Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-08-2015 ]

Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ 5017223 ΕΞ 2015/14.8.2015 Κοινοποίηση Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός και της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης αφετέρου

(Κοινοποίηση Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός και της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης αφετέρου)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 14-08-2015
Αρ. Πρωτ.:ΔΔΘΤΟΚ 5017223ΕΞ2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Ευαγγελία Καραβανά
Τηλέφωνο: 2106987541
FAX: 2106987489
Email: [email protected]

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός και της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης αφετέρου.

ΣΧΕΤ: Η αριθ. πρωτ. Β1759/471/27-10-2008 ΔΥΟΟ (Ενδιάμεση Συμφωνία για το εμπόριο και τα εμπορικά θέματα, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης).

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφενός και της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης αφετέρου (εφεξής ΣΣΣ). Η αναφερόμενη ΣΣΣ καθώς και η Απόφαση του Συμβουλίου και της Επιτροπής της 21.04.2015 (2015/998/ΕΕ,Ευρατόμ) για τη σύναψη της ΣΣΣ, δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L 164/30.06.2015).

Η κοινοποιούμενη Συμφωνία τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2015, βάσει των οριζόμενων στο άρθρο 134 αυτής και μετά από την έκδοση της προαναφερόμενης Απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής της 21.04.2015 σχετικά με τη σύναψη της ΣΣΣ.

Με την έναρξη ισχύος της κοινοποιούμενης ΣΣΣ, έπαψε να ισχύει η Ενδιάμεση Συμφωνία για το εμπόριο και τα εμπορικά θέματα μεταξύ της ΕΚ και της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, η οποία είχε τεθεί σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2008 και προέβλεπε την ταχεία θέση σε ισχύ των διατάξεων για το εμπόριο και τα εμπορικά θέματα της ΣΣΣ (κοινοποίηση με την ανωτέρω σχετική ΔΥΟΟ). Ειδικά για τα θέματα ενδιαφέροντός μας (Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων και Πρωτόκολλο Καταγωγής) οι σχετικές ρυθμίσεις στη ΣΣΣ παραμένουν κατά βάσει ίδιες με τις αντίστοιχες της Ενδιάμεσης Συμφωνίας, στο κείμενο της οποίας σε κάθε ένα από τα σχετικά άρθρα υπήρχε παραπομπή στα αντίστοιχα άρθρα της ΣΣΣ.

Στο πλαίσιο αυτό, στο άρθρο 135 της ΣΣΣ ορίζεται ότι για ορισμένες διατάξεις της ΣΣΣ, για τις οποίες ίσχυε η Ενδιάμεση Συμφωνία ΕΚ-Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, όπου στη ΣΣΣ αναφέρεται ο όρος «ημερομηνία θέσης σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας» νοείται η ημερομηνία θέσης σε ισχύ της σχετικής Ενδιάμεσης Συμφωνίας, σε ότι αφορά τις υποχρεώσεις που περιέχονται σε αυτές τις διατάξεις. Ειδικότερα, η εν λόγω ρύθμιση αφορά τις διατάξεις του Τίτλου IV (Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων) , τα άρθρα 71 και 73 της παρούσας Συμφωνίας, των Πρωτοκόλλων 1, 2, 4, 5, 6 και 7 καθώς και των σχετικών διατάξεων του Πρωτοκόλλου 3 της ΣΣΣ.(άρθρο 135, σελ.44)

Τα Παραρτήματα Ι έως VII και τα Πρωτόκολλα 1,2,3,4,5,6 και 7 της κοινοποιούμενης Συμφωνίας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. (άρθρο 128, σελ.43)

Λόγω του μεγάλου μεγέθους της εν λόγω Συμφωνίας και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, σας κοινοποιούμε το Πρωτόκολλο Καταγωγής που περιλαμβάνεται στο Πρωτόκολλο 2 της ΣΣΣ (σελ.317- 423), και στο οποίο ρυθμίζονται θέματα μεταξύ άλλων σχετικά με τον ορισμό της έννοιας της καταγωγής, την σώρευση, τις επαρκείς και ανεπαρκείς να προσδώσουν καταγωγή επεξεργασίες, τον κανόνα «απευθείας μεταφοράς», θέματα πιστοποίησης της καταγωγής, καθώς και ρυθμίσεις για την διοικητική συνεργασία.

Το πλήρες κείμενο της Συμφωνίας μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της Επίσημης Εφημερίδας της Ε.Ε: http://eur-lex.europa.eu/, είτε στον Πίνακα των Προτιμησιακών Δασμολογικών Καθεστώτων ο οποίος έχει αναρτηθεί στην Διαδικτυακή Πύλη Υπηρεσιών Ελληνικών Τελωνείων στην ιστοσελίδα του ICIS net στη διαδρομή «Αρχική σελίδα - Υπηρεσίες για Οικονομικούς Φορείς - Προτιμησιακά Καθεστώτα» .

Επισημαίνεται ότι στην ελληνική έκδοση του κοινοποιούμενου Πρωτοκόλλου Καταγωγής όπου αναφέρεται ο όρος «Πιστοποιητικό Καταγωγής» νοείται ως «Αποδεικτικό Καταγωγής», λόγω λανθασμένης απόδοσης στην ελληνική γλώσσα.

Οι επαγγελματικοί ή συνδικαλιστικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα με τα συνημμένα της, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για τη σχετική ενημέρωση των μελών τους.


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο/Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/ΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο