Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-08-2015 ]

Αριθ. πρωτ.: 2/48792/0004/22.7.2015 Τροποποίηση της αριθμ. 2/14955/0004/17-3-2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανασυγκρότηση συλλογικών οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών, στα οποία μετέχουν Προϊστάμενοι ή υπάλληλοι των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας» (Β' 484)

(Τροποποίηση της αριθμ. 2/14955/0004/17-3-2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανασυγκρότηση συλλογικών οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών, στα οποία μετέχουν Προϊστάμενοι ή υπάλληλοι των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας» (Β' 484))

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 22 Ιουλίου 2015
Αριθ.Πρωτ.:2/48792/0004

(ΦΕΚ Β' 1686/12-08-2015)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ : Ε'

Ταχ. Δ/νση:Πανεπιστημίου 37
Τ.Κ. 10165 Αθήνα
Πληροφορίες: Μ.Ματζοράκη
e-mail:[email protected]
Τηλ:210 3338283
Fax:210 3338202

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθ. 2/14955/0004/17.3.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανασυγκρότηση συλλογικών οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών, στα οποία μετέχουν Προϊστάμενοι ή υπάλληλοι των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας» (Β'484).

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 1 του άρθρου 42 του Ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α' 251),

β) των άρθρων 89, 99, 100, 101 και 103 του Π.Δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 128), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

γ) του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 178), όπως ισχύει,

δ) της παρ. 6 του άρθρου 4 του Α.Ν. 263/1968 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων περί δημοσίων κτημάτων» (Α' 12), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 25 του Ν. 2166/1993 «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» (Α' 137),

ε) του άρθρου 3 του Ν. 2971/2001 «Αιγιαλός παραλίας και άλλες διατάξεις» (Α' 285),

στ) του άρθρου 9 του Ν. 3130/2003 «Μισθώσεις ακινήτων για στέγαση δημόσιων Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 76),

ζ) της παρ. 21 του άρθρου 46 του Ν. 3220/2004 «Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής - αντικειμενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις» (Α' 15),

η) της παρ. 4 του άρθρου 26 του Ν. 2579/1998 «Φορολογικές διαρρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α' 31),

θ) των άρθρων 13 έως 15 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45),

ι) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας που κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 98),

ια) του Π.Δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 21),

ιβ) των Π.Δ. 44/2015 «Αποδοχή παραίτησης Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» και 45/2015 « Διορισμός Υπουργού Οικονομικών» (Α' 73).

2. Την αριθμ. Δ6Α 1101689 ΕΞ2011/18-7-2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανασυγκρότηση συλλογικών οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών, για τα οποία η αρμοδιότητα ορισμού μελών περιήλθε στους Γενικούς Γραμματείς Περιφερειών, όπως καταγράφηκε με την αριθμ. 1063649/790/Α0006/3-8-2004 υπουργική απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου 46 του Ν. 3220/2004 (Α' 15) και στη συνέχεια στους Γενικούς Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (Α' 87)», (ΑΔΑ:4Α5ΧΗ-Ε1Α) όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Δ6Α 1119192 ΕΞ2012/29-8-2012 (ΑΔΑ:Β4Θ9Η-9Θ2) όμοια.

3. Την αριθμ. 2/14955/0004/17-3-2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανασυγκρότηση συλλογικών οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών, στα οποία μετέχουν Προϊστάμενοι ή υπάλληλοι των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας» (Β' 484).

4. α) Τα αριθμ. ΔΔΠ ΕΞ2015/1295Α/26-5-2015 και ΔΔΠΑ 0008733ΕΞ2015/10-6-2015 έγγραφα της Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας.

β) Τα αριθμ. 8468/799/5.5.2015 και 9668/27.5.2015 έγγραφα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Αττικής.

γ) Τα αριθμ. Π.δ. ΗΡΑ 2030/29-4-2015 και Π.δ. ΗΡΑ 3379/27-5-2015 έγγραφα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Κρήτης.

δ) Το αριθμ. 6586/28-5-2015 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου.

5. Το γεγονός ότι στις έδρες των Περιφερειακών Διευθύνσεων της Δημόσιας Περιουσίας δεν λειτουργούν Αυτοτελή Γραφεία.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Ι. Τροποποιούμε την αριθμ. 2/14955/0004/17-3-2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β' 484), ως εξής:

1. Αντικαθιστούμε τον τίτλο της αναφερόμενης στην περίπτωση Β της παρ. Ι του διατακτικού της απόφασης Επιτροπής, ως εξής:
«Β. Επιτροπή Αναγνώρισης Δικαιούχων Εξαγοράς Μεριδίου του Δημοσίου από το Κτήμα Αμύνταιου (Π.δ. 284/1988 άρθ. 99)»

2. Αντικαθιστούμε το υπ' αριθμ. 2) στοιχείο των περιπτώσεων Γ, Δ, Ε και ΣΤ της παρ. Ι του διατακτικού της απόφασης, ως εξής:
Γ. Επιτροπή καθορισμού αιγιαλού και παραλίας, παλαιού αιγιαλού καθώς και της όχθης, παλαιάς όχθης και παρόχθιας ζώνης (Π.δ. 284/1988 αρθ. 100, του Ν. 2971/ 2001 άρθ. 3 και 31)

«2) Στη θέση του μηχανικού του κλάδου ΠΕ ή TE Πολιτικών Μηχανικών ή Τοπογράφων Μηχανικών της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας που προτείνεται από τον Προϊστάμενό της, ορίζουμε Μηχανικό του κλάδου ΠΕ ή TE Μηχανικών, εκ των προβλεπόμενων από το νόμο περί αιγιαλού ειδικοτήτων, της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας, με αναπληρωτή του μηχανικό των ανωτέρω κατηγοριών και ειδικοτήτων που υπηρετεί είτε στην έδρα της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας είτε στο Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης κατά χωρική αρμοδιότητα. Όσον αφορά στο αναπληρωματικό μέλος, σε περίπτωση που δεν υπηρετεί μηχανικός των ανωτέρω κατηγοριών και ειδικοτήτων στην Περιφερειακή Διεύθυνση ή στο Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας, ορίζεται μηχανικός των ανωτέρω κατηγοριών και ειδικοτήτων από άλλο Αυτοτελές Γραφείο αρμοδιότητας της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης, και ελλείψει αυτού, δύναται να μετέχει μηχανικός των ανωτέρω κατηγοριών και ειδικοτήτων της οικείας Περιφέρειας ή Δήμου».

Δ. Επιτροπή καθορισμού θέσεων αμμοληψίας (Π.Δ. 284/1988 άρθ. 100, Α.Ν. 1219/1938 άρθ. 2, Α.Ν. 263/1968 άρθ. 5)
«2) Στη θέση του μηχανικού του κλάδου ΠΕ ή TE Πολιτικών Μηχανικών ή Αρχιτεκτόνων ή Τοπογράφων Μηχανικών της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας που προτείνεται από τον Προϊστάμενό της, ορίζουμε Μη-χανικό του κλάδου ΠΕ ή TE Μηχανικών της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας, με αναπληρωτή του μηχανικό των ανωτέρω κατηγοριών που υπηρετεί είτε στην έδρα της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας είτε στο Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης κατά χωρική αρμοδιότητα. Όσον αφορά στο αναπληρωματικό μέλος, σε περίπτωση που δεν υπηρετεί μηχανικός στην Περιφερειακή Διεύθυνση ή στο Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας, ορίζεται μηχανικός από άλλο Αυτοτελές Γραφείο αρμοδιότητας της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης και ελλείψει αυτού, δύναται να μετέχει μηχανικός των κατηγοριών ΠΕ ή TE της οικείας Περιφέρειας ή Δήμου».

Ε. Επιτροπή Εκμίσθωσης και Εκποίησης Δημοσίων και Ανταλλάξιμων Κτημάτων (Π.δ. 284/1988 άρθ. 101).

«2) Στη θέση του μηχανικού του κλάδου ΠΕ ή TE Πολιτικών Μηχανικών ή Αρχιτεκτόνων ή Τοπογράφων Μηχανικών της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας που προτείνεται από τον Προϊστάμενό της, ορίζουμε Μηχανικό του κλάδου ΠΕ ή TE Μηχανικών της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας, με αναπληρωτή του μηχανικό των ανωτέρω κατηγοριών που υπηρετεί είτε στην έδρα της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας είτε στο Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης κατά χωρική αρμοδιότητα. Όσον αφορά στο αναπληρωματικό μέλος, σε περίπτωση που δεν υπηρετεί μηχανικός στην Περιφερειακή Διεύθυνση ή στο Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας, ορίζεται μηχανικός από άλλο Αυτοτελές Γραφείο αρμοδιότητας της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης και ελλείψει αυτού, δύναται να μετέχει μηχανικός των κατηγοριών ΠΕ ή TE της οικείας Περιφέρειας ή Δήμου».

ΣΤ. Επιτροπή Στέγασης Δημόσιων Υπηρεσιών (Π.Δ. 284/1988 άρθ. 103, Ν. 3130/2003 άρθ. 9)

«2) Στη θέση του μηχανικού του κλάδου ΠΕ ή TE Πολιτικών Μηχανικών ή Αρχιτεκτόνων ή Τοπογράφων Μηχανικών της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας που προτείνεται από τον Προϊστάμενό της, ορίζουμε Μηχανικό του κλάδου ΠΕ ή TE Μηχανικών της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας, με αναπληρωτή του μηχανικό των ανωτέρω κατηγοριών που υπηρετεί είτε στην έδρα της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας είτε στο Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης κατά χωρική αρμοδιότητα. Όσον αφορά στο αναπληρωματικό μέλος, σε περίπτωση που δεν υπηρετεί μηχανικός στην Περιφερειακή Διεύθυνση ή στο Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας, ορίζεται μηχανικός από άλλο Αυτοτελές Γραφείο αρμοδιότητας της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης και ελλείψει αυτού, δύναται να μετέχει μηχανικός των κατηγοριών ΠΕ ή TE της οικείας Περιφέρειας ή Δήμου».

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Ακριβές αντίγραφο

Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου Γραμματείας και ΑρχείουΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο