των μελών της από τον Πρόεδρο, η οποία αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
2. Η Γραμματεία της Επιτροπής τηρεί βιβλίο εισερχομένων εισηγήσεων. Θέμα προς συζήτηση, για το οποίο δεν υπάρχει υπογεγραμμένη από όλους τους αρμόδιους εισήγηση ή δεν έχει αποσταλεί έγκαιρα στην γραμματεία της Κ.Γ.Ε. ηλεκτρονικά, δεν συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη.
3. Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Έγκρισης και Παρακολούθησης Επενδύσεων διαβιβάζει μέσω της Γραμματείας της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής ηλεκτρονικά στον Πρόεδρο της Κ.Γ.Ε. λίστα με έτοιμα προς συζήτηση θέματα, προκειμένου να διαμορφώσει την ημερήσια διάταξη της επόμενης Κ.Γ.Ε.
4. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η ύπαρξη λάθους σε εισήγηση, η οποία έχει ήδη αποσταλεί στα μέλη της Επιτροπής, η εισήγηση δεν αποσύρεται από την ημερήσια διάταξη στην οποία έχει περιληφθεί. Ο εισηγητής δύναται να αιτηθεί κατά τη συνεδρίαση της Κ.Γ.Ε. αναβολή της συζήτησης με σχετική καταγραφή στα πρακτικά. Η Κ.Γ.Ε. έχει την αποφασιστική αρμοδιότητα να κρίνει την τύχη του σχετικού αιτήματος και σε περίπτωση απόρριψης να προβεί στην κατ' ουσίαν εξέταση της υπόθεσης.
5. Οι εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων παραδίδονται στη γραμματεία της Επιτροπής και καταγράφονται σε ειδικό βιβλίο εισερχομένων εισηγητικών. Μαζί με την πρωτότυπη εισήγηση παραδίδεται και ένα αντίγραφο, το οποίο διαβιβάζεται στον Πρόεδρο της Κ.Γ.Ε.. Εισηγήσεις που δεν φέρουν όλες τις υπογραφές (εισηγητής/τμηματάρχης/Διευθυντής) και την αντίστοιχη ημερομηνία δεν παραλαμβάνονται. Επίσης, δεν παραλαμβάνονται εισηγήσεις για τις οποίες δεν έχει αποσταλεί στη γραμματεία το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο.
6. Στο τέλος του κειμένου κάθε εισήγησης, στο σημείο που γράφονται τα συμπεράσματα και η πρόταση της υπηρεσίας, ο εισηγητής θα πρέπει να καταγράφει τα σημεία για τα οποία ζητά την έγκριση-γνωμοδότηση της Επιτροπής.
7. Τα ουσιαστικά λάθη στα Πρακτικά που διαπιστώνονται μετά τις υπογραφές θα διορθώνονται χειρόγραφα και θα θεωρούνται έγκυρα με την υπογραφή του Προέδρου της Επιτροπής. Για τα προφανή και ασήμαντα λάθη ή παραλείψεις (π.χ. λάθη εκ παραδρομής) θα αρκεί η υπογραφή του γραμματέα της Επιτροπής.
8. Μετά τη σύνταξή τους, τα πρακτικά θα υπογράφονται και θα διανέμονται στους εισηγητές για την σύνταξη των σχετικών αποφάσεων. Οι εισηγητές θα ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ημερομηνία διανομής των πρακτικών.
9. Οι γραμματείς της Επιτροπής τηρούν πρακτικά των συζητήσεων των θεμάτων κάθε συνεδρίασης. Τα πρακτικά μετά την σύνταξή τους κοινοποιούνται στα παρασταθέντα στη συνεδρίαση μέλη, τα οποία εντός πέντε (5) ημερών από την λήψη πρέπει να προβάλλουν εγγράφως προς το γραμματέα της Επιτροπής τυχόν αντιρρήσεις για το περιεχόμενό τους Σε περίπτωση που υπάρχει σχετική ενημέρωση της γραμματείας, αλλά όχι καταγεγραμμένη διαφωνία εντός της ως άνω προθεσμίας, τεκμαίρεται η αποδοχή του κειμένου των πρακτικών. Για την εγκυρότητα των πρακτικών αρκεί η υπογραφή του Προέδρου της Επιτροπής.
10. Η διαδικασία σύνταξης, κοινοποίησης και τελικής έγκρισης των πρακτικών πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία συνεδρίασης της Κ.Γ.Ε.
11. Για λόγους διαφάνειας της διαδικασίας, οι συνεδριάσεις της Κ.Γ.Ε. με επιμέλεια της γραμματείας της θα ηχογραφούνται, εφόσον υπάρχει η σχετική υλικοτεχνική δυνατότητα. Η ηχογράφηση θα γίνεται παράλληλα προς την καταγραφή των πρακτικών και δεν θα υποκαθιστά τη διαδικασία αυτή. Τα πρακτικά θα συντάσσονται σύμφωνα προς τα καταγεγραμμένα κείμενα της Γραμματείας, με επικουρική χρήση του ηχογραφημένου αρχείου. Το ψηφιακό αρχείο ηχογράφησης των Κ.Γ.Ε. θα τηρείται στη γραμματεία της Κ.Γ.Ε., ενώ αντίγραφα ασφαλείας θα τηρούνται στη γραμματεία του Προέδρου της. Πρόσβαση στο ψηψιακό αρχείο ηχογραφήσεων θα έχουν ο εκάστοτε αρμόδιος υπουργός και εξουσιοδοτημένα από αυτόν πρόσωπα, τα μέλη της Κ.Γ.Ε., καθώς και οι αρμόδιοι εισηγητές κατόπιν σχετικής άδειας του Προέδρου της Κ.Γ.Ε.
12. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αφού λάβει υπόψη τη λίστα με τα έτοιμα προς συζήτηση θέματα που του έχει αποστείλει η υπηρεσία και ορίσει την ημερομηνία συνεδρίασης της επικείμενης Κ.Γ.Ε., υπογράφει την ημερήσια διάταξη, την αποστέλλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο γραμματέα της Επιτροπής και εκείνος την κοινοποιεί στα μέλη και στους εισηγητές. Η κοινοποίηση της πρόσκλησης θα πραγματοποιείται πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Μαζί με την πρόσκληση κοινοποιούνται στα μέλη και οι οικείες εισηγήσεις. Σε περίπτωση μη έγκαιρης αποστολής της πρόσκλησης και των οικείων εισηγήσεων, ο Πρόεδρος ορίζει νέα ημερομηνία συνεδρίασης της Κ.Γ.Ε., προκειμένου να τηρηθεί η προβλεπόμενη προθεσμία.
13. Στα τακτικά μέλη παρέχεται περιθώριο δύο (2) εργάσιμων ημερών, προκειμένου να δηλώσουν στη γραμματεία αν θα παραβρεθούν στην συνεδρίαση. Σε περίπτωση διαπίστωσης έλλειψης απαρτίας, ο Πρόεδρος αναβάλει σε ρητή ημερομηνία τη Συνεδρίαση με σχετική επιστολή που αποστέλλεται στα μέλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
14. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
15. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος και τα μισά τουλάχιστον από τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής.
16. Τα υπογεγραμμένα πρακτικά, καθώς και τα σχέδια των εισηγήσεων τηρούνται στο αρχείο της γραμματείας.
17. Οι φορείς με αίτησή τους δύνανται να λαμβάνουν αντίγραφα των πρακτικών, των εισηγητικών εκθέσεων, καθώς και των ψηφιακών αρχείων ηχογράφησης.
18. Η αποστολή της πρόσκλησης, των εισηγήσεων και κάθε άλλης ενημέρωσης γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
19. Στην γραμματεία της Επιτροπής τηρείται ειδικό Βιβλίο-Αρχείο (αποτελούμενο από τις εκτυπώσεις του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), στο οποίο καταχωρίζονται για κάθε συνεδρίαση κατά χρονολογική σειρά όλες οι ενέργειες της γραμματείας που αφορούν στην ενημέρωση των μελών και των εισηγητών, τόσο για τις πράξεις που αφορούν στην προετοιμασία της συνεδρίασης, όσο και τις πράξεις που έπονται των συνεδριάσεων (π.χ. αποστολή της πρόσκλησης στα μέλη, διανομή στους εισηγητές των πρακτικών, έγκριση των πρακτικών)».
20. Ο Πρόεδρος της Κ.Γ.Ε. σε συνεργασία με την γραμματεία της Επιτροπής συντάσσει ετήσια έκθεση στην οποία συμπεριλαμβάνονται αναλυτικά στοιχεία με τον αριθμό και τα θέματα των συνεδριάσεων , τις γνωμοδοτήσεις της Κ.Γ.Ε. καθώς και τις αποφάσεις που εκδίδονται στο πλαίσιο της λειτουργίας της Κ.Γ.Ε. Τη διαδικασία συνεπικουρούν όλοι οι Προϊστάμενοι των τμημάτων της Διεύθυνσης Έγκρισης και Παρακολούθησης Επενδύσεων οι οποίοι ενημερώνουν σε μηνιαία βάση την Γραμματεία της Επιτροπής για την έκδοση των σχετικών διοικητικών πράξεων που άπτονται των γνωμοδοτήσεων της Κ.Γ.Ε.

Άρθρο 3

1. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της υπουργικής απόφασης 50231/22.11.2012 (ΦΕΚ Β'/3233).

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Αυγούστου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο