Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-08-2015 ]

Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου Κύρωση του σχεδίου σύμβασης οικονομικής ενίσχυσης από τον ευρωπαϊκό μηχανισμό σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της συμφωνίας χρηματοδότησης

(Κύρωση του σχεδίου σύμβασης οικονομικής ενίσχυσης από τον ευρωπαϊκό μηχανισμό σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της συμφωνίας χρηματοδότησης)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο σχέδιο νόμου “Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης”

Άρθρο 1

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ


Με την προτεινόμενη ρύθμιση ενσωματώνεται στην ελληνική έννομη τάξη το πλαίσιο τακτικού ελέγχου των επιχειρήσεων, όπως προβλέπεται στην Οδηγία 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου. Άξονας της προτεινόμενης ρύθμισης είναι η ελάφρυνση των μικρών επιχειρήσεων από δυσανάλογες διοικητικές επιβαρύνσεις, καθιστώντας ως προς αυτές προαιρετικό τον τακτικό έλεγχο, ενώ ταυτόχρονα, προβλέπεται αναμόρφωση του ελεγκτικού πλαισίου, θεσπίζοντας κανόνες που εγγυώνται τη διαφάνεια και την έγκυρη πληροφόρηση.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.2: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν.Δ.49/1968 (Α΄ 294)

Με τις υπόψη διατάξεις επιδιώκεται η άρση των περιορισμών στη χορήγηση των αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης με την κατάργηση της απόδειξης της πραγματοποίησης ακαθάριστων εσόδων ως προϋπόθεσης για την χορήγηση των αδειών κυκλοφορίας. Με τον τρόπο αυτό αναμένεται ότι θα διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις στην απόκτηση την απαιτούμενων μεταφορικών μέσων για την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.3: ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

1. Με την προτεινόμενη ρύθμιση αίρεται ο νομοθετικός καθορισμός της ανώτατης διάρκειας συντήρησης του παστεριωμένου γάλακτος, η οποία πλέον θα ορίζεται με ευθύνη του παρασκευαστή. Η ρύθμιση στοχεύει στην πλήρη ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία του σχετικού ενωσιακού δικαίου, και προβλέπεται να δώσει νέα ώθηση στην αγορά του παστεριωμένου γάλακτος, ενισχύοντας τις ροές εισαγωγών και εξαγωγών, μέσω της παροχής μεγαλύτερης χρονικής ευελιξίας στους παραγωγούς. Ταυτόχρονα, δεν διακινδυνεύεται η προστασία των καταναλωτών και της δημόσιας υγείας.

2. α. Τροποποίηση άρθρου 2 παρ. 8 Ν. 3526/2007: Η διάκριση μεταξύ αρτοποιείων και πρατηρίων πώλησης άρτου, δημιουργεί σύγχυση στους καταναλωτές και δεν εγγυάται ότι οι καταναλωτές αντιλαμβάνονται τη διαφορά μεταξύ των δύο. Με την προτεινόμενη τροποποίηση, εγκαταστάσεις πρατηρίων πώλησης άρτου που προβαίνουν σε έψηση άρτου από έτοιμα προϊόντα ζύμης και που διαθέτουν τις απαραίτητες εγκαταστάσεις περάτωσης της έψησης του άρτου θα μπορούν να κάνουν χρήση της ονομασίας "αρτοποιείου". Εξάλλου, οι αρτοποιοί θα μπορούν να διευκρινίζουν και να τονίζουν (με σχετικές σημάνσεις, πινακίδες κλπ) αν η παραγωγή λαμβάνει χώρα εξ ολοκήρου στην επιχείρησή τους ή αν εκεί του λαμβάνει χώρα μόνο η τελική έψηση. Επιπρόσθετα, σημεία πώλησης άρτου που δεν διαθέτουν εγκαταστάσεις έψησης, θα αποκλείονται από το δικαίωμα της χρήσης του όρου "αρτοποιείου" ή συναφών όρων. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται αφενός ο ανταγωνισμός και αφετέρου οι καταναλωτές θα έχουν περισσότερες επιλογές.

β. Τροποποίηση εδαφίου 2 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 3526/2007: Με την παρούσα τροποποίηση, αίρονται οι περιορισμοί αναφορικά με τα σημεία πώλησης άρτου. Συγκεκριμένα, η προηγούμενη ρύθμιση, απαγόρευε αφενός την πώληση άρτου σε ιχθυοπωλεία, περίπτερα, κρεοπωλεία, πτηνοπωλεία και παντοπωλεία και αφετέρου σε καταστήματα που δεν πωλούν τρόφιμα ή ποτά. Ήδη με την προτεινόμενη ρύθμιση αίρονται οι περιορισμοί αυτοί, προσβλέποντας σε μία αύξηση της ζήτησης προϊόντων άρτου ή αρτοσκευασμάτων, καθώς σε κάθε περίπτωση για την δημιουργία σημείων πώλησης άρτου θα είναι απαραίτητη ή τήρηση των αυστηρών υγειονομικών και οικοδομικών κανόνων προκειμένου να διαφυλάσσεται η υγείας των καταναλωτών. Με την άρση των περιορισμών αυτών θα δημιουργηθεί περισσότερη ζήτηση για άρτο και αρτοσκευάσματα οδηγώντας σε αύξηση των πωλήσεων και θα διευκολύνεται και ο καταναλωτής.

3. Με την προτεινόμενη διάταξη σκοπείται η περαιτέρω αποσαφήνιση του μεταφορικού έργου που μπορούν να διενεργούν τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης, το οποίο συνίσταται στη μεταφορά προσχηματισμένης ομάδας προσώπων και αποσκευών, όπως ρητώς περιγράφεται στις περιπτώσεις των στοιχείων α΄- η΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του νόμου 711/1977. Περαιτέρω, απαγορεύεται ρητώς η εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου όπως αυτό εκτελείται από τις τακτικώς αστικές και υπεραστικές επιβατικές γραμμές.

4. Στο πλαίσιο της πλήρους απελευθέρωσης της τουριστικής αγοράς και της προσαρμογής αυτής στα νέα οικονομικά και φορολογικά δεδομένα, καταργείται το όριο των τριάντα (30) ημερών που προβλεπόταν στις καταργούμενες νομοθετικές διατάξεις για το χαρακτηρισμό της μίσθωσης ως τουριστικής. Η έναρξη ισχύος του νέου σχετικού θεσμικού πλαισίου από την 1η Νοεμβρίου 2015 αποσκοπεί στην ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας και δραστηριότητας.

5. Καταργείται η υποχρέωση διατήρησης προς πώληση μεμονωμένων τεμαχίων προϊόντος που αποτελεί μέρος προωθητικής ενέργειας, η οποία προϋποθέτει την αγορά δύο συσκευασιών.

6. Με την προτεινόμενη ρύθμιση, διατηρείται ο καθορισμός των συγκεκριμένων εκπτωτικών περιόδων, αλλά ταυτόχρονα παρέχεται η ευκαιρία σε κάθε επιχείρηση να προβεί σε πώληση εμπορευμάτων σε μειωμένες τιμές, πέραν αυτών των περιόδων, συνεκτιμώντας τις ανάγκες του καταναλωτικού κοινού και τους σχετικούς επιχειρηματικούς κινδύνους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.1: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.4001/2011 (Α΄179) ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


Η Ελλάδα ως ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεσμεύεται να εναρμονίσει το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της ελληνικής αγοράς ενέργειας, Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου (ΦΑ) με το ισχύον πλαίσιο του τρίτου ενεργειακού πακέτου που προωθεί συστηματικά η Ε.Ε σε όλα τα κράτη μέλη προκειμένου οργανώσει την ‘Ενεργειακή Ένωση» της Ευρώπης, όπως διακήρυξε προσφάτως
Στόχος της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς ενέργειας στον Ηλεκτρισμό και στο ΦΑ είναι η δημιουργία μιας ανοικτής ενεργειακής αγοράς που θα παρέχει, σε όλους τους καταναλωτές, τη δυνατότητα να επιλέγουν ελεύθερα προμηθευτή στο ρεύμα και το ΦΑ , σε όλους τους προμηθευτές να προμηθεύουν ελεύθερα ενέργεια στους πελάτες τους, και στην οικονομία να αξιοποιεί τις νέες σύγχρονες ενεργειακές υποδομές και να περιορίζει το κόστος της ενέργειας στις παραγωγικές δραστηριότητες της χώρας.
Ωστόσο διατηρούνται ακόμη εμπόδια και φραγμοί στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ενεργειακής αγοράς , κυρίως στην πρόσβαση στα δίκτυα, διαφορετικές ταχύτητες στα κράτη μέλη στις προσπάθειες της σταδιακής ολοκλήρωσης της ενεργειακής αγοράς, αποκλίσεις στις τιμές καταναλωτή στη χονδρεμπορική και λιανική αγορά, στην ελεύθερη επιλογή προμηθευτή για τους καταναλωτές, νέες ευκαιρίες για όλες τις επιχειρήσεις, αύξηση του διασυνοριακού και εσωτερικού εμπορίου, ασφάλεια και διαφοροποίηση στον εφοδιασμό, ανταγωνιστικές τιμές και υψηλότερη ποιότητα παρεχομένων υπηρεσιών, βελτίωση του μείγματος καυσίμου και της αειφόρου ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο αυτής της πραγματικότητας, επιχειρείται και στη χώρα μας η εναρμόνιση με το μοντέλο αγοράς που οικοδομείται στην Ε.Ε με το τρίτο ενεργειακό πακέτο (Target model) στον Ηλεκτρισμό και το ΦΑ.

Ειδικότερα δρομολογείται η προσαρμογή της λιανικής αγοράς ΦΑ με τα ισχύοντα στα άλλα κράτη μέλη. Απαιτείται για αυτό ο διαχωρισμός (Unbundling) των ήδη λειτουργούντων επιχειρήσεων διανομής ΦΑ των γνωστών ΕΠΑ που λειτουργούν μέχρι σήμερα με απόκλιση από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των δικτύων, λόγω εγκεκριμένων από την Κομισιόν παρεκκλίσεων που θεσμοθετήθηκαν κατά την αρχική συγκρότησή τους . Ανάλογος διαχωρισμός έχει υλοποιηθεί πρόσφατα στην Μεταφορά του ΦΑ (υψηλή πίεση) με τη δημιουργία της ΔΕΣΦΑ.

Απαιτείται για αυτό η τροποποίηση και συμπλήρωση του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179)

Το μοντέλο ΦΑ που είναι θεσμοθετημένο σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε εφαρμόζει ήδη το διαχωρισμό των δραστηριοτήτων της λιανικής, με τη λειτουργία δύο επιχειρήσεων, Διαχείρισης και Διανομής, ρυθμιζόμενη δραστηριότητα Διανομής με αντικειμενικούς κανόνες πρόσβασης τρίτων στα δίκτυα και πλήρες άνοιγμα της αγοράς με σταδιακή κατάργηση των περιορισμών στην προμήθεια.

Στόχοι του ήδη λειτουργούντος διαχωρισμού, η επίτευξη ανταγωνιστικών τιμών στο ΦΑ και η ελεύθερη επιλογή προμηθευτή.

Λειτουργία ανάλογη με την επιτυχή ανταγωνιστική λειτουργία του τομέα της τηλεφωνίας

Ιδιαίτερη προσοχή κατά το διαχωρισμό πρέπει να δοθεί στο πόλο της ΔΕΠΑ σε όλη την έκταση της αναπτυσσόμενης αγοράς ως παράγοντα καθοριστικού διαχρονικά για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της λιανικής αγοράς ΦΑ.

Η απελευθέρωση της λιανικής αγοράς του ΦΑ θα αποτελέσει από μόνη της καταλυτικό παράγοντα για την αύξηση του ανταγωνισμού στο σύνολο της αγοράς χονδρεμπορικής και λιανικής.

Για αυτό η απελευθέρωση της λιανικής αγοράς ΦΑ και μάλιστα το ταχύτερο δυνατό αποτελεί τον κεντρικό στόχο του υπό έγκριση ν/σ με την τροποποίηση του ν 4001/2001, .ώστε να προχωρήσει ο διαχωρισμός για να λειτουργήσει απρόσκοπτα και αποτελεσματικά η νέα δομή της λιανικής αγοράς του ΦΑ.

Με βάση την ανάγκη υλοποίησης, του ανολοκλήρωτου αυτού βήματος, στην αγορά ΦΑ, τροποποιούνται ορισμένες τεχνοκρατικού χαρακτήρα διατάξεις του ν 4001/200, τις οποίες γνωρίζουν οι περισσότεροι βουλευτές από κατάθεση προηγούμενου σχετικού ν/σ και άρα θα γίνει ευκολότερη η αφομοίωσή και η αποδοχή, της αυστηρής τεχνοκρατικής υφής τους που στοχεύουν στην ολοκλήρωση της απελευθέρωσης της αγοράς ΦΑ στη λειτουργία του ανταγωνισμού προς όφελος των καταναλωτών οικιακών και βιομηχανικών και στη βελτίωση της ενεργειακής υποδομής της χώρας στην κρίσιμη προσπάθεια της για την παραγωγική ανασυγκρότησή της.

Η απελευθέρωση της λιανικής αγοράς ΦΑ μπορεί αντικειμενικά να ξεκινήσει στις αρχές του 2016 και να ολοκληρωθεί σταδιακά το 2018.

Ανάλογη ήταν και η πρόσφατη χρονική περίοδος που απαιτήθηκε για το διαχωρισμό και της Μεταφοράς του ΦΑ με την ανεξαρτητοποίηση της ΔΕΣΦΑ.

Κατά το διαχωρισμό των σημερινών Εταιρειών Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) οι εταιρείες μετασχηματίζονται σε Εταιρείες Διανομής Αερίου (ΕΔΑ) και σε εταιρείες Διαχειριστή Δικτύου Διανομής.

Ο διαχωρισμός είναι κατ’ αρχήν λογιστικός και ως εκ τούτου δεν επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του κράτους. Τυχόν απαιτήσεις που μπορεί να προκύψουν από το αποκλειστικό δικαίωμα προμήθειας που ασκούσαν κατά παρέκκλιση οι ΕΠΑ και η λήξη των αδειών τους πριν από την ολοκλήρωση του χρόνου της αδείας τους θα διευθετηθούν στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τον διαχωρισμό των ΕΠΑ.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.2: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Για την ανάπτυξη του ανταγωνισμού μεταξύ των συμμετεχόντων, στην χονδρεμπορική αλλά και την λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα, με σκοπό την μείωση του κόστους του ανταγωνιστικού σκέλους των λογαριασμών ρεύματος των καταναλωτών, τίθεται ως στόχος, από 1/1/2020 κανένας συμμετέχων να μην εγχέει ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο σύστημα και δίκτυο, η οποία να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικά εγχεόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από εγχώριες μονάδες παραγωγής και εισαγωγές, σε ετήσια βάση.

Το εγχείρημα θα παρακολουθεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού και εάν μέχρι 1/1/2019 διαπιστώσει αδυναμία επίτευξης του στόχου και του σκοπού, θα προτείνει κατάλληλα μέτρα. Εάν ο συμμετέχων δεν συμμορφωθεί στα μέτρα που του έχουν επιβληθεί, τότε η Επιτροπή Ανταγωνισμού, με αιτιολογημένη απόφασή της, επιβάλει συγκεκριμένο πρόστιμο από πέντε τοις εκατό (5%) έως δέκα τοις εκατό (10%) επί του ετήσιου κύκλου εργασιών της εταιρείας / συμμετέχων, κατά το προηγούμενο έτος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.1: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν.2318/1995 (Α΄126)

1-2-3: Με την τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του Ν. 2318/1995 διευρύνεται η περιφέρεια εντός της οποίας οι δικαστικοί επιμελητές ασκούν τα καθήκοντά τους και ορίζεται ως τέτοια εκείνη του εφετείου. Δεδομένης της ύπαρξης δύο εφετείων στο νομό Αττικής (Αθηνών και Πειραιά), σε καθένα από τα οποία υπάγεται ένα μόνο πρωτοδικείο (Αθηνών και Πειραιά αντίστοιχα), ορίζεται ότι οι δικαστικοί επιμελητές μπορούν να ασκούν τα καθήκοντά τους στις περιφέρειες και των δύο εφετείων, χωρίς ουσιαστικά να επέρχεται καμία μεταβολή στο υπάρχον καθεστώς, καθώς ήδη ασκούν τα καθήκοντά τους και στις δύο περιφέρειες των πρωτοδικείων Αθηνών και Πειραιά.

Η τροποποίηση της ανωτέρω διάταξης συνεπάγεται την τροποποίηση και της διάταξης του άρθρου 43 Ν. 2318/1995 που αφορά στις αποσπάσεις δικαστικών επιμελητών, ώστε σε περίπτωση που ανακύπτει ανάγκη, να είναι δυνατή η απόσπαση δικαστικού επιμελητή από περιφέρεια άλλου εφετείου.

Με την τροποποίηση του άρθρου 50 του Ν. 2318/1995 εισάγεται διάταξη σύμφωνα με την οποία οι αμοιβές των δικαστικών επιμελητών θα καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων δικαιωμάτων και Οικονομικών και για διάστημα που δεν θα υπερβαίνει την πενταετία, ενώ για τον καθορισμό τους θα λαμβάνονται υπόψη οι διενεργούμενες πράξεις, σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες άσκησης του επαγγέλματος του δικαστικού επιμελητή και τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της χώρας. Ακόμη, ορίζεται ότι σε κάθε πράξη δικαστικού επιμελητή θα αναγράφεται υποχρεωτικά το κόστος αυτής.

4. Μετά την τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του Ν. 2318/1995 επέρχονται οι αναγκαίες αλλαγές στις λοιπές διατάξεις του με την αντικατάσταση της λέξης «Πρωτοδικείο» με τη λέξη «Εφετείο» ή «Εφετείου» όπου αναφέρονται οι όροι «Πρωτοδικείο», ή «περιφέρεια Πρωτοδικείου», «γραμματεία Πρωτοδικείου», ή «Γραμματέας Πρωτοδικείου».

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.2: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

Μέχρι 31.10.2015 θα εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών, που θα τροποποιεί το άρθρο 1 της υπ' αριθμ.111376 απόφασης (Β΄13/11.1.2012) για τη μείωση του ποσοστού αμοιβής των συμβολαιογραφικών πράξεων για ποσό αντικειμένου συναλλαγής από 00 έως 120.000€, από 1% σε 0,80%.
Τα υπόλοιπα ποσοστά αμοιβής παραμένουν αμετάβλητα, όπως αναφέρονται στην ανωτέρω ισχύουσα Κ.Υ.Α.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.3: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν.3588/2007 (Α΄153)

1 έως 22: Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιχειρείται εκσυγχρονισμός συγκεκριμένων πτυχών του Πτωχευτικού Κώδικα με σκοπό τη βελτίωση, κατά προτεραιότητα, της αποτελεσματικής του εφαρμογής και λειτουργικότητας, καθώς και την ενίσχυση της ανταπόκρισής του προς τις αντίστοιχες διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Οι τροποποιήσεις αυτές αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου πλαισίου αλλαγών του δικαίου αφερεγγυότητας, οι οποίες θα λάβουν χώρα με πρωτοβουλία της Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής, η οποία λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Αν και ο Πτωχευτικός Κώδικας του 2007 αποτελεί ένα σύγχρονο νομοθέτημα το οποίο ανταποκρίνεται στις περισσότερες ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές, υπάρχουν επιμέρους τμήματά του που δεν φαίνεται να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες της συναλλακτικής δραστηριότητας (οφειλετών και πιστωτών), η οποία για περισσότερο από μια πενταετία μαστίζεται από τις επιπτώσεις μιας οξείας κρίσης ρευστότητας και γενικότερης οικονομικής κρίσης. Οι αλλαγές που προτείνονται με το παρόν αναμένεται να ανταποκριθούν στις παρατηρούμενες δυσκολίες, εισάγοντας περισσότερο εύχρηστες λύσεις και, ειδικότερα σε ότι αφορά τις αλλαγές στη διαδικασία εξυγίανσης, να διευκολύνουν τη διάσωση βιώσιμων επιχειρήσεων, επιτρέποντας σε αυτές ένα νέο ξεκίνημα, προς το γενικότερο όφελος της οικονομίας. Ειδικά στην προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης, οι αλλαγές που επιχειρούνται αναμένεται να καταστήσουν δυνατή την περισσότερο αποτελεσματική χρησιμοποίησή της προς όφελος οφειλετών και δανειστών, την ενίσχυση της δυνατότητας διάσωσης βιώσιμων επιχειρήσεων και διατήρησης θέσεων εργασίας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων από μη βιώσιμες επιχειρήσεις. Οι τροποποιήσεις που προτείνονται βρίσκονται σε πλήρη εναρμόνιση με τις αρχές που υιοθετεί η πρόσφατη Σύσταση της Επιτροπής της 12.3.2014 για μια νέα προσέγγιση για την επιχειρηματική αποτυχία και την αφερεγγυότητα (C 2014/1500, εφεξής «η Σύσταση»), καθώς και τις αποδεκτές διεθνείς πρακτικές στον τομέα της αντιμετώπισης της αφερεγγυότητας.

Ειδικότερα:

1. Με τις παραγράφους 1 και 2 καταργούνται οι ρυθμίσεις που προβλέπουν την αυτόματη λύση των διαρκών συμβάσεων συνεπεία της κήρυξης της πτώχευσης δυνάμει αντίστοιχων συμβατικών ρητρών (ρήτρες "ispo facto"), με την εξαίρεση των χρηματοοικονομικών συμβάσεων, ήτοι των συμβάσεων που έχουν ως αντικείμενο την παροχή τραπεζικών, πιστωτικών, επενδυτικών, ασφαλιστικών υπηρεσιών. Η εν λόγω τροποποίηση συνάδει με την διεθνή πρακτική και επιδιώκει την διατήρηση της αξίας της επιχείρησης του οφειλέτη.

2. Με τις παραγράφους 3, 4 και 5, η διαδικασία αναγγελίας των απαιτήσεων, επαλήθευσής τους, καθώς και υποβολής σχετικών αντιρρήσεων, συντέμνονται χρονικά, καθώς οι ισχύουσες ρυθμίσεις προβλέπουν ένα αδικαιολόγητα χρονοβόρο πλαίσιο. Ειδικότερα, η προθεσμία αναγγελίας των απαιτήσεων συντέμνεται από τρεις (3) σε έναν (1) μήνα, η προθεσμία επαλήθευσης επίσης από τρεις (3) σε έναν (1) μήνα, αλλά με κατ’εξαίρεση δυνατότητα παράτασης για δύο επιπλέον μήνες, ενώ εισάγονται σύντομες προθεσμίες έγερσης αντιρρήσεων και έκδοσης αποφάσεων επ’αυτών.

3. Με την παράγραφο 6 καταργείται η υποχρεωτική κλήτευση των μελών της διοίκησης στη δίκη της πτώχευσης καθώς δεν εξυπηρετεί κάποιο σκοπό ενώ αυξάνει το κόστος της διαδικασίας.

4. Με την παράγραφο 7 διευρύνεται το υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής της προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης (άρθρο 99 παρ. 1), έτσι ώστε να καταλαμβάνονται όχι μόνον οφειλέτες που βρίσκονται σε κατάσταση παρούσας ή επαπειλούμενης αδυναμίας εκπλήρωσης ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεων κατά τρόπο γενικό, αλλά και οφειλέτες, οι οποίοι, χωρίς να έχουν εισέλθει σε μια τέτοια κατάσταση, αντιμετωπίζουν απλώς πιθανότητα αφερεγγυότητας, η οποία δύναται να αρθεί με την ένταξή τους στη διαδικασία αυτή. Με τον τρόπο αυτό υλοποιείται η σχετική αρχή της Σύστασης (παρ. 6α) για έγκαιρη ένταξη στη διαδικασία, η οποία ενισχύει τη δυνατότητα εξυγίανσης επιχειρήσεων σε πρώιμο στάδιο πριν εισέλθουν στο στάδιο της αφερεγγυότητας. Επιπρόσθετα, το χρονικό διάστημα μετά το οποίο οφειλέτης, σε σχέση με τον οποίο έχει ήδη επικυρωθεί συμφωνία εξυγίανσης, μπορεί να επανυποβάλει αίτηση υπαγωγής, μειώνεται από πέντε (5) σε τρία (3) έτη.

5. Με την παράγραφο 8, καταργείται η διάταξη που επιβάλει στον οφειλέτη την υποχρέωση κατάθεσης ποσού από 2000 έως 7000 ευρώ, ανάλογα με την περίπτωση, με ποινή απαραδέκτου της αίτησης. Η κατάργηση αυτή κρίθηκε απαραίτητη όχι μόνον εξαιτίας των εξαιρετικά υψηλών ποσών που προβλέπει και της υποχρέωσης για προκατάθεση αυτών, αλλά επίσης, εξαιτίας της ρύθμισης ενός αντικειμένου που θα πρέπει να αφεθεί στη διακριτική ευχέρεια των μερών.

6. Με την παράγραφο 9, η διάρκεια της περιόδου διαπραγμάτευσης που προβλέπεται στο άρθρο 101 παρ. 1, διευρύνεται από δύο (2) (με δυνατότητα παράτασης για ακόμη έναν) σε τέσσερις (4) μήνες. Η διάρκεια αυτή δύναται να ανανεωθεί εφόσον αποδεικνύεται (κυρίως δια του αριθμού των πιστωτών που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις και του ύψους των εκπροσωπούμενων απαιτήσεων) πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με ανώτατο όριο τη συνολική διάρκεια δώδεκα (12) μηνών. Η τροποποίηση αυτή είναι αναγκαία, καθώς η σχετική πρακτική έχει αναδείξει την αδυναμία ευόδωσης των διαπραγματεύσεων στο προβλεπόμενο σήμερα μικρό χρονικό διάστημα. Οι προτεινόμενες προθεσμίες αντιστοιχούν στις μέγιστες προβλεπόμενες προθεσμίες αναστολής εκτέλεσης, οι οποίες με τη σειρά τους, είναι πλήρως εναρμονισμένες με τις προβλεπόμενες στην σχετική αρχή αρ. 13 της Σύστασης (βλ. και παρ. 8 παρόντος άρθρου).

7. Με την παράγραφο 10, διευκολύνεται η χορήγηση προσωρινής αναστολής με την κατάθεση της αίτησης ανοίγματος της διαδικασίας (άρθρο 103), για περιπτώσεις όπου υπάρχει αυξημένη πιθανότητα επίτευξης της συμφωνίας και υλοποίησης του στόχου της, αποτροπής δηλ. περιέλευσης του οφειλέτη σε κατάσταση παύσης πληρωμών. Με τον τρόπο αυτό, το ισχύον πλαίσιο χορήγησης αναστολής στο στάδιο αυτό, προσαρμόζεται πλήρως με αντίστοιχη αρχή της Σύστασης (αρ. 11), διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων σε περιπτώσεις όπου εμφανίζεται πιθανή τόσο η επίτευξη συμφωνίας όσο και η ευόδωση του σκοπού της. Στην περίπτωση αυτή, η απόφαση του δικαστηρίου θα βασισθεί προεχόντως στην έκθεση του εμπειρογνώμονα, η οποία συνοδεύει την αίτηση, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 παρ. 3.

8. Με την παράγραφο 11, η μέγιστη διάρκεια αναστολής που προβλέπεται στο άρθρο 103 παρ. 7, αυξάνεται κατά τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται πλήρης εναρμόνιση με την αρχή υπ’αριθμ. 13 της Σύστασης. Η διάρκεια, έτσι, από δύο μήνες αυξάνεται σε τέσσερις, με δυνατότητα ανανέωσης, εφόσον αποδεικνύεται πρόοδος στις διαπραγματεύσεις και ανώτατο όριο τους δώδεκα μήνες.

9. Με την παράγραφο 12, η παρ. 2 του άρθρου 106 β αντικαθίσταται, εισάγοντας ρύθμιση για αυτόματη αναστολή λήψης μέτρων ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη, σε περίπτωση υποβολής αιτήματος για άμεση επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 106 β του ΠτΚ. Η αναστολή προβλέπεται για το διάστημα από την υποβολή της συμφωνίας προς επικύρωση μέχρι την έκδοση απόφασης του δικαστηρίου για την αποδοχή ή απόρριψή της και για ανώτατο χρόνο τεσσάρων μηνών από την υποβολή της. Η ρύθμιση αυτή επιβάλλεται για λόγους ενίσχυσης και ευρύτερης χρήσης των προσυμφωνημένων διαδικασιών του άρθρου 106β, όπου οι πιστωτές έχουν ήδη συμβληθεί με τα απαιτούμενα ποσοστά και οιαδήποτε λήψη μέτρου στο ενδιάμεσο στάδιο, θα απέβαινε ενδεχομένως επιζήμια για την ευόδωση του σκοπού της διαδικασίας. Η ίδια ρύθμιση επιβάλλεται για τον ίδιο λόγο να επεκταθεί και σε περίπτωση αίτησης επικύρωσης συμφωνίας που δεν υποβάλλεται στο πλαίσιο της άμεσης διαδικασίας του άρθρου 106β αλλά συνάπτεται μετά το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης, στο πλαίσιο του άρθρου 106στ. Για την αποτροπή καταχρήσεων, αυτόματη αναστολή διώξεων μπορεί να ισχύσει μόνον μία φορά.

10. Mε τις παραγράφους 13 και 15, ρυθμίζεται η δυνατότητα επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης χωρίς να απαιτείται η γνώμη του εμπειρογνώμονα ως προς τη συνδρομή του κριτηρίου της βιωσιμότητας και χωρίς να πιθανολογεί το δικαστήριο τη συνδρομή του κριτηρίου αυτού, όπως προβλέπεται κατά το ισχύον δίκαιο στις διατάξεις 106 στ και 106 ζ. Η τροποποίηση αυτή διευκολύνει την επικύρωση συμφωνιών μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών, που πληρούν όλες τις υπόλοιπες τασσόμενες προϋποθέσεις, απαλλάσσοντας το δικαστήριο από την κρίση βιωσιμότητας που συνεπάγεται εξοικείωση με οικονομικές έννοιες και στοιχεία, η κρίση επί των οποίων επιβαρύνει χρονικά την έκδοση της απόφασης. Κατά τη ρύθμιση, η κρίση για τη βιωσιμότητα του οφειλέτη, επαφίεται εύλογα στους ίδιους τους πιστωτές του, με εισαγωγή όμως προϋποθέσεων που διασφαλίζουν τη γνώση όλων των πιστωτών για τις ρυθμίσεις της συμφωνίας και του συνοδευτικού επιχειρηματικού σχεδίου που τους αφορούν. Με την παράγραφο 14 τροποποιείται η διατύπωση της παραγράφου 2 του άρθρου 106ζ από αποφατική σε καταφατική για λόγους ευχερούς ανάγνωσής της σε συνδυασμό με την παράγραφο 15.

11. Με την παράγραφο 16, η διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης που προβλέπεται στο άρθρο 106 ια απλοποιείται ως προς συγκεκριμένες πτυχές της, έτσι ώστε να καταστεί περισσότερο εύχρηστη και δημοφιλής και να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό εργαλείο συνέχισης της δραστηριότητας της επιχείρησης ενός αφερέγγυου οφειλέτη. Προς το σκοπό αυτό, διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας έτσι ώστε να καλύπτει κάθε οφειλέτη, νομικό πρόσωπο, που πληροί τα κριτήρια του άρθρου 3 του Κώδικα, καταργείται η προϋπόθεση ύπαρξης αξιόχρεου επενδυτή ενδιαφερόμενου για την αγορά του ενεργητικού της επιχείρησης, προβλέπεται ο διορισμός εκκαθαριστή κατά το πρότυπο της διαδικασίας ειδικής διαχείρισης του ν. 4307/2014 (άρθρα 68 επ.), ρυθμίζεται η ευθύνη του εκκαθαριστή κατά τα ισχύοντα στο ν. 4307/2014 (άρθρα 69 παρ. 4), προβλέπεται ότι κύριες παρεμβάσεις μπορούν να ασκηθούν μόνον από πιστωτές του οφειλέτη που εκπροσωπούν συγκεκριμένο ποσοστό απαιτήσεων, προβλέπεται η άμεση καταβολή του προσφερόμενου τιμήματος, εισάγεται αναστολή ατομικών διώξεων σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης και προβλέπεται ότι η χρηματοδότηση καθώς και οι παροχές που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας απολαμβάνουν το προνόμιο του άρθρου 154 στοιχ. (α).

12. Με την παράγραφο 17, καταργούνται οι περιορισμοί που επιβάλλονται στη μείωση των απαιτήσεων, η οποία μπορεί να συμφωνηθεί στο πλαίσιο ενός σχεδίου αναδιοργάνωσης. Όπως προβλέπονται (άρθρο 110), οι περιορισμοί δεν εξυπηρετούν το σκοπό εισαγωγής τους, λαμβανομένου υπόψη ότι το σχέδιο αναδιοργάνωσης έχει τύχει πενιχρότατης εφαρμογής.

13. Με τις παραγράφους 18 και 19, η ρύθμιση των γενικών και της συρροής προνομίων στην πτώχευση ευθυγραμμίζεται με τις αντίστοιχες, πρόσφατες, ρυθμίσεις των άρθρων 975 και 977 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ν. 4335/2015), έτσι ώστε να μην υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ τους. Η ευθυγράμμιση αυτή ενισχύει τη νομική συνοχή και την ασφάλεια δικαίου σε έναν τομέα όπου τα συμφέροντα των οφειλετών και των διαφορετικών τάξεων των πιστωτών συγκρούονται μεταξύ τους.

14. Με την παράγραφο 20, η διαδικασία για μικρές επιχειρήσεις του άρθρου 162 απλοποιείται περαιτέρω με τη διεύρυνση εφαρμογής της και σε επιχειρήσεις που διαθέτουν ακίνητη περιουσία. Οι υπόλοιποι περιορισμοί παραμένουν αμετάβλητοι. Σκοπός της διεύρυνσης αυτής είναι να αποτελέσει η διαδικασία ένα πιο εύχρηστο εργαλείο πτώχευσης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

15. Με την παράγραφο 21, η περίοδος απαλλαγής από χρέη φυσικών προσώπων μειώνεται από δέκα (όπως προκύπτει από συνδυασμό των άρθρων 168 και 170) σε τρία χρόνια. Με την εισαγωγή της διάταξης αυτής για πλήρη απαλλαγή χρεών μετά από μέγιστη χρονική διάρκεια τριών χρόνων, οι αρνητικές συνέπειες της πτώχευσης μειώνονται σημαντικά και επιχειρηματίες που επιθυμούν να επαναδραστηριοποιηθούν έχουν τη δυνατότητα για ένα νέο ξεκίνημα, σε πλήρη εναρμόνιση με τις σχετικές αρχές της Σύστασης (αρ. 30-33). Επειδή η εισαγωγή της ρύθμισης αυτής καθιστά αναγκαία τη μείωση ολόκληρου του χρονικού πλαισίου διεξαγωγής της πτωχευτικής διαδικασίας, η οποία αποτελείται από υπερβολικά μεγάλο αριθμό βημάτων και υπο-διαδικασιών που ενδέχεται να ολοκληρωθούν σε χρόνο πέραν της δεκαετίας από την έναρξη της πτώχευσης, η ρύθμιση αυτή θα ισχύσει από 1-1-2016, όταν τεθούν σε ισχύ και οι άλλες αλληλοεξαρτώμενες αλλαγές.

16. Με την παράγραφο 22, προβλέπεται η εισαγωγή του επαγγέλματος του Συμβούλου Αφερεγγυότητας, ο οποίος θα ασκεί τις εξουσίες και αρμοδιότητες που προβλέπει ο ισχύον νόμος και κατανέμονται, ανάλογα με τη διαδικασία, στο σύνδικο, στο μεσολαβητή, στον ειδικό εντολοδόχο και στον ειδικό εκκαθαριστή. Η εισαγωγή και θέσπιση του επαγγέλματος ανταποκρίνεται στις ισχύουσες διεθνείς πρακτικές. Όλες οι ρυθμίσεις που απαιτούνται για την εισαγωγή του νέου αυτού επαγγελματικού θεσμού θα αποτελέσουν περιεχόμενο προεδρικού διατάγματος με το οποίο θα καθορισθούν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος, τα επαγγελματικά προσόντα που απαιτούνται για την πρόσβαση στο επάγγελμα, οι όροι πρακτικής εξάσκησης, οι όροι και ο φορέας εγγραφής, οι επιμέρους αρμοδιότητες σε σχέση με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Πτωχευτικού Κώδικα, καθώς και όλες οι αναγκαίες ρυθμίσεις μεταβατικού χαρακτήρα.

23. Με την παράγραφο των μεταβατικών διατάξεων προβλέπεται ότι οι παράγραφοι 1έως 20 και 22 θα εφαρμόζονται μόνον για τις διαδικασίες που αρχίζουν μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος. Οι διαδικασίες θεωρούνται ότι αρχίζουν μετά την ημερομηνία ισχύος του παρόντος, εφόσον υποβληθεί η αίτηση για κήρυξη της πτώχευσης (άρθρο 5) ή η αίτηση για το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης (άρθρο 99) ή η αίτηση για την άμεση επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης (άρθρο 106β) ή η αίτηση για την υπαγωγή σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης (άρθρο 106ια) μετά την ημερομηνία κατά την οποία ο παρών νόμος αρχίζει να ισχύει. Η παράγραφος 21 θα εφαρμόζεται σε διαδικασίες πτώχευσης οι οποίες ξεκινούν μετά την 1.1.2016, ήτοι η αίτηση για κήρυξη της πτώχευσης υποβάλλεται μετά την ημερομηνία αυτή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.1: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν.Δ.356/1974 (Α΄90), 4152/2013 (Α΄107), 4172/2013 (Α΄167), 4174/2013 (Α΄170), 4305/2014 (Α΄237) ΚΑΙ 4321/2015 (Α΄32)

1 έως 6:. Α.Με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις-συμπληρώσεις στην περίπτωση α της πρώτης παραγράφου του άρθρου 82 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Α3 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 σκοπούνται:

α) η επιτάχυνση της διαδικασίας χαρακτηρισμού οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης με την ταχύτερη και πληρέστερη ολοκλήρωση του φακέλου που υποβάλλεται στο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, εξειδικεύοντας τα μέσα αναζήτησης πηγών αποπληρωμής,

β) η ρητή θέση της παύσης εργασιών της πτώχευσης ως προϋπόθεση για τον χαρακτηρισμό οφειλής ως ανεπίδεκτης είσπραξης όταν ο οφειλέτης έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, ώστε να έχει ολοκληρωθεί και η προσπάθεια του συνδίκου της πτώχευσης για τη ρευστοποίηση της πτωχευτικής περιουσίας και την ικανοποίηση των απαιτήσεων του Δημοσίου, ως πτωχευτικού πιστωτή, πριν από την έναρξη της διαδικασίας χαρακτηρισμού του πτωχευτικού χρέους ως ανεπίδεκτου είσπραξης και η αποφυγή επαναλήψεων, καθώς η υποχρέωση για έλεγχο της πτωχευτικής και μεταπτωχευτικής περιουσίας από τη φορολογική διοίκηση πέραν της, κατά τα ανωτέρω, δράσης του συνδίκου προβλέπεται ήδη με γενικό τρόπο στην οικεία διάταξη και

γ) η μη παρακώλυση χαρακτηρισμού οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης σε περίπτωση που ο οφειλέτης τελεί υπό καθεστώς εκκαθάρισης και, αν και δεν υφίστανται περιουσιακά στοιχεία, δεν μπορεί να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί τυπικά η διαδικασία εκκαθάρισης λόγω μη διορισμού εκκαθαριστή ή συνεχών παραιτήσεων των διορισμένων εκκαθαριστών.

Β. Με την προτεινόμενη τροποποίηση στην περίπτωση β της πρώτης παραγράφου του άρθρου 82 του Κ.Ε.Δ.Ε., όπως ισχύει, επιτυγχάνεται η εναρμόνιση με τις πρόσφατα θεσπισθείσες διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4321/2015, όπως ισχύει, με τις οποίες τροποποιήθηκε το άρθρο 25 του ν. 1882/1990, όπως ισχύει, και αυξήθηκε το κατώτερο όριο για την άσκηση ποινικής δίωξης για το αδίκημα που προβλέπεται σε αυτό.

Γ.Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις-συμπληρώσεις στην περίπτωση γ της τρίτης παραγράφου του άρθρου 82 του Κ.Ε.Δ.Ε., όπως ισχύει, υπαγορεύθηκαν από την αλλαγή του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου με τη θέση σε ισχύ του ν. 4174/2013.

7. Σκοπός της προτεινόμενης διάταξης είναι η περαιτέρω βελτίωση και αύξηση της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας επιβολής κατασχέσεων εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων με ηλεκτρονικά μέσα για μεγάλους οφειλέτες του Δημοσίου. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται με την πρόβλεψη μιας προκαταρκτικής διερευνητικής διαδικασίας, η οποία θα γίνεται αυτόματα και κεντρικά, χωρίς διάθεση ανθρωπίνων και υλικών πόρων, με την αποστολή ερωτημάτων σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα για την ύπαρξη τραπεζικών λογαριασμών στο όνομα μεγάλων οφειλετών του Δημοσίου, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα στη Φορολογική Αρχή να επαναλαμβάνει ερωτήματα για τον ίδιο φορολογούμενο χωρίς κόστος και να επιβάλει στοχευμένα κατασχέσεις μόνο εάν και κατά το χρόνο που υφίστανται λογαριασμοί με διαθέσιμο υπόλοιπο.

Επιπροσθέτως δίνεται η δυνατότητα διαρκούς ελέγχου των πιστωτικών ιδρυμάτων για την απόδοση ποσών που κατατίθενται μετά την επιβολή της κατάσχεσης και την υποβολή της δήλωσής τους και μέχρι την εξόφληση των οφειλών για τις οποίες έχουν επιβληθεί τα κατασχετήρια.

8. Με την προτεινόμενη διάταξη αναπροσαρμόζεται το κατώτατο όριο του ακατάσχετου μισθών, συντάξεων, και ασφαλιστικών βοηθημάτων που καταβάλλονται περιοδικώς, το οποίο προκύπτει μετά την αφαίρεση των υποχρεωτικών εισφορών, από 1.500 ευρώ σε 1.000 ευρώ, λόγω των μεγάλων δημοσιονομικών αναγκών της χώρας και της εξαιρετικά δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας. Επιτρέπεται η κατάσχεση των ανωτέρω απαιτήσεων, εφόσον αυτές υπερβαίνουν το ποσό των 1.000 ευρώ, σε ποσοστό το οποίο αυξάνεται κλιμακωτά, ήτοι στο ½ επί του υπερβάλλοντος των 1.000 ευρώ και μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ για τις ασθενέστερα οικονομικές τάξεις και στο 100% του ποσού που υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ για τα μεγαλύτερα εισοδηματικά κλιμάκια. Οι ανωτέρω τροποποιήσεις εφαρμόζονται και επί των ενεργών κατασχέσεων, δηλαδή και επί των κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί επί των συγκεκριμένων απαιτήσεων βάσει των προγενέστερων διατάξεων ήτοι για ποσά αυτών άνω των 1.500 ευρώ. Στο εξής και στις περιπτώσεις αυτές για τις απαιτήσεις που γεννώνται μετά την ισχύ των νέων διατάξεων τα αποδοτέα ποσά θα υπολογίζονται βάσει των διατάξεων αυτών. Επίσης μειώνεται στα 1.250 ευρώ το κατώτατο όριο ακατάσχετου των καταθέσεων φυσικών προσώπων σε πιστωτικά ιδρύματα, σε ατομικό ή κοινό λογαριασμό, το οποίο ρητά ορίζεται ότι υπολογίζεται ανά μήνα, ενώ αποκλείεται σωρευτικός υπολογισμός αυτού σε χρονικά διαστήματα μεγαλύτερα του μήνα.

9. Με τις νέες διατάξεις τροποποιείται και συμπληρώνεται το άρθρο 62Α του ν.δ. 356/1974 (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων), το οποίο προβλέπει τη δυνατότητα ρύθμισης πτωχευτικών χρεών με κριτήρια την επισφάλεια είσπραξης των χρεών αυτών από το Δημόσιο και την οικονομική αδυναμία του οφειλέτη. Ήδη, με τη διάταξη του δεύτερου υποεδαφίου του εδαφίου α της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του ν. 3808/2009, οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται αναλογικά αφενός μεν για τη ρύθμιση χρεών οφειλετών που έχουν συνάψει, χωρίς τη συμμετοχή του Δημοσίου, συμφωνία συνδιαλλαγής, η οποία επικυρώθηκε δικαστικά κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007), όπως ίσχυε πριν από το νόμο 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α΄), αφετέρου δε, δυνάμει της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ανωτέρω νόμου, και για τη ρύθμιση χρεών οφειλετών που έχουν συνάψει συμφωνία εξυγίανσης, η οποία επικυρώθηκε δικαστικά κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007), όπως ισχύουν μετά το ν. 4013/2011, εφόσον τα προς ρύθμιση χρέη δεν ρυθμίζονται ήδη από τη συμφωνία (ΠΟΛ 1068/2013).

Με τις νέες διατάξεις το περιεχόμενο των προαναφερθεισών διατάξεων του ν. 3808/2009 και του άρθρου 13 του ν. 4013/11, που αποτελούν το νόμιμο έρεισμα για την εφαρμογή του 62Α του ΚΕΔΕ στις προπτωχευτικές διαδικασίες συνδιαλλαγής και εξυγίανσης, ενσωματώνεται, για λόγους σαφήνειας και ασφάλειας δικαίου, στο σώμα του Κ.Ε.Δ.Ε. και συγκεκριμένα στο οικείο άρθρο 62Α, ως νέα παράγραφος 9 αυτού (κατόπιν αναρίθμησης της νυν παραγράφου 9 σε 10) και συμπληρώνεται με τον καθορισμό των απαραίτητων προϋποθέσεων που εξειδικεύουν την έννοια της «ανάλογης εφαρμογής», όπως αυτές διαπλάστηκαν μέσα από τις γνωμοδοτήσεις του αρμόδιου οργάνου (Επιτροπή άρθρου 9 ν. 2386/1996). Για τον ίδιο λόγο, συμπληρώνεται ο τίτλος του άρθρου, προκειμένου να ανταποκρίνεται στο νέο περιεχόμενό του.

Περαιτέρω, με τις νέες διατάξεις αντιμετωπίζεται νομοθετικά το κενό που προέκυψε μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας) και την τροποποίηση του Κ.Ε.Δ.Ε. με το ν. 4224/2013 (ΦΕΚ 288 Α΄) σχετικά με το ποσοστό επιβάρυνσης των καθυστερούμενων δόσεων της ρύθμισης του άρθρου 62Α του Κ.Ε.Δ.Ε., λόγω των διαφορετικών διατάξεων που διέπουν πλέον την επιβάρυνση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο ανάλογα με το χρόνο καταχώρισής τους στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων («προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατ’ άρθρο 6 του Κ.Ε.Δ.Ε., όπως ίσχυε πριν από τον ν. 4224/2013, για τις βεβαιωμένες έως τις 31/12/2013 οφειλές, «τόκοι και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής» κατ’ άρθρα 53 και 57 του ν. 4174/2013 για νεότερες φορολογικές οφειλές ή κατ’ άρθρο 6 του Κ.Ε.Δ.Ε., όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4224/2013 για νεότερες μη φορολογικές οφειλές). Η αμφισβήτηση που προκύπτει σχετικά με την έννοια της «προσαύξησης» στη σχετική διάταξη του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 62Α του Κ.Ε.Δ.Ε. αίρεται και το ανωτέρω κενό καλύπτεται πλέον με σχετική προσθήκη στο εδάφιο αυτό, όπου ορίζεται συγκεκριμένο ποσοστό προσαύξησης επί του καθυστερούμενου ποσού (1%), το οποίο είναι σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης. Τέλος, με την αντικατάσταση της παραγράφου 6 του άρθρου 62Α του Κ.Ε.Δ.Ε., το θέμα της λήξης της αναστολής παραγραφής, στην περίπτωση που η ρύθμιση ενεργοποιήθηκε με την αποδοχή της από τον οφειλέτη, διέπεται πλέον από τον ίδιο κανόνα που εφαρμόζεται στις λοιπές ισχύουσες ρυθμίσεις (οράτε ρυθμίσεις άρθρου 43 ν. 4174/2013/Απόφαση ΠΟΛ 1277/2013, ν. 4152/2013/Απόφαση ΠΟΛ 1112/2013, ν. 4321/2015/Απόφαση ΠΟΛ 1080/2015).

10 και 13. Με τις διατάξεις τροποποιούνται οι ήδη υφιστάμενες διατάξεις περί ρυθμίσεων του άρθρου 43 του ν.4174/2013 (Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας) και της πάγιας ρύθμισης της υποπαραγράφου Α2 του ν. 4152/2013. Η αναστολή υποχρέωσης προσκόμισης δικαιολογητικών, κρίθηκε απαραίτητη ώστε, μετά το πέρας της δυνατότητας υπαγωγής στη ρύθμιση των 100 δόσεων, οι πάγιες ρυθμίσεις να προσαρμοστούν στην παρούσα οικονομική συγκυρία, να αρθούν τα προσκόμματα υπαγωγής (βεβαίωση εκτιμητή, εγγυήσεις/εμπράγματες ασφάλειες, βιωσιμότητα διακανονισμού) στις εν λόγω ρυθμίσεις και να διευκολυνθούν πολίτες και επιχειρήσεις για την τακτοποίηση των υποχρεώσεών τους προς το Δημόσιο, με ταυτόχρονη αύξηση των Δημοσίων Εσόδων. Εγγυήσεις ή εμπράγματα βάρη που τυχόν έχουν παρασχεθεί κατ΄ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων εξακολουθούν να ισχύουν. Η εν λόγω διευκόλυνση των οφειλετών καταλαμβάνει και τις ήδη χορηγηθείσες πάγιες ρυθμίσεις, ενώ με την επανέναρξη ισχύος των κρίσιμων διατάξεων, η υποχρέωση προσκόμισης των ως άνω δικαιολογητικών και εγγυήσεων δεν καταλαμβάνει τις ήδη χορηγηθείσες ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια της αναστολής.

Επιπλέον επιδιώκεται η διευκόλυνση των οφειλετών με τη μείωση του επιτοκίου με το οποίο επιβαρύνονται οι οφειλές, στα επίπεδα του επιτοκίου αγοράς, προκειμένου να δοθεί κίνητρο στους οφειλέτες για την εκούσια συμμόρφωσή τους καταβάλλοντας τις οφειλές τους σταδιακά, μέσω ρύθμισης με τρόπο ευνοϊκότερο από την εκπρόθεσμη καταβολή αυτών εκτός ρύθμισης. Κατά τον ίδιο τρόπο επιδιώκεται η θεμελίωση σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους - πολίτη, με τη μειωμένη επιβάρυνση της οφειλής υπό την προϋπόθεση τήρησης της ρύθμισης και κατά τη διάρκεια αυτής. Ευνόητο είναι ότι οι υπαγόμενες οφειλές στις ρυθμίσεις επιβαρύνονται με το οριζόμενο στις παρούσες διατάξεις ποσοστό προσαυξήσεων/τόκων, αντί των υπολογιζόμενων κατά την, εκτός ρύθμισης, είσπραξη της βεβαιωμένης οφειλής τόκων, προστίμων και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ/ΚΦΔ.

11. α. Με τις προτεινόμενες διατάξεις καταργείται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 71 του ν. 4172/2013, δεδομένου ότι το ποσοστό της προκαταβολής δεν διαφέρει για τις τραπεζικές ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα σε σχέση με τα λοιπά νομικά πρόσωπα.

β. Με τις προτεινόμενες διατάξεις τροποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου 71 του ν. 4172/2013, ώστε το ποσοστό της προκαταβολής φόρου της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου να ισχύει και για τα κέρδη που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες των περιπτώσεων β΄, γ΄, ε΄ και στ΄ μόνο για τις κοινοπραξίες των προσωπικών εταιρειών του άρθρου 45.

γ. Με τις προτεινόμενες διατάξεις τροποποιείται η παράγραφος 36 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, όπως προστέθηκε με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015, και συγκεκριμένα προβλέπεται ότι το ποσοστό της προκαταβολής είναι εκατό τοις εκατό (100%) για τα κέρδη που προκύπτουν σε φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά, με εξαίρεση τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες των περ. β΄, γ΄, ε΄ και στ΄ μόνο για τις κοινοπραξίες των προσωπικών εταιρειών του άρθρου 45 για τα οποία το ποσοστό προκαταβολής αυξάνεται σταδιακά από πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) για τα κέρδη που προκύπτουν σε φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως και την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, σε εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) για τα κέρδη που προκύπτουν σε φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2015 έως και την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους και τελικά σε εκατό τοις εκατό (100%) για τα κέρδη που προκύπτουν σε φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2016 και μετά.

δ. Με τις προτεινόμενες διατάξεις των παραγράφων δ και ε ο συντελεστής προκαταβολής του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων από επιχειρηματική δραστηριότητα, αυξάνεται σταδιακά από πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) για τα κέρδη που προκύπτουν σε φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως και την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, σε εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) για τα κέρδη που προκύπτουν σε φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2015 έως και την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους και τελικά σε εκατό τοις εκατό (100%) για τα κέρδη που προκύπτουν σε φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2016 και μετά.

ε. Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου στ τροποποιείται ο χρόνος καταβολής και ο αριθμός των δόσεων του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων με φορολογικό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2014 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους και συγκεκριμένα προβλέπεται, ότι η καταβολή του φόρου σύμφωνα με το άρθρο 68 του ν.4172/2013 γίνεται σε πέντε (5) ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την 21η Αυγούστου 2015 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2015.

στ. Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου ζ καταργείται η παράγραφος 1 του άρθρου 21 του ν. 4321/2015, από τότε που ίσχυσε, ώστε να επανέλθει σε ισχύ από την κατάργησή της, η διάταξη της περ. ιγ’ του άρθρου 23 του ΚΦΕ (ν. 4172/2013) σχετικά με τη μη έκπτωση των δαπανών που καταβάλλονται προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος μη συνεργάσιμο ή που υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του ΚΦΕ.

ζ. Με τις διατάξεις της παραγράφου η καταργείται η δυνατότητα έκπτωσης για τις πραγματοποιούμενες πωλήσεις των επιχειρήσεων επαγγελματιών πρακτόρων ΟΠΑΠ, ως ποσό πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων, καθώς και η έκπτωση 2% σε περίπτωση άπαξ καταβολής του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, για τα εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2015 και μετά, λόγω των δημοσιονομικών αναγκών της χώρας.

η. Με τις διατάξεις της παραγράφου θ για όσους αποκτούν εισόδημα από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα επαναφέρεται το προς βεβαίωση ποσό φόρου στο 55% του φόρου που προκύπτει από επιχειρηματική δραστηριότητα, για τα εισοδήματα που αποκτώνται στο φορολογικό έτος 2014.

12. Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η δυνατότητα επιλογής υποθέσεων για την κατά προτεραιότητα επιδίωξη της είσπραξης αυτών λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια ανάλυσης κινδύνου ή άλλα κριτήρια όπως το ύψος της οφειλής, προκειμένου η Φορολογική Διοίκηση να αντιμετωπίζει άμεσα τις σοβαρότερες εισπρακτικά υποθέσεις. Τα ανωτέρω δεν εμποδίζουν την έγκυρη επιδίωξη της αναγκαστικής είσπραξης σε βάρος οποιουδήποτε οφειλέτη. Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα στον Υπουργό Οικονομικών να ζητά, εκ των υστέρων, στοιχεία αναφορικά με το είδος των κριτηρίων που χρησιμοποιήθηκαν για την κατά προτεραιότητα επιλογή υποθέσεων.

14. Με τις διατάξεις τροποποιούνται οι διατάξεις περί ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση του άρθρου 51 του ν.4305/2014, με την προσαρμογή του αριθμού των δόσεων σύμφωνα με την πραγματική οικονομική δυνατότητα των οφειλετών και την προσθήκη όρου απώλειας της ρύθμισης εφόσον ο οφειλέτης δεν τακτοποιεί τις τρέχουσες υποχρεώσεις του. Με την εν λόγω τροποποίηση επιδιώκεται η προσαρμογή των διατάξεων, ώστε να μη γίνεται κατάχρηση αυτών από οφειλέτες οι οποίοι δύνανται να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους σε μικρότερο χρονικό διάστημα ή από αυτούς που αμελούν την εκπλήρωση των τρεχουσών υποχρεώσεών τους.

15. Με τις διατάξεις τροποποιούνται οι διατάξεις περί ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση των άρθρων 1-17 του ν.4321/2015, με την αύξηση του επιτοκίου στα επίπεδα της αγοράς και την προσαρμογή του αριθμού των δόσεων σύμφωνα με την πραγματική οικονομική δυνατότητα των οφειλετών αλλά και του ύψους της οφειλής τους, την προσθήκη όρου απώλειας της ρύθμισης εφόσον ο οφειλέτης δεν τακτοποιεί τις τρέχουσες υποχρεώσεις του. Με την εν λόγω τροποποίηση επιδιώκεται η προσαρμογή του επιτοκίου με το οποίο επιβαρύνονται εφεξής όλες οι υπαχθείσες στη ρύθμιση οφειλές, στα επίπεδα του επιτοκίου αγοράς, ενώ παραμένει για τους οικονομικά ασθενέστερους μικροοφειλέτες το μηδενικό επιτόκιο, εφόσον πληρούν αθροιστικά κάποιες προϋποθέσεις. Ευνόητο είναι, ότι οι υπαγόμενες εναπομένουσες οφειλές στη ρύθμιση επιβαρύνονται με το οριζόμενο στις παρούσες διατάξεις ποσοστό τόκου. Επιπλέον σκοπείται η προσαρμογή των διατάξεων, ώστε να μη γίνεται κατάχρηση αυτών από οφειλέτες οι οποίοι δύνανται να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους σε μικρότερο χρονικό διάστημα ή από αυτούς που αμελούν την εκπλήρωση των τρεχουσών υποχρεώσεών του.

16. Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα και αποτελεσματικά η ανάγκη αύξησης των δημοσίων εσόδων δια της επιβολής κατασχέσεων εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων εις βάρος οφειλετών του Δημοσίου μέσω αυτοματοποιημένου συστήματος κεντρικής επεξεργασίας των ληξιπρόθεσμων οφειλών και το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων των αντίστοιχων οφειλετών.

Η άμεση είσπραξη των ως άνω ληξιπρόθεσμων οφειλών αποτελεί προτεραιότητα της Κυβέρνησης και θα βοηθήσει πολλαπλά τη χώρα ως προς τα έσοδα αλλά και θα ενισχύσει τη φορολογική συμμόρφωση των επιχειρήσεων και των φυσικών προσώπων.

Επειδή στο πλαίσιο της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας υφίσταται επιτακτική ανάγκη αύξησης των δημοσίων εσόδων, με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται απόκλιση από τις διατάξεις για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, ώστε η σχετική προμήθεια του πλήρως αυτοματοποιημένου συστήματος να πραγματοποιηθεί στο λιγότερο δυνατό χρόνο.

Η παρέκκλιση για απευθείας ανάθεση χωρίς την προκήρυξη ανοικτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ. 3 ν. 4281/2014.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.2: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ

1. α. Τροποποιείται η παράγραφος 1 του Κεφαλαίου Α΄ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ, προκειμένου να συμπεριλάβει και τα βοειδή στα είδη κρεάτων, που υπάγονται στον μειωμένο συντελεστή. Η τροποποίηση της διάταξης κρίθηκε απαραίτητη για λόγους ενιαίας αντιμετώπισης των βοειδών με τα λοιπά είδη κρέατος που υπάγονται στον μειωμένο συντελεστή και απλοποίησης των διατάξεων προκειμένου να είναι αποτελεσματικότερη η εφαρμογή αυτών.

β. Τροποποιείται η περίπτωση ιβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ, που αφορά τις απαλλασσόμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης. Με την παρούσα διάταξη εφαρμόζεται η δυνατότητα που παρέχεται από το άρθρο 133 της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ, τα κράτη μέλη να καθορίζουν τις προϋποθέσεις εφαρμογής της εν λόγω απαλλαγής στο εθνικό τους δίκαιο. Ειδικά, όσον αφορά στους μη δημόσιους οργανισμούς, το κοινοτικό δίκαιο επιτρέπει στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν την εν λόγω απαλλαγή στις υπηρεσίες εκπαίδευσης που παρέχουν ιδιωτικοί φορείς με τα εξής κριτήρια:

- τη μη συστηματική επιδίωξη του κέρδους και το μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα,

- τη διοίκηση και διαχείριση αμισθί από πρόσωπα χωρίς άμεσο ή έμμεσο συμφέρον από τα αποτελέσματα της εκμετάλλευσης των σχετικών δραστηριοτήτων,

- τις χαμηλότερες τιμές τους σε σχέση με τις τιμές εμπορικών επιχειρήσεων που υπόκεινται στο ΦΠΑ,

- τη μη στρέβλωση των όρων του ανταγωνισμού,
αποκλείοντας από την απαλλαγή τους ιδιωτικούς φορείς με κερδοσκοπική δραστηριότητα, ή, αλλιώς, με εμπορικούς σκοπούς.

Η προσχολική εκπαίδευση εξακολουθεί να απαλλάσσεται.

2. Με τις διατάξεις, με τις οποίες τροποποιείται το Παράρτημα ΙΙΙ του ν.2859/2000, επέρχονται ορισμένες νομοτεχνικές βελτιώσεις, ώστε οι Κωδικοί Ονοματολογίας να αντιστοιχούν στην περιγραφή του εμπορεύματος που υπάγεται στο μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α.

3. Η σχετική τροποποίηση της διάταξης κρίθηκε απαραίτητη για λόγους αποσαφήνισης και προκειμένου να μην υπάρχει αμφιβολία ως προς την καθολική κατάργηση όλων των μειωμένων συντελεστών των νησιών του άρθρου 21 του Κώδικα ΦΠΑ από την 1.1.2017 με το σταδιακό τρόπο που ορίζει η διάταξη.

4. Με την προτεινόμενη διάταξη εξορθολογίζεται ο χρόνος διενέργειας των διακανονισμών των εκπτώσεων του φόρου εισροών που διενεργήθηκαν σε μία διαχειριστική περίοδο (εκπτώσεις φόρου κοινών εισροών, εκπτώσεις Φ.Π.Α. παγίων κ.λ.π.). Δεδομένης της κατάργησης της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. και της υποχρέωσης από το άρθρο 33 του κώδικα Φ.Π.Α. της διενέργειας των διακανονισμών ορίζεται με την προτεινόμενη διάταξη ότι οι εν λόγω διακανονισμοί (διορθώσεις του φόρου εισροών) θα περιλαμβάνονται σε δήλωση ΦΠΑ που υποβάλλεται το αργότερο μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του τέταρτου μήνα από το τέλος της διαχειριστικής περιόδου.

5. Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία προκειμένου να αντιμετωπιστούν επείγουσες ανάγκες που προκύπτουν από τη λειτουργία της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) στον τομέα της πάταξης της απάτης στο ΦΠΑ.

Προτεραιότητα της Κυβέρνησης είναι η πάταξη της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής, του λαθρεμπορίου και της διαφθοράς καθώς συνεπάγονται σημαντικότατη απώλεια Κρατικών εσόδων. Η άμεση αντιμετώπιση των φαινομένων της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και γενικότερα της απάτης στη φορολογία θα βοηθήσει πολλαπλά τη χώρα ως προς τα έσοδα αλλά και θα ενισχύσει τη φορολογική συμμόρφωση των επιχειρήσεων και των φυσικών προσώπων.

Μία από τις βασικές αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων είναι η διεξαγωγή ερευνών, ο εντοπισμός και η πάταξη των κυκλωμάτων που διαπράττουν απάτη στο ΦΠΑ. Τα κυκλώματα αυτά δραστηριοποιούνται κυρίως στον Ευρωπαϊκό χώρο (συμπεριλαμβανομένου και της χώρας μας) εμπλεκόμενα σε κυκλικές απάτες (απάτη τύπου carousel). Για την αποτελεσματικότερη πάταξη των εν λόγω κυκλωμάτων απαιτείται η απόκτηση / αγορά ειδικού συστήματος ερευνών (data mining tool).

Τέτοια συστήματα για τις ανάγκες της πάταξης της κυκλικής απάτης στο ΦΠΑ δεν έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα από τη φορολογική διοίκηση, ενώ η ανάπτυξή τους στο μέλλον θα απαιτήσει σημαντικό χρόνο και ανθρώπινους πόρους.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα στο Βέλγιο χρησιμοποιείται ένα τέτοιο πρόγραμμα που έχει αναπτυχθεί ειδικά για το σκοπό αυτό από την εταιρεία SAS Institute και έχει χρησιμοποιηθεί από τις Βελγικές φορολογικές αρχές με θεαματικά αποτελέσματα στην καταπολέμηση της απάτης στο ΦΠΑ. Το σύστημα αυτό είναι μοναδικό και είναι το μόνο που έχει δοκιμαστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Επειδή υπάρχει επιτακτική ανάγκη για την πάταξη της απάτης στο ΦΠΑ, με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται απόκλιση από τις διατάξεις για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων ώστε να πραγματοποιηθεί στο λιγότερο δυνατό χρόνο η προμήθεια ενός τέτοιου συστήματος από τη χώρα μας που θα είναι άμεσα διαθέσιμο στις Ελληνικές Φορολογικές Αρχές.

Η παρέκκλιση για απευθείας ανάθεση χωρίς την προκήρυξη ανοικτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ. 3 ν. 4281/2014.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.3: ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

1. α. Με την προτεινόμενη ρύθμιση, μετά την παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (εντύπου Ε9) και δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (εντύπου Ε1) μέχρι την 26η Αυγούστου 2015, εξασφαλίζεται ο απαιτούμενος χρόνος για τη μηχανογραφική έκδοση των δηλώσεων ΕΝΦΙΑ – πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου, δεδομένου ότι για τον ορθό προσδιορισμό του ΕΝΦΙΑ είναι προαπαιτούμενη η εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.

β. Με την προτεινόμενη ρύθμιση καταργείται η προβλεφθείσα απαλλαγή για τον ΕΟΤ. Η κατάργηση της απαλλαγής κρίνεται αναγκαία για λόγους ισονομίας. Με την κατάργηση της απαλλαγής και ο ΕΟΤ αντιμετωπίζεται φορολογικά όπως και οι λοιποί φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, δηλαδή απαλλάσσεται για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα, κενά και δωρεάν παραχωρούμενα στο Ελληνικό Δημόσιο ακίνητά του και φορολογείται για τα μισθωμένα ή δωρεάν παραχωρούμενα, σε πρόσωπα πλην Ελληνικού Δημοσίου, ακίνητά του.

γ. Με την προτεινόμενη ρύθμιση καταργείται η προβλεφθείσα από το έτος 2015 απαλλαγή των ενοικιαζόμενων δωματίων των ατομικών επιχειρήσεων, η οποία – έτσι κι αλλιώς – δεν είχε ισχύσει το 2014. Το θέμα της απαλλαγής θα εξετασθεί στα πλαίσια της συνολικής επανεξέτασης του φόρου, ώστε να διασφαλισθεί και η μηχανογραφική υποστήριξη της τυχόν απαλλαγής και η αποφυγή των καταστρατηγήσεων του φορολογικού νόμου.

δ. Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρατείνεται και για το έτος 2015 η έκπτωση 20% από τον ΕΝΦΙΑ των κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, για λόγους κοινωνικούς και ως μέριμνα του κράτους για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι δεν απέκτησαν εισόδημα από τα ακίνητα, τα οποία παρέμειναν καθ’ όλη τη διάρκεια του 2015 κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.4: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ν.27/1975 (Α΄77), ν.29/1975 (Α’ 75) και ν.4111/2013 (Α΄18)

1. Με το ισχύον φορολογικό καθεστώς περί φορολογίας πλοίων στη χώρα μας και ανεξάρτητα από τους κόρους ολικής χωρητικότητας, τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής και ημερόπλοια, τα επιβατηγά και οχηματαγωγά πλοία, επιβατηγά ή φορτηγά, και τα λοιπά πλοία θαλασσίων ενδομεταφορών καθώς και πλοία με ολική χωρητικότητα μέχρι 500 κόρους που εκτελούν διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές με σημαία κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), πλην της ελληνικής, φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις φορολογίας εισοδήματος και όχι με τις ειδικές διατάξεις του ν. 27/1975 περί φορολογίας πλοίων με ελληνική σημαία.

Για το λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαλεί τη χώρα μας για παραβίαση των διατάξεων των άρθρων 49, 56 και 63 της Σ.Λ.Ε.Ε. και με τα άρθρα 31, 36 και 40 της Συμφωνίας Ε.Ο.Χ., τα οποία αναφέρονται στην ελευθερία εγκατάστασης, στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και στην ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων με φυσικό αποτέλεσμα οι ημεδαποί φορολογούμενοι ( ιδιώτες και οντότητες), οι οποίοι εκμεταλλεύονται πλοία με ελληνική σημαία να απολαμβάνουν συγκεκριμένες φοροαπαλλαγές, ενώ αντιθέτως οι φορολογούμενοι που επιλέγουν να εκμεταλλεύονται πλοία στην Ελλάδα με σημαία των υπολοίπων κρατών-μελών της Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ. να μην απολαμβάνουν τις φοροαπαλλαγές αυτών.

Με την προτεινόμενη διάταξη, κρίνεται απαραίτητο τα παραπάνω πλοία με σημαία κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) πλην της ελληνικής, να φορολογούνται με τον ίδιο τρόπο με τα αντίστοιχα πλοία με ελληνική σημαία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ν.27/1975 και συναφείς με αυτόν διατάξεις), αφενός για λόγους ίσης φορολογικής μεταχείρισης που θα αποτρέψει μια πιθανή καταδίκη μας για παραβάσεις των συμβάσεων Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ. και αφετέρου για λόγους αναπτυξιακούς αφού με τη διάταξη αυτή αναμένεται να δοθεί η δυνατότητα προσέλκυσης στη χώρα μας πλοίων με τις εν λόγω σημαίες και ότι αυτό συνεπάγεται για την ανάπτυξη της οικονομίας μας.

Μέχρι σήμερα δεν υφίσταται καμία σημαντική προσέλευση πλοίων με σημαία Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ., πλην της ελληνικής, λόγω της διαφορετικής φορολόγησης των πλοίων αυτών σε σχέση με τα πλοία με ελληνική σημαία, καθώς και της διαφορετικής αντιμετώπισης των φοροαπαλλαγών των πλοιοκτητών ή πλοιοκτητριών εταιρειών και των μετόχων ή εταίρων των πλοιοκτητριών εταιρειών στις οποίες ανήκουν τα εν λόγω πλοία, σε σχέση με εκείνες που εκμεταλλεύονται πλοία με ελληνική σημαία.

2. Με τις διατάξεις αυτές για την πενταετία 2016-2020, σκοπείται η αναπροσαρμογή των συντελεστών φόρου της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 27/1975 και εισφοράς της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 27/1975 των πλοίων Α’ κατηγορίας που είναι νηολογημένα με ελληνική σημαία, η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 6 και της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του ν. 27/1975 αντίστοιχα.

Επίσης, προβλέπεται για την πενταετία 2016-2020 η αναπροσαρμογή των συντελεστών εισφοράς της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 29/1975 των πλοίων ελληνικών συμφερόντων με ξένη σημαία, τα οποία είναι συμβεβλημένα ασφαλιστικώς με το ΝΑΤ, η οποία και προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 29/1975.

Η αναπροσαρμογή των συντελεστών φόρου και εισφοράς κατά ποσοστό 4 % ετησίως, με την παρούσα διάταξη νόμου, για την πενταετία 2016-2020, καίτοι η αύξηση αυτή προβλέπεται ρητά από τις ανωτέρω διατάξεις, κρίθηκε επιβεβλημένη προς άρση κάθε αμφισβήτησης που τυχόν ήθελε προκύψει δεδομένου ότι οι διατάξεις αυτές (που το προβλέπουν) έχουν δυνητικό χαρακτήρα. Επιπλέον, η αναπροσαρμογή των συντελεστών φόρου και εισφοράς κατά ποσοστό 4% ετησίως, καθιερώθηκε με διάταξη νόμου από την πενταετία 1996-2000, επειδή οι προηγούμενες αναπροσαρμογές έγιναν με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών οι οποίες κυρώνονταν με νόμο.

Επομένως, η ανωτέρω ρύθμιση δεν γίνεται για πρώτη φορά, αλλά αποτελεί μία επαναλαμβανόμενη διάταξη που γίνεται με τον ίδιο τρόπο κάθε πενταετία από το έτος 1975 και μετά, αρχικά με αποφάσεις Υπουργού που κυρώνονταν με νόμο και από την πενταετία 1996-2000 με διατάξεις νόμου.

3. Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρατείνεται για τέσσερα ακόμη χρόνια (2016-2019), η επιβολή της εισφοράς του άρθρου 43 του ν. 4111/13 σε εταιρείες του άρθρου 25 του ν. 27/75 επί του συνολικά εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος και αναπροσαρμόζονται οι σχετικοί συντελεστές, για την τετραετία 2016-2019, λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας και των δημοσιονομικών αναγκών της χώρας.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.5: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν.2960/2001 (Α΄265)

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 αναπροσαρμόζεται από 1/10/2015 ο συντελεστής ΕΦΚ του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία από εξήντα έξι (66) ευρώ ανά χιλιόλιτρο σε διακόσια (200) ευρώ ανά χιλιόλιτρο, ενώ με τις διατάξεις της παραγράφου 2, καταργείται από 1/10/2016 ο ως άνω οριζόμενος συντελεστής ΕΦΚ και η διαδικασία επιστροφής φόρου για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία.
ΟΙ ως άνω ρυθμίσεις εντάσσονται στο πλαίσιο θέσπισης μέτρων τα οποία λαμβάνουν οι ελληνικές αρχές προκειμένου για την ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.6: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν.2969/2001 (Α΄281)

Γενικά: Με την προτεινόμενη ρύθμιση επέρχονται τροποποιήσεις και συμπληρώσεις σε ορισμένες διατάξεις του ν.2969/01 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα».

Οι προτεινόμενες αλλαγές αποσκοπούν στην απλοποίηση και βελτίωση της νομοθεσίας με στόχο την αύξηση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας καθώς και τη διασφάλιση της ευελιξίας και της υψηλής αποτελεσματικότητας στον έλεγχο.

Ειδικότερα:

1. Με τις διατάξεις της παρ. Δ6 του άρθρου 7 ν. 2969/01 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. Γ3 του ιδίου άρθρου υφίσταται απαγόρευση της συστέγασης και συλλειτουργίας ποτοποιείων - αποσταγματοποιείων- οινοποιείων. Για λόγους ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας, δεδομένης μάλιστα και της εν τω μεταξύ βελτίωσης των αναλυτικών μεθόδων ελέγχου προτείνεται η άρση της εν λόγω απαγόρευσης και η παροχή κατά αυτόν τον τρόπο της δυνατότητας της συστέγασης και συλλειτουργίας ποτοποιείου – αποσταγματοποιείου - οινοποιείου καθώς τα παραγόμενα από τα αποσταγματοποιεία προϊόντα γενικά αποτελούν πρώτες ύλες για τα ποτοποιεία.

2. Με την παράγραφο 2, προτείνεται η αντικατάσταση της παραγράφου Δ6 του άρθρου 7 λόγω της τροποποίησης της παραγράφου Γ3 του ίδιου άρθρου με την οποία, όπως προαναφέρθηκε παρασχέθηκε η δυνατότητα συστέγασης και συλλειτουργίας ποτοποιείου- αποσταγματοποιείου- οινοποιείου έτσι ώστε να είναι συμβατή με αυτή.

3. Με την παράγραφο 3, ορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος των διατάξεων του άρθρου αυτού.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.7: ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

1. Η παρούσα διάταξη προτείνεται ώστε να εξαλειφθούν οι επικαλύψεις αρμοδιοτήτων για φορολογικές και τελωνειακές υποθέσεις που παρουσιάστηκαν μεταξύ υπηρεσιών που υπάγονται στον Αν. Υπουργό Οικονομικών , την Γ.Γ.Δ.Ε.. Για τον σκοπό αυτό προτείνεται η αποκλειστική ανάθεση όλων των αρμοδιοτήτων που άπτονται φορολογικών και τελωνειακών υποθέσεων σε έναν φορέα και συγκεκριμένα στην Γ.Γ.Δ.Ε.. Με την έναρξη εφαρμογής της προτεινόμενης διάταξης θα επιτευχθεί η ορθότερη και αποτελεσματικότερη κατανομή –εκμετάλλευση πόρων (ανθρωπίνων & υλικοτεχνικών) στον τομέα της καταπολέμησης της δασμό-φοροδιαφυγής και θα αντιμετωπιστούν τα ελεγκτικά προβλήματα που παρουσιάστηκαν με τον διαχωρισμό Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. –Υ.Ε.Ε.Δ.Ε. τα προηγούμενα χρόνια.

2.Στο πλαίσιο διατήρησης και ενίσχυσης της αυτονομίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) και εξασφάλισης της αποτελεσματικότητας της φορολογικής διοίκησης, με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιούνται διατάξεις του ν. 4321/2015 (Α΄ 32) και παρέχεται εξουσιοδότηση για την έκδοση των προβλεπόμενων στα άρθρα 6, 15, 16, 17 και 21 του ν. 4321/2015 (Α΄ 32) υπουργικών αποφάσεων στο Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. Επίσης, με την προτεινόμενη ρύθμιση ορίζεται ότι οι υπουργικές αποφάσεις που έχουν ήδη εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των τροποποιούμενων διατάξεων, τροποποιούνται με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. Επίσης, με τις προτεινόμενες διατάξεις της περίπτωσης γ. Ορίζεται η άσκηση της αρμοδιότητας των άρθρων 20 και 22 του ν.4321/2015, από το Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος δύναται με απόφασή του να τη μεταβιβάζει σε Προϊσταμένους Υπηρεσιών αυτής ή να εξουσιοδοτεί αυτούς να υπογράφουν με εντολή του.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.8: ΡΥΘΜΙΣΗ Ν.3446/2006 (Α΄49)

Η προτεινόμενη διάταξη περιλαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ευρείας αποχής από τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο οχημάτων με στόχο την προαγωγή της οδικής ασφάλειας στη χώρα.

Είναι δεδομένο ότι όσο μεγαλύτερος χρόνος παρέλθει από την καταληκτική προθεσμία διενέργειας εμπρόθεσμου περιοδικού τεχνικού ελέγχου, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος εμφάνισης τεχνικών ελλείψεων στο όχημα και ως τέτοιος χρόνος εκτιμάται η παρέλευση τουλάχιστον 6 μηνών.

Στην κατεύθυνση αυτή και για τη συμμόρφωση των ιδιοκτητών οχημάτων για τα οποία συμπληρώνεται χρονικό διάστημα (6) μηνών από την καταληκτική προθεσμία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου, επιβάλλεται από το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού πρόστιμο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ, το οποίο βεβαιώνεται στη Φορολογική Διοίκηση και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, ΦΕΚ 90/Α΄). Στους ιδιοκτήτες οχημάτων στους οποίους επιβάλλεται το ως άνω πρόστιμο, δεν επιβάλλεται το πρόστιμο του άρθρου του άρθρου 86 του Κ.Ο.Κ. που αφορά τον μη εμπρόθεσμο περιοδικό τεχνικό έλεγχο.

Με σκοπό την έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών για τα οχήματα για των οποίων έως ένα (1) μήνα μετά τη δημοσίευση της παρούσας διάταξης θα έχει παρέλθει χρονικό διάστημα κατ’ ελάχιστο έξι (6) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου, προβλέπεται ότι εφόσον προσκομίσουν αυτά, εντός των προθεσμιών της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, σε ΚΤΕΟ για τη διενέργεια του περιοδικού τεχνικού ελέγχου, θα υποχρεούνται να καταβάλλουν, πέραν του προβλεπόμενου τέλους διενέργειας του ελέγχου, μειωμένο το προβλεπόμενο από την κείμενη νομοθεσία πρόσθετο ειδικό τέλος και δη ίσο με το καταβαλλόμενο στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης προσκόμισης πέραν των τριάντα (30) ημερών και μέχρι των έξι (6) μηνών. Σε όσους ιδιοκτήτες ανταποκριθούν στις παραπάνω αναφερόμενες προθεσμίες δεν επιβάλλεται σε αυτούς το πρόστιμο των 150 ευρώ.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.9: ΕΥΘΥΝΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 1 επιδιώκεται η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του εισπρακτικού μηχανισμού του Δημοσίου με τη μετατόπιση του κύριου βάρους της εισπρακτικής δράσης στα νέα και εισπράξιμα ληξιπρόθεσμα χρέη. Η κατά προτεραιότητα προσπάθεια εντοπισμού μέσων για τη διακοπή της παραγραφής παλαιών οφειλών χωρίς εισπρακτικό αντίκρισμα υπαγορεύεται από τον κίνδυνο καταλογισμού και απόδοσης ευθύνης στα επιφορτισμένα με το έργο της είσπραξης όργανα σε κάθε περίπτωση παραγραφής απαιτήσεων του Δημοσίου, όπως προβλέπεται σήμερα στο άρθρο 163 του π.δ. 16/1989 και σε άλλες διατάξεις.
Η ανάγκη εκ νέου ρύθμισης της εν λόγω ευθύνης έχει ήδη αποτυπωθεί στις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει.
Ήδη με τις προτεινόμενες διατάξεις το θέμα της ευθύνης λόγω παραγραφής ρυθμίζεται πλέον με ενιαίο και αυτοτελή τρόπο. Με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 προβλέπεται ότι τα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης δεν ευθύνονται για τη συμπλήρωση του χρόνου παραγραφής μιας οφειλής, αν έχει εκκινήσει η διαδικασία αναγκαστικής είσπραξης με οποιονδήποτε τρόπο π.χ. με αποστολή ειδοποίησης προ λήψης μέτρων, παραγγελία κατάσχεσης κ.λπ., ανεξάρτητα από τη δυνατότητα των μέτρων αυτών να οδηγήσουν, εν όψει των συνθηκών της συγκεκριμένης περίπτωσης, στην είσπραξη της οφειλής ή τη διακοπή της παραγραφής. Ωστόσο, προκειμένου να αποτραπούν περιπτώσεις παραγραφής δημοσίων εσόδων που οφείλονται σε δόλιες πράξεις των οργάνων είσπραξης, με σκοπό ίδιον όφελος ή όφελος τρίτου, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, τα όργανα είσπραξης ευθύνονται σε κάθε περίπτωση παραγραφής δημοσίων εσόδων, ακόμα κι αν έχει εκκινήσει η διαδικασία αναγκαστικής είσπραξης, κατά τα ανωτέρω, αν διαπιστωθεί με βάση πόρισμα ειδικού ελέγχου που διατάσσεται από το Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, ότι οι ενέργειες ή παραλείψεις τους που οδήγησαν στη συμπλήρωση του χρόνου παραγραφής ανάγονται σε δόλο, με σκοπό ίδιον όφελος ή όφελος τρίτου.

Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 3 διασφαλίζεται η ρύθμιση των περιπτώσεων ευθύνης της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου από τις ειδικές διατάξεις αυτής κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης περί ευθύνης υπαλλήλων, προκειμένου να επιτευχθεί ο νομοθετικός σκοπός τους και να υπάρχει σχετική ασφάλεια δικαίου.

Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 4 καταργείται ρητά το άρθρο 163 του π.δ. 16/1989 (Α΄6), ως διάταξη αντίθετη προς τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 1.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.10: ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ.

Με τις διατάξεις τροποποιούνται οι όμοιες του υφιστάμενου νομικού πλαισίου (ν. 2685/1999), σχετικά με την καταβολή δαπανών μετακίνησης του προσωπικού των φορέων του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ, καθώς και των ΝΠΙΔ και των ΔΕΚΟ, καθώς και τα έξοδα αποσπάσεων, μεταθέσεων, τοποθετήσεων κ.λ.π. Στόχος του παρόντος εγχειρήματος παραμένει αφενός ο εξορθολογισμός, η απλούστευση των προβλέψεων με στόχο την ομαλότερη λειτουργία των μετακινήσεων αλλά και ο εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, προκειμένου αυτό να αντεπεξέλθει στις σύγχρονες ανάγκες λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης και αφετέρου, ο περιορισμός των ευκαιριών για σπατάλη του δημοσίου χρήματος.

Ειδικότερα, στο νέο θεσμικό πλαίσιο λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του υφιστάμενου νόμου, αλλά και όσων θεσπίσθηκαν στη συνέχεια και προέβλεψαν εξαιρέσεις από αυτόν, δημιουργώντας μια σειρά στρεβλώσεων, οι οποίες σε κάθε περίπτωση πρέπει να αντιμετωπιστούν εξ αρχής. Το νέο πλαίσιο θεσμοθετεί σε ενιαία βάση τις προϋποθέσεις μετακίνησης των λειτουργών και υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, περιγράφοντας αναλυτικά και με αντικειμενικό για όλους τρόπο τις αποζημιώσεις για τις δαπάνες μετακίνησης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο εξαλείφονται ανισότητες και στρεβλώσεις, γεγονός που θα πρέπει να διατηρηθεί και στο μέλλον, αποτρέποντας την καταστρατήγηση της ενιαίας και ισότιμης αντιμετώπισης όλων των λειτουργών και υπαλλήλων, μέσω της θέσπισης μεταγενέστερων νομοθετικών αποκλίσεων.

Ειδικότερα :

1. Στο άρθρο 1 του παρόντος, παρουσιάζονται οι ορισμοί των βασικών εννοιών του νέου νομοθετικού πλαισίου. Κατά αυτό τον τρόπο ορίζονται με σαφή και μόνιμο τρόπο βασικές έννοιες, όπως δαπάνες μετακίνησης, έξοδα κίνησης, διανυκτέρευσης κ.λ.π. και αποφεύγονται τυχόν ερμηνευτικές διαφωνίες μεταξύ υπηρεσιών που σήμερα αποτελούν αντικείμενο μακράς και ατελέσφορης αλληλογραφίας.

2. Στο άρθρο 2, ορίζεται το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος, καθώς και το είδος των μετακινήσεων που αυτός καταλαμβάνει. Οι φορείς στους οποίους έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του νέου πλαισίου είναι το Δημόσιο, οι Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, οι ΟΤΑ, τα ΝΠΔΔ, καθώς και τα ΝΠΙΔ και οι ΔΕΚΟ, που εφαρμόζουν τις διατάξεις περί ενιαίου μισθολογίου. Οι δαπάνες που αναγνωρίζονται έχουν σκοπό την εκτέλεση ή παροχή υπηρεσίας, την εκτέλεση ειδικής αποστολής, τη συμμετοχή σε ημερίδες, διημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση, καθώς και τη μετάθεση ή την απόσπαση υπαλλήλων ή λειτουργών στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. Τονίζεται ότι σε κάθε περίπτωση, η υπηρεσία που εντέλλεται τη μετακίνηση φέρει την ευθύνη της επιλογής του προσφορότερου και οικονομικότερου τρόπου πραγματοποίησης της μετακίνησης.

3. Με τα οριζόμενα στα άρθρα 3, 4 και 5, προβλέπεται το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών εκτός έδρας, ορίζονται τα όργανα που είναι αρμόδια για την έκδοση των αποφάσεων, το περιεχόμενο αυτών και καθορίζονται οι θέσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς, που δικαιούνται οι μετακινούμενοι στο εσωτερικό ή εξωτερικό. Σημειώνεται ότι με τις νέες ρυθμίσεις επιχειρείται τόσο η απλούστευση των προβλέψεων (συγχώνευση των πρώην 4 κατηγοριών λειτουργών και υπαλλήλων σε δύο κατηγορίες) όσο και περιορισμός του δημοσιονομικού κόστους των μετακινήσεων.

4. Με τα άρθρα 6 και 7, για τις μετακινήσεις στο εσωτερικό, προσδιορίζεται με σαφήνεια ποιοι δικαιούνται έξοδα κίνησης εντός και εκτός έδρας, πότε δικαιολογείται η χρήση ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου και πότε επιτρέπεται η μίσθωση μεταφορικού μέσου.

5. Με τις διατάξεις του άρθρου 8, παρέχεται η εξουσιοδότηση καθορισμού του ύψους της χιλιομετρικής αποζημίωσης με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

6. Με τις διατάξεις του άρθρου 9, προβλέπεται η αποζημίωση για τις μετακινήσεις του εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για τη συμμετοχή του στη διεξαγωγή των πανελληνίων εξετάσεων, καθώς και για το εκπαιδευτικό προσωπικό που συμπληρώνει το εβδομαδιαίο ωράριό του σε περισσότερα του ενός σχολεία.

7. Με τα άρθρα 10 και 11 προβλέπονται οι προϋποθέσεις διανυκτέρευσης του μετακινούμενου και καταβολής ημερήσιας αποζημίωσης και αυξάνονται τόσο τα ποσά των αποζημιώσεων διανυκτέρευσης όσο και της ημερήσιας αποζημίωσης, το ύψος των οποίων ήταν καθηλωμένο από το 1999, ημερομηνία πρώτης εφαρμογής του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, προκειμένου να υπάρξει εναρμόνιση με τη σύγχρονη πραγματικότητα.

8. Με το άρθρο 12, προβλέπεται η χορήγηση δαπανών μετακίνησης και σε υπαλλήλους, οι οποίοι μετακινούνται ως μάρτυρες ή τεχνικοί σύμβουλοι, σε ανακριτικές ή δικαστικές Αρχές.

9. Με τα άρθρα 13, 14 και 15 γίνεται προσπάθεια εξορθολογισμού των διατάξεων για τις δαπάνες που καταβάλλονται στις περιπτώσεις αποσπάσεων ή μεταθέσεων σε υπαλλήλους και λειτουργούς, καθώς και στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.

10. Με τις διατάξεις του άρθρου 16, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τα έξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό, καθώς και το επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή.

11. Με τα άρθρα 17 και 18, καθορίζεται η ημερήσια αποζημίωση εξωτερικού τόσο των υπαλλήλων όσο και των στρατιωτικών σε μετακινήσεις ειδικών περιπτώσεων.

12. Με το άρθρο 19, καθορίζονται τα έξοδα διανυκτέρευσης στο εξωτερικό.

13. Με το άρθρο 20, προβλέπονται τα έξοδα μετάθεσης, τοποθέτησης και απόσπασης στο εξωτερικό.

14. Με το άρθρο 21, καθορίζεται η αποζημίωση για τη μεταφορά οικοσκευής του υπαλλήλου στο εξωτερικό, όπου αυτό επιτρέπεται. Σημαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η από μηδενική βάση αντιμετώπιση του θέματος των εξόδων μεταφοράς οικοσκευής για μετακίνηση από το εσωτερικό στο εξωτερικό, με κατάργηση αναποτελεσματικών, γραφειοκρατικών διαδικασιών και με περιορισμό των ευκαιριών καταχρηστικής εφαρμογής.

15. Με τις διατάξεις του άρθρου 22, καθορίζεται το καθεστώς αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης των μελών της Κυβέρνησης και των υφυπουργών, ενώ τα θέματα των μετακινήσεων του προέδρου, αντιπροέδρων της Βουλής και των βουλευτών προβλέπεται να αντιμετωπίζονται από τον Κανονισμό της Βουλής.

16. Με τις διατάξεις του άρθρου 23, προβλέπεται ο τρόπος κάλυψης των δαπανών μετακίνησης, ο καθορισμός των απαραίτητων δικαιολογητικών και θέματα της μεταβατικής περιόδου.

17. Με τις διατάξεις του άρθρου 24 καθορίζονται θέματα μη μισθολογικών παροχών των υπαλλήλων των φορέων που εντάσσονται στις διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόμου.

18. Με τη διάταξη του άρθρου 25 εξομοιώνονται ως προς τις δαπάνες διαμονής τα μη κοινοβουλευτικά μέλη της κυβέρνησης με τα μέλη της κυβέρνησης που έχουν βουλευτική ιδιότητα.

19. Με τα άρθρα 26 και 27, ορίζονται οι διατηρούμενες διατάξεις, αλλά ταυτόχρονα ορίζεται ότι, από τη στιγμή που θα τεθεί σε ισχύ ο νέος νόμος, καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη σε αυτόν, καθώς και κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που διέπονται από αυτόν.

20. Τέλος, με το άρθρο 28 ορίζεται ως χρόνος έναρξης ισχύος του νόμου η 1-1-2016.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.11: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.4270/2014 (Α΄143)

Με την προτεινόμενη διάταξη και την κατάργηση της παρ. 25 του άρθρου 1 του ν. 4334/15, τα ημιαυτόματα μέτρα για την διόρθωση δημοσιονομικών αποκλίσεων εντάσσονται πλέον στις προϋπάρχουσες διαδικασίες του διορθωτικού μηχανισμού και του σχεδίου διορθωτικών ενεργειών σε περίπτωση σημαντικών αποκλίσεων από το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο ή από την πορεία προσαρμογής προς αυτόν, των άρθρων 38 έως 40 του ν.4270/2014. Έτσι ενισχύεται περαιτέρω η προσπάθεια τήρησης των μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών στόχων της χώρας. Ειδικότερα:

α) Με την τροποποίηση του άρθρου 38 του ν.4270/2014, γίνεται σαφές ότι η γνώμη του Δημοσιονομικού Συμβουλίου για την ενεργοποίηση του διορθωτικού μηχανισμού δεν είναι δεσμευτική για τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος ωστόσο σε περίπτωση μη ενεργοποίησης του μηχανισμού, παρά την αντίθετη γνώμη του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, γνωστοποιεί το σκεπτικό του στο Κοινοβούλιο.

β) Με την τροποποίηση του άρθρου 39 του ν.4270/2014, ρυθμίζεται αναλυτικότερα ο γνωμοδοτικός ρόλος του Δημοσιονομικού Συμβουλίου στη διαμόρφωση του σχεδίου διορθωτικών ενεργειών και ορίζεται ότι οι προτεινόμενες παρεμβάσεις πρέπει να είναι κοστολογημένες, με έμφαση στις περικοπές δαπανών.

γ) Με την τροποποίηση του άρθρου 41 του ν.4270/2014, συμπληρώνεται ότι η εφαρμογή των διατάξεων του σχετικού Κεφαλαίου, σε περίπτωση εκτέλεσης προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής, γίνεται σε συμφωνία και με τους εμπλεκόμενους στην παρακολούθηση του προγράμματος θεσμούς.

δ) Η τροποποίηση του άρθρου 59 του ν.4270/2014, αφορά την προσθήκη της κατά προτεραιότητα χρήσης του αποθεματικού του κρατικού προϋπολογισμού στις παρεμβάσεις του άρθρου 39 του ίδιου νόμου.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.12: ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΝΟ

Με το άρθρο αυτό εισηγούμαστε την κατάργηση ορισμένων υπουργικών αποφάσεων, καθότι σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν.4235/2014 (ΦΕΚ Α΄ 32) έχει καταργηθεί η νομική τους βάση και συγκεκριμένα:

1. ο άρθρο 3 του α.ν. 787/1948 (Α΄ 240) που αποτελεί νομική βάση της υπ. αριθ 9872/1242/17.3.1966 (ΦΕΚ Β΄219) Απόφασης.

2. Τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 396/1976 (Α΄ 198) που αποτελεί νομική βάση της υπ. αριθ. 54/2012/20.4.2012 (ΦΕΚ Β΄ 1339) Απόφασης.

3. Ο ν. 3501/1928 «Περί κυρώσεως και τροποποιήσεως των από 13 Νοεμβρίου 1927 νομοθετικών διαταγμάτων «περί κυρώσεως και τροποποιήσεως των νομοθετικών διαταγμάτων: 1) από 12 Μαΐου 1926 «περί εμπορίου του οίνου κ.λπ.» και 2) από 10.9.1926 «περί αναστολής ισχύος των άρθρων 8 και 13 του νομοθετικού διατάγματος της 12.5.1926 κ.λπ.» και το ν.δ. 3419/1955 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ισχυουσών διατάξεων νόμων περί εμπορίας οίνων και προστασίας οινοπαραγωγής» (Α΄ 282), που αποτελούν νομική βάση της υπ. αριθ. 26650/13.3.1957 (ΦΕΚ Β΄159) και των αποφάσεων που την τροποποιούν υπ. αριθ. 27030/4292/16.6. (ΦΕΚ Β΄528) και υπ. αριθ. 16526/3951/23.8.1975 (ΦΕΚ Β΄1074).

Λόγω της κατάργησης των ανωτέρω αποφάσεων, ευλόγως καταργούνται και όλες οι σχετικές, με την διεκπεραίωση μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, αποφάσεις έκδοσης ειδικών αδειών λειτουργίας.

Όσον αφορά στην Κοινή Απόφαση των Υπουργών Βιομηχανίας, Εμπορίου, Οικονομικών, Κοινωνικής Πρόνοιας υπ. αριθ. 1849/31.1.1961 «Περί των όρων ούς δέον να πληρώσιν οι εμφιαλωμένοι οίνοι και περί των όρων εμφιαλώσεως αυτών» (ΦΕΚ Β΄ 58) και στην Κοινή Απόφαση των Υπουργών Υγιεινής και Εμπορίου υπ. αριθ. 1554/18.9.1966 «Περί των όρων ούς δέον να πληρώσιν οι εμφιαλωμένοι οίνοι και περί των όρων εμφιαλώσεως αυτών» (ΦΕΚ Β΄ 645), αυτές έχουν καταργηθεί με την υπ. αριθ. 54/2012/20.4.2012 «Ειδικοί όροι λειτουργίας εμφιαλωτηρίων οίνων και αρωματισμένων οίνων» (ΦΕΚ Β΄ 1339) Απόφαση του Αν. Υπουργού Οικονομικών.

Επιπρόσθετα, οι όποιες προδιαγραφές και έλεγχοι τίθενται για τις οινοποιητικές εγκαταστάσεις από τις καταργούμενες αποφάσεις σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων είναι ήδη παρωχημένες, δημιουργούν εμπόδια χωρίς κάποιο όφελος στις οινοποιητικές επιχειρήσεις και βέβαια καλύπτονται από τους ακόλουθους Κανονισμούς:

-(ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων»,

- (ΕΚ) 882/2004 του Ευρωπ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά μεταξύ άλλων και στη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία τροφίμων» και

-(ΕΚ) αριθ. 852/2004 «Υγιεινή των τροφίμων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 178/2002, (ΕΚ) αριθ. 852/2004 (ΕΚ) 882/2004 έχει εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ. αριθ. 15523/ 30.8.2006 (ΦΕΚ Β’ 1187)

Τέλος, όσον αφορά τις προϋποθέσεις για την παραγωγή, συσκευασία, την επισήμανση των αμπελοοινικών προϊόντων καθώς και τους ελέγχους στον αμπελοοινικό τομέα αυτές καλύπτονται από την πρόσφατη ενωσιακή νομοθεσία και συγκεκριμένα από τους Κανονισμούς:

- Καν (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων»,

- Καν (ΕΚ) αριθ. 607/2009 της Επιτροπής «για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου όσον αφορά τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης και τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις, τις παραδοσιακές ενδείξεις, την επισήμανση και την παρουσίαση ορισμένων προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα»,

- Καν (ΕΚ) αριθ. 606/2009 της Επιτροπής «για καθορισμό ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 όσον αφορά τις κατηγορίες αμπελοοινικών προϊόντων, τις οινολογικές πρακτικές και τους περιορισμούς στους οποίους υπόκεινται» και

- Καν (ΕΚ) αριθ. 555/2008 «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς όσον αφορά τα προγράμματα στήριξης, τις συναλλαγές με τρίτες χώρες, το δυναμικό παραγωγής και τους ελέγχους στον αμπελοοινικό τομέα».

Τέλος, όσον αφορά τα διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στον αμπελοοινικό τομέα αυτές καλύπτονται από τις διατάξεις του ν.4235/2014 (ΦΕΚ Α΄32).

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.13: ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Καταργούνται η παράγραφος 8 του άρθρου 26, το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 67 και το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 68 του Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013), όπως είχαν προστεθεί με τις παραγράφους 2, 4 και 5 του άρθρου 2 του ν.4328/2015, αντίστοιχα, για τα εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2015 και μετά.

2. Καταργείται η παράγραφος 34 του άρθρου 72 του Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013), όπως αυτή είχε προστεθεί με την παράγραφο 8 του άρθρου 2 του ν.4328/2015, για τα εισοδήματα που αποκτώνται στο φορολογικό έτος 2014.

3. Με την προτεινόμενη ρύθμιση επανέρχονται σε ισχύ, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος αυτής, οι διατάξεις των άρθρων 49 παρ. 4α και 50 παρ. 6 του Κώδικα ΦΠΑ που είχαν θεσπιστεί με τις περιπτώσεις 4 και 5 της υποπαραγράφου Α.6 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, περί μη υπαγωγής σε ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής των οφειλών που έχουν βεβαιωθεί με πράξεις προσδιορισμού ΦΠΑ των άρθρων 49 και 50 και αφορούσαν πράξεις που εκδόθηκαν από 1/7/13 έως και 31/12/13. Η προτεινόμενη ρύθμιση δεν θίγει οφειλές από ΦΠΑ που έχουν ήδη υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών έως την έναρξη ισχύος του παρόντος.

4. Πρόκειται περί μη ανταποδοτικής χρέωσης, η οποία αποτελεί επιβάρυνση κατά τη σύνταξη κρατικών και λοιπών συμβολαίων και εισπράττεται υπέρ των σκοπών των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων. Η κατάργηση της εν λόγω χρέωσης θα επιφέρει μείωση του κόστους σύνταξης των κρατικών συμβολαίων με άμεσα ωφελούμενους τους συμβαλλόμενους.

5. Πρόκειται περί μη ανταποδοτικού τέλους, η κατάργηση του οποίου θα ωφελήσει άμεσα τους τελικούς καταναλωτές.

6. Πρόκειται περί μη ανταποδοτικού τέλους, το οποίο καταβάλλεται από τους μαθητές ιδιωτικών σχολείων, η κατάργηση του οποίου αποσκοπεί στη μείωση των διδάκτρων.

7. Πρόκειται περί μη ανταποδοτικού τέλους, το οποίο επιβαρύνει τις συντάξεις των πολιτικών συνταξιούχων.

8. Πρόκειται περί μη ανταποδοτικού τέλους, το οποίο επιβάλλεται επί της τιμής των εισιτηρίων, η κατάργηση του οποίου θα επιφέρει ισόποση μείωση της τελικής τιμής τους.

9. Πρόκειται περί φόρου, ο οποίος βαρύνει αποκλειστικά τους επιτηδευματίες των Δωδεκανήσων, ο οποίος καταργείται για λόγους ίσης μεταχείρισης φορολογουμένων..

10. Πρόκειται περί μη ανταποδοτικού τέλους, ο οποίος επιβάλλεται επί της τιμής των εισιτηρίων των δημοσίων θεαμάτων. Ο σκοπός για τον οποίο αρχικά θεσπίσθηκε συνίσταται στην ενίσχυση των Βορείων Επαρχιών της Χώρας και δεν υφίσταται πλέον. Η κατάργηση του άνω ειδικού φόρου θα επιφέρει ισόποση μείωση της τελικής τιμής των εισιτηρίων.

11. Πρόκειται περί μη ανταποδοτικού τέλους, το οποίο επιβάλλεται επί της τιμής των εισιτηρίων των δημοσίων θεαμάτων για την ενίσχυση του Ωδείου Αθηνών.

12. Πρόκειται περί μη ανταποδοτικού τέλους, το οποίο επιβάλλεται επί του καθαρού ναύλου μεταφοράς επιβατών και οχημάτων στις τακτικές θαλάσσιες μεταφορές. Η κατάργησή του θα οδηγήσει στην άμεση μείωση της τιμής των ναύλων.

13. Πρόκειται περί παρωχημένης διάταξης.

14. Πρόκειται περί φόρου, τα έσοδα εκ του οποίου εισπράττονται υπέρ των Δήμων. Με την προτεινόμενη τροποποίηση ο άνω φόρος θα καταβάλλεται εφεξής υπέρ του Δημοσίου.

15. Κρίνεται επιβεβλημένο οι πόροι της ειδικής εισφοράς (1,2%) επί της προ φόρων και εισφορών αξίας των πετρελαιοειδών (άρθρο 16 ν.1571/1985) να αποτελούν πλέον έσοδο για την κάλυψη δαπανών του Ελληνικού Δημοσίου και κατόπιν να διατίθενται σύμφωνα με την εκάστοτε κατανομή μέσω του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.1: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν.4152/2013 (Α'107), N.4305/2014 (A΄237) ΚΑΙ 4321/2015 (Α'32)


1.Με την εν λόγω διάταξη:

α. Θεσπίζεται η διετής αναστολή για την παροχή εγγυήσεων, διασφαλίσεων ή εμπράγματων βαρών λαμβάνοντας υπόψη το εν γένει οικονομικό περιβάλλον ενώ παράλληλα η εν λόγω ρύθμιση καθίσταται ευνοϊκότερη για τους οφειλέτες που πρόκειται να ενταχθούν σε αυτήν καθώς αποτελεί και το μόνο σχήμα ρύθμισης ληξιπροθέσμων οφειλών που εξακολουθεί να υφίσταται.

β. Μειώνεται το ετήσιο επιτόκιο της ρύθμισης του Ν.4152/2013 (Α΄, 107), το οποίο πλέον θα ισούται με το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, πλέον πέντε εκατοστιαίων μονάδων, προκειμένου αφενός να υπάρχει αναλογία με το αντίστοιχο επιτόκιο της ρύθμισης του Ν.4321/2015 και του Ν.4305/2014 αφετέρου για λόγους ίσης μεταχείρισης των οφειλετών που υπάγονται σε διαφορετικά σχήματα ρυθμίσεων.

2. Για την αναγκαστική είσπραξη των καθυστερούμενων ασφαλιστικών οφειλών, οι υπηρεσίες του ΚΕΑΟ, οι οποίες ανήκουν στην οργανωτική δομή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εφαρμόζουν τις διατάξεις του ΝΔ 356/1974-ΚΕΔΕ.

Για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ισχύει η διάταξη του άρθρου 18 περ. δ του Ν. 1469/1984 που προβλέπει ότι οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την είσπραξη των εσόδων του δημοσίου εφαρμόζονται ανάλογα και για την είσπραξη των εσόδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και των εισπραττομένων από αυτό εσόδων τρίτων οργανισμών.

Με την παρ. Α του άρθρου τρίτου του Ν. 4254/2014 επήλθαν τροποποιήσεις σε συγκεκριμένες διατάξεις του ΚΕΔΕ, με τις οποίες, κατά την αναγκαστική είσπραξη των απαιτήσεων του Δημοσίου καθορίστηκαν χρηματικά όρια για τη λήψη μέτρων αναγκαστικής είσπραξης. Συγκεκριμένα καθορίστηκαν:

α) το συνολικό ποσό της οφειλής για το οποίο δεν λαμβάνεται το μέτρο της κατάσχεσης κινητών και ακινήτων στα χέρια του οφειλέτη.

β) το συνολικό ποσό της οφειλής για το οποίο δεν λαμβάνεται το μέτρο της κατάσχεσης στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων

γ) το όριο κάτω από το οποίο δεν επιβάλλεται κατάσχεση περιοδικά καταβαλλόμενων μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων,

δ) το όριο κάτω από το οποίο δεν επιβάλλεται κατάσχεση καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύματα σε ατομικό ή κοινό λογαριασμό για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα .

Οι διατάξεις αυτές έχουν ενσωματωθεί στον ΚΕΔΕ. Επομένως, παρόλο που αναφέρονται στις απαιτήσεις του Δημοσίου, έχουν εφαρμογή και για την είσπραξη των απαιτήσεων των ΦΚΑ, που εισπράττουν κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

Με την προτεινόμενη διάταξη ρητά προβλέπεται η ισχύς και για τις απαιτήσεις των ΦΚΑ, των χρηματικών ορίων που ισχύουν κάθε φορά για την αναγκαστική είσπραξη των απαιτήσεων του Δημοσίου. Σκοπός είναι να αρθεί οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων που αναφέρονται στις απαιτήσεις του Δημοσίου, καθώς και να αποφευχθούν μελλοντικές αμφισβητήσεις σε περίπτωση μεταβολής των χρηματικών ορίων με νεότερες αυτοτελείς διατάξεις.

3. Με την εν λόγω διάταξη αλλάζει ο υπολογισμός του ετήσιου επιτοκίου της ρύθμισης του Ν.4321/2015 (Α΄, 32), το οποίο πλέον θα ισούται με το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, πλέον πέντε εκατοστιαίων μονάδων, προκειμένου να υπάρχει αναλογία με το αντίστοιχο επιτόκιο της πάγιας ρύθμισης του Ν.4152/2013 (Α΄, 107) καθώς και για λόγους ίσης μεταχείρισης των οφειλετών που υπάγονται σε διαφορετικά σχήματα ρύθμισης οφειλών. Παράλληλα διατηρείται η απαλλαγή της οφειλής από την προσαύξηση του επιτοκίου για μικροοφειλέτες λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στις κατηγορίες αυτές οφειλετών λόγω της οικονομικής κρίσης.

Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα στα αρμόδια όργανα των φορέων κοινωνικής ασφάλισης να μειώνουν τις αρχικά χορηγηθείσες δόσεις της ρύθμισης, εφόσον διαπιστωθεί ότι ο οφειλέτης δύναται να αποπληρώσει νωρίτερα τις οφειλές του. Η δυνατότητα αυτή στοχεύει στη ενίσχυση των εσόδων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης με κοινωνικά δίκαιο τρόπο, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα στοιχεία που έχει ο φορέας στη διάθεσή του, σε συνεργασία και με τη φορολογική διοίκηση.

4. Με την εν λόγω διάταξη αλλάζει ο υπολογισμός του ετήσιου επιτοκίου της ρύθμισης του Ν.4305/2014, το οποίο πλέον θα ισούται με το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, πλέον πέντε εκατοστιαίων μονάδων, προκειμένου να υπάρχει αναλογία με το αντίστοιχο επιτόκιο της πάγιας ρύθμισης του Ν.4152/2013 καθώς και για λόγους ίσης μεταχείρισης των οφειλετών που υπάγονται σε διαφορετικά σχήματα ρύθμισης οφειλών.

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα στα αρμόδια όργανα των φορέων κοινωνικής ασφάλισης να μειώνουν τις αρχικά χορηγηθείσες δόσεις της ρύθμισης, εφόσον διαπιστωθεί ότι ο οφειλέτης δύναται να αποπληρώσει νωρίτερα τις οφειλές του. Η δυνατότητα αυτή στοχεύει στη ενίσχυση των εσόδων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης με κοινωνικά δίκαιο τρόπο, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα στοιχεία που έχει ο φορέας στη διάθεσή του, σε συνεργασία και με τη φορολογική διοίκηση.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.2: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν.4334/2015 (Α΄80)

1. Κατώτατα όρια

Με τη διάταξη αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 27 του άρθρου 1 του ν.4334/2015, προκειμένου να αναδιατυπωθεί σύμφωνα με την απόφαση της Συνόδου Κορυφής της 12/07/2015 για τη λήψη προαπαιτούμενων μέτρων, ώστε να αποσαφηνιστεί ότι οι συνταξιοδοτούμενοι λόγω γήρατος από 1.7.2015 και εφεξής λαμβάνουν το οργανικό ποσό της σύνταξης, δηλαδή το ποσό σύνταξης που προκύπτει βάσει των οικείων καταστατικών και γενικότερων διατάξεων. Σε περίπτωση που αυτό είναι μικρότερο από το εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο όριο, λαμβάνουν το οργανικό ποσό σύνταξης μέχρι τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας και μετά τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας αυτού λαμβάνουν το ποσό κατωτάτου ορίου σύνταξης.
Επίσης, με την παρούσα διάταξη κρίθηκε σκόπιμο αφενός να διευκρινιστεί ότι το προηγούμενο εδάφιο δεν καταλαμβάνει/αφορά τους συνταξιοδοτούμενους από 1.7.2015 και εφεξής, των οποίων το οργανικό ποσό σύνταξης είναι μεγαλύτερο από το εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο όριο και αφετέρου να γίνει αναφορά στην παράγραφο 3 του άρθρου 11 του ν.3863/2010, η οποία αφορά στον ανακαθορισμό των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης όταν μεταβάλλεται και το προσδόκιμο ζωής του πληθυσμού της χώρας.
Τα ποσά των κατωτάτων ορίων σύνταξης όλων των ασφαλιστικών ταμείων κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανά Ταμείο προβλέπονται από τις ακόλουθες γενικές ή καταστατικές διατάξεις:

1. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ:

α. Παλαιοί Ασφαλισμένοι:

Παράγραφος 14 άρθρου 29 α.ν. 1846/1951 (179, Α΄), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 5 παρ. 6 του ν. 825/1978 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 29 παρ. 3 του ν.1902/1990 (ΦΕΚ 138, Α΄)

β. Νέοι Ασφαλισμένοι:

Άρθρο 29 παρ. 3 του ν.2084/1992 (165, Α΄), άρθρο 64 του ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1, Α΄) και άρθρο 31 παρ. 2 του ν. 2084/1992.

2. τ. ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, ΤΣΠ-ΕΤΕ, ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΤΣΠ-ΑΤΕ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΟΑΠ-ΔΕΗ, ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΑΠ-ΙΛΤ, ΤΑΠΑΕ «Η ΕΘΝΙΚΗ») & ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ:

Με την παρ. 11 του άρθρου 5 του α.ν. 1846/1951 (179, Α΄), όπως ισχύει, τα εις την παρ. 1 του ίδιου άρθρου αναφερόμενα Ταμεία Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών και ασκούν ασφάλιση Κλάδου Συντάξεων, υποχρεούνται να παρέχουν στους μισθωτούς συνταξιούχους τους τα κατώτερα ποσά σύνταξης που παρέχονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

3. ΝΑΤ:

Εδάφιο πέμπτο, άρθρο 23 π.δ. 913/1978 (220, Α΄).

4. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ:

Τα κατώτερα ποσά σύνταξης που παρέχονται στους μισθωτούς συνταξιούχους των ακόλουθων Τομέων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, δεν μπορεί να είναι κατώτερα από τα κατώτερα ποσά σύνταξης που παρέχονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

- Τομέας Σύνταξης Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ): Π.Δ 284/1974 (Α΄101), άρθρο 44 παρ. 4 όπως ισχύει.

- Τομέας Ασφάλισης Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου (Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ): Υ.Α Β2/54/3/236/76/οικ.695/1977 (Β΄329), άρθρο 5 παρ. 4 όπως ισχύει.

- Τομέας Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης (Τ.Α.Τ.Τ.Α.Θ): Β.Δ. 29/5/25.6.58 (Α΄96), άρθρο 46 Παρ. 8 α, όπως ισχύει

- Τομέας Ασφάλισης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου: π.δ 419/1983 (Α΄154), άρθρο 17 παρ. 2 όπως ισχύει.

- Τομέας Ασφάλισης Φωτοειδησεογράφων και Εικονοληπτών Επικαίρων Τηλεόρασης: π.δ. 419/1980 (Α΄11), άρθρο 17 όπως ισχύει.

Τα κατώτερα ποσά σύνταξης που παρέχονται στους συνταξιούχους των ακόλουθων Τομέων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ορίζονται ως ακολούθως:

- Τομέας Σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών (Τ.Σ.Ε.Υ.Π.Α): Υ.Α. 17481/1933 Α.Υ.Ε.Ο. ( ΦΕΚ 77/1933), άρθρο 20 όπως ισχύει ποσό 732,01 €.

- Τομέας Σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης (Τ.Σ.Ε.Υ.Π.Θ): Υ.Α. 31720/Σ.503/10-12-62 (Β΄503), άρθρο 18 παρ. 1 περ. ε΄ όπως ισχύει, ποσό 585,61 €.

5. ΕΤΑΑ

Ασφαλισμένοι μέχρι 31-12-1992:

α. Τομέας ΤΣΜΕΔΕ :

Υ.Α. Φ.43/οικ.1135/1988 (ΦΕΚ 404 Β΄)

β. Τομέας ΤΣΑΥ:

Άρθρο 1 του Π. δ/γματος 460/1989 (ΦΕΚ 201 Α΄) σε συνδυασμό με το άρθρο 7, παρ. 1 του ν. 982/1979 (ΦΕΚ 239 Α΄)

γ. Τομέας ΤΑΝ

Υ.Α. Φ. 41/241/1996 (ΦΕΚ 228 Β΄)

Ασφαλισμένοι όλων των τομέων του ΕΤΑΑ από 1-1-1993:

Αρθρο 16, παρ. 2 του ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3029/2002 (ΦΕΚ 160 Α΄)

6. ΟΑΕΕ

α. Ασφαλισμένοι μέχρι 31-12-1992:

- Άρθρο 24 παρ. 2 του Π. Δ/γματος 258/2005 (ΦΕΚ 316 Α΄)

β. Όσοι ασφαλισμένοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν3552/2007 (ΦΕΚ 77 Α΄), επιλέξουν να υπολογισθεί το ποσό της σύνταξής τους με βάση τις οικείες καταστατικές διατάξεις των πρώην ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ, ισχύουν τα αντίστοιχα κατώτατα όρια που προβλέπονταν από τις διατάξεις αυτές, που είναι οι ακόλουθες:

ΤΕΒΕ

Άρθρο 9 του π.δ/γματος 116/1988 (ΦΕΚ 48 Α΄) και άρθρο 6 του β.δ/γματος 5/1955

Ταμείο Εμπόρων

Άρθρα 97 και 110 του π.δ/γματος 668/1981 (ΦΕΚ 167 Α΄)

ΤΣΑ

Άρθρο 1 του π.δ/γματος 418/1985 (ΦΕΚ 169 Α΄)

γ. ΟΑΕΕ – ΤΑΝΤΠ

Άρθρο 14 καταστατικού πρώην ΤΑΝΠΥ Υ.Α. Φ29/1455/1977 (ΦΕΚ 1028 Β΄)

δ. Ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ από 1-1-1993

Άρθρο 16, παρ. 2 του ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3029/2002 (ΦΕΚ 160 Α΄)

2. Ένταξη ΕΤΕΑ

Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται, η υποχρεωτική ένταξη στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.), από 1.9.2015, όλων των Ταμείων, Τομέων και Κλάδων επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθώς και των Τομέων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που δεν έχουν ενταχθεί σε αυτό μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία.

Στόχος της εν λόγω ρύθμισης είναι η ενοποίηση όλων των υφιστάμενων τομέων και κλάδων επικουρικής ασφάλισης – ν.π.δ.δ και η δημιουργία μιας στέρεης και ευρύτερης βάσης, προκειμένου αφενός να εξασφαλισθεί η μακροχρόνια βιωσιμότητα των επικουρικών συνταξιοδοτικών ταμείων, μέσα από μία αυστηρή διασύνδεση εισφορών – παροχών και αφετέρου να διασφαλιστεί η μελλοντική συνέχιση της καταβολής της επικουρικής σύνταξης στους δικαιούχους.

Η ένταξη των ανωτέρω τομέων και κλάδων επικουρικής ασφάλισης στο Ε.Τ.Ε.Α. πραγματοποιείται με τους όρους και τις προϋποθέσεις των διατάξεων των άρθρων 35 έως και 48 του ν. 4052/2012 (Α΄41), ως ισχύουν, εξαιρουμένων των διατάξεων του άρθρου 36 του νόμου αυτού. Το Ε.Τ.Ε.Α. εξακολουθεί να λειτουργεί με ενιαία διοικητική και οικονομική οργάνωση.

Παρέχεται επίσης εξουσιοδότηση, έτσι ώστε, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που προκύπτει από την ένταξη των εν λόγω τομέων και κλάδων επικουρικής ασφάλισης στο Ε.Τ.Ε.Α..

Τέλος, για το προσωπικό του Τομέα Προστασίας του Πολίτη, του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που υπηρετεί σε υπηρεσίες του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και εξυπηρετεί τον κλάδο επικουρικής Ασφάλισης, προβλέπεται η διάθεσή του στο Ε.Τ.Ε.Α. με κοινή απόφαση των αρμόδιων Υπουργών. Η ρύθμιση αυτή επιβάλλεται προκειμένου να εφαρμοσθούν οι διατάξεις του ν.4052/2012 αναλόγως μετά την ένταξη στο Ε.Τ.Ε.Α. των νέων Τομέων και Κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης σ’ ότι αφορά την διοικητική του οργάνωση, το προσωπικό και τη λειτουργία του.

Κάθε αντίθετη με το περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής διάταξη καταργείται.

3. Πάγωμα κατωτάτων ορίων

Με τη διάταξη αντικαθίσταται, αφ’ ης ίσχυσε, η παράγραφος 30 του άρθρου 1 του ν.4334/2015, προκειμένου να αναδιατυπωθεί και να αποσαφηνιστεί αφενός ότι αφορά τα ποσά κατωτάτων ορίων σύνταξης που καταβάλλονται από όλους τους φορείς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της Τραπέζης της Ελλάδος, και αφετέρου ότι αυτά διατηρούνται μέχρι την 31.12.2021 στα επίπεδα που ισχύουν την 31.7.2015.

Οι σχετικές διατάξεις των κατωτάτων ορίων αναφέρονται αναλυτικά στην παρ. 1.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.3: ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΟΡΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Με την παρούσα ρύθμιση επέρχεται σταδιακή αύξηση ορίων ηλικίας για πλήρη και μειωμένη σύνταξη μετά την ανακοίνωση του Eurosummit (12.07.2015), η οποία έχει συμπεριληφθεί στο ν. 4334/2015 (ΦΕΚ Α΄/ 80/16.07.2015) «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.).

Ειδικότερα, με την παρ. 1. ορίζεται από 01.01.2022 ως όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για πλήρη σύνταξη λόγω γήρατος για τους ασφαλισμένους όλων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, το 62ο έτος της ηλικίας (με 12.000 ημέρες ασφάλισης ή 40 έτη) και το 67ο έτος της ηλικίας (με 15 έτη ή 4.500 ημέρες ασφάλισης), με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3863/2010 (11,Α).

Επίσης, με την ίδια παράγραφο, από την ίδια ως άνω ημερομηνία προβλέπεται ως όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, όπου αυτή προβλέπεται σύμφωνα με τις ισχύουσες γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, για όλους τους ασφαλισμένους των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, το 62ο έτος της ηλικίας με 4.500 ημέρες ή 15 έτη ασφάλισης.

Με την παρ. 2. προβλέπεται ότι στις περιπτώσεις που δεν έχει θεμελιωθεί δικαίωμα πλήρους ή μειωμένης σύνταξης μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού, τα όρια ηλικίας αυξάνονται σταδιακά έως την 01.01.2022 στα προβλεπόμενα από τις ανωτέρω παραγράφους 1α και 1β, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν.3863/2010 (115, Α΄), σύμφωνα με τους πίνακες του άρθρου αυτού.

Από τις ανωτέρω ρυθμίσεις εξαιρούνται οι υπαγόμενοι σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα καθώς και οι μητέρες και οι χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων.

Θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού στους Οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, λόγω συμπλήρωσης των προϋποθέσεων του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης και ορίου ηλικίας, όπου αυτό προβλέπεται, δεν θίγονται και δύνανται να ασκηθούν οποτεδήποτε.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζεται κάθε ζήτημα για την εφαρμογή των πινάκων του άρθρου αυτού και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια .

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

1. Οι προτεινόμενες διατάξεις αποσκοπούν στην μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης και στον εξορθολογισμό των κανόνων τιμολόγησης φαρμάκων. Επίσης, αποκαθίσταται η ορθή ορολογία ως προς την 'περίοδο προστασίας' φαρμάκων για τις ανάγκες τιμολόγησής τους σε συνέπεια με τα προβλεπόμενα από τη φαρμακευτική νομοθεσία και προς άρση κάθε τυχόν αμφισβήτησης.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4052/12 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.4093/12 και συμπληρώθηκε με το άρθρο 37 του Ν.4111/2013 και το άρθρο 54 παρ. 2 του Ν.4262/14, ορίζονται τα παρακάτω:

«α. Η μηνιαία φαρμακευτική δαπάνη των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 του κονδυλίου που είναι εγγεγραμμένο στον ετήσιο Κοινωνικό Προϋπολογισμό και αντιστοιχεί στη φαρμακευτική περίθαλψη. Το υπερβάλλον μηνιαίο ποσό αναζητείται εκ μέρους των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από τους Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων. Το ανωτέρω ποσό υπολογίζεται σε εξαμηνιαία βάση και καταβάλλεται από τους υπόχρεους Κ.Α.Κ. εντός μηνός από την πιστοποίησή του σε λογαριασμό τραπέζης που θα υποδείξει ο κάθε φορέας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού και ιδίως ο ακριβής τρόπος υπολογισμού των ποσών που υποχρεούται να καταβάλει κάθε Κ.Α.Κ. με βάση:

i) την ποσοστιαία αναλογία συμμετοχής κάθε φαρμάκου στη δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ), η οποία υπολογίζεται με βάση την ποσότητα που αποδεδειγμένα διατέθηκε σε ασφαλισμένους, όπως προκύπτει από το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης ή μέσω άλλου ηλεκτρονικού συστήματος σάρωσης των συνταγών,

ii) το μερίδιο αγοράς κάθε φαρμάκου στη θεραπευτική κατηγορία της θετικής λίστας,

iii) τη δυνατότητα τελικού συμψηφισμού τυχόν υπολειπόμενων ποσών με βάση το συνολικό τζίρο κάθε εταιρείας,

iv) τη συγκριτική κατανάλωση κάθε φαρμάκου με το μερίδιο αγοράς που κατείχε στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους,

ν) κάθε λεπτομέρεια που αφορά στον τρόπο και χρόνο καταβολής των οφειλόμενων ποσών, καθώς και στη διαδικασία τυχόν συμψηφισμών σε επόμενους λογαριασμούς. Σε περίπτωση μη έγκαιρης απόδοσης των ποσών επιστροφής της παραγράφου αυτής, αυτά εισπράττονται με τη διαδικασία του Κ.Ε.Δ.Ε..

Από 1.1.2013 εισάγεται έκτακτο τέλος για τα φαρμακευτικά προϊόντα που συμπεριλαμβάνονται στον θετικό κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμάκων που αποζημιώνονται από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ).

Το έκτακτο τέλος που οφείλει να καταβάλει ο κάθε κάτοχος αδείας κυκλοφορίας (ΚΑΚ) φαρμακευτικών προϊόντων, που συμπεριλαμβάνονται στον θετικό κατάλογο, ορίζεται σε 15% επί των λιανικών πωλήσεων κάθε φαρμακευτικού προϊόντος που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2011 και καταβάλλεται, σε λογαριασμό που θα υποδείξει ο ΕΟΠΥΥ έως τις 15 Δεκεμβρίου 2012.

Το έκτακτο τέλος που οφείλει να καταβάλει ο κάθε κάτοχος αδείας κυκλοφορίας (ΚΑΚ) φαρμακευτικών προϊόντων που συμπεριλαμβάνονται στον θετικό κατάλογο, για το έτος 2013 δύναται να συμψηφίζεται με το καταβληθέν ή συμψηφισθέν ποσό που του αντιστοιχεί από το claw back του έτους 2012. Σε περίπτωση που το έκτακτο τέλος υπερβαίνει το claw back του 2012, δύναται μετά τον ανωτέρω συμψηφισμό το υπολειπόμενο ποσό να συμψηφιστεί με το claw back του 2013 ή το rebate του ν. 4052/2012 για τα φάρμακα που περιέχονται στον θετικό κατάλογο του 2013.

Φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα για τα οποία δεν έχει καταβληθεί το έκτακτο τέλος κατά τα ανωτέρω, μεταφέρονται αυτόματα από το κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμάκων και αποζημιούμενων από τους Φ.Κ.Α. (θετικός κατάλογος), στον κατάλογο φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορηγούνται με ιατρική συνταγή και δεν αποζημιώνονται από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (αρνητικός κατάλογος).

Η παρούσα διάταξη δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις των ΚΑΚ που έχουν καταβάλει ή συμψηφίσει το claw back του 2012, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4052/2012 και του ν. 4093/2012 και τις κείμενες υπουργικές αποφάσεις, μέχρι 10.12.2012.

Η διάταξη αυτή δύναται να ενεργοποιείται αυτόματα σε κάθε περίπτωση όπου, μετά την πάροδο ενός μήνα, οι ΚΑΚ δεν συμμορφώνονται με τις κείμενες διατάξεις και δεν καταβάλουν κανονικά ή δεν συμψηφίζουν το claw back πους τους αναλογεί.

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται να αναπροσαρμόζεται το ύψος του έκτακτου τέλους, ο τρόπος υπολογισμού του και να ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα εφαρμογής της άνω διάταξης, για να επιτευχθούν οι στόχοι της φαρμακευτικής δαπάνης σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4052/2012, του ν. 4093/ 2012 και των κείμενων υπουργικών αποφάσεων και η ενεργοποίησή της σε περιπτώσεις που οι ΚΑΚ δεν συμμορφώνονται με τις κείμενες διατάξεις αναφορικά με το claw back.

Επιπροσθέτως με απόφαση του Υπουργού Υγείας εξειδικεύεται η μεθοδολογία υπολογισμού του ποσού της υπέρβασης, καθώς και η μεθοδολογία επιμερισμού του ποσού επιστροφής των φαρμακευτικών εταιρειών, σε περιπτώσεις υπέρβασης των φαρμακευτικών δαπανών του ΕΟΠΥΥ από τους προκαθορισμένους στον εκάστοτε ετήσιο προϋπολογισμό του στόχους. Για τον υπολογισμό της υπέρβασης ή τον επιμερισμό του ποσού επιστροφής δύναται να χρησιμοποιείται η καθαρή δαπάνη του ΕΟΠΥΥ, όπως αυτή προκύπτει αφότου αφαιρεθούν ο ΦΠΑ, οι συμμετοχές των ασθενών, οι εκπτώσεις των φαρμακευτικών επιχειρήσεων και φαρμακείων, το rebate εισαγωγής στο θετικό κατάλογο και το rebate όγκου των φαρμακευτικών εταιρειών, η δαπάνη για φάρμακα της λίστας 1Α του ν. 3816/2010, το ποσοστό χονδρεμπορικού κέρδους που επιστρέφουν οι φαρμακευτικές εταιρείες, όταν πωλούν απευθείας στα φαρμακεία, και άλλα ποσά τα οποία προσδιορίζονται στη σχετική απόφαση. Με όμοια απόφαση δύναται να τίθενται στόχοι φαρμακευτικής δαπάνης ανά έτος σε επίπεδο φαρμάκου, δραστικής ουσίας (ATC5) ή θεραπευτικής κατηγορίας (ATC4). Επιπλέον, δύναται να προσδιορίζεται η διαδικασία συμψηφισμού του ποσού τυχόν υπέρβασης της φαρμακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ, εν γένει με το ποσό τυχόν υστέρησης της φαρμακευτικής δαπάνης των δημόσιων νοσοκομείων, σε σχέση με τον προϋπολογισμό τους. Επίσης, δύναται να προσδιορίζονται μηνιαίοι στόχοι φαρμακευτικής δαπάνης ανάλογα με την εξέλιξη των μέτρων της φαρμακευτικής πολιτικής σε σχέση με τους ετήσιους στόχους και να προσδιορίζεται κάθε απαραίτητο μέτρο για την αποτελεσματική εφαρμογή τους.

β. Για τον υπολογισμό των ως άνω παραμέτρων αξιοποιούνται τα στοιχεία πωλήσεων φαρμάκων που τηρεί ο Ε.Ο.Φ. αλλά και ο οικείος Φ.Κ.Α. αφαιρουμένων των παράλληλων εξαγωγών και νοσοκομειακών πωλήσεων. Δύναται επίσης να συνεκτιμάται είτε διαζευκτικά είτε σωρευτικά και ο ρυθμός ανάπτυξης (προστιθέμενη αξία στο προϊόν) των επί μέρους Κ.Α.Κ.. Εγκρίνονται οι μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος διενεργηθέντες υπολογισμοί.

γ. Οι διατάξεις των παραγράφων α΄ και β΄ του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ανεξάρτητα από την παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31), όπως ισχύει κάθε φορά.

δ. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να συμψηφίζει τα παραπάνω ποσά με ισόποσες οφειλές του προς Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων από την προμήθεια φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων για τις ανάγκες των φαρμακείων του. Ο συμψηφισμός γίνεται μόνο μεταξύ επιστρεφομένων ποσών από τους Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων και εκκαθαρισμένων οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τους Κ.Α.Κ., που δημιουργήθηκαν εντός του ίδιου έτους.

ε. Η ισχύς του παρόντος άρθρου έχει διάρκεια από 1.1.2012 έως 31.12.2015.»


Με την εφαρμογή έως σήμερα του μηχανισμού αυτόματων επιστροφών (claw back) έχουν εισπραχθεί από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 78.980.697 εκ.€, 152.473.112 εκ.€, 201.833.401 εκ.€ για τα έτη 2012, 2013 και 2014, αντίστοιχα ως υπέρβαση από τον κλειστό ετήσιο προϋπολογισμό φαρμακευτικής δαπάνης του αντιστοίχου έτους.

Λαμβάνοντας υπόψη:

Α) ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας επιβάλλει την υπογραφή νέας συμφωνίας με τους δανειστές στα προαπαιτούμενα της οποίας περιλαμβάνονται η εφαρμογή μηχανισμού αυτόματων επιστροφών (claw back) σε όλες τις δαπάνες του ΕΟΠΥΥ και συνεπώς και στο φάρμακο όταν οι δαπάνες υπερβαίνουν τους κλειστούς προϋπολογισμούς για κάθε κατηγορία, κάθε έτος έως και το 2018.

Β) ότι το παρόν μέτρο αφορά στην εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, στην αντιμετώπιση της οξείας δημοσιονομικής κρίσεως, στον περιορισμό της δημόσιας δαπάνης που σχετίζεται άμεσα με τη βιωσιμότητα του ΕΟΠΥΥ, ο οποίος είναι ο βασικός αγοραστής υπηρεσιών υγείας και των προϊόντων της Φαρμακοβιομηχανίας και επιπλέον την προστασία της δημόσιας υγείας μέσω της δυνατότητας του ΕΟΠΥΥ να αποζημιώνει νέες/καινοτόμες θεραπείες με τη βέλτιστη αξιοποίηση του περιορισμένου προϋπολογισμού και

Γ) ότι η επιβολή του μηχανισμού αυτόματων επιστροφών (claw back) για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα έχει κριθεί από το ΣτΕ (αποφάσεις 2439/2015, 2440/2015, 2442/2015 και 2443/2015), κρίνεται απαραίτητη η τροποποίηση της παρ. ε του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 ώστε να επεκταθεί η εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου για τα επόμενα τρία έτη (2016-2018).

3. Η τροπολογία κρίνεται αναγκαία δεδομένου ότι η παρούσα οικονομική συγκυρία καθιστά αδήριτη αναγκαιότητα την συνέχιση της εφαρμογής των προβλεπομένων της παρ.7 του άρθρου 100 του Ν. 4172/2013 και για τα έτη 2016-2018.

4. Αναλύοντας τις επιτυχημένες διεθνείς πρακτικές, κυρίως στα αντιπροσωπευτικά Δημόσια Συστήματα Υγείας της Ευρώπης και του Καναδά, καθίσταται πρόδηλο ότι πρέπει να ανασυγκροτηθεί η Διοίκηση των Δημοσίων Νοσοκομείων και ιδιαιτέρως να επαναπροσδιοριστεί η θέση του Διοικητή και των λοιπών αποφασιστικών οργάνων. Έως την θέσπιση του νέου συστήματος αξιολόγησης, ο Υπουργός Υγείας εξουσιοδοτείται να αναθέτει προσωρινά διοικητικά καθήκοντα σε Διοικητές και Αναπληρωτές Διοικητές, για χρονικό διάστημα τριών μηνών, δυναμένου να παραταθεί άπαξ, και όχι πάντως πέραν της 31.12.2015.

Άρθρο 2

Με την παράγραφο Α παρέχονται οι απαιτούμενες εξουσιοδοτήσεις προς τον Υπουργό Οικονομικών και προς τη Διοίκηση του Ταμείου του ΤΧΣ για την υπογραφή της συμφωνίας και όλων των απαιτούμενων, σχετικών με αυτή, εγγράφων.

Με την παράγραφο Β κυρώνεται από τη Βουλή των Ελλήνων η Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ αφενός του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και αφετέρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, και της Τράπεζα της Ελλάδας και του ΤΧΣ.

Με την παράγραφο Γ κυρώνεται η συμφωνία δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Άρθρο 3

Με το άρθρο 3 ορίζεται η έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.


ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

“Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης”

Άρθρο 1

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Τακτικός έλεγχος χρηματοοικονομικών καταστάσεων


1. I) Υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο από έναν ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία του ν. 3693/2008 (Α' 174), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 της παρούσας υποπαραγράφου:

α) οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των οντοτήτων των περιπτώσεων (α) και (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (251 Α’), όταν βάσει των κριτηρίων μεγέθους του άρθρου 2 του ίδιου νόμου χαρακτηρίζονται ως μεσαίες και μεγάλες οντότητες.

β) οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των οντοτήτων της περίπτωσης (α) της παρούσας παραγράφου ανεξαρτήτως μεγέθους, όταν οι οντότητες αυτές χαρακτηρίζονται ως δημοσίου ενδιαφέροντος (συμφέροντος), κατά την έννοια του ορισμού του Παραρτήματος Α του ν. 4308/2014.

γ) οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάσσουν οι όμιλοι οι οποίοι βάσει της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του Ν. 4308/2014 χαρακτηρίζονται ως «μεγάλοι».

δ) οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάσσουν οι όμιλοι ανεξαρτήτως μεγέθους, όταν οι όμιλοι αυτοί χαρακτηρίζονται ως δημοσίου ενδιαφέροντος (συμφέροντος), κατά την έννοια του ορισμού του Παραρτήματος Α του ν. 4308/2014.

II) Εξακολουθούν να ισχύουν διατάξεις ειδικής νομοθεσίας που υπαγάγουν σε έλεγχο από νόμιμο ελεγκτή ειδικές κατηγορίες οντοτήτων.

Προαιρετικός τακτικός έλεγχος

Μικρές οντότητες κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251) μπορούν να προβλέπουν στο καταστατικό τους ή, εάν δεν προβλέπεται σε αυτό, να αποφασίζουν διά της γενικής συνέλευσης των μετόχων ή της συνέλευσης των εταίρων, την υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε έλεγχο, σύμφωνα με τα ισχύοντα ελεγκτικά πρότυπα.

Διορισμός ελεγκτών

3. α) Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της παραγράφου 1 αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τη γενική συνέλευση ή άλλο αρμόδιο όργανο.

β) Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο διορίζονται από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων ή τη συνέλευση των εταίρων, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης. Το καταστατικό ή έκτακτη συνέλευση, που συγκαλείται εντός τριμήνου από τη σύσταση της οντότητας, μπορεί να ορίζει ελεγκτή για την πρώτη εταιρική χρήση. Τα μέλη του διοικητικού οργάνου ευθύνονται έναντι της οντότητας για την παράλειψη διορισμού ελεγκτή, σύμφωνα με τα παραπάνω, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την τακτική συνέλευση ή, στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, έκτακτη συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό ελεγκτή.

γ) Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός ελεγκτή από μεταγενέστερη συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού του.

δ) Ο διορισμός του ελεγκτή γνωστοποιείται σ' αυτόν από την οντότητα. 0 ελεγκτής θεωρείται ότι αποδέχθηκε το διορισμό του, αν δεν τον αποποιηθεί εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

ε) Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3693/2008 (Α΄174)

Δικαιώματα και υποχρεώσεις του ελεγκτή

4. α) Ο ελεγκτής οφείλει κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της οντότητας. Έχει δικαίωμα να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε λογιστικού αρχείου όπως αυτά καθορίζονται στο κεφάλαιο 2 του Ν. 4308/2014, καθώς και κάθε εταιρικού βιβλίου που προβλέπεται από το νόμο.

β) Ο ελεγκτής οφείλει να παρίσταται στη γενική συνέλευση και να παρέχει κάθε πληροφορία που είναι σχετική με τον έλεγχο που διενήργησε.

γ) Ο ελεγκτής δικαιούται με αίτηση του προς το αρμόδιο κατά περίπτωση διοικητικό όργανο της οντότητας, να ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης.

δ) Η συνέλευση της περίπτωσης γ) συγκαλείται υποχρεωτικά από το αρμόδιο όργανο διοίκησης της οντότητας εντός δέκα ημερών από την επίδοση της αίτησης προς τον πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση.
Αν δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που διέπουν την αίτηση σύγκλησης συνέλευσης που υποβάλλεται από μειοψηφία μετόχων ή εταίρων.

Περιεχόμενο της έκθεσης ελέγχου

5. α) Τα θέματα της διενέργειας του τακτικού ελέγχου και της έκθεσης ελέγχου (περιεχόμενο, έκδοση, υπογραφή), ρυθμίζονται από το Ν. 3693/2008.

β) Στην έκθεση ελέγχου ο ελεγκτής αναφέρει αν συντάχθηκε η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης και παρέχονται σ' αυτήν τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην περ. δ' της παρ. 3 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920.

γ) Ο ελεγκτής διατυπώνει γνώμη σχετικά το εάν:

γα) η έκθεση διαχείρισης αντιστοιχεί στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του ίδιου οικονομικού έτους,

γβ) η έκθεση διαχείρισης έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις (περ. δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του κν. 2190/1920) και,

γγ) δηλώνει αν, σύμφωνα με τη γνώση και την κατανόηση της οντότητας και του περιβάλλοντός της που αποκτήθηκαν κατά τον έλεγχο, έχει εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην έκθεση διαχείρισης και δίνει ενδείξεις σχετικά με τη φύση των ανακριβειών αυτών.

δ) Η παράγραφος γ) έχει εφαρμογή τόσο στην ετήσια όσο και στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης.

ε) Σε περίπτωση που οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της μητρικής οντότητας επισυνάπτονται στις ετήσιες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του ομίλου, οι εκθέσεις ελέγχου αυτών μπορούν να συγχωνεύονται σε μία.
Μεταβατικές διατάξεις

6. Ι) Η έναρξη ισχύος της παρούσας υποπαραγράφου ορίζεται από 1 Ιανουαρίου 2016.

ΙΙ) Από την ημερομηνία ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:

α) τα άρθρα 36 έως 38, η παράγραφος 4 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920,

β) η παράγραφος 6 του άρθρου 42α κν 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 του ν. 4308/2014,

γ) το άρθρο 108 του κν 2190/1920.

δ) το άρθρο 23 του ν. 3190/1955,

ε) το άρθρο 99 του ν. 4072/2012,

καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις παραπάνω ρυθμίσεις.

ΙΙΙ) Διορισμένοι, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, ελεγκτές με βάση τις καταργούμενες διατάξεις συνεχίζουν το έργο τους μέχρι την περάτωση του.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.2: Τροποποίηση ν.δ.49/1968 (Α΄ 294)

1. Η δεύτερη και επόμενες υποπαράγραφοι της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν.δ. 49/1968 (Α΄294), όπως ισχύουν, καταργούνται.

2. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 2 του ν.δ. 49/1968 (Α΄294), όπως ισχύουν, αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ενός ή περισσοτέρων φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, υποβάλλεται αίτημα στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Αίτηση του ενδιαφερόμενου φυσικού προσώπου ή του προσώπου που εκπροσωπεί το νομικό πρόσωπο ή νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπρόσωπου αυτών.

β. Bεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης, με τη οποία βεβαιώνεται η έναρξη και λειτουργία της επιχείρησης και το αντικείμενο αυτής.

γ. Βεβαίωση ορθής αναγγελίας ενάρξεως επαγγέλματος ή διοικητική άδεια, ή εγγραφή σε μητρώο εφόσον απαιτείται για την άσκηση της συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, επαγγελματικές δραστηριότητες για τις οποίες απαιτείται η υποβολή των δικαιολογητικών του εδαφίου γ της παρούσας, μπορούν να εξαιρούνται από την υποβολή αυτών.

Η κατηγορία της αιτούμενης άδειας του φορτηγού ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου προσδιορίζεται στην αίτηση που υποβάλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Για τη διακοπή των εργασιών της επιχείρησης από την οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, απαιτείται η υποβολή βεβαίωσης της αρμόδιας υπηρεσίας μεταφορών περί κατάθεσης των στοιχείων κυκλοφορίας των κατεχόμενων φορτηγών ιδιωτικής χρήσης ή βεβαίωσης περί μεταβίβασης αυτών.

5. Όπου στην ισχύουσα νομοθεσία προβλέπεται ο έλεγχος της απόδειξης της πραγματοποίησης ακαθάριστων εσόδων ως προϋπόθεσης για την χορήγηση άδειών κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης ή για τη μεταβολή των όρων κυκλοφορίας τους, αυτός παύει να ισχύει».

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.3: ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

1. Η παρ. 6 (α) του άρθρου 12 του από 2/16.5.1959 βασιλικού διατάγματος (Α΄89), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του π.δ. 430/1981 (Α΄ 115), το άρθρο μόνο του π.δ. 104/1988 (Α΄ 46), το άρθρο 1 του π.δ. 113/1999 (Α΄115) και την υποπαράγραφο ΣΤ.8 της παραγράφου ΣΤ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014, αντικαθίσταται ως εξής:

«6. α) Ως «παστεριωμένο γάλα» νοείται το γάλα το οποίο έχει υποβληθεί σε επεξεργασία που περιλαμβάνει την έκθεση σε υψηλή θερμοκρασία για μικρό χρονικό διάστημα (+71,7 βαθμούς C τουλάχιστον για 15 δευτερόλεπτα) ή σε χαμηλή θερμοκρασία για μεγάλο χρονικό διάστημα (+63 βαθμούς C τουλάχιστον για 30 λεπτά) ή σε διαδικασία παστερίωσης που χρησιμοποιεί διαφορετικούς συνδυασμούς χρόνου και θερμοκρασίας μεταξύ των δύο παραπάνω συνθηκών για την επίτευξη ισοδύναμου αποτελέσματος, παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στη δοκιμασία φωσφατάσης και θετική στη δοκιμασία υπεροξειδάσης, αμέσως δε μετά την παστερίωση ψύχεται το συντομότερο δυνατόν σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους +6 βαθμούς C, στην οποία θερμοκρασία και συντηρείται, η δε διάρκεια συντήρησής του καθορίζεται με ευθύνη του παρασκευαστή και υπόκειται σε ελέγχους των αρμόδιων αρχών του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Στη συσκευασία του παστεριωμένου γάλακτος πρέπει να αναγράφονται σε εμφανές σημείο και με ευδιάκριτους χαρακτήρες οι ενδείξεις «παστεριωμένο» και «γάλα», η ημερομηνία παστερίωσης, η ημερομηνία λήξης, το σήμα καταλληλότητας του προϊόντος και η θερμοκρασία συντήρησής του. Στη συσκευασία πρέπει να αναγράφεται σε σαφή μορφή και εμφανές σημείο στο ίδιο οπτικό πεδίο με το σήμα του προϊόντος η διάρκεια ζωής του γάλακτος σε ημέρες.

Το παστεριωμένο γάλα που συσκευάζεται σε τελική συσκευασία εντός 24 ωρών από την άμελξη χωρίς να έχει υποστεί διαδικασία θέρμισης ή άλλη ισοδύναμη επεξεργασία προ της παστερίωσης και η διάρκεια συντήρησής του δεν υπερβαίνει τις δύο ημέρες από την ημερομηνία παστερίωσης, μπορεί, πέραν των αναφερόμενων στο προηγούμενο εδάφιο, να φέρει και την ένδειξη «γάλα ημέρας».

2. α. Η παράγραφος 8 του άρθρου 2 του Ν. 3526/2007 (Α΄24) αντικαθίσταται ως εξής:

«Η χρήση του όρου «αρτοποιός», καθώς και η εμπορική χρήση των διακριτικών τίτλων «αρτοποιός» ή αρτοποιείο» ή «φούρνος», επιτρέπεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είτε επιμελούνται άμεσα από το στάδιο των επιλεγόμενων πρώτων υλών, το ζύμωμα της ζύμης, την εξέλιξη αυτής μέχρι την πλήρη μορφοποίηση της και την έψηση του άρτου στον τόπο της πώλησης του προς τον καταναλωτή, είτε επιμελούνται μόνο το τελικό στάδιο της έψησης του άρτου στον τόπο πώλησής του στον τελικό καταναλωτή. Δεν επιτρέπεται σε άλλα πρόσωπα, εκτός από αυτά που ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο, η χρήση όρου συναφούς με τους όρους «αρτοποιός» ή «αρτοποιείο», εφόσον ο χώρος πώλησης άρτου δεν διαθέτει εγκαταστάσεις έψησης άρτου, με την ρητή επιφύλαξη των άρθρων 4 παρ. 1 και 5 παρ. 1 του Ν. 3526/2007 (Α΄24) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τον νόμο 3823/2010(Α΄22) άρθρο 15.»

β. Το εδάφιο 2 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 3526/2007(Α΄24) αντικαθίσταται ως εξής:

«Επιτρέπεται η ίδρυση πρατηρίου άρτου σε χώρους που πληρούν τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντα Οικοδομικού Κανονισμού. Αν το πρατήριο άρτου δεν αποτελεί αυτοτελές και ανεξάρτητο κατάστημα, επιτρέπεται η ίδρυσή του σε όλα τα καταστήματα τροφίμων και ποτών, σε χώρο σαφώς διαχωρισμένο και τηρούμενων των σχετικών υγειονομικών διατάξεων.»

3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 711/1977 (Α 284), όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:

«Το μεταφορικό έργο που πραγματοποιείται, κατ’ αποκλειστικότητα, από τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης συνίσταται στη μεταφορά προσχηματισμένης ομάδας προσώπων και αποσκευών, απαγορευμένης της με οποιοδήποτε τρόπο εκτέλεσης του συγκοινωνιακού έργου των τακτικών αστικών και υπεραστικών επιβατικών γραμμών ως εξής:»

4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του ν.4276/2014 (ΦΕΚ Α΄155) και η παράγραφος 7 του άρθρου 2 του ν.2160/1993 (Α΄118) καταργούνται από 1 Νοεμβριου 2015.

5 Η παράγραφος 9 του άρθρου 98 της Υ.Α Α2- 861/2013 (Β’ 2044) καταργείται.

6. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 15 του ν. 4177/2013 (Α’ 173) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Ως τακτικές και ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι, κατά τη διάρκεια των οποίων επιτρέπεται η πώληση εμπορευμάτων ή η παροχή υπηρεσιών με μειωμένες τιμές, ορίζονται οι εξής:

α) Τακτικές εκπτώσεις:

αα) από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου και

αβ) από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου μέχρι το τέλος του Αυγούστου.

β) Ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι:

βα) το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου και

ββ) το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου.

Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στις πωλήσεις αυτοκινήτων».

β. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 15 του ν.4177/2013 (Α΄173) προστίθεται στοιχείο 2 ως ακολούθως:
“Επιτρέπεται, πέραν των περιόδων της προηγούμενης παραγράφου, η πώληση εμπορευμάτων ή η παροχή υπηρεσιών με μειωμένες τιμές, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, χωρίς υποχρέωση προηγούμενης γνωστοποίησης”.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.1: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.4001/2011 (Α΄179) ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Ν. 4001/2011

Άρθρο 1

Ορισμοί


1. Οι περιπτώσεις (στ), (η), (κα), (κδ), (κστ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 4001/2011 τροποποιούνται ως εξής:

«(στ) Διαχειριστής Δικτύου Διανομής: Το νομικό πρόσωπο που ασκεί, κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, καθήκοντα Διαχειριστή Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ή Φυσικού Αερίου, περιλαμβανομένων των Διαχειριστών των Κλειστών Δικτύων Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ή Φυσικού Αερίου, καθώς και των Ανεξάρτητων Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου.

(η) Ενεργειακή Δραστηριότητα: Η παραγωγή, Μεταφορά, Διανομή και Προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Φυσικού Αερίου, η Εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθώς και η Χρήση Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου και η Χρήση Εγκατάστασης Αποθήκευσης Φυσικού Αερίου.

(κα) Προμήθεια: Η πώληση, περιλαμβανομένης της μεταπώλησης, Φυσικού Αερίου (περιλαμβανομένου του συμπιεσμένου φυσικού αερίου και του ΥΦΑ, ακόμη και για λόγους χρήσης του ως καυσίμου σε κινητήρες μέσων θαλάσσιας και χερσαίας μεταφοράς) και ηλεκτρικής ενέργειας σε Πελάτες.

(κδ) Σύστημα Φυσικού Αερίου: Τα Συστήματα Μεταφοράς, οι Εγκαταστάσεις ΥΦΑ και οι Εγκαταστάσεις Αποθήκευσης Φυσικού Αερίου.

(κστ) Χρήστης: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο δικαιούται να συνάπτει συμβάσεις για τη χρήση Συστήματος Φυσικού Αερίου ή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου.»

2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 4001/2011, μετά την περίπτωση (θ) προστίθενται περιπτώσεις (θ1), (θ2), (θ3), (θ4) και (ιγ1) ως εξής:

«(θ1) Δίκτυο Διανομής Αττικής: Το Δίκτυο Διανομής που έχει ήδη αναπτυχθεί ή πρόκειται να αναπτυχθεί, σύμφωνα με εγκεκριμένο πρόγραμμα ανάπτυξης, εντός της γεωγραφικής περιοχής που ορίζεται με την υπ’ αριθ. Δ1/18887/06.11.2001 υπουργική απόφαση (Β’ 1521) και εκτείνεται μέχρι τις εγκαταστάσεις των καταναλωτών.

(θ2) Δίκτυο Διανομής Θεσσαλονίκης: Το Δίκτυο Διανομής που έχει ήδη αναπτυχθεί ή πρόκειται να αναπτυχθεί, σύμφωνα με εγκεκριμένο πρόγραμμα ανάπτυξης, εντός της γεωγραφικής περιοχής που ορίζεται με την υπ’ αριθ. Δ1/Γ/Φ7/11819 υπουργική απόφαση (Β΄ 1086) και εκτείνεται μέχρι τις εγκαταστάσεις των καταναλωτών.

(θ3) Δίκτυο Διανομής Θεσσαλίας: Το Δίκτυο Διανομής που έχει ήδη αναπτυχθεί ή πρόκειται να αναπτυχθεί, σύμφωνα με εγκεκριμένο πρόγραμμα ανάπτυξης, εντός της γεωγραφικής περιοχής που ορίζεται με την υπ’ αριθ. Δ1/Γ/Φ7/11818 υπουργική απόφαση (Β‘ 1087) και εκτείνεται μέχρι τις εγκαταστάσεις των καταναλωτών.

(θ4) Δίκτυο Διανομής Λοιπής Ελλάδος: Το Δίκτυο Διανομής που έχει ήδη αναπτυχθεί ή πρόκειται να αναπτυχθεί, σύμφωνα με εγκεκριμένο πρόγραμμα ανάπτυξης, εκτός των γεωγραφικών ορίων των Δικτύων Διανομής Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας και εκτείνεται μέχρι τις εγκαταστάσεις των καταναλωτών.».

3. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 4001/2011, μετά την περίπτωση (ιγ) προστίθεται περίπτωση (ιγ1) ως εξής:

«(ιγ1) Εταιρείες Διανομής Αερίου (ΕΔΑ): Οι εταιρείες που συστήνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80A και ασκούν τις δραστηριότητες του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής.»

Άρθρο 2

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 22 του ν. 4001/2011 τροποποιείται ως εξής:

«3. Η ΡΑΕ παρακολουθεί το διαχωρισμό των λογαριασμών των επιχειρήσεων που ασκούν Ενεργειακές Δραστηριότητες, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις των άρθρων 89 για το Φυσικό Αέριο και 141 για την ηλεκτρική ενέργεια, καθώς και των Διαχειριστών των Συστημάτων και των Δικτύων Διανομής, έχει πρόσβαση σε αυτούς και εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχουν διασταυρούμενες επιδοτήσεις μεταξύ των δραστηριοτήτων παραγωγής, μεταφοράς, διανομής, προμήθειας ή/και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και μεταξύ των δραστηριοτήτων μεταφοράς, διανομής, προμήθειας, μεταπώλησης, αποθήκευσης φυσικού αερίου, καθώς και διαχείρισης εγκαταστάσεων Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ).»

2. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 73 του Ν. 4001/2011, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 17 του Ν. 4203/2013, προστίθενται πέντε νέα εδάφια ως εξής:

«Ο Διαχειριστής καταβάλλει στους δικαιούχους των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου, οικονομικό αντάλλαγμα, όπως αυτό καθορίζεται κάθε φορά με την ανωτέρω απόφαση της ΡΑΕ, από το πιστωτικό υπόλοιπο του Λογαριασμού Ασφάλειας Εφοδιασμού που προβλέπεται στην παράγραφο 2 (δ) του άρθρου 68. Σε περίπτωση που το πιστωτικό υπόλοιπο του Λογαριασμού Ασφάλειας Εφοδιασμού δεν επαρκεί για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Διαχειριστή, ο Διαχειριστής χρηματοδοτεί τον Λογαριασμό και το σχετικό χρηματοοικονομικό κόστος του Διαχειριστή βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Λογαριασμό αυτόν.

Σε περίπτωση αρνητικού υπολοίπου του Λογαριασμού Ασφάλειας Εφοδιασμού, τούτο, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο όριο που καθορίζεται με την απόφαση της ΡΑΕ της παραγράφου αυτής, η δε καταβολή από τον Διαχειριστή τυχόν ανεξόφλητων ποσών στους δικαιούχους των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου αναστέλλεται, ατόκως, μέχρι την δημιουργία θετικού υπολοίπου στον Λογαριασμό αυτόν και δεν συνιστά υπερημερία του Διαχειριστή. Στην περίπτωση αρνητικού υπολοίπου του Λογαριασμού, με νέα απόφαση της ΡΑΕ συμπληρώνεται η αρχική απόφασή της έτσι ώστε με αναπροσαρμογή του Τέλους Ασφάλειας Εφοδιασμού, να καλυφθεί ολοσχερώς και το αρνητικό υπόλοιπο του Λογαριασμού Ασφάλειας Εφοδιασμού εντός του αμέσως επόμενου έτους.
Οι όροι και το περιεχόμενο των συμβάσεων των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου εκπονούνται από τον Διαχειριστή και εγκρίνονται από τη ΡΑΕ».

3. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 73 του Ν. 4001/2011, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 17 του Ν. 4203/2013, προστίθενται ένα νέο εδάφιο ως εξής:

«Το Φυσικό Αέριο που αεριοποιείται υποχρεωτικώς για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, λογίζεται ως αέριο εξισορρόπησης και υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου 8 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ».

Άρθρο 3

Το άρθρο 80 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 80

Διανομή Φυσικού Αερίου και Διαχείριση Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου

1. Η κατασκευή, η λειτουργία και η διαχείριση των Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού. Η κατασκευή Δικτύου Διανομής επιτρέπεται σε όσους έχει χορηγηθεί Άδεια Διανομής, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών. Η Άδεια Διανομής χορηγείται κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών, με απόφαση της ΡΑΕ.

2. Η διαχείριση και εκμετάλλευση Δικτύων Διανομής επιτρέπεται σε όσους έχει χορηγηθεί Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανομής. Η Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανομής χορηγείται κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών, με απόφαση της ΡΑΕ. Η Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανομής δύναται να χορηγείται, βάσει κριτηρίων αποδοτικότητας και οικονομικής ισορροπίας, σε πρόσωπο άλλο εκτός του κατόχου της Άδειας Διανομής. Στην περίπτωση αυτή, ο κάτοχος της Άδειας Διανομής συνάπτει σύμβαση με τον κάτοχο της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής, με την οποία καθορίζεται το αντάλλαγμα που οφείλεται για την ανάληψη της Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής από το συνολικά εισπρακτέο έσοδο του Δικτύου Διανομής, με βάση τα δημοσιευόμενα τιμολόγια χρήσης του.

3. Με την επιφύλαξη των άρθρων 80Α έως 80Γ, στις περιπτώσεις που, για τη χορήγηση Άδειας Διανομής ή/και Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής σε ορισμένη γεωγραφική περιοχή, εκδηλώνεται ενδιαφέρον από περισσότερους αιτούντες, διενεργείται διαγωνισμός που προκηρύσσεται με απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας , μετά από γνώμη της ΡΑΕ. Η απόφαση διεξαγωγής διαγωνισμού δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και περίληψη αυτής σε δύο ημερήσιες εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας που εκδίδονται στην Αθήνα. Η ΡΑΕ αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται στο διαγωνισμό και χορηγεί τη σχετική άδεια ή κηρύσσει το διαγωνισμό ως άγονο.

4. Επιτρέπεται η άρνηση χορήγησης Άδειας Διανομής για ορισμένη γεωγραφική περιοχή, εφόσον έχει ήδη κατασκευασθεί ή προβλέπεται, με βάση άλλη Άδεια Διανομής, να κατασκευασθεί στην ίδια περιοχή Δίκτυο Διανομής και η υπάρχουσα ή προβλεπόμενη δυναμικότητα του εν λόγω Δικτύου Διανομής δεν έχει κορεσθεί.

5. Όταν ο κάτοχος Άδειας Διανομής ή/και Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής μετέχει σε Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου ή Ηλεκτρικής Ενέργειας, πρέπει να είναι ανεξάρτητος από άλλους κλάδους ή τμήματα της Επιχείρησης αυτής, τουλάχιστον κατά τη νομική μορφή, την οργάνωση και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Για το σκοπό αυτόν:

(α) Τα πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση του κατόχου της Άδειας Διανομής ή/και της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν, με οποιονδήποτε τρόπο, σε άλλους κλάδους ή τμήματα ή άλλη Συνδεδεμένη Επιχείρηση της Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης Φυσικού Αερίου ή Ηλεκτρικής Ενέργειας και να έχουν ίδια συμφέροντα, που παρεμποδίζουν την άσκηση των καθηκόντων τους, κατά τρόπο ανεξάρτητο και αντικειμενικό.

(β) Ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής λαμβάνει αποφάσεις για τους πόρους και τις επενδύσεις που απαιτούνται για τη λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του Δικτύου Διανομής, ανεξάρτητα από την Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου ή Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η λήψη των αποφάσεων αυτών δεν αποκλείει διαδικασίες συντονισμού, ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία της επιχειρηματικής εποπτείας της Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης σχετικά με την απόδοση των επενδύσεων. Η μητρική εταιρεία μπορεί να εγκρίνει ιδίως το ετήσιο σχέδιο χρηματοδότησης ή άλλο ισοδύναμο μέσο, χωρίς να αποκτά δικαίωμα επέμβασης με οποιονδήποτε τρόπο στη διαχείριση, την καθημερινή λειτουργία ή τις επί μέρους αποφάσεις που αφορούν την αναβάθμιση του Δικτύου Διανομής, εφόσον δεν σημειώνεται υπέρβαση του χρηματοδοτικού πλαισίου που έχει εγκριθεί. Δεν επιτρέπεται στη μητρική επιχείρηση να δίνει εντολές σχετικά με την καθημερινή λειτουργία ή τις επί μέρους αποφάσεις σχετικά με την κατασκευή ή την αναβάθμιση του Δικτύου Διανομής, οι οποίες δεν υπερβαίνουν τους όρους του εγκεκριμένου χρηματοδοτικού σχεδίου ή οποιουδήποτε ισοδύναμου μέσου.

(γ) Ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής καταρτίζει και εφαρμόζει πρόγραμμα συμμόρφωσης, στο οποίο αναφέρει τα μέτρα που λαμβάνονται προκειμένου να αποκλείεται οποιαδήποτε μεροληπτική συμπεριφορά υπέρ της Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης και να διασφαλίζεται η δέουσα παρακολούθηση της τήρησης του προγράμματος. Στο πρόγραμμα συμμόρφωσης καθορίζονται οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις των υπαλλήλων για την επίτευξη του εν λόγω στόχου. Το πρόγραμμα αυτό υπόκειται στην έγκριση της ΡΑΕ, η οποία θεωρείται ως παρασχεθείσα, εφόσον η ΡΑΕ δεν διατυπώσει αντιρρήσεις εντός τριών (3) εβδομάδων από την υποβολή του προγράμματος προς έγκριση. Το εγκεκριμένο πρόγραμμα συμμόρφωσης αναρτάται στην ιστοσελίδα του κατόχου της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής εντός πέντε (5) ημερών από την έγκρισή του. Υπό την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της ΡΑΕ, όπως αυτές προσδιορίζονται με το άρθρο 20 του παρόντος, η συμμόρφωση προς το πρόγραμμα υπόκειται στον ανεξάρτητο έλεγχο του επιφορτισμένου με την παρακολούθηση του προγράμματος συμμόρφωσης στελέχους ή οργάνου του κατόχου της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής που ενεργεί ως υπεύθυνος συμμόρφωσης και έχει πρόσβαση σε κάθε αναγκαία πληροφορία του διαχειριστή και κάθε θυγατρικής εταιρείας του για την εκπλήρωση των καθηκόντων του. Ο υπεύθυνος συμμόρφωσης υποβάλλει εγγράφως στη ΡΑΕ, μέχρι και την 31η Μαρτίου έκαστου έτους, ετήσια έκθεση στην οποία περιγράφονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί σχετικά με την τήρηση του προγράμματος συμμόρφωσης, η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή της. Ο Διαχειριστής Δικτύου Διανομής υποχρεούται να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της ΡΑΕ και να υποβάλει προς έγκριση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, νέο πρόγραμμα συμμόρφωσης εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της Απόφασης της ΡΑΕ. Η ΡΑΕ δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της έκθεση αξιολόγησης του προγράμματος συμμόρφωσης του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής μέχρι και την 30ή Απριλίου εκάστου έτους.

(δ) Οι ανακοινώσεις και τα σήματα του κατόχου Άδειας Διανομής και του κατόχου Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής δεν πρέπει να προκαλούν σύγχυση όσον αφορά στη χωριστή ταυτότητα του κλάδου προμήθειας της Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης Φυσικού Αερίου ή Ηλεκτρικής Ενέργειας.

6. Με την επιφύλαξη των άρθρων 80Α έως 80Γ, οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται όταν ο κάτοχος της Άδειας Διανομής ή/και της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής εξυπηρετεί λιγότερους από 100.000 συνδεδεμένους Πελάτες.

7. Οι υποχρεώσεις του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής εξειδικεύονται στην Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανομής και είναι δυνατόν να συνίστανται ενδεικτικά στη διασφάλιση:

(α) Της αξιοπιστίας και της ασφάλειας του Δικτύου, λαμβάνοντας παραλλήλως κατάλληλα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος.

(β) Της διατήρησης τεχνικά άρτιου και οικονομικά αποδοτικού Δικτύου.

(γ) Της τήρησης των τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων σχεδιασμού, λειτουργίας και συντήρησης του Δικτύου και της επίτευξης των στόχων απόδοσης για τη δραστηριότητα της Διανομής, όσον αφορά, μεταξύ άλλων, τις απώλειες, την αξιοπιστία τροφοδότησης, την εξισορρόπηση φορτίου, την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την ποιότητα εξυπηρέτησης των Πελατών, όπως καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου.

(δ) Της πρόσβασης στο Δίκτυο των Προμηθευτών και των Πελατών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου, βάσει τιμολογίων που εκδίδονται σύμφωνα με τον Κανονισμό Τιμολόγησης του άρθρου 88.

(ε) Της σύνδεσης στο Δίκτυο όσων το ζητούν σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου έναντι τιμολογίων που εγκρίνονται με τον Κανονισμό Τιμολόγησης που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 88.

(στ) Της προμήθειας, εγκατάστασης, συντήρησης, καλής λειτουργίας και αντικατάστασης των μετρητικών διατάξεων, που εγκαθίστανται στο Δίκτυο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου, και της συλλογής των σχετικών μετρήσεων, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 312/2014 (ΕΕΕΕ L 91/15).

(ζ) Της παροχής στους χρήστες του Δικτύου και τους Διαχειριστές των Διασυνδεδεμένων Συστημάτων Φυσικού Αερίου και Δικτύων Διανομής τις πληροφορίες που απαιτούνται για την αποτελεσματική πρόσβαση στο δίκτυο, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 312/2014 (ΕΕΕΕ L 91/15).

(η) Της αποφυγής κάθε διάκρισης μεταξύ των Χρηστών ή των κατηγοριών Χρηστών του Δικτύου και ιδίως υπέρ των συνδεδεμένων με αυτόν επιχειρήσεων και της διαφύλαξης του εμπιστευτικού χαρακτήρα εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών που λαμβάνει από τρίτους κατά την παροχή ή τη διαπραγμάτευση παροχής πρόσβασης στο Δίκτυο.

(θ) Συνεργασίας με τους διαχειριστές των Διασυνδεδεμένων Συστημάτων Φυσικού Αερίου και Δικτύων Διανομής για την κατάρτιση και εφαρμογή κατάλληλων πρωτοκόλλων επικοινωνίας και συνεργασίας, ώστε να διασφαλίζεται η καλή και απρόσκοπτη λειτουργία των Δικτύων ευθύνης τους, η άσκηση των αρμοδιοτήτων τους και η λειτουργία της αγοράς, καθώς και της συνεργασίας με διαχειριστές οργανωμένων αγορών, στις οποίες τυγχάνουν διαπραγμάτευσης ενεργειακά προϊόντα χονδρικής, όπως αυτά ορίζονται με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1227/2011 (ΕΕΕΕ L 326/1) και υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου αναφορικά με τη συμμετοχή σε αυτές τις αγορές για την παροχή των υπηρεσιών εξισορρόπησης.

(ι) Της σχεδίασης, του προγραμματισμού και της υλοποίησης της ανάπτυξης του Δικτύου, εξετάζοντας τη δυνατότητα λήψης μέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας.

8. Με απόφαση της ΡΑΕ, ύστερα από εισήγηση του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής, θεσπίζεται Κώδικας Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής, σύμφωνα με τον οποίο διενεργείται η διαχείριση, η συντήρηση και η ανάπτυξή του. Ο Κώδικας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και δύναται να τροποποιηθεί είτε με πρωτοβουλία της ΡΑΕ είτε κατόπιν αιτήματος του Διαχειριστή. Με τον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου δύνανται να ρυθμίζονται ενδεικτικά τα ακόλουθα:

(α) Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις σχεδιασμού, λειτουργίας και συντήρησης του Δικτύου και στόχοι απόδοσης για τη δραστηριότητα της Διανομής, ιδίως όσον αφορά στις απώλειες και τις ιδιοκαταναλώσεις, την ασφαλή και αξιόπιστη τροφοδοσία, την αντιμετώπιση συνθηκών έκτακτης ανάγκης και την ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών.

(β) Οι όροι και οι προϋποθέσεις, σύμφωνα με τους οποίους ο Διαχειριστής Δικτύου Διανομής υποχρεούται να παρέχει πρόσβαση στο Δίκτυο, διασφαλίζοντας την πρόσβαση των χρηστών του Δικτύου κατά τον πλέον οικονομικό, διαφανή και άμεσο τρόπο, χωρίς διακρίσεις μεταξύ των χρηστών και των κατηγοριών χρηστών του Δικτύου.

(γ) Οι όροι και προϋποθέσεις για τη σύνδεση εγκαταστάσεων πελατών με το δίκτυο διανομής, βάσει αντικειμενικών τεχνοοικονομικών κριτηρίων, καθώς και η διαδικασία προσωρινής άρνησης της σύνδεσης στο δίκτυο, η οποία πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς. Τα στοιχεία που ο Διαχειριστής Δικτύου Διανομής υποχρεούται να παρέχει στους αιτούντες σε περίπτωση προσωρινής άρνησης σύνδεσης, σχετικά με δυνατότητες μελλοντικής εξυπηρέτησης του αιτήματός τους, όπως τυχόν προγραμματιζόμενη ή σχεδιαζόμενη ανάπτυξη του Δικτύου που θα επιτρέψει τη σύνδεσή τους και το χρόνο υλοποίησής της, επέκταση ή/και ενίσχυση του Δικτύου που θα επέτρεπε τη σύνδεσή τους, καθώς και το σχετικό κόστος και τον απαιτούμενο χρόνο για την υλοποίησή της, δυνατότητες ομαδοποίησης εκκρεμών αιτήσεων σύνδεσης για τον επιμερισμό του κόστους της απαιτούμενης ανάπτυξης του Δικτύου. Η παροχή των παραπάνω στοιχείων μπορεί να γίνεται έναντι χρέωσης, το ύψος της οποίας προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88.

(δ) Η προθεσμία, εντός της οποίας ο Διαχειριστής Δικτύου Διανομής υποχρεούται να αποφασίζει αιτιολογημένα για τις αιτήσεις σύνδεσης και να ενημερώνει τους αιτούντες.

(ε) Οι προδιαγραφές ποιότητας και οι συνθήκες παράδοσης και παραλαβής του φυσικού αερίου που διακινείται μέσω του Δικτύου.

(στ) Οι υποχρεώσεις του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής για την αντιμετώπιση συνθηκών έκτακτης ανάγκης και ιδίως η σειρά κατά προτεραιότητα διακοπής των συνδεδεμένων χρηστών, λαμβανομένων υπόψη των μέτρων που λαμβάνονται σε εκτέλεση των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 994/2010 (ΕΕΕΕ L 295/1).

(ζ) Οι διαδικασίες προγραμματισμού της συντήρησης και ανάπτυξης του δικτύου διανομής, σύμφωνα με την παράγραφο 8, καθώς και οι διαδικασίες ενημέρωσης των χρηστών του Δικτύου και των Διαχειριστών Διασυνδεδεμένων Συστημάτων Φυσικού Αερίου.

(η) Οι πληροφορίες και τα στοιχεία σχετικά με τη Διαχείριση του Δικτύου και τα οποία χορηγούνται στους χρήστες του δικτύου και ο τρόπος χορήγησης αυτών.

(θ) Οι συμβατικές υποχρεώσεις μεταξύ του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής και των Χρηστών του Δικτύου και οι σχετικές δεσμεύσεις του, καθώς και οι ποινικές ρήτρες που καταπίπτουν σε περίπτωση μη τήρησης των διατάξεων του Κώδικα. Με τον
Κώδικα καθορίζονται ιδίως οι υποχρεώσεις των προμηθευτών για τη διαδικασία είσπραξης και απόδοσης στον διαχειριστή των χρεώσεων χρήσης του δικτύου, μέσω διακριτών χρεώσεων στα τιμολόγια.

(ι) Το περιεχόμενο των πρότυπων συμβάσεων σύνδεσης και χρήσης του Δικτύου.

(ια) Εφόσον ο Διαχειριστής Δικτύου Διανομής παρέχει υπηρεσίες εξισορρόπησης, την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών κατά τρόπο αντικειμενικό, διαφανή και αμερόληπτο, και τη μεθοδολογία υπολογισμού των χρεώσεων για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών.

(ιβ) Οι διαδικασίες έκδοσης τιμολογίων και τήρησης λογαριασμών και οι διαδικασίες εκκαθάρισης των λογαριασμών.

(ιγ) Οι διαδικασίες εφαρμογής μέτρων διαχείρισης της δυναμικότητας.

(ιδ) Οι υποχρεώσεις του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής για την παρακολούθηση της εξέλιξης της ζήτησης και το περιεχόμενο και η διαδικασία υποβολής σχετικών εκθέσεων στη ΡΑΕ.

(ιε) Κάθε άλλη λεπτομέρεια, απαραίτητη για τη ρύθμιση του τρόπου διαχείρισης του Δικτύου.

9. Ο Διαχειριστής Δικτύου Διανομής υποχρεούται να καταρτίσει Κανονισμό Μετρήσεων και να τον υποβάλει έως την 31η Ιουνίου 2016 προς έγκριση στη ΡΑΕ, η οποία οφείλει να αποφασίσει επ’ αυτού εντός τριών μηνών από τον χρόνο υποβολής. Ο Κανονισμός Μετρήσεων ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με τον εν λόγω Κανονισμό Μετρήσεων καθορίζονται ενδεικτικά ο τρόπος διεξαγωγής μετρήσεων της ποσότητας φυσικού αερίου που παραδίδεται στο Δίκτυο Διανομής και παραλαμβάνεται από αυτό, οι προδιαγραφές ακρίβειας των μετρητών και ο τρόπος επίλυσης διαφορών που ανακύπτουν σε σχέση με τις μετρήσεις. Οι κανόνες παροχής στοιχείων και ανταλλαγής δεδομένων σχετικά με τις μετρήσεις, ώστε να διασφαλίζεται η ακρίβεια, η διαφάνεια, η απρόσκοπτη άσκηση του δικαιώματος αλλαγής προμηθευτή και η πρόσβαση όσων έχουν έννομο συμφέρον στα δεδομένα ατελώς.

Άρθρο 4

Μετά το Άρθρο 80 του ν. 4001/2011 προστίθενται Άρθρα 80Α, 80Β, και 80Γ ως ακολούθως:

«Άρθρο 80Α

Σύσταση Εταιρειών Διανομής Αερίου

1. Έως την 30ή Μαΐου 2016, η ΔΕΠΑ ΑΕ και οι ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης υποχρεούνται να υποβάλουν προς έγκριση τις αρχές και τους κανόνες κατανομής για το λογιστικό διαχωρισμό των δραστηριοτήτων τους στη ΡΑΕ, η οποία οφείλει να αποφασίσει επ’ αυτών εντός προθεσμίας τριών μηνών από τον χρόνο υποβολής.

2. Από την 1η Ιανουαρίου 2016, η ΔΕΠΑ ΑΕ και οι ΕΠΑ υποχρεούνται να τηρούν, στα εσωτερικά τους λογιστικά, χωριστούς λογαριασμούς για κάθε μία από τις δραστηριότητές τους κατά τα ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο 89 του παρόντος, όσον αφορά στις δραστηριότητες της Διανομής, της Προμήθειας για Επιλέγοντες Πελάτες, της Προμήθειας για μη Επιλέγοντες Πελάτες και της παροχής των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας και Τελευταίου Καταφυγίου.

3. Έως την 1η Ιανουαρίου 2017 οι ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας υποχρεούνται να προβούν στο νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό της δραστηριότητας Διαχείρισης των Δικτύων Διανομής Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης από τις λοιπές δραστηριότητές τους, με την εισφορά του κλάδου Διανομής έκαστης εξ αυτών, κατά το στάδιο ιδρύσεως νέας ΕΔΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και του κ.ν. 2190/1920. Οι ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας δύνανται να εισφέρουν από κοινού τον κλάδο Διανομής έκαστης εξ αυτών, κατά το στάδιο ιδρύσεως μίας κοινής ΕΔΑ, στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας μετέχουν οι δύο ΕΠΑ κατ’ αναλογία της εισφοράς τους. Για τους σκοπούς του παρόντος, ως κλάδος Διανομής νοείται η ομώνυμη αυτόνομη οργανωμένη λειτουργική μονάδα της εκάστοτε υφιστάμενης ΕΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών στοιχείων έκαστης εκ των ανωτέρω ΕΠΑ και των συναφών με αυτά απαιτήσεων και υποχρεώσεων, που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ως άνω μονάδων.

4. Εντός 90 ημερών από τη σύσταση των ΕΔΑ της παραγράφου 3, οι ΕΠΑ Αττικής Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας υποχρεούνται να μεταβιβάσουν άνευ ανταλλάγματος τις μετοχές που θα κατέχουν στις αντίστοιχες ΕΔΑ στους μετόχους των ΕΠΑ, κατ’ αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο έκαστης ΕΠΑ. Η μεταβίβαση αυτή απαλλάσσεται από την καταβολή φόρου μεταβίβασης ή οποιουδήποτε άλλου φόρου ή τέλους ή άλλης επιβάρυνσης.

5. Η απόσχιση των κλάδων Διανομής των παραγράφων 3 και 4 πραγματοποιείται με τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος νόμου, των άρθρων 68 έως 79 του κ.ν. 2190/1920 και των άρθρων 1 έως και 5 του ν. 2166/1993, κατά παρέκκλιση της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου αυτού και με αναλογική εφαρμογή των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στο άρθρο 98 του παρόντος νόμου. Ομοίως, μη ισχυουσών ούτε αναλογικώς των προβλεπομένων στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του ν. 2166/1993 και για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος νόμου, δεν απαιτείται η νέα εταιρεία να έχει συντάξει τουλάχιστον έναν ισολογισμό για δωδεκάμηνο ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

6. Οι ΕΔΑ υποκαθίστανται, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς τους, σε όλα εν γένει τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις έννομες σχέσεις της εισφέρουσας εταιρείας που αφορούν στον εισφερόμενο κλάδο, ιδίως όσον αφορά στα δικαιώματα χρήσης των παγίων, και απολαμβάνουν των φορολογικών προνομίων και ατελειών που είχαν θεσπιστεί υπέρ της εισφέρουσας τον κλάδο εταιρείας. Η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή και από την ημερομηνία της καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ της σχετικής εγκριτικής απόφασης, η εισφέρουσα τον κλάδο εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση έναντι οποιουδήποτε τρίτου, περιλαμβανομένου του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων, η οποία αφορά τον εισφερόμενο κλάδο Διανομής, ως προς τις οποίες υποκαθίσταται κατά τα ανωτέρω η αντίστοιχη ΕΔΑ. Ομοίως, η ΕΔΑ απαλλάσσεται από υποχρεώσεις, τίτλους ή δικαιώματα που τυχόν είναι αμεταβίβαστα, με νόμο ή σύμβαση, ή αφορούν στα πάγια των δικτύων που παραμένουν στην κυριότητα της ΔΕΠΑ ΑΕ, κατά τους ορισμούς των διατάξεων του άρθρου 80Β. Οποιοσδήποτε λογιστικός ή φορολογικός χειρισμός διενεργήθηκε από τη εισφέρουσα εταιρεία που αφορά τον κλάδο διανομής και ενέχει μελλοντικά οφέλη ή βάρη, μεταφέρεται συνεπεία της απόσχισης στην απορροφώσα τον κλάδο ΕΔΑ προς όφελος ή βάρος αυτής.

7. Οι εκκρεμείς δίκες που αφορούν στον εισφερόμενο κλάδο συνεχίζονται αυτοδικαίως από την αντίστοιχη ΕΔΑ, χωρίς να διακόπτονται βιαίως και να απαιτείται για τη συνέχιση ή την επανάληψή τους οποιαδήποτε διατύπωση ή δήλωση εκ μέρους της.

8. Κάθε μορφής διοικητικές άδειες, εγκρίσεις και παραχωρήσεις που έχουν χορηγηθεί στη εισφέρουσα εταιρεία, σχετικά με τον
εισφερόμενο κλάδο Διανομής, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στην απορροφώσα τον κλάδο ΕΔΑ. Τα υφιστάμενα κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού φορολογικά, δικονομικά ή άλλα προνόμια ή δικαιώματα απαλλοτριώσεως, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων των άρθρων 7 και 8 του ν. 2364/1995 και των κατ’ εξουσιοδότηση του διοικητικών πράξεων παραμένουν σε ισχύ και εφαρμόζονται αναλόγως και υπέρ των ΕΔΑ που συστήνονται δυνάμει του παρόντος.

9. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 5 έως 10 του ν. 3959/2011 (Α΄ 93), δύνανται να συγχωνεύονται τόσο οι ΕΠΑ μεταξύ τους όσο και οι ΕΔΑ μεταξύ τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Για τη συγχώνευση αυτή, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των παραγράφων 4, 6, 7 και 8 του παρόντος. Σε περίπτωση συγχώνευσης, με απόφαση της ΡΑΕ, οι ΕΔΑ υποχρεούνται να τηρούν διακριτούς λογαριασμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του παρόντος για τις δραστηριότητες διανομής ανά γεωγραφική περιοχή.

10. Έως την 1η Ιανουαρίου 2018 η ΔΕΠΑ ΑΕ υποχρεούται να προβεί στο νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό της δραστηριότητας Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής Λοιπής Ελλάδος από τις λοιπές δραστηριότητες της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησής της με την εισφορά του κλάδου Διανομής, κατά το στάδιο ιδρύσεως νέας ΕΔΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και του κ.ν. 2190/1920 και κατ’ ανάλογη εφαρμογή των παρ. 3 έως 9 του παρόντος. Για τους σκοπούς του παρόντος, ως κλάδος Διανομής νοείται η αντίστοιχη αυτόνομη οργανωμένη λειτουργική μονάδα της ΔΕΠΑ ΑΕ, συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών στοιχείων της ΔΕΠΑ ΑΕ και των συναφών με αυτά απαιτήσεων και υποχρεώσεων, που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ως άνω μονάδας. Η ΕΔΑ του Δικτύου Διανομής Λοιπής Ελλάδος υποχρεούται, ως Διαχειριστής του Δικτύου Λοιπής Ελλάδος, να τηρεί διακριτούς λογαριασμούς για κάθε μία από τις δραστηριότητες Διανομής και Διαχείρισης στις γεωγραφικές περιοχές της Νοτίου και της Βορείου Ελλάδος. Οι δραστηριότητες Διανομής σε επιμέρους γεωγραφικές περιοχές της Νοτίου και της Βορείου Ελλάδος δύνανται να εισφέρονται ως διακριτοί κλάδοι σε άλλη ΕΔΑ κατά το στάδιο ίδρυσής της, κατ’ αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.

11. Η έγκριση των μελετών αερίων καυσίμων κατά την έκδοση οικοδομικής άδειας, ο έλεγχος κατασκευής εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, όπως αυτά προβλέπονται στον Τεχνικό Κανονισμό Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου, καθώς και κάθε αρμοδιότητα και ενέργεια που προβλέπεται ήδη από τον ν. 3175/2003 και τις κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσες διοικητικές πράξεις διενεργούνται από τις ΕΔΑ κατόπιν της σύστασής τους κατά τις διατάξεις του παρόντος.

12. Τα προνόμια ή δικαιώματα χρήσεως οδών, πλατειών, πεζοδρομίων, κοινοχρήστων και ιδιωτικών χώρων, διέλευσης, εκτελέσεως υπέργειων ή υπόγειων εργασιών, τοποθέτησης μετρητικών διατάξεων, εγκατάστασης σταθμών, άνευ ανταλλάγματος ή υποχρέωσης καταβολής οποιουδήποτε τέλους για εργασίες που είναι αναγκαίες για την κατασκευή, συντήρηση, επισκευή, εκμετάλλευση, ανάπτυξη και διατήρηση της λειτουργικής και τεχνικής αρτιότητας του Συστήματος Φυσικού Αερίου και των Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου, τα οποία έχουν παραχωρηθεί στις υφιστάμενες ΕΠΑ, εφαρμόζονται αναλόγως και υπέρ των συνιστώμενων με το παρόν ΕΔΑ.

13. Οι διαδικασίες διαγωνισμών έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών, οι οποίοι προκηρύχθηκαν από τις ΕΠΑ ή τη ΔΕΠΑ ΑΕ πριν από την απόσχιση του εισφερόμενου κλάδου και αφορούν δραστηριότητες που αποσχίζονται και εισφέρονται στις ΕΔΑ, μετά την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού αναλαμβάνονται και συνεχίζονται από την απορροφώσα εταιρεία σύμφωνα με την οικεία διακήρυξη. Η ανάθεση και σύναψη των συμβάσεων του προηγούμενου εδαφίου γίνεται με χωριστές συμβάσεις από τις ΕΠΑ, τη ΔΕΠΑ ΑΕ και τις ΕΔΑ κατά το μέρος που τις αφορά.

14. Το προσωπικό που απασχολείται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στον ομώνυμο κλάδο Διανομής των ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης και της ΔΕΠΑ ΑΕ μεταφέρεται κατά την απόσχιση του ομώνυμου κλάδου στην ΕΔΑ στην οποία εισφέρεται. Η μεταφορά είναι υποχρεωτική και λαμβάνει χώρα με την επίδοση σχετικής ατομικής πρόσκλησης της αρμόδιας διεύθυνσης προσωπικού της εισφέρουσας εταιρείας.

15. Με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΠΑ ΑΕ και των ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης, που εκδίδεται εντός προθεσμίας 30 ημερών από τη σύσταση των αντίστοιχων ΕΔΑ, μεταφέρονται στις αντίστοιχες ΕΔΑ όσοι από το προσωπικό της εισφέρουσας εταιρείας διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία, ειδικότητα ή προσόντα είτε συναφή με τις δραστηριότητες της ΕΔΑ είτε απαραίτητα για τη λειτουργία ή και την υποστήριξή των δραστηριοτήτων των ΕΔΑ, λαμβανομένων υπόψη των υπηρεσιακών και λειτουργικών αναγκών των ΔΕΠΑ ΑΕ και ΕΠΑ.

16. Για τη μεταφορά του ως άνω προσωπικού και τους όρους εργασίας του εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 178/2002 και διατηρούνται σε ισχύ τα προβλεπόμενα σχετικά με τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα σε νόμο, σε εφαρμοστέες Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, στον Κανονισμό Εργασίας, στις εν γένει υφιστάμενες υπηρεσιακές ρυθμίσεις της εισφέρουσας εταιρείας και σε ατομική σύμβαση εργασίας. Ομοίως, εξακολουθούν να ισχύουν για το ανωτέρω προσωπικό, με τους ίδιους όρους, τα τυχόν πρόσθετα ασφαλιστικά προγράμματα, όπως αποταμιευτικό πρόγραμμα, καθώς και τα προγράμματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και ασφάλειας ζωής. Η προϋπηρεσία που έχει αναγνωριστεί από την εισφέρουσα εταιρεία αναγνωρίζεται πλήρως για όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή και δεν επιτρέπεται συνεπεία της παραπάνω μεταφοράς βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας.

17. Για χρονικό διάστημα τριών ετών από την έναρξη λειτουργίας της ΕΔΑ και για τη διευκόλυνση της πλήρους ανάπτυξης των δικών της υπηρεσιών, η εισφέρουσα εταιρεία, είτε πρόκειται για τη ΔΕΠΑ ΑΕ είτε για τις ΕΠΑ, δύναται να υποστηρίζει τη λειτουργία της ΕΔΑ παρέχοντάς της υπηρεσίες, έναντι εύλογου ανταλλάγματος που θα καλύπτει το κόστος παροχής τους και εγκρίνεται από τη ΡΑΕ. Η παροχή υπηρεσιών των ΕΔΑ προς τη ΔΕΠΑ ΑΕ επιτρέπεται όσον αφορά στη σχέση που δημιουργεί η ιδιοκτησία των παγίων από τη ΔΕΠΑ ΑΕ, σε συνδυασμό με την ανάληψη των εργασιών ανάπτυξης και εκμετάλλευσης των παγίων από τις ΕΔΑ. Πέραν των ανωτέρω, η παροχή υπηρεσιών μεταξύ των ΕΔΑ και οποιουδήποτε ανταγωνιστικού μέρους των Κάθετα Ολοκληρωμένων Επιχειρήσεων στις οποίες ανήκουν, επιτρέπεται μόνο στα πλαίσια των ισότιμων σχέσεων που θα έχουν οι ΕΔΑ με όλους τους παραγωγούς και προμηθευτές της αγοράς. Η παροχή των υπηρεσιών της παρούσας παραγράφου επιτρέπεται μόνο εφ’ όσον: (α) δεν περιορίζει, στρεβλώνει ή παρεμποδίζει τον ανταγωνισμό, και (β) οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής των εν λόγω υπηρεσιών έχουν προηγουμένως εγκριθεί από τη ΡΑΕ.

18. Η αρμοδιότητα υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων στα πλαίσια των διαρθρωτικών ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης οποιουδήποτε φορέα που μετασχηματίζεται με τον παρόντα νόμο μεταβιβάζεται στον αντίστοιχο νέο φορέα.»

Άρθρο 80Β
Κυριότητα των δικτύων διανομής


1. Τα Δίκτυα Διανομής που έχουν κατασκευαστεί εντός της ελληνικής επικράτειας είτε από τη ΔΕΠΑ ΑΕ είτε από τις ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των Αδειών Διανομής που έχουν εκδοθεί δυνάμει των διατάξεων του ν. 2364/1995 παραμένουν στην αποκλειστική κυριότητα της ΔΕΠΑ ΑΕ.

2. Έργα επέκτασης των υφιστάμενων Δικτύων Διανομής που θα εκτελεσθούν από τις ΕΔΑ που συστήνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80Α, βάσει του εγκεκριμένου προγράμματος ανάπτυξης των Δικτύων, όπως συντάσσεται σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου και τις αντίστοιχες Άδειες Διαχείρισης των Δικτύων Διανομής του άρθρου 80, ανήκουν στην αποκλειστική κυριότητα αυτών. Η αξία έργων αντικατάστασης ή αποκατάστασης υφισταμένων Δικτύων Διανομής που ανήκουν στην αποκλειστική κυριότητα της ΔΕΠΑ ΑΕ και διενεργούνται από τις ΕΔΑ λογίζεται ως εισόδημα της ΔΕΠΑ ΑΕ. Για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος, το εισόδημα αυτό κατανέμεται και φορολογείται ισόποσα στη διαχειριστική περίοδο, εντός της οποίας ολοκληρώνεται η αντικατάσταση ή αποκατάσταση των Δικτύων του προηγούμενου εδαφίου και σε όσες διαχειριστικές περιόδους απομένουν μέχρι τη λήξη της διάρκειας της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 80Γ.»

Άρθρο 80Γ
Άδειες Διανομής και Διαχείρισης των Δικτύων Διανομής Λοιπής Ελλάδος, Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης


1. Οι ΕΔΑ που συστήνονται σύμφωνα με το άρθρο 80Α υποχρεούνται, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη σύστασή τους, να αιτηθούν τη λήψη Άδειας Διανομής και Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής, οι οποίες χορηγούνται από τη ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Αδειών του άρθρου 90. Η Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανομής καλύπτει και κάθε μελλοντική επέκταση των πιο πάνω Δικτύων εντός των πιο πάνω γεωγραφικών περιοχών. Για τα Δίκτυα, των οποίων η κυριότητα παραμένει στη ΔΕΠΑ ΑΕ, με την Άδεια ορίζονται επιπλέον οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του Διαχειριστή των Δικτύων σχετικά με την παραχώρηση της διαχείρισής τους σε αυτόν και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του κυρίου. Η ΔΕΠΑ ΑΕ, ως κυρία των Δικτύων, δεν δικαιούται αντάλλαγμα για την παραχώρηση της διαχείρισης και εκμετάλλευσης των Δικτύων Διανομής Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης μέχρι την απόσβεση του δικαιώματος χρήσης και κάρπωσής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2364/1995 και ειδικότερα μέχρι τη λήξη της άδειας διανομής που χορηγείται στις ΕΔΑ κατά τη διάταξη της παραγράφου 2.

2. Η διάρκεια των Αδειών που χορηγούνται στις ΕΔΑ καθορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ και ορίζεται τουλάχιστον εικοσαετής με δυνατότητα παράτασης για είκοσι επιπλέον έτη.

3. Οι ΕΔΑ που συστήνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80Α αποτελούν Διαχειριστές των αντίστοιχων Δικτύων Διανομής μέσα στα γεωγραφικά όρια που προβλέπουν οι Άδειες Διαχείρισης Δικτύου Διανομής που τους χορηγούνται. Για επιμέρους περιοχές εντός των γεωγραφικών ορίων που έχει χορηγηθεί Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανομής και οι οποίες:

(α) δεν εντάσσονται στο εγκεκριμένο πρόγραμμα ανάπτυξης του εκάστοτε Δικτύου ή

(β) εντάσσονται στο εγκεκριμένο πρόγραμμα ανάπτυξης, αλλά έχουν παρέλθει δεκαοκτώ μήνες χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη από το χρονοδιάγραμμα που περιέχεται στην Άδεια Διανομής ανάπτυξη του Δικτύου,
κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Αδειών, δύναται να υποβάλει αίτηση στη ΡΑΕ για τη χορήγηση Άδειας Διανομής και Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανομής για την ανάπτυξη Δικτύου στην εν λόγω επιμέρους περιοχή.»

Άρθρο 5
Επιλέγοντες Πελάτες


Το άρθρο 82 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Πέραν των Πελατών που έχουν ήδη καταστεί Επιλέγοντες, οι κάτωθι κατηγορίες Πελατών δικαιούνται να επιλέγουν προμηθευτή ή να αγοράζουν απευθείας φυσικό αέριο, κατά τις διατάξεις του παρόντος:

(α) Όλοι οι Πελάτες, συμπεριλαμβανομένων των οικιακών, που είναι εγκατεστημένοι εκτός των γεωγραφικών περιοχών που ανήκουν στην αρμοδιότητα των ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας.

(β) Εντός των γεωγραφικών περιοχών που ανήκουν στην αρμοδιότητα των ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας:

(αα) Όλοι οι Πελάτες που προμηθεύονται φυσικό αέριο με σκοπό να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο σε κινητήρες μέσων θαλάσσιας και χερσαίας μεταφοράς.

(ββ) Όλοι οι Πελάτες που προμηθεύονται φυσικό αέριο για βιομηχανική χρήση, οι οποίοι εντός του χρονικού διαστήματος των δώδεκα προηγούμενων διαδοχικών μηνών από την ανωτέρω ημερομηνία, είχαν πραγματική κατανάλωση μεγαλύτερη των 2,2 GWh ανά θέση κατανάλωσης.

(γγ) Από 1ης Ιανουαρίου 2017 όλοι οι Μη Οικιακοί Πελάτες, οι οποίοι εντός του χρονικού διαστήματος των δώδεκα προηγούμενων διαδοχικών μηνών από την ανωτέρω ημερομηνία, είχαν πραγματική κατανάλωση μεγαλύτερη των 2,2 GWh ανά θέση κατανάλωσης.

(δδ) Από 1ης Ιανουαρίου 2018 όλοι οι Μη Οικιακοί Πελάτες ανεξαρτήτως κατανάλωσης.

(εε) Από 1η Ιανουαρίου 2018, όλοι οι Οικιακοί Πελάτες.

(γ) Οι υφιστάμενες ΕΠΑ που συστάθηκαν δυνάμει των διατάξεων του ν. 2346/1995 και ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 3428/2005, πριν από το νομικό διαχωρισμό που περιγράφεται στο άρθρο 80Α, καθίστανται Επιλέγοντες Πελάτες:

(αα) τόσο για την προμήθεια Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου, πέραν της ετήσιας συμβατικής ποσότητας η οποία καθορίζεται για το έτος 2010 από την ισχύουσα, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 3428/2005, σύμβαση καθεμιάς ΕΠΑ με τη ΔΕΠΑ ΑΕ, και έως τη λήξη κάθε σύμβασης και από τη λήξη των συμβάσεων αυτών για κάθε Ποσότητα Φυσικού Αερίου

(ββ) όσο και για Ποσότητες Φυσικού Αερίου που προορίζονται για την Προμήθεια αποκλειστικά Πελατών που καθίστανται Επιλέγοντες, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

2. Για την κατάταξη Πελάτη στην κατηγορία των Μεγάλων Πελατών, κατά την έννοια της περίπτωσης ιζ’ της παρ. 2 του άρθρου 2, η Ποσότητα Φυσικού Αερίου που προμηθεύεται ο Πελάτης ανά θέση κατανάλωσης, προσδιορίζεται:

(α) Από το μέσο όρο της κατανάλωσης καυσίμου κατά τα τελευταία δύο δωδεκάμηνα πριν από τη σύναψη συμβάσεως προμήθειας Φυσικού Αερίου ή την παράταση υφιστάμενης σύμβασης προμήθειας Φυσικού Αερίου.

(β) Προκειμένου για νέες εγκαταστάσεις, από την ισχύ αυτών.

(γ) Προκειμένου για επέκταση της εγκατεστημένης ισχύος υφιστάμενων εγκαταστάσεων, από τις ποσότητες που υπολογίζονται σύμφωνα με το στοιχείο α’ και τη νέα εγκατεστημένη ισχύ.

3. Πελάτες, περιλαμβανομένων των Οικιακών, που είναι εγκατεστημένοι εντός των γεωγραφικών περιοχών που ανήκουν στην αρμοδιότητα των ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης και δεν έχουν ακόμη καταστεί Επιλέγοντες, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 και δεν έχουν ακόμη συνδεθεί με το Δίκτυο, δύνανται να απευθύνουν έγγραφη εκδήλωση ενδιαφέροντος σύνδεσης με το Δίκτυο προς τις εκάστοτε ΕΠΑ ή τις ΕΔΑ που συστήνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80Α. Οι ΕΠΑ, ή από τη σύστασή τους οι ΕΔΑ, οφείλουν εντός προθεσμίας ενός μηνός από την ως άνω εκδήλωση ενδιαφέροντος, να γνωστοποιήσουν εγγράφως προς τον ενδιαφερόμενο πελάτη αν είναι εφικτή η πραγματοποίηση του έργου σύνδεσης εντός τριών μηνών, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα ανάπτυξης. Εφόσον η σύνδεση είναι εφικτή, κοινοποιείται εντός της ως άνω προθεσμίας του ενός μηνός και η προσφορά σύνδεσης.

4. Πελάτης που έχει υποβάλει έγγραφη εκδήλωση ενδιαφέροντος σύνδεσης με το Δίκτυο, κατά τα οριζόμενα στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο, προς τις εκάστοτε ΕΠΑ ή τις ΕΔΑ που συστήνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80Α, καθίσταται Επιλέγων, ανεξαρτήτως κατανάλωσης:

(α) από την ημερομηνία κοινοποίησης, εντός της προθεσμίας της αμέσως προηγούμενης παραγράφου, της άρνησης σύνδεσης˙

(β) σε περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία της παρ. 2, χωρίς η εκάστοτε ΕΠΑ ή η ΕΔΑ, ανά περίπτωση, να κοινοποιήσει εγγράφως στον πελάτη την προσφορά σύνδεσης και έχει δικαίωμα να προμηθεύεται φυσικό αέριο από εναλλακτικούς προμηθευτές.

5. Πελάτες που δεν έχουν ακόμη καταστεί Επιλέγοντες, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, προμηθεύονται φυσικό αέριο από τις εκάστοτε ΕΠΑ, σύμφωνα με Ρυθμιζόμενα Τιμολόγια Προμήθειας που εκδίδονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 87.

6. Οι ΕΠΑ υποχρεούνται, τουλάχιστον δύο μήνες πριν από τις ημερομηνίες που αναφέρονται στην παρ. 1, ανά κατηγορία πελατών να ενημερώσουν εγγράφως τους μη Επιλέγοντες Πελάτες που προμηθεύονται φυσικό αέριο από τις ΕΠΑ για τη δυνατότητά τους να αλλάξουν Προμηθευτή, όταν καταστούν Επιλέγοντες. Προς το σκοπό αυτό οι ΕΠΑ οφείλουν να κοινοποιήσουν στους εν λόγω Πελάτες:

(α) τα σχετικά ιστορικά στοιχεία κατανάλωσης, κατά το προηγούμενο έτος, συμπεριλαμβανομένων της συνολικής χρέωσης του Πελάτη και της χρέωσης ανά MWh κατανάλωσης,

(β) σύγκριση με τα στοιχεία κατανάλωσης κατά την αντίστοιχη περίοδο χρέωσης του αμέσως προηγούμενου έτους ή την εξέλιξη κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο του κυλιόμενου μέσου όρου κατανάλωσης ανά περίοδο χρέωσης,

7. Η κατά την παράγραφο 6 έγγραφη ενημέρωση δύναται να παρέχεται είτε σε ειδικό χώρο του λογαριασμού κατανάλωσης είτε με ξεχωριστό ενημερωτικό σημείωμα που επισυνάπτεται στο λογαριασμό. Επιπλέον των πληροφοριών της παραγράφου 6, η έγγραφη ενημέρωση περιλαμβάνει ευκρινή παραπομπή στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ, όπου αναρτάται κατάλογος των κατόχων άδειας προμήθειας.

8. Οι ΕΠΑ ή οι ΕΔΑ που συστήνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80Α υποχρεούνται να επιτρέπουν την πρόσβαση Προμηθευτών στα Δίκτυα Διανομής τα οποία διαχειρίζονται, εφόσον αυτό απαιτείται για την τροφοδότηση Πελατών που καθίστανται Επιλέγοντες σύμφωνα με της παρ. 1 και 3 του παρόντος. Άρνηση πρόσβασης επιτρέπεται μόνον στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες η πρόσβαση συνεπάγεται παράβαση από τις ΕΠΑ ή τις ΕΔΑ των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας ή των όρων της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής φυσικού αερίου ή θέτει σε κίνδυνο την ασφαλή λειτουργία του Δικτύου Διανομής. Για την πρόσβαση σε Δίκτυο Διανομής, οφείλεται στις ΕΠΑ ή τις ΕΔΑ αντάλλαγμα χρήσης του Δικτύου αυτού, το ύψος του οποίου καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 88.»

Άρθρο 6

1. Το άρθρο 87 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 87

Τιμολόγια Προμήθειας Φυσικού Αερίου

1. Η Προμήθεια Φυσικού Αερίου σε μη Επιλέγοντες Πελάτες από τις ΕΠΑ διενεργείται βάσει Ρυθμιζόμενων Τιμολογίων που εγκρίνονται από τη ΡΑΕ, μετά από εισήγηση των ΕΠΑ, η οποία πρέπει να υποβληθεί στη ΡΑΕ μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2015.

2. Τα Ρυθμιζόμενα Τιμολόγια Προμήθειας:

(α) πληρούν τις αρχές της απλότητας και διαφάνειας της πληροφόρησης σχετικά με τις εφαρμοζόμενες χρεώσεις και τις προσφερόμενες υπηρεσίες, τη μη διακριτική μεταχείριση μεταξύ των μη Επιλεγόντων Πελατών και των Επιλεγόντων Πελατών που παρουσιάζουν ανάλογα χαρακτηριστικά κατανάλωσης,

(β) εξασφαλίζουν την ανάκτηση του πραγματικού κόστους της προσφερόμενης υπηρεσίας και αντανακλούν το πραγματικό κόστος Προμήθειας, επιπλέον των τυχόν ρυθμιζόμενων χρεώσεων που μετακυλίονται στους Πελάτες για τη χρήση των Δικτύων και των διασυνδεδεμένων συστημάτων φυσικού αερίου, το κόστος της δραστηριότητας εμπορίας και διαχείρισης των Πελατών και το εύλογο κέρδος των ΕΠΑ,

(γ) δεν δημιουργούν διακρίσεις μεταξύ μη Επιλεγόντων Πελατών της ίδιας κατηγορίας και με ανάλογα χαρακτηριστικά κατανάλωσης,

(δ) δεν επιφέρουν σταυροειδείς επιδοτήσεις μεταξύ των διάφορων κατηγοριών επιλεγόντων και μη Επιλεγόντων Πελατών,

(ε) εφόσον επέλθει ο λογιστικός και ο νομικός διαχωρισμός των δραστηριοτήτων Διανομής κατά τις διατάξεις του άρθρου 80Α, εμφανίζουν ως διακριτές χρεώσεις την παροχή των υπηρεσιών διανομής και μεταφοράς.

3. Για τη θέσπιση των Ρυθμιζόμενων Τιμολογίων λαμβάνονται υπόψη:

(α) το συνολικό απολογιστικό κόστος των ΕΠΑ κατά το αμέσως προηγούμενο έτος,

(β) ο προϋπολογισμός του κόστους για το τρέχον έτος,

(γ) το ποσοστό της εύλογης απόδοσης για τη δραστηριότητα των ΕΠΑ,

4. Η προμήθεια φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες Πελάτες από τις ΕΠΑ διενεργείται βάσει των όρων της Άδειας Προμήθειας που χορηγείται σε αυτές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 για όλη την ελληνική Επικράτεια και των διατάξεων του Κώδικα Προμήθειας που εκδίδεται σύμφωνα με τα άρθρα 51 και 85.

5. Για την αντιμετώπιση της διαμόρφωσης τιμών του φυσικού αερίου σε επίπεδα που δεν δικαιολογούνται, σύμφωνα με τους κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού και τις ειδικές συνθήκες της διεθνούς και εγχώριας αγοράς, επιτρέπεται ο καθορισμός ανώτατου περιθωρίου κέρδους των Προμηθευτών για όλες ή ορισμένες κατηγορίες Πελατών με απόφαση της ΡΑΕ. Η ισχύς της ανωτέρω απόφασης διαρκεί για όσο χρόνο επιβάλλεται από τις συνθήκες και πάντως για διάστημα που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες. Μετά τη λήξη της ισχύος της ανωτέρω απόφασης η ΡΑΕ μπορεί να παρατείνει την ισχύ αυτής για ίσο χρονικό διάστημα, μετά από επανεξέταση των συνθηκών και εφόσον κρίνεται αναγκαίο.

6. Για τον καθορισμό ανώτατου περιθωρίου κέρδους, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, λαμβάνονται υπόψη οι παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές πώλησης φυσικού αερίου, όπως η μεσοσταθμική τιμή προμήθειας Φυσικού Αερίου στα σημεία εισόδου Συστήματος Φυσικού Αερίου, που διαμορφώνεται βάσει των συμβάσεων προμήθειας τις οποίες έχουν συνάψει οι Προμηθευτές, το κόστος χρήσης του Συστήματος Φυσικού Αερίου που χρησιμοποιείται για την παράδοση του Φυσικού Αερίου στις επί μέρους κατηγορίες καταναλωτών και η φορολογική επιβάρυνση του Φυσικού Αερίου.»

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 88 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Με τον Κανονισμό Τιμολόγησης, ο οποίος εκδίδεται από τη ΡΑΕ, μετά από εισήγηση του κατά περίπτωση αρμόδιου Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου και δημόσια διαβούλευση, ρυθμίζεται η μεθοδολογία καθορισμού τιμολογίων για τη χρέωση κάθε Βασικής Δραστηριότητας. Κατά τη ρύθμιση της μεθοδολογίας τιμολόγησης για κάθε Βασική Δραστηριότητα επιδιώκεται:

(α) Η σταθερότητα των τιμών προς όφελος των Χρηστών.

(β) Η εύλογη απόδοση των απασχολούμενων, από τον Διαχειριστή του Συστήματος ή του Δικτύου Φυσικού Αερίου, κεφαλαίων.

(γ) Η παροχή υπηρεσιών, περιλαμβανόμενων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, κατά τον πλέον αξιόπιστο, οικονομικό και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.

(δ) Η κάλυψη των δαπανών του Διαχειριστή Συστήματος ή Διανομής Φυσικού Αερίου για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων κοινής ωφέλειας που του έχουν επιβληθεί.

(ε) Η ενίσχυση του ελεύθερου ανταγωνισμού στην αγορά Φυσικού Αερίου.
(στ) Η τήρηση της αρχής της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της αμεροληψίας.

(ζ) Η παροχή βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων κινήτρων για την αποδοτική λειτουργία, το συνετό προγραμματισμό και την ανάπτυξη της υποδομής που απαιτείται για την άσκηση της Βασικής Δραστηριότητας, την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού και την υποστήριξη ερευνητικών δραστηριοτήτων των διαχειριστών που σχετίζονται με τις αρμοδιότητές τους.

(η) Η συνεκτίμηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της εκάστοτε αγοράς, όπως η τυχόν διαφοροποίηση κόστους που οφείλεται στην τοπολογία του Συστήματος ή του Δικτύου.

(θ) Η παροχή κινήτρων για χρεώσεις που αφορούν νέους καταναλωτές και εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων μέτρησης.

(ι) Η πραγματοποίηση νέων επενδύσεων σε Συστήματα ή Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου για την ασφαλή τροφοδοσία, τη βιωσιμότητά τους και την εξυπηρέτηση της αναμενόμενης μελλοντικής ζήτησης.

(ια) Η κάλυψη του κόστους του ανταλλάγματος που καταβάλλεται από τον Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής στον κύριο αυτού για την παραχώρηση της χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Δικτύου.».

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 88 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«4. Τα τιμολόγια με βάση τα οποία ο Διαχειριστής Δικτύου Διανομής εισπράττει οποιοδήποτε αντάλλαγμα για κάθε Βασική Δραστηριότητα καταρτίζονται από τον Διαχειριστή, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που προσδιορίζεται στον Κανονισμό Τιμολόγησης, υποβάλλονται προς έγκριση στη ΡΑΕ, η οποία οφείλει να αποφασίσει επ’ αυτών εντός τριών μηνών από τον χρόνο υποβολής τους, και ισχύουν από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

4. Η περίπτωση (ιδ) της παραγράφου 2 του άρθρου 94 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«(ιδ) Τηρεί τους αναγκαίους διαχειριστικούς λογιστικούς λογαριασμούς για την είσπραξη των εσόδων από τη διαχείριση συμφόρησης των διασυνδέσεων, ή άλλων χρεώσεων που προκύπτουν από τη λειτουργία και τη διαχείριση του ΕΣΜΗΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και των πράξεων που εκδίδονται κατ` εξουσιοδότησή του».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 7

Τροποποίηση Αδειών Φυσικού Αερίου


1. Σε περίπτωση αλλαγής της μετοχικής σύνθεσης κατόχου Αδείας υπό την έννοια του άρθρου 2 του Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β΄ 464), λόγω μεταβίβασης μετοχών από την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» προς άλλο πρόσωπο, η οποία επέρχεται στο πλαίσιο διαδικασίας αξιοποίησης περιουσιακού στοιχείου που έχει περιέλθει σε αυτήν, και εφ’ όσον δεν συντρέχει άλλος λόγος τροποποίησης της Άδειας, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) αποφασίζει σχετικά με την τροποποίηση ή μη της Άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 14 και 15 του Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου.

2. Με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, η απόφαση της ΡΑΕ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εκδίδεται εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την υποβολή στη ΡΑΕ: (α) επικυρωμένου αντιγράφου της σύμβασης, δυνάμει της οποίας επέρχεται η αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης του κατόχου της Αδείας, και (β) της τυχόν εγκριτικής απόφασης των αρχών ανταγωνισμού, όταν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης συνιστά μεταβολή ελέγχου και εμπίπτει στη διαδικασία προληπτικού ελέγχου συγκεντρώσεων. Η ΡΑΕ μπορεί, εντός της ανωτέρω προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών, να ζητήσει από τον αιτούντα την υποβολή, εντός τακτής προθεσμίας που δεν θα υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες, διευκρινίσεων ή στοιχείων συμπληρωματικών των ήδη υποβληθέντων, που κατά την κρίση της απαιτούνται για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της αίτησης. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία των είκοσι (20) ημερών για την απόφαση της ΡΑΕ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, άρχεται από την υποβολή των ως άνω πρόσθετων στοιχείων.

3. Με την άπρακτη παρέλευση της εικοσαήμερης προθεσμίας της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, η Άδεια θα θεωρείται σιωπηρώς τροποποιηθείσα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

Τελικές, μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 8

Τελικές και μεταβατικές διατάξεις


1. Εντός τριών (3) μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος, η ΔΕΠΑ ΑΕ, υπό την ιδιότητά της ως Διαχειρίστριας του Δικτύου Διανομής Λοιπής Ελλάδος, και οι ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης, υπό την ιδιότητά τους ως Διαχειριστών των Δικτύων των αντίστοιχων γεωγραφικών περιοχών, εισηγούνται στη ΡΑΕ, η οποία, κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης και αφού προβεί σε τυχόν τροποποιήσεις και προσθήκες, υποχρεούται να εκδώσει το τελικό κείμενο εντός τριών (3) μηνών από τον χρόνο υποβολής,

(α) για την έκδοση του Κανονισμού Τιμολόγησης των εν λόγω Δικτύων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του ν. 4001/2011, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο,

(β) για την έκδοση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 80 του ν. 4001/2011, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο.

2. Εντός ενός (1) μηνός από τη θέση σε ισχύ του Κανονισμού Τιμολογίων της παρ. 1 του άρθρου 88 του ν. 4001/2011, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο, η ΔΕΠΑ ΑΕ, υπό την ιδιότητά της ως Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής Λοιπής Ελλάδος, και οι ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης, υπό την ιδιότητά τους ως Διαχειριστών των Δικτύων των αντίστοιχων γεωγραφικών περιοχών υποβάλλουν προς έγκριση στη ΡΑΕ τα τιμολόγια με βάση τα οποία εισπράττουν αντάλλαγμα για κάθε Βασική Δραστηριότητα που παρέχουν στους Χρήστες, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του ν. 4001/2011, όπως τροποποιείται δια του παρόντος. Από τον χρόνο θέσης του παρόντος σε ισχύ έως και τον χρόνο θέσης σε ισχύ των ανωτέρω τιμολογίων, η τιμή για την παροχή Βασικών Δραστηριοτήτων προς τους Χρήστες από τη ΔΕΠΑ ΑΕ και τις ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης ορίζεται σε τέσσερα (4) ευρώ ανά MWh.

3. Με την έκδοση των Αδειών Διανομής που προβλέπονται στο άρθρο 80Γ του ν. 4001/2011, καταργούνται οι ρυθμίσεις των Αδειών Διανομής που έχουν χορηγηθεί δυνάμει των διατάξεων του ν. 2364/1995 (Α’ 256).

4. Κατόπιν του λειτουργικού διαχωρισμού που λαμβάνει χώρα κατά τις διατάξεις του άρθρου 80Α, και της εισφοράς του κλάδου Διανομής στις ΕΔΑ, χορηγείται στις ΕΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 4001/2011, άδεια προμήθειας εντός έξι (6) μηνών από την έκδοση της Άδειας Διανομής στις ΕΔΑ που συστήνονται σύμφωνα δια του παρόντος. Μέχρι την έκδοση άδειας προμήθειας του προηγούμενου εδαφίου στις ΕΠΑ, οι υφιστάμενες ΕΠΑ που συστάθηκαν κατά τις διατάξεις του ν. 2364/1995 δύνανται να ασκούν τη δραστηριότητα προμήθειας φυσικού αερίου σε Πελάτες που καθίστανται Επιλέγοντες κατά τις διατάξεις του παρόντος. Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά τα άρθρα 23 και 83 του ν. 4001/2011, δύναται να επιβάλλει στις ΕΠΑ μέτρα και όρους, οι οποίοι κρίνονται αναγκαίοι προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία των Πελατών και η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, μέχρι την έκδοση των αδειών προμήθειας. Τα μέτρα αυτά δεν δύνανται να περιορίζουν τη γεωγραφική επέκταση των δραστηριοτήτων προμήθειας των ΕΠΑ σε Πελάτες που καθίστανται Επιλέγοντες δυνάμει του άρθρου 82 του, και βρίσκονται εκτός των γεωγραφικών ορίων των αδειών που είχαν χορηγηθεί στις ΕΠΑ δυνάμει των διατάξεων του ν. 2364/1995.

5. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου και η τυχόν μεταβολή που επιφέρουν στο νομικό πλαίσιο που διέπει τις συμβάσεις Προμήθειας Φυσικού Αερίου μεταξύ της ΔΕΠΑ ΑΕ και των ΕΠΑ, οι οποίες έχουν συναφθεί πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, δε συνιστά σπουδαίο λόγο καταγγελίας των συμβάσεων αυτών. Οι συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου τροποποιούνται το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, προσαρμοζόμενες στις διατάξεις του παρόντος.

6. Εντός έξι (6) μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος τροποποιείται, σύμφωνα με το άρθρο 90 του ν. 4001/2011, ο Κανονισμός Αδειών Φυσικού Αερίου, προκειμένου να προσαρμοστεί στις διατάξεις του παρόντος.

7. Με απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας θεσπίζονται Τεχνικοί Κανονισμοί Εγκαταστάσεων που σχετίζονται με τη συμπίεση, αποσυμπίεση και αποθήκευση υγροποιημένου και συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου για σκοπούς μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου εκτός δικτύων αγωγών. Μέχρι την έκδοση της ως άνω απόφασης δύνανται να ισχύουν Τεχνικοί Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών (C.E.N.).

Άρθρο 9
Καταργούμενες διατάξεις

1.Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 και η παράγραφος 3 του άρθρου 81 του ν. 4001/2011 καταργούνται.

2. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη με το περιεχόμενο των διατάξεων του νόμου αυτού ή αναφέρεται σε θέμα που ρυθμίζεται από αυτόν.

Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις”.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.2: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. Από 1/1/2020, καμία εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται σε αγορές ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο σύστημα & δίκτυο της χώρας, δεν επιτρέπεται να εγχέει σε αυτό, άμεσα ή έμμεσα, ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικά εγχεόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από εγχώριες μονάδες παραγωγής και εισαγωγές, σε ετήσια βάση.

2. Μέχρι την 1/1/2019, η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα εκτιμήσει την δυνατότητα εκπλήρωσης του ανωτέρω στόχου και στην περίπτωση που διαπιστώσει αδυναμία επίτευξης, θα προτείνει τα κατάλληλα μέτρα με γνώμονα το όφελος του τελικού καταναλωτή.

3. Σε περίπτωση που εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται σε αγορές ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο σύστημα & δίκτυο της χώρας, δεν συμμορφώνεται με μέτρο ή μέτρα που της έχουν επιβληθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, της επιβάλλεται από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, με αιτιολογημένη απόφασή της, πρόστιμο κατ’ ελάχιστο πέντε τοις εκατό (5%) και μέγιστο δέκα τοις εκατό (10%) επί του ετήσιου κύκλου εργασιών της εταιρείας, κατά το προηγούμενο έτος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.1: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν.2318/1995 (Α΄126)


1. Η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του Ν. 2318/1995 ( Α 126) τροποποιείται ως εξής :

“ 3. Ο δικαστικός επιμελητής ασκεί τα καθήκοντά του μόνο στην περιφέρεια του Εφετείου που είναι διορισμένος με εξαίρεση τις περιπτώσεις του άρθρου 43 του παρόντος. Οι δικαστικοί επιμελητές όμως των περιφερειών των Εφετείων Αθηνών-Πειραιά μπορούν να ασκούν τα καθήκοντά τους στις περιφέρειες των δύο Εφετείων αντίστοιχα. Η γεωγραφική κατανομή των οργανικών θέσεων των Δικαστικών Επιμελητών θα διασφαλίζει την ευρύτερη δυνατή κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του δικαστικού επιμελητή και της ίσης πρόσβασης σε αυτές. Με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία θα εκδοθεί το αργότερο μέχρι 31.12.2015 θα καθορισθούν οι λεπτομέρειες εφαρμογής και ο τρόπος κάλυψης των θέσεων που θα λαμβάνουν υπόψη, μεταξύ άλλων, τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της χώρας όπως απομακρυσμένες ορεινές περιοχές και εκτεταμένα νησιωτικά συμπλέγματα”.

2. Το άρθρο 43 του νόμου 2318/1995 τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής :

“Αρθρο 43

Αν υπάρχουν τόσες κενές θέσεις σε περιφέρεια Εφετείου, στην οποία ο αριθμός των οργανικών θέσεων δεν υπερβαίνει τις είκοσι έξι ή έκτακτα κωλύματα των υπηρετούντων σε αυτό, ώστε οι απομένοντες δικαστικοί επιμελητές να μην επαρκούν για τις ανάγκες της περιφέρειας αυτής, μπορεί ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μετά από γνώμη των προέδρων εφετών και των προέδρων των οικείων συλλόγων δικαστικών επιμελητών, με απόφασή του, να αποσπάσει προσωρινά δικαστικό επιμελητή, που το ζητά, από περιφέρεια άλλου εφετείου. Αν δεν υπάρχει τέτοια αίτηση ο Υπουργός μπορεί, έχοντας τη γνώμη των παραπάνω προέδρων να επιτρέπει προσωρινά στους δικαστικούς επιμελητές της περιφέρειας ενός ή περισσότερων γειτονικών εφετείων να ασκούν τα καθήκοντα τους και στην περιφέρεια του εφετείου αυτού. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υποχρεούται μέσα σε τριάντα ημέρες από την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων ή την άρση των παραπάνω κωλυμάτων να εκδώσει απόφαση, με την οποία παύουν να ισχύουν οι ρυθμίσεις αυτές. Η απόφαση κοινοποιείται στους ενδιαφερομένους. Στην περίπτωση αυτή οι εκκρεμείς εκτελέσεις συνεχίζονται από άλλο δικαστικό επιμελητή, που ορίζεται σύμφωνα με τη διάταξη της περιπτώσεως β` του άρθρου 26 του παρόντος. Αν η κατά τα πρώτο εδάφιο απόσπαση διαρκέσει περισσότερο από δύο χρόνια, δικαιούται ο αποσπασμένος με αίτησή του στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να ζητήσει την οριστική του Μετάθεση στην περιφέρεια του εφετείου που έχει αποσπασθεί. Στην περίπτωση αυτή ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μεταθέτει υποχρεωτικό το δικαστικό επιμελητή, εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέση, χωρίς άλλη διατύπωση”.

3. Το άρθρο 50 του νόμου 2318/1995 τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής;

“ Άρθρο 50

Οι αμοιβές των δικαστικών επιμελητών καθορίζονται κάθε φορά, και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία, με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων δικαιωμάτων και Οικονομικών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως . Η απόφαση λαμβάνει υπόψη τις διενεργούμενες πράξεις σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της άσκησης του επαγγέλματος και τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της χώρας καθώς και το βαθμό δυσκολίας πρόσβασης στις πράξεις αυτές. Επίσης περιλαμβάνονται στην απόφαση η περιγραφή και το κόστος των πράξεων λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της διαφάνειας και της απλότητας. Το κόστος των πράξεων θα αναγράφεται υποχρεωτικά σε κάθε διενεργούμενη πράξη. Μέχρι τις 31. 10.2015 θα εκδοθεί η κοινή υπουργική απόφαση που θα λάβει υπόψη τις ανωτέρω αρχές μετά από γνώμη της Ομοσπονδίας των Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας και της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών”.

4. Όπου στον νόμο 2318/1995 αναφέρεται ο όρος «Πρωτοδικείο», ή «περιφέρεια Πρωτοδικείου», «γραμματεία Πρωτοδικείου», ή «Γραμματέας Πρωτοδικείου» αντικαθίσταται η λέξη «Πρωτοδικείο» με τη λέξη «Εφετείο» ή «Εφετείου».

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.2: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

Μέχρι 31.10.2015 θα εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών, που θα τροποποιεί το άρθρο 1 της υπ' αριθμ.111376 απόφασης (Β΄13/11.1.2012) για τη μείωση του ποσοστού αμοιβής των συμβολαιογραφικών πράξεων για ποσό αντικειμένου συναλλαγής από 00 έως 120.000€, από 1% σε 0,80%.
Τα υπόλοιπα ποσοστά αμοιβής παραμένουν αμετάβλητα, όπως αναφέρονται στην ανωτέρω ισχύουσα Κ.Υ.Α.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.3: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν.3588/2007 (Α΄153)

1. H παράγραφος 1 του άρθρου 31 του ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (ΦΕΚ Α΄ 153/2007) τροποποιείται ως ακολούθως:

«1. Συμβάσεις διαρκούς χαρακτήρα διατηρούν την ισχύ τους, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στο νόμο. Εξαιρούνται οι χρηματοοικονομικές συμβάσεις οι οποίες μπορούν να πάψουν να ισχύουν ή να τροποποιηθούν ως συνέπεια της πτώχευσης κατά τα ειδικότερα οριζόμενα σε αυτές.»

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 32 του ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (ΦΕΚ Α΄ 153/2007) καταργείται.

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 90 του ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (ΦΕΚ Α΄ 153/2007) τροποποιείται ως ακολούθως:

«1. Η προθεσμία της αναγγελίας των απαιτήσεων των πιστωτών είναι ένας (1) μήνας από τη δημοσίευση της Απόφασης που κήρυξε την πτώχευση στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών.»

4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 93 του ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (ΦΕΚ Α΄ 153/2007) τροποποιείται ως ακολούθως:

«1. Η επαλήθευση των απαιτήσεων διενεργείται από τον σύνδικο ενώπιον του εισηγητή και αρχίζει τρεις (3) ημέρες μετά από την πάροδο της προθεσμίας για τις αναγγελίες. Η προθεσμία των επαληθεύσεων ορίζεται από τον εισηγητή και δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα, μπορεί δε αυτή να παραταθεί από τον εισηγητή για δύο (2) επιπλέον μήνες σε εξαιρετικές περιπτώσεις στις οποίες η παράταση κρίνεται απαραίτητη λόγω του ύψους και της φύσης των απαιτήσεων και του αριθμού των πιστωτών. Ο εισηγητής ορίζει επίσης την ημέρα και ώρα της έναρξης των επαληθεύσεων, η οποία γνωστοποιείται στους πιστωτές από τον σύνδικο με την πρόσκληση του άρθρου 89.»

5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 95 του ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (ΦΕΚ Α΄ 153/2007) τροποποιείται ως ακολούθως:

«2. Οι αντιρρήσεις εισάγονται από κοινού στο σύνολο τους, εντός δέκα (10) ημερών από την ολοκλήρωση των επαληθεύσεων, ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου που δικάζει κατά τη Διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, με έκθεση του εισηγητή, εντός είκοσι (20) ημερών από την εισαγωγή των αντιρρήσεων. Στη συζήτηση κλητεύονται ο οφειλέτης και οι πιστωτές των οποίων αμφισβητήθηκαν οι απαιτήσεις, καθώς και αυτοί που υπέβαλαν τις αντιρρήσεις, με επιμέλεια του συνδίκου. Στη Διαδικασία μπορεί να παρέμβει όποιος έχει έννομο συμφέρον και η επιτροπή πιστωτών. Κατά της Απόφασης του δικαστηρίου επιτρέπεται μόνο έφεση. Αναίρεση δεν επιτρέπεται κατά των αποφάσεων του παρόντος άρθρου».

6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 96 του ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (ΦΕΚ Α΄ 153/2007) τροποποιείται ως ακολούθως:

«2. Η αίτηση του άρθρου 5 παράγραφος 2 επί νομικών προσώπων υποβάλλεται από το όργανο της διοίκησης.»

7. Η παράγραφος 1 του άρθρου 99 του ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (ΦΕΚ Α΄ 153/2007) τροποποιείται ως ακολούθως:

«1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1, το οποίο έχει το κέντρο των κυρίων συμφερόντων του στην Ελλάδα και βρίσκεται σε παρούσα ή επαπειλούμενη αδυναμία εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεών του κατά τρόπο γενικό, δύναται να υπαχθεί στη διαδικασία εξυγίανσης που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο με απόφαση του αρμόδιου Δικαστηρίου. Το πρόσωπο του προηγούμενου εδαφίου δύναται να υπαχθεί στη διαδικασία του παρόντος κεφαλαίου και όταν δεν συντρέχει παρούσα ή επαπειλούμενη αδυναμία εκπλήρωσης, αν κατά την κρίση του Δικαστηρίου υφίσταται απλώς πιθανότητα αφερεγγυότητάς του, η οποία δύναται να αρθεί με τη διαδικασία αυτή. Νεότερη διαδικασία εξυγίανσης για τον ίδιο οφειλέτη δεν είναι επιτρεπτή, αν δεν έχει παρέλθει τριετία από την επικύρωση προηγούμενης συμφωνίας εξυγίανσης, εκτός αν πρόκειται για συμφωνία που επικυρώνεται κατά το άρθρο 106 β».

8. Η παράγραφος 5 του άρθρου 100 του ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (ΦΕΚ Α΄ 153/2007) καταργείται.

9. Η παράγραφος 1 του άρθρου 101 του ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (ΦΕΚ Α΄ 153/2007) τροποποιείται ως ακολούθως:

«1. Το πτωχευτικό δικαστήριο, εφόσον προβλέπει ότι η επίτευξη της συμφωνίας είναι δυνατή, ότι υπάρχουν βάσιμες προσδοκίες επιτυχίας της προτεινόμενης εξυγίανσης και ότι δεν παραβλάπτεται η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 99 παρ. 2, αποφασίζει το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης για περίοδο όχι μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την έκδοση της απόφασης και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, ορίζει μεσολαβητή, σύμφωνα με το άρθρο 102. Ο πρόεδρος του πτωχευτικού δικαστηρίου δύναται με πράξη του ύστερα από αίτηση του οφειλέτη, του μεσολαβητή ή πιστωτή να παρατείνει την περίοδο αυτή εφόσον αποδεικνύεται πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Η συνολική διάρκεια της περιόδου της διαδικασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες.»

10. Στο άρθρο 103 του ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (ΦΕΚ Α΄ 153/2007) μετά την παράγραφο 1, προστίθεται παράγραφος 1α ως ακολούθως:

«1α. Η παραπάνω αναστολή χορηγείται σε κάθε περίπτωση, όταν: (α) πιστωτές, οι οποίοι εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον 30% του συνόλου των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένου του 20% των τυχόν εμπραγμάτως ή με ειδικό προνόμιο ή με προσημείωση υποθήκης εξασφαλισμένων πιστωτών, δηλώνουν, είτε με προφορική δήλωσή τους ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου ή του προέδρου του που δικάζει την αίτηση λήψης προληπτικών μέτρων είτε με έγγραφη επιστολή τους που προσκομίζει ο αιτών, την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν ή ότι συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας εξυγίανσης, και (β) το δικαστήριο πιθανολογεί την επίτευξη συμφωνίας εξυγίανσης και την αποτροπή περιέλευσης του οφειλέτη σε κατάσταση παύσης πληρωμών.»

11. Η παράγραφος 7 του άρθρου 103 του ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (ΦΕΚ Α΄ 153/2007) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«7. Προληπτικά μέτρα που διατάχθηκαν σύμφωνα με το παρόν άρθρο ή τυχόν προσωρινή διαταγή που εκδόθηκε παύουν να ισχύουν μετά την παρέλευση της περιόδου που καθορίζεται από το Δικαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 1.»

12. Η παράγραφος 2 του άρθρου 106β του ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (ΦΕΚ Α΄ 153/2007) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. Στην περίπτωση αυτή, από την κατάθεση της συμφωνίας εξυγίανσης προς επικύρωση και μέχρι τη λήψη απόφασης του πτωχευτικού δικαστηρίου για την επικύρωση ή μη της συμφωνίας εξυγίανσης, αναστέλλονται αυτόματα τα μέτρα, εκκρεμή ή μη, ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη για την ικανοποίηση απαιτήσεων που έχουν γεννηθεί πριν την κατάθεση της συμφωνίας εξυγίανσης. Η ανωτέρω αναστολή δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες. Για τη χορήγηση άλλων προληπτικών μέτρων, εφαρμόζεται το άρθρο 103. Για την ως άνω διάρκεια αναστέλλεται η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου κατά του οφειλέτη, εκτός εάν με αυτό επιδιώκεται η αποτροπή της απομάκρυνσης ή αφαίρεσης ή μετακίνησης κινητών πραγμάτων της επιχείρησης, τεχνολογικού ή εν γένει εξοπλισμού της που δεν έχει συμφωνηθεί και ενέχει τον κίνδυνο απαξίωσης της επιχείρησης του οφειλέτη. Για την ως άνω διάρκεια αναστέλλονται οι αποκλειστικές προθεσμίες άσκησης αξιώσεων και παραγραφής, υπό τις οποίες τελούν οι απαιτήσεις των πιστωτών και τα δικαιώματα των υπέρ του οφειλέτη εγγυητών και συνοφειλετών του εις ολόκληρον, καθώς και οι προθεσμίες και η άσκηση διαδικαστικών πράξεων. Η παρούσα παράγραφος ισχύει και σε περίπτωση αίτησης επικύρωσης συμφωνίας κατά το άρθρο 106 στ και για τις υφιστάμενες κατά την ημέρα ανοίγματος της διαδικασίας απαιτήσεις. Η ως άνω αυτόματη αναστολή διώξεων μπορεί να εφαρμοστεί μόνον μια φορά. Στο Μητρώο Πτωχεύσεων του άρθρου 8 παράγραφος 3 σημειώνεται η έναρξη ισχύος της αυτόματης αναστολής διώξεων κατά την πρώτη υποβολή αίτησης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης κατά το άρθρο 106β ή 106 στ.»

13. Η παράγραφος 2 του άρθρου 106 στ του ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (ΦΕΚ Α΄ 153/2007) τροποποιείται ως ακολούθως:

«2. Η αίτηση συνοδεύεται από την υπογεγραμμένη συμφωνία εξυγίανσης και από έκθεση εμπειρογνώμονα που πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 100 παρ. 4. Δεν αποκλείεται εμπειρογνώμονας να είναι ο εμπειρογνώμονας του άρθρου 100 παρ. 3. Στην έκθεση πρέπει να εκτίθεται η γνώμη του εμπειρογνώμονα σε σχέση με τη συνδρομή των προϋποθέσεων επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης σύμφωνα με το άρθρο 106ζ παράγραφοι 1 έως και 3. Σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 2α του άρθρου 106ζ, δεν απαιτείται να εκτίθεται η γνώμη του εμπειρογνώμονα σε σχέση με τη συνδρομή της προϋπόθεσης του στοιχείου α της παρ. 2 του ιδίου άρθρου. Σε περίπτωση που έχει λάβει χώρα συνέλευση των πιστωτών κατατίθεται η προβλεπόμενη στο άρθρο 105 παρ. 5 έκθεση, η οποία σε περίπτωση που κατά τη συνέλευση επήλθαν τροποποιήσεις της συμφωνίας εξυγίανσης συνοδεύεται από συμπλήρωμα, στο οποίο εκτίθεται η γνώμη του εμπειρογνώμονα για τις τροποποιήσεις αυτές.»

14. Η παράγραφος 2 του άρθρου 106 ζ του ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (ΦΕΚ Α΄ 153/2007) τροποποιείται ως ακολούθως:

«2. Το πτωχευτικό δικαστήριο επικυρώνει τη συμφωνία εξυγίανσης όταν, επιπλέον των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, πληρούνται σωρευτικά και τα ακόλουθα:

α. Πιθανολογείται ότι κατόπιν της επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης η επιχείρηση του οφειλέτη θα καταστεί βιώσιμη.

β. Πιθανολογείται ότι η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών δεν παραβλάπτεται κατά την έννοια του άρθρου 99 παράγραφος 2.

γ. Η συμφωνία εξυγίανσης δεν είναι αποτέλεσμα δόλου ή άλλης αθέμιτης πράξης ή κακόπιστης συμπεριφοράς του οφειλέτη, πιστωτή ή τρίτου, και δεν παραβιάζει διατάξεις αναγκαστικού δικαίου, ιδίως του δικαίου του ανταγωνισμού.

δ. Η συμφωνία εξυγίανσης αντιμετωπίζει με βάση την αρχή της ισότιμης μεταχείρισης τους πιστωτές, που βρίσκονται στην ίδια θέση. Αποκλίσεις από την Αρχή της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των πιστωτών επιτρέπονται για σπουδαίο επιχειρηματικό ή κοινωνικό λόγο που εκτίθεται ειδικά στην Απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου ή αν ο θιγόμενος πιστωτής συναινεί στην απόκλιση. Ενδεικτικά δύνανται να τύχουν ευνοϊκής μεταχείρισης απαιτήσεις πελατών της επιχείρησης του οφειλέτη, η μη ικανοποίηση των οποίων βλάπτει ουσιωδώς τη φήμη της ή τη συνέχιση της, απαιτήσεις, η εξόφληση των οποίων είναι αναγκαία για τη διατροφή του πιστωτή και της οικογένειας του, καθώς και εργατικές απαιτήσεις.»

15. Στο άρθρο 106 ζ του ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (ΦΕΚ Α΄ 153/2007), μετά την παρ. 2 προστίθεται παράγραφος 2α , ως ακολούθως:

«2α. Το πτωχευτικό δικαστήριο επικυρώνει τη συμφωνία εξυγίανσης χωρίς να ελέγχει τη συνδρομή της προϋπόθεσης υπό στοιχείο α της προηγούμενης παραγράφου εφόσον πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α. Η συμφωνία περιλαμβάνει ρητή δήλωση των συμβαλλόμενων πιστωτών ότι συμφωνούν με το περιεχόμενο του επιχειρηματικού σχεδίου του άρθρου 106ε παρ. 7.

β. Η συμφωνία περιλαμβάνει (αα) λεπτομερή καταγραφή της ταυτότητας των συμβαλλομένων και μη πιστωτών και των απαιτήσεών τους, και (ββ) σαφή αναφορά των πιστωτών, συμβαλλομένων και μη, οι απαιτήσεις των οποίων αναμένεται να επηρεαστούν από την υλοποίηση της συμφωνίας και ο τρόπος επηρεασμού τους.

γ. Η συμφωνία μαζί με το επιχειρηματικό σχέδιο έχουν κοινοποιηθεί σε όλους τους μη συμβαλλόμενους πιστωτές, οι απαιτήσεις των οποίων επηρεάζονται από τη συμφωνία, και ειδικότερα: (αα) σε εκείνους που το ύψος της απαίτησής τους ανέρχεται σε ποσοστό 10% και άνω του συνολικού ύψους των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη, με νόμιμη επίδοση δικαστικού επιμελητή, (ββ) σε εκείνους που το ύψος της απαίτησής τους είναι μικρότερο του 10% του συνολικού ύψους των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη, με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως ηλεκτρονική ή συστημένη ταχυδρομική επιστολή, τηλεομοιοτυπικό μήνυμα ή καταχώρηση περίληψής της στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του άρθρου 101 παρ. 2.»

16. Οι παράγραφοι 1,2,5,6,7, 8 και 9 του άρθρου 106ια του ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (ΦΕΚ Α΄ 153/2007) τροποποιούνται ως ακολούθως:

«1. Νομικά πρόσωπα που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 3 μπορούν να υπάγονται με απόφαση του κατ` άρθρο 4 δικαστηρίου στο καθεστώς της ειδικής εκκαθάρισης σε λειτουργία.

2. Η αίτηση υποβάλλεται από τον οφειλέτη ή πιστωτές του οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον 20% των συνολικών απαιτήσεων κατά του οφειλέτη. Η συζήτηση της αίτησης ενώπιον του δικαστηρίου ορίζεται εντός είκοσι (20) ημερών από την υποβολή της και η απόφαση του δικαστηρίου εκδίδεται εντός ενός (1) μηνός από τη συζήτηση. Για το παραδεκτό της αίτησης απαιτείται η ταυτόχρονη κατάθεση δήλωσης του προτεινομένου ως εκκαθαριστή (φυσικού ή νομικού προσώπου) περί αποδοχής του σχετικού έργου και έκθεσης του για το σχεδιασμό και την πορεία της εκκαθάρισης και της λειτουργίας της επιχείρησης σε εκκαθάριση. Ως εκκαθαριστής ορίζεται νόμιμος ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο, όπως ορίζονται στο ν. 3693/2008 (Α` 174) ή δικηγόρος με οικονομοτεχνικές γνώσεις ή δικηγορική εταιρία στην οποία συμμετέχει δικηγόρος με οικονομοτεχνικές γνώσεις ή πτυχιούχος ανωτάτης σχολής που είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχος άδειας Λογιστή Φοροτεχνικού Α` τάξεως του ν. 2515/1997 (Α` 154). Eκκαθαριστής μπορεί να ορισθεί και σύμπραξη προσώπων εφόσον συμμετέχει σε αυτή νόμιμος ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο ή δικηγόρος με οικονομοτεχνικές γνώσεις ή δικηγορική εταιρία στην οποία συμμετέχει δικηγόρος με οικονομοτεχνικές γνώσεις ή πτυχιούχος ανωτάτης σχολής, που είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχος άδειας Λογιστή Φοροτεχνικού Α` τάξεως του ν. 2515/1997. Για τον εκκαθαριστή ισχύουν οι παράγραφοι 1, 5 και 6 του άρθρου 106ι. Ο εκκαθαριστής ευθύνεται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια. Με την κατάθεση της αίτησης μπορεί να λαμβάνονται από το Δικαστήριο Προληπτικά μέτρα κατά το άρθρο 103.»

«5. Η αίτηση κοινοποιείται στην επιχείρηση και περίληψη αυτής δημοσιεύεται στο Γ.Ε.ΜΗ. και στο Δελτίο του άρθρου 101 παράγραφος 2 πριν από δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η ημέρα της επίδοσης και της δικασίμου. Κύριες παρεμβάσεις μπορούν να ασκηθούν μόνον από πιστωτές που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον 60% του συνόλου των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένου του 40% των τυχόν εμπραγμάτως ή με ειδικό προνόμιο ή με προσημείωση υποθήκης εξασφαλισμένων πιστωτών. Οι κύριες παρεμβάσεις κατατίθενται υποχρεωτικά και με ποινή απαραδέκτου το αργότερο τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη δικάσιμο, με τον ίδιο παραπάνω υπολογισμό των ημερών, και συνεκδικάζονται, υποχρεωτικώς, όπως και οι τυχόν πρόσθετες παρεμβάσεις, με την αίτηση. Σε περίπτωση που οι κυρίως παρεμβαίνοντες αιτούνται την υπαγωγή του οφειλέτη στην Ειδική εκκαθάριση, ισχύουν, για το παραδεκτό του αιτήματός τους τα οριζόμενα στην παράγραφο 2. Το πτωχευτικό δικαστήριο κάνει δεκτή την αίτηση, αν προβλέπει, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη την έκθεση του εκκαθαριστή της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ότι η υπαγωγή στο καθεστώς της ειδικής εκκαθάρισης βελτιώνει τις πιθανότητες διατήρησης της επιχείρησης και διάσωσης θέσεων εργασίας χωρίς να παραβλάπτεται η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών. Το προηγούμενο εδάφιο ισχύει και στην περίπτωση που οι κυρίως παρεμβαίνοντες του δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου αιτούνται την υπαγωγή του οφειλέτη στη διαδικασία της ειδικής εκκαθάρισης. Το πτωχευτικό δικαστήριο αποδεχόμενο την αίτηση διορίζει με την Απόφαση του τον προτεινόμενο στην αίτηση εκκαθαριστή, εκτός εάν υπάρχει πέραν της μιας αίτηση ή κύρια παρέμβαση με το αυτό αίτημα (θέση σε Ειδική εκκαθάριση) και διαφορετική πρόταση ως προς τον εκκαθαριστή, οπότε διορίζει τον κατά την κρίση του καταλληλότερο.

6. Η Απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα, εκτός εάν άλλως προβλέπεται στο παρόν. Η Απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου δημοσιεύεται σε περίληψη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και στο Δελτίο του άρθρου 101 παράγραφος 2. Τριτανακοπή κατά της Απόφασης που δέχεται την αίτηση δύναται να ασκηθεί από πρόσωπο που δεν παρέστη στη συζήτηση και δεν είχε κλητευθεί νόμιμα σε αυτήν εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της Απόφασης κατά το προηγούμενο εδάφιο. Κατά της απόφασης που απορρίπτει την αίτηση επιτρέπεται έφεση. Η έφεση ασκείται εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης, για τη δε συζήτηση της έφεσης ορίζεται δικάσιμος εντός διμήνου από την υποβολή της. Με τη δημοσίευση της Απόφασης για θέση της επιχείρησης σε εκκαθάριση η εξουσία των καταστατικών οργάνων διοίκησης και διαχείρισης της επιχείρησης περιέρχεται στο σύνολο της στον διοριζόμενο εκκαθαριστή. Η αποδοχή της αίτησης συνεπάγεται την αυτοδίκαιη αναστολή όλων των ατομικών διώξεων κατά του οφειλέτη καθ’ όλη τη διάρκεια της ειδικής εκκαθάρισης, συμπεριλαμβανομένων και των μέτρων διοικητικής εκτέλεσης από το Δημόσιο και τους ΦΚΑ, καθώς και των μέτρων διασφάλισης της οφειλής κατά τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4174/2013. Η θέση της επιχείρησης σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης σε λειτουργία δεν συνιστά από μόνη της σπουδαίο λόγο για την καταγγελία εκκρεμών συμβάσεων, ούτε αποτελεί λόγο ανάκλησης διοικητικών αδειών.

7. Ο εκκαθαριστής εγκαθίσταται με τη βοήθεια της Δημόσιας Αρχής στη διοίκηση της επιχείρησης, συντάσσει αμελλητί απογραφή των στοιχείων της επιχείρησης, σύμφωνα με την έκθεση της παραγράφου 2 και κατά το σχετικό χρονοδιάγραμμα και εν συνεχεία καταρτίζει με βάση την απογραφή Υπόμνημα Προσφοράς, στο οποίο, πλην των απογραφέντων στοιχείων της επιχείρησης, περιλαμβάνει και κάθε πληροφορία χρήσιμη για την εικόνα του ενεργητικού της. Ο ειδικός εκκαθαριστής, προκειμένου να διατηρήσει τη λειτουργία της επιχείρησης και να καλύψει δαπάνες και έξοδα της ειδικής εκκαθάρισης, δύναται να λάβει κατά τη διάρκεια της ειδικής εκκαθάρισης χρηματοδοτήσεις ή εισφορές αγαθών ή υπηρεσιών, οι οποίες φέρουν το ειδικό προνόμιο του άρθρου 154 περίπτωση α`. Μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την εγκατάσταση του στην επιχείρηση, ο εκκαθαριστής δημοσιεύει με ολοσέλιδη καταχώρηση σε δύο καθημερινής πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδες, στο Γ.Ε.ΜΗ. και στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Τομέας Νομικών) και αναρτά επίσης στον τυχόν ιστότοπο της επιχείρησης στο διαδίκτυο Πρόσκληση Διενέργειας Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την αγορά του συνόλου του ενεργητικού της υπό εκκαθάριση επιχείρησης ή / και αν αυτό προβλέπεται ως εναλλακτική δυνατότητα στην κατά την παράγραφο 2 έκθεση επί μέρους λειτουργικών συνόλων αυτής, ορίζοντας ημερομηνία για την ενώπιον του στα γραφεία της επιχείρησης ή κατά την κρίση του στο κατάστημα του πτωχευτικού δικαστηρίου υποβολή δεσμευτικών με εγγυητική επιστολή προσφορών, απέχουσα είκοσι (20) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες και όχι πέραν των σαράντα (40) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της Πρόσκλησης, καθορίζοντας και τους λοιπούς όρους του σχετικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού, μεταξύ των οποίων δέσμευση ότι με την υπογραφή της Σύμβασης Μεταβίβασης θα καταβάλλεται τοις μετρητοίς το σύνολο του τιμήματος. Οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές παραλαμβάνουν από τον εκκαθαριστή το Υπόμνημα Προσφοράς και διεξάγουν έλεγχο για τα πωλούμενα στοιχεία της επιχείρησης, αφού υπογράψουν Συμφωνία Εχεμύθειας.

8. Μετά τη σύμφωνα με την Πρόσκληση λήξη της Διαδικασίας υποβολής και αποσφράγισης των προσφορών ακολουθεί η συγκριτική εκτίμηση τους από τον εκκαθαριστή, ο οποίος συντάσσει σχετική έκθεση στην οποία προτείνει τη σειρά των προσφορών, την αποδοχή της συμφερότερης προσφοράς και την κατακύρωση του διαγωνισμού. Η έκθεση αυτή κοινοποιείται σε όσους νόμιμα κατέθεσαν Προσφορές και υποβάλλεται στο πτωχευτικό δικαστήριο με σχετική αίτηση αποδοχής της. Για τη συζήτηση της αίτησης αυτής, τις τυχόν παρεμβάσεις κ.λπ. ισχύουν τα οριζόμενα για την αίτηση υπαγωγής σε εκκαθάριση, αναλόγως εφαρμοζόμενα. Το πτωχευτικό δικαστήριο επικυρώνει ή απορρίπτει τη σχετική Διαδικασία, αποδέχεται ή μη την υποβληθείσα αίτηση θέτοντας τυχόν επιπλέον όρους και ανακηρύσσει τον Αγοραστή ή τους Αγοραστές, κατά περίπτωση με Απόφαση του, που δεν υπάγεται σε ένδικα μέσα. Η Απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου δημοσιεύεται σε περίληψη στο Γ.Ε.ΜΗ. και στο Δελτίο του άρθρου 101 παράγραφος 2. Τριτανακοπή κατά της αποφάσεως δύναται να ασκηθεί από πρόσωπο που δεν παρέστη στη συζήτηση και δεν είχε κλητευθεί νόμιμα σε αυτήν εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της Απόφασης κατά το προηγούμενο εδάφιο. Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης το πτωχευτικό δικαστήριο ορίζει και εισηγητή δικαστή για τις ανάγκες της διανομής του πλειστηριάσματος κατά την παράγραφο 9 του άρθρου αυτού. Με τη δημοσίευση της τυχόν θετικής Απόφασης ο εκκαθαριστής συντάσσει αμελλητί σχέδιο Σύμβασης Μεταβίβασης του Ενεργητικού της Επιχείρησης, το οποίο κοινοποιεί εγγράφως με σχετική πρόσκληση του για υπογραφή, μετά από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, προς τον Αγοραστή ή τους Αγοραστές. Οι καλούμενοι υπογράφουν τη σχετική Σύμβαση, αποδεχόμενοι και τους τυχόν επιπλέον όρους της δικαστικής Απόφασης ή απαντούν αρνητικά μέσα στην προθεσμία των πέντε (5) εργάσιμων ημερών, οπότε η ίδια Διαδικασία ακολουθείται για τον τυχόν Δεύτερο Αγοραστή κ.ο.κ.. Η παραπάνω υπογραφησόμενη Σύμβαση επέχει θέση τελεσίδικης κατακύρωσης του 1003 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Αν η δικαστική Απόφαση δεν έχει επιβάλει πρόσθετους όρους, ο Αγοραστής υποχρεούται να υπογράψει τη Σύμβαση Μεταβίβασης σύμφωνα με τους όρους του Υπομνήματος Προσφοράς και της προσφοράς του Αγοραστή. Μετά την καταβολή του τιμήματος, ο εκκαθαριστής συντάσσει αμελλητί πράξη εξόφλησης. Η πράξη αυτή προσαρτάται στη Σύμβαση Μεταβίβασης, επέχει θέση περίληψης έκθεσης κατακύρωσης του άρθρου 1005 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, εφαρμόζοντας ως προς αυτήν αναλόγως όσα ισχύουν επί της τελευταίας και έχει, στην περίπτωση μεταβίβασης ακινήτων, ως άμεση έννομη συνέπεια, μετά τη μεταγραφή της και το σχετικό αίτημα προς τον υποθηκοφύλακα, την εξάλειψη και διαγραφή των υπέρ τρίτων βαρών, που έχουν εγγραφεί πριν από τη θέση της επιχειρήσεως στο καθεστώς της ειδικής εκκαθάρισης. Στη μεταβίβαση του συνόλου του ενεργητικού της επιχείρησης, στο πλαίσιο της ειδικής εκκαθάρισης, δεν έχει εφαρμογή η διάταξη του άρθρου 479 Α.Κ.. Ως προς την παραπάνω Σύμβαση Μεταβίβασης, τις εκκρεμείς συμβάσεις της επιχείρησης και τις διοικητικές άδειες ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 106θ του παρόντος. Η όλη Διαδικασία μεταβίβασης του ενεργητικού κατά τα προεκτεθεντα διαρκεί κατ` ανώτατο χρονικό όριο δώδεκα (12) μήνες, από την έναρξη των ενεργειών του εκκαθαριστή με τη σύνταξη της προβλεπόμενης στην παράγραφο 4 του παρόντος απογραφής με δυνατότητα παράτασης από το πτωχευτικό δικαστήριο έξι (6) επιπλέον μηνών. Σε περίπτωση υπέρβασης των άνω χρονικών ορίων, η εκκαθάριση παύει αυτοδικαίως και σε περίπτωση που εκκρεμεί Αίτηση πτώχευσης προχωρά η εξέταση της. Ως προς τη Διαδικασία μεταβιβάσεως τους, σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης αυτής, ισχύουν τα ανωτέρω, αναλόγως εφαρμοζόμενα.

9. Ο εκκαθαριστής μέσα σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από τη μεταβίβαση του ενεργητικού της επιχείρησης κατά τα προαναφερόμενα υποχρεούται να δημοσιοποιήσει, με τον τρόπο που αναφέρεται στην παράγραφο 4 του παρόντος, Πρόσκληση Αναγγελίας Απαιτήσεων των πιστωτών. Οι πιστωτές αναγγέλλουν τις απαιτήσεις τους μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τη δημοσιοποίηση της Πρόσκλησης. Στη συνέχεια ο εκκαθαριστής, αφού αφαιρέσει από το προϊόν της εκκαθάρισης τα έξοδα εκκαθάρισης, μέσα στα οποία περιλαμβάνονται και οι δαπάνες της λειτουργίας της επιχείρησης κατά την εκκαθάριση και αποδώσει τα αντίστοιχα ποσά συμμέτρως προς τους δικαιούχους, συντάσσει, για το απομένον υπόλοιπο, Πίνακα Κατάταξης κατά τις διατάξεις των άρθρων 153-161 του Πτωχευτικού Κώδικα εφαρμοζομένων αναλόγως. Αρμόδιο για την εκδίκαση τυχόν ανακοπών κατά του Πίνακα είναι το πτωχευτικό δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τις προαναφερθείσες διατάξεις».

17. Το άρθρο 110 του ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (ΦΕΚ Α΄ 153/2007) καταργείται.

18. Το άρθρο 154 του ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (ΦΕΚ Α΄ 153/2007) τροποποιείται ως ακολούθως:

«154. Μετά από την αφαίρεση των δικαστικών εξόδων, των εξόδων της διοίκησης της πτωχευτικής περιουσίας, στα οποία περιλαμβάνεται και η προσωρινή και οριστική αντιμισθία του συνδίκου και των τυχόν ομαδικών πιστωμάτων, οι πιστωτές κατατάσσονται με την ακόλουθη σειρά:

(α) Οι απαιτήσεις από χρηματοδοτήσεις του οφειλέτη οποιασδήποτε φύσεως, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέχιση της δραστηριότητας του και των πληρωμών του με βάση τη συμφωνία εξυγίανσης ή το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης. Το ίδιο προνόμιο έχουν και απαιτήσεις προσώπων που, με βάση τη συμφωνία εξυγίανσης, συνεισέφεραν αγαθά ή υπηρεσίες προς το σκοπό συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας του οφειλέτη και των πληρωμών, για την αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών που συνεισέφεραν. Επίσης, το ίδιο προνόμιο έχουν και απαιτήσεις από χρηματοδότηση κάθε φύσης, παροχή αγαθών και υπηρεσιών προς τον οφειλέτη κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την αίτηση ανοίγματος Διαδικασίας εξυγίανσης μέχρι την έκδοση απόφασης επί της αίτησης για την επικύρωση της συμφωνίας ή τη λήξη της διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 104 παράγραφος 1, στο μέτρο που η παροχή του προνομίου αυτού προβλέπεται από τη Διαδικασία εξυγίανσης. Το προνόμιο των προηγούμενων εδαφίων δεν αφορά σε μετόχους ή εταίρους για τις εισφορές τους σε μετρητά ή σε είδος στα πλαίσια αύξησης του κεφαλαίου του οφειλέτη.

β) Οι απαιτήσεις για την κηδεία ή τη νοσηλεία του οφειλέτη, της συζύγου και των τέκνων του, εφόσον προέκυψαν κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες πριν την κήρυξη της πτώχευσης. Στην ίδια τάξη υπάγονται και οι απαιτήσεις αποζημίωσης δανειστών, λόγω αναπηρίας ποσοστού ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, με εξαίρεση την ικανοποίηση για ηθική βλάβη, εφόσον προέκυψαν έως την κήρυξη της πτώχευσης.

γ) Οι απαιτήσεις για την παροχή τροφίμων αναγκαίων για τη συντήρηση του οφειλέτη, του συζύγου και των τέκνων του, αν προέκυψαν κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες πριν από την κήρυξη της πτώχευσης.

δ) Οι απαιτήσεις από την παροχή εξαρτημένης εργασίας, καθώς και οι απαιτήσεις από αμοιβές, έξοδα και αποζημιώσεις των δικηγόρων, που αμείβονται με πάγια περιοδική αμοιβή, εφόσον προέκυψαν μέσα στην τελευταία διετία πριν την κήρυξη της πτώχευσης. Απαιτήσεις από αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σχέσεως εργασίας, καθώς και οι απαιτήσεις των δικηγόρων για αποζημίωση λόγω λύσης της σύμβασης έμμισθης εντολής κατατάσσονται στην τάξη αυτή ανεξάρτητα από το χρόνο που προέκυψαν. Οι απαιτήσεις του Δημοσίου από φόρο προστιθέμενης αξίας και παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους με τις προσαυξήσεις κάθε φύσης και τους τόκους που επιβαρύνουν τις απαιτήσεις αυτές. Στην ίδια τάξη υπάγονται και οι απαιτήσεις των φορέων κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας της γενικής γραμματείας κοινωνικών ασφαλίσεων, οι απαιτήσεις αποζημίωσης σε περίπτωση θανάτου του υπόχρεου προς διατροφή, καθώς και οι απαιτήσεις αποζημίωσης λόγω αναπηρίας ποσοστού εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, εφόσον προέκυψαν έως την κήρυξη της πτώχευσης.

ε) Οι απαιτήσεις αγροτών ή αγροτικών συνεταιρισμών από πώληση αγροτικών προϊόντων, αν προέκυψαν κατά τον τελευταίο χρόνο πριν την κήρυξη της πτώχευσης.

στ) Οι απαιτήσεις του Δημοσίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης από κάθε αιτία, με τις προσαυξήσεις κάθε φύσης και τους τόκους που επιβαρύνουν τις απαιτήσεις αυτές.

ζ) Οι απαιτήσεις του Συνεγγυητικού κατά του οφειλέτη, εφόσον ο τελευταίος έχει ή είχε στο παρελθόν την ιδιότητα της επιχείρησης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 3606/2007 και οι απαιτήσεις του Συνεγγυητικού έχουν προκύψει εντός δύο (2) ετών πριν από την κήρυξη της πτώχευσης.»

19. Το άρθρο 156 του ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (ΦΕΚ Α΄ 153/2007) τροποποιείται ως ακολούθως:

«156. Επί διανομής προϊόντος εκποίησης πράγματος ή χρηματικής ποσότητας, εφαρμόζεται το άρθρο 977 του Κ.Πολ.Δ.»

20. Το άρθρο 162 του ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (ΦΕΚ Α΄ 153/2007) τροποποιείται ως ακολούθως:

«162. Αν η Πτωχευτική περιουσία έχει εκτιμηθεί κατά την απογραφή του άρθρου 68 σε ποσό μικρότερο από εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, ακολουθείται η Διαδικασία του παρόντος κεφαλαίου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των λοιπών κεφαλαίων του παρόντος κώδικα.»

21. Μετά το άρθρο 170 προστίθεται άρθρο 170α στο ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (ΦΕΚ Α΄ 153/2007) ως ακολούθως:

«Άρθρο 170α

Περίοδος απαλλαγής

Ο οφειλέτης φυσικό πρόσωπο ο οποίος επιπλέον έχει κηρυχθεί συγγνωστός σύμφωνα με το άρθρο 167 θα απαλλάσσεται πλήρως από τις απαιτήσεις κατά της πτωχευτικής περιουσίας μετά από την παρέλευση τριών ετών από την κήρυξη της πτώχευσης.»

22. Από 1.1.2016, οι αρμοδιότητες που προβλέπονται στον Πτωχευτικό Κώδικα (Ν 3588/2007) ως αρμοδιότητες του συνδίκου, του μεσολαβητή, του ειδικού εντολοδόχου και του ειδικού εκκαθαριστή θα ασκούνται από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο, ύστερα από καταχώρηση σε επαγγελματικό μητρώο, θα έχει το δικαίωμα να ασκεί το επάγγελμα του Συμβούλου Αφερεγγυότητας. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, καθορίζονται οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος, τα επαγγελματικά προσόντα που απαιτούνται για την πρόσβαση στο επάγγελμα, ο τρόπος οργάνωσης του επαγγέλματος, ο διορισμός και η παύση του Συμβούλου, η εποπτεία του, οι επιμέρους αρμοδιότητές του σε σχέση με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Πτωχευτικού Κώδικα μαζί με την ευθύνη και τις κυρώσεις από την μη άσκησή τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία ρύθμιση μεταβατικού χαρακτήρα, ιδίως για τις εκκρεμείς διαδικασίες.

23. Η παρούσα υποπαράγραφος εφαρμόζεται επί των διαδικασιών που αρχίζουν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, με την εξαίρεση της παρ. 21 η οποία θα ισχύσει από 1-1-2016».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.1: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν.Δ.356/1974 (Α΄90), 4152/2013 (Α΄107), 4172/2013 (Α΄167), 4174/2013 (Α΄170), 4305/2014 (Α΄237), 4321/2015 (Α΄32)


1.Στην περίπτωση α της πρώτης παραγράφου του άρθρου 82 του ν.δ 356/1974 (ΚΕΔΕ Α΄90) μετά τις λέξεις «οι έρευνες» προστίθενται οι λέξεις «με βάση τα εκάστοτε πρόσφορα διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσα της φορολογικής διοίκησης».

2. Στην ίδια ως άνω περίπτωση μετά τη λέξη «τρίτων» διαγράφεται το κόμμα και αντικαθίστανται οι λέξεις «ο έλεγχος της πτωχευτικής και μεταπτωχευτικής περιουσίας» με τις λέξεις «ή με διαδικασία εκκαθάρισης και η παύση των εργασιών της πτώχευσης».

3. Στην ίδια ως άνω περίπτωση μετά τη λέξη «πτωχό» τίθεται τελεία και διαγράφονται οι λέξεις «ή ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης, εφόσον πρόκειται για οφειλέτη υπό καθεστώς εκκαθάρισης».

4. Στην περίπτωση β της πρώτης παραγράφου του άρθρου 82 του ν.δ 356/1974 μετά τη λέξη «δίωξης» και πριν από τη λέξη «κατά» διαγράφονται οι λέξεις «εφόσον πρόκειται για συνολική βασική οφειλή άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ».

5. Στην περίπτωση γ της τρίτης παραγράφου του άρθρου 82 του ν.δ 356/1974 μετά τη λέξη «λογαριασμοί» προστίθενται οι λέξεις «και το περιεχόμενο των θυρίδων σε τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα».

6. Στην ίδια ως άνω περίπτωση αντικαθίστανται οι λέξεις «του άρθρου 14 του ν.2523/1997» με τις λέξεις «των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 46 του ν.4174/2013 όπως ισχύει».

7. Στο άρθρο 30 Β του ν.δ. 356/1974 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής :

«5. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων δύναται να αποστέλλει ηλεκτρονικά στα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας τα στοιχεία των οφειλετών του Δημοσίου, με συνολική ληξιπρόθεσμη οφειλή πάνω από εβδομήντα χιλιάδες ευρώ. Τα πιο πάνω ιδρύματα υποχρεούνται να προβαίνουν αυθημερόν στις ενέργειες που απαιτούνται για τη δέσμευση των χρημάτων, που ευρίσκονται ή κατατίθενται στους λογαριασμούς των οφειλετών, μέχρι του ύψους της συνολικής οφειλής. Μετά τη δέσμευση και εντός δύο ημερών, ενημερώνεται για το ύψος του δεσμευθέντος ποσού η Φορολογική Διοίκηση, η οποία οφείλει να επιβάλει κατάσχεση, κατά τις διατάξεις του πρώτου άρθρου του παρόντος, το αργότερο σε πέντε εργάσιμες ημέρες από την ηλεκτρονική παραλαβή της ενημερωτικής απάντησης, άλλως το πιστωτικό ίδρυμα προβαίνει οίκοθεν στην άμεση άρση της επιβληθείσης δέσμευσης. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα καθορίζεται η αρμόδια υπηρεσία για τη συλλογή και αποστολή των στοιχείων, κατά το εδάφιο 1 ως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσης παραγράφου. Με όμοια απόφαση μπορεί να μεταβάλλεται το ύψος της οφειλής του εδαφίου 1».

8. Η περίπτωση ε΄ της πρώτης παραγράφου του άρθρου 31 του ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ) αντικαθίσταται ως εξής: «οι απαιτήσεις από μισθούς, συντάξεις και κάθε είδους ασφαλιστικά βοηθήματα που καταβάλλονται περιοδικά, εφ’ όσον το ποσό αυτών μηνιαίως είναι μικρότερο από χίλια (1.000) ευρώ, στις περιπτώσεις δε που υπερβαίνει το ποσό αυτό επιτρέπεται η κατάσχεση για τα χρέη προς το Δημόσιο επί του ½ του υπερβάλλοντος ποσού των χιλίων ευρώ (1.000€) και μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500€), καθώς και επί του συνόλου του υπερβάλλοντος ποσού των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500€)».

Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται στις κατασχέσεις που επιβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος του, ανεξαρτήτως του χρόνου γένεσης των απαιτήσεων του Δημοσίου, καθώς και στις ήδη επιβληθείσες ενεργείς κατασχέσεις για τις απαιτήσεις του οφειλέτη έναντι του τρίτου που γεννώνται από την έναρξη ισχύος του. Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ΚΕΔΕ καταργούνται.

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 31 ΚΕΔΕ αντικαθίσταται ως εξής: «Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα σε ατομικό ή κοινό λογαριασμό είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) ευρώ μηνιαίως για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα.»

9. α) Στον τίτλο του άρθρου 62Α του ν.δ. 356/1974, όπως ισχύει, μετά τη λέξη «πτωχών» και πριν από τη λέξη «οφειλετών» προστίθενται οι λέξεις «και υπό εξυγίανση ή συνδιαλλαγή».

β) Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 62Α του ν.δ. 356/1974, όπως ισχύει, μετά τις λέξεις «καταβολή τους» και πριν από την τελεία προστίθενται κόμμα και λέξεις ως εξής: «,οπότε επιβάλλεται επί του καθυστερούμενου ποσού προσαύξηση ίση με ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) για κάθε μήνα καθυστέρησης».

γ) Η παράγραφος 6 του άρθρου 62Α του ν.δ. 356/1974, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «6. Από την ημέρα υποβολής της αίτησης ρύθμισης αναστέλλεται η παραγραφή των χρεών που υπάγονται σε αυτή. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο αναστολή λήγει με την πάροδο της προθεσμίας καταβολής της τελευταίας δόσης της ρύθμισης κατά τα οριζόμενα στην απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος ή με την έκδοση απορριπτικής απόφασης επί της αίτησης ή με την έγγραφη άρνηση αποδοχής της ρύθμισης ή με την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας για την αποδοχή αυτής, κατά περίπτωση, η δε παραγραφή δεν συμπληρώνεται πριν από την πάροδο ενός έτους από το χρονικό σημείο λήξης της αναστολής».

δ) Η παράγραφος 9 του άρθρου 62Α του ν.δ. 356/1974 αναριθμείται σε 10 και προστίθεται νέα παράγραφος 9 ως εξής:

«9. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται αναλόγως για τη ρύθμιση χρεών οφειλετών που έχουν συνάψει συμφωνία συνδιαλλαγής ή εξυγίανσης η οποία επικυρώθηκε δικαστικά κατά τις διατάξεις των άρθρων 99 και επόμενα του Πτωχευτικού Κώδικα, με την προϋπόθεση ότι τα χρέη δεν ρυθμίζονται από τη συμφωνία και γεννήθηκαν ή ανάγονται σε χρόνο πριν από τη δικαστική επικύρωσή της ανεξαρτήτως χρόνου βεβαίωσης. Στην περίπτωση αυτή αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο για την εξέταση του αιτήματος ρύθμισης είναι η επιτροπή της παραγράφου 1 του παρόντος ανεξαρτήτως ύψους οφειλής».

10. α. Η ισχύς της υποπερίπτωσης γ) της περίπτωσης 6 της υποπαραγράφου Α.2 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107), όπως ισχύει, ως προς τις προϋποθέσεις πιστοποίησης από ανεξάρτητο εκτιμητή, παροχής εγγύησης ή διασφάλισης ή εμπράγματης ασφάλειας, καθώς και της βιωσιμότητας του διακανονισμού αναστέλλεται για χρονικό διάστημα δύο ετών από τη δημοσίευση του παρόντος. Η αναστολή καταλαμβάνει και τις ήδη χορηγηθείσες ρυθμίσεις. Εγγυήσεις, διασφαλίσεις ή εμπράγματες ασφάλειες που τυχόν έχουν παρασχεθεί κατ ΄εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων εξακολουθούν να ισχύουν.

β. Οι λέξεις «οκτώ εκατοστιαίων μονάδων» της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Α.2 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄107), όπως ισχύει, αντικαθίστανται με τις λέξεις «πέντε (5) εκατοστιαίων μονάδων».

γ. Η περίπτωση β ισχύει μετά την παρέλευση διμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος, για τις νέες ρυθμίσεις και για τις ανεξόφλητες δόσεις υφιστάμενων ρυθμίσεων.

11. α. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 71 του ν.4172/2013 (Α΄ 167) καταργείται.

β. Η παράγραφος 2 του άρθρου 71 του ν 4172/2013 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"2. Το ποσοστό της παραγράφου 1 ισχύει και για τα νομικά πρόσωπα των περιπτώσεων β', γ' , ε' και στ' μόνο για τις κοινοπραξίες των προσωπικών εταιρειών του άρθρου 45.".

γ. H παράγραφος 36 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, όπως προστέθηκε με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015 (Α΄ 80), αντικαθίσταται ως εξής:

«36. Το ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος της παραγράφου 1 του άρθρου 71 εφαρμόζεται για τα κέρδη που προκύπτουν σε φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά. Ειδικά, για τα κέρδη που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 71 στο φορολογικό έτος που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως και την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, το ποσοστό της προκαταβολής φόρου ορίζεται σε πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) και για τα κέρδη που προκύπτουν στο φορολογικό έτος που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2015 έως και την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους το ποσοστό αυτό ορίζεται σε εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%).».

δ. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 69 του ν.4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«Με βάση τη δήλωση που υποβάλλει ο φορολογούμενος και τους λοιπούς τίτλους βεβαίωσης που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας βεβαιώνεται ποσό ίσο με το εκατό τοις εκατό (100%) του φόρου που προκύπτει από επιχειρηματική δραστηριότητα για το φόρο που αναλογεί στο εισόδημα του διανυόμενου φορολογικού έτους.».

ε. Στο άρθρο 72 του ν.4172/2013 προστίθεται νέα παράγραφος 38 που έχει ως εξής:

«38. Το ποσοστό της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος της παραγράφου 1 του άρθρου 69 ορίζεται σε πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) για τα κέρδη που προκύπτουν στο φορολογικό έτος που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως και την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους και σε εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) για τα κέρδη που προκύπτουν στο φορολογικό έτος που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2015 έως και την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. ".

στ.i. Στο άρθρο 72 του ν.4172/2013 προστίθεται νέα παράγραφος 39, ως εξής:

«39. Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες με φορολογικό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2014 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους η καταβολή του φόρου σύμφωνα με το άρθρο 68 γίνεται σε πέντε (5) ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την 21η Αυγούστου 2015 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2015.»

ii. Η ισχύς της περίπτωσης i αρχίζει από την επομένη ημέρα της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αφορά δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από την ημερομηνία αυτή και μετά.

ζ. Η παράγραφος 1 του άρθρου 21 του ν. 4321/2015 (Α΄ 32) καταργείται από τότε που ίσχυσε.

η. Η παράγραφος 8 του άρθρου 26, το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 67 και το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 68 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), όπως προστέθηκαν με τις παραγράφους 2, 4 και 5 του άρθρου 2 του ν.4328/2015 (Α΄ 51) καταργούνται για τα εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2015 και μετά.

θ. Η παράγραφος 34 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 2 του ν.4328/2015 καταργείται για εισοδήματα που αποκτήθηκαν στο φορολογικό έτος 2014.

12. α. Στο άρθρο 48 του ν. 4174/2013 (Α΄170) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής : «5. Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να επιλέγει κατά προτεραιότητα τις προς επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υποθέσεις με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου ή εξαιρετικά και με βάση άλλα κριτήρια, τα οποία καθορίζονται από το Γενικό Γραμματέα και δεν δημοσιοποιούνται. Ο Υπουργός Οικονομικών δύναται να ζητά, εκ των υστέρων, στοιχεία από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων σχετικά με τα κριτήρια του προηγούμενου εδαφίου».

β. Στο τέλος του άρθρου 9 του ν.δ. 356/1974 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να επιλέγει κατά προτεραιότητα τις προς επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υποθέσεις με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου ή εξαιρετικά και με βάση άλλα κριτήρια, τα οποία καθορίζονται από το Γενικό Γραμματέα και δεν δημοσιοποιούνται. Ο Υπουργός Οικονομικών δύναται να ζητά, εκ των υστέρων, στοιχεία από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων σχετικά με τα κριτήρια του προηγούμενου εδαφίου».

13. α. Η ισχύς της περίπτωσης γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 43 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, αναστέλλεται για χρονικό διάστημα δύο ετών από τη δημοσίευση του παρόντος. Η αναστολή καταλαμβάνει και τις ήδη χορηγηθείσες ρυθμίσεις. Εγγυήσεις ή εμπράγματα βάρη που τυχόν έχουν παρασχεθεί κατ΄εφαρμογή της ανωτέρω υποπερίπτωσης γγ) εξακολουθούν να ισχύουν.

β. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 43 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής :

«Ο τόκος του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζεται με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, πλέον πέντε (5) εκατοστιαίων μονάδων, ετησίως υπολογισμένο».

γ. Η περίπτωση β ισχύει μετά την παρέλευση διμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος, για τις νέες ρυθμίσεις και για τις ανεξόφλητες δόσεις υφιστάμενων ρυθμίσεων.

14. α.Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου 51 του ν. 4305/2014 (Α΄237) οι λέξεις «Η μη εμπρόθεσμη καταβολή δόσης έχει ως συνέπειες :» αντικαθίστανται ως εξής :

«Η μη εμπρόθεσμη καταβολή δόσης καθώς και η μη τακτοποίηση κατά νόμιμο τρόπο από τον οφειλέτη των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, ατομικών καθώς και αυτές για τις οποίες έχει ευθύνη καταβολής, από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά και το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους έχει ως συνέπειες:».

β. Στην παράγραφο 15 του άρθρου 51 του ν. 4305/2014, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο δ) ως εξής:

«δ) Να μειώνει την διάρκεια της ήδη χορηγηθείσας ρύθμισης εάν ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα σύμφωνα με τα οικονομικά του δεδομένα να πληρώνει την οφειλή του σε λιγότερες δόσεις από τις αρχικά χορηγηθείσες, οποτεδήποτε καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης».

15. α. H παράγραφος 2 του άρθρου 2 του ν.4321/2015, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Βασικές οφειλές που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης των άρθρων 1-17 του παρόντος αντί των κατά ΚΕΔΕ και κατά Κ.Φ.Δ. τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής από την υπαγωγή τους σε ρύθμιση επιβαρύνονται με τόκο που υπολογίζεται με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, πλέον πέντε (5) εκατοστιαίων μονάδων, ετησίως υπολογισμένο. Βασικές συνολικές οφειλές μέχρι 5.000€ που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης του παρόντος δεν επιβαρύνονται πλέον με προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις :

αα. ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο που δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα,

ββ. η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη όπως προκύπτει από τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) είναι αντικειμενικής αξίας μέχρι 150.000€, και γγ. η υπαγόμενη στη ρύθμιση βασική οφειλή υπερβαίνει το 50% του δηλωθέντος ετήσιου εισοδήματος του οφειλέτη.».

β. Στο άρθρο 12 του ν. 4321/2015 προστίθεται εδάφιο δ) ως εξής:

«δ) Να μειώνει την διάρκεια της ήδη χορηγηθείσας ρύθμισης εάν ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα σύμφωνα με τα οικονομικά του δεδομένα να πληρώνει την οφειλή του σε λιγότερες δόσεις από τις αρχικά χορηγηθείσες, οποτεδήποτε καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.».

γ. Η περίπτωση α ισχύει για τις ανεξόφλητες δόσεις ρύθμισης μετά την παρέλευση διμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος.

δ. Στο άρθρο 8 του ν.4321/2015, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

“δ) δεν έχει τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του, ατομικές καθώς και αυτές για τις οποίες έχει ευθύνη καταβολής, από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά και το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους”.

16. Για την αύξηση της αποτελεσματικότητας στην είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών, είναι δυνατόν, με απόφαση του ΓΓΔΕ, η οποία εκδίδεται κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Υπουργού Οικονομικών ως προς το ύψος της δαπάνης, να επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης που εφαρμόζεται κατά τη διαδικασία προμηθειών του Δημοσίου, η προμήθεια της παροχής υπηρεσίας για την ανάπτυξη ειδικού λογισμικού διενέργειας ηλεκτρονικών κατασχέσεων εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω ενός πλήρως αυτοματοποιημένου συστήματος κεντρικής επεξεργασίας, με απευθείας ανάθεση.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.2: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ

1.α Η παράγραφος 1 του κεφαλαίου Α΄ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, Α΄248) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Κρέατα βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα ή επεξεργασμένα, βοοειδή, χοιροειδή, προβατοειδή ή αιγοειδή, πετεινούς, κότες, γαλοπούλες και κουνέλια. Εξαιρούνται τα παραπροϊόντα σφαγίων, καθώς και τα προϊόντα των Δ.Κ. 0209 και 0210 (Δ.Κ 0201, 0202, 0203, 0204, ΕΧ 0207, ΕΧ 0208). ».

β. H περίπτωση ιβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ αντικαθίσταται ως εξής:

«ιβ) η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης γενικά και οι στενά συνδεόμενες με αυτή παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, που πραγματοποιούνται από οργανισμούς δημόσιου δικαίου.

Η εν λόγω απαλλαγή ισχύει και για λοιπούς οργανισμούς εφόσον οι εν λόγω οργανισμοί πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

i. δεν έχουν ως σκοπό τη συστηματική επιδίωξη του κέρδους, τα ενδεχόμενα δε κέρδη τους δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να διανέμονται, αλλά να διατίθενται για τη διατήρηση ή τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών,

ii. η διοίκηση και διαχείριση των εν λόγω οργανισμών πρέπει να ασκείται ουσιαστικά χωρίς μισθό, από πρόσωπα που δεν έχουν, είτε αυτά τα ίδια είτε μέσω τρίτων προσώπων, άμεσο ή έμμεσο συμφέρον από τα αποτελέσματα της εκμετάλλευσης των σχετικών δραστηριοτήτων,

iii. οι τιμές τους πρέπει να είναι κατώτερες από αυτές που καθορίζονται για ανάλογες πράξεις εμπορικών επιχειρήσεων, οι οποίες υπόκεινται στο ΦΠΑ,

iv. η απαλλαγή δεν πρέπει να δημιουργεί κίνδυνο στρέβλωσης των όρων του ανταγωνισμού.

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις δεν ισχύουν για την προσχολική εκπαίδευση.».

2. Το Παράρτημα ΙΙΙ του Ν.2859/2000 (Α΄ 248) , όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.4334/2015 (Α΄80), τροποποιείται ως ακολούθως:

• Στην παράγραφο 2 του Κεφαλαίου Α, στη Δ.Κ. 0302 προστίθεται το πρόθεμα ΕΧ.

• Στην παράγραφο 4 του Κεφαλαίου Α, στη Δ.Κ. 0602 προστίθεται το πρόθεμα ΕΧ.

• Στην παράγραφο 17 του Κεφαλαίου Α, μετά τη φράση «βελόνες τεχνητού νεφρού», προστίθεται η φράση «συσκευές έκχυσης ινσουλίνης».

• Στην παράγραφο 18, διαγράφεται το εδάφιο «Συσκευές έκχυσης ινσουλίνης».

• Στην παράγραφο 20 του Κεφαλαίου Α, στη Δ.Κ. 2711 προστίθεται το πρόθεμα ΕΧ.

• Στην παράγραφο 21 του Κεφαλαίου Α, στις Δ.Κ. 6112 και 6211 προστίθεται το πρόθεμα ΕΧ.

• Στην παράγραφο 22 του Κεφαλαίου Α, η Δ.Κ. ΕΧ 8401 αντικαθίσταται από τις Δ.Κ. ΕΧ 3922 και ΕΧ 9401.

3. Η περίπτωση δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015 (Α΄80) τροποποιείται ως εξής:

«δ) Οι προβλεπόμενες στις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 21 του Ν. 2859/2000 μειώσεις των συντελεστών Φ.Π.Α. καταργούνται σταδιακά ως ακολούθως:

Από 1.10.2015 στην πρώτη ομάδα νησιών, από 1.6.2016 στη δεύτερη ομάδα νησιών και από 1.1.2017 στα υπόλοιπα νησιά.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών ορίζονται ειδικότερα τα υπαγόμενα στις παραπάνω ρυθμίσεις νησιά της παρ. 4 του άρθρου 21 του Ν. 2859/2000.».

4. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 παρ. 1 του ν. 4321/2015 (Α' 32), αντικαθίσταται ως εξής:

"Οι διακανονισμοί που αφορούν εκπτώσεις που διενεργήθηκαν σε μία διαχειριστική περίοδο περιλαμβάνονται σε δήλωση ΦΠΑ που υποβάλλεται το αργότερο μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του τέταρτου μήνα από το τέλος της διαχειριστικής περιόδου".

5. Για να αντιμετωπισθούν επείγουσες ανάγκες για τη λειτουργία της ΥΕΔΔΕ στον τομέα της πάταξης της απάτης στο ΦΠΑ, είναι δυνατόν, με απόφαση του ΓΓΔΕ, η οποία εκδίδεται κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Υπουργού Οικονομικών ως προς το ύψος της δαπάνης, να επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης που εφαρμόζεται κατά τη διαδικασία προμηθειών του δημοσίου, η προμήθεια με απευθείας ανάθεση ειδικού λογισμικού ερευνών και ανάλυσης στοιχείων, καθόσον, για λόγους τεχνικούς, η σύμβαση αυτή μπορεί να ανατεθεί μονο σε ορισμένο οικονομικό φορέα.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.3: ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

α. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 4223/2013 (Α΄287) προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:

«Ειδικά για το έτος 2015, εφόσον η πράξη προσδιορισμού του φόρου έχει εκδοθεί μέχρι και την 26η του μηνός Οκτωβρίου 2015, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 30ή του μηνός Οκτωβρίου 2015. Η τελευταία δόση καταβάλλεται μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016.».

β. Το άρθρο 3 του ν. 4328/2015 (Α΄51) καταργείται.

γ. Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 4223/2013 καταργούνται.

δ. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 μετά τη φράση «Για το έτος 2014» προστίθεται η φράση «και για το έτος 2015».

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.4: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ν.27/1975 (Α΄77), ν.29/1975 (Α’ 75) ΚΑΙ ν.4111/2013 (Α΄18)

1. Στο ν.27/1975 (Α΄77) προστίθεται νέο άρθρο 26α, ως εξής:

“Άρθρο 26α

Φορολογία πλοίων με σημαία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

1. Τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής και ημερόπλοια με σημαία κράτους–μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) πλην της ελληνικής, ανεξαρτήτως κόρων ολικής χωρητικότητας, τα οποία υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4256/2014 (Α’ 92) υπόκεινται σε φόρο χωρητικότητας (tonnage tax), σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

2. Τα επιβατηγά και οχηματαγωγά πλοία, επιβατηγά ή φορτηγά, δρομολογημένα σε τακτική γραμμή επιβατικών μεταφορών και πορθμείων με σημαία κράτους–μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) πλην της ελληνικής, ανεξαρτήτως κόρων ολικής χωρητικότητας, που εκτελούν υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών στην Ελλάδα μεταξύ λιμένων της ηπειρωτικής χώρας, της ηπειρωτικής χώρας και νησιών ή μεταξύ λιμένων νησιών (ενδομεταφορών), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 2932/2001 (Α’ 145), υπόκεινται σε φόρο χωρητικότητας (tonnage tax), σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

3. Λοιπά πλοία θαλασσίων μεταφορών μεταξύ λιμένων εσωτερικού (ενδομεταφορών) ανεξαρτήτως κόρων ολικής χωρητικότητας καθώς και πλοία με ολική χωρητικότητα μέχρι 500 κόρους που εκτελούν διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές με σημαία κράτους–μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) πλην της ελληνικής υπόκεινται σε φόρο χωρητικότητας (tonnage tax), σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και με την επιφύλαξη της εφαρμογής τυχόν συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας και ναυτιλιακών συμβάσεων.

4. Με την καταβολή του φόρου σύμφωνα με το παρόν άρθρο, εξαντλείται κάθε υποχρέωση των πλοιοκτητών ή των πλοιοκτητριών εταιρειών των πλοίων του παρόντος άρθρου από το φόρο εισοδήματος, επί των εισοδημάτων που αποκτώνται από τη δραστηριότητα αυτή. Η ίδια απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος ισχύει για τους μετόχους ή εταίρους των ως άνω εταιρειών, μέχρι και φυσικού προσώπου, για το εισόδημα που αποκτούν με τη μορφή διανομής καθαρών κερδών ή μερισμάτων.

5. Οι διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α’170) έχουν ισχύ κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα που αφορούν τον τρόπο της καταμέτρησης των κόρων ολικής χωρητικότητας των πλοίων αυτών.

7. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, καθορίζεται κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

8. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2015 για υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών που παρέχονται από την ημερομηνία αυτή και μετά”.

2. α. Τα ποσά φόρου που οφείλονται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 27/1975 προσαυξάνονται για τα έτη 2016 έως και 2020 κατά ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) ετησίως.

Το ποσό που προκύπτει από τον υπολογισμό της προσαύξησης προστίθεται στα ποσά φόρου όπως έχουν διαμορφωθεί κατά το έτος 2015 κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του ν. 27/1975 και σε αυτά των επόμενων ετών, όπως αυτά θα διαμορφωθούν μέσα στην παραπάνω πενταετία.

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως και κατά τον υπολογισμό της εισφοράς που οφείλεται κατά το άρθρο 10 του ν. 27/1975 .

β. Τα ποσά εισφοράς που οφείλονται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 29/1975 (Α΄75) προσαυξάνονται για τα έτη 2016 έως και 2020 κατά ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) ετησίως.

Το ποσό που προκύπτει από τον υπολογισμό της προσαύξησης προστίθεται στα ποσά εισφοράς όπως έχουν διαμορφωθεί κατά το έτος 2015, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 29/1975 και σε αυτά των επόμενων ετών, όπως αυτά θα διαμορφωθούν μέσα στην παραπάνω πενταετία.

3. Η παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4111/2013 (Α΄ 18) αντικαθίσταται ως εξής:

"1. Στα γραφεία ή υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων οποιουδήποτε τύπου ή μορφής, ασχολούμενα αποκλειστικά με τη ναύλωση, ασφάλιση, διακανονισμό αβαριών, μεσιτεία αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων ή ναυλώσεων ή ασφαλίσεων πλοίων με ελληνική ή ξένη σημαία, πάνω από πεντακόσιους (500) κόρους ολικής χωρητικότητας, εξαιρούμενων των επιβατηγών ακτοπλοϊκών πλοίων και των εμπορικών πλοίων που εκτελούν εσωτερικούς πλόες, καθώς και με την αντιπροσώπευση πλοιοκτητριών εταιριών, ως και επιχειρήσεων που έχουν σαν αντικείμενο εργασιών τις ίδιες με τις παραπάνω αναφερόμενες δραστηριότητες, επιβάλλεται ετήσια εισφορά για οκτώ (8) έτη επί του ετήσιου ποσού του συνολικού εισαγομένου και μετατρεπομένου σε ευρώ συναλλάγματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (Α΄ 77), η οποία υπολογίζεται με τις παρακάτω κλίμακες:

α) Για τα ετήσια ποσά συνολικού εισαγομένου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος της τετραετίας 2012-2015:


Κλιμάκιο υπολογισμού της εισφοράς

 

Κλιμάκιο ετήσιου συνολικού εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος (σε δολάρια ΗΠΑ)

Συντελεστής %

Φόρος κλιμακίου

Σύνολο εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος (σε δολάρια ΗΠΑ)

Σύνολο φόρου (σε δολάρια ΗΠΑ)

200.000

 

5

10.000

200.000

 

10.000

200.000

 

4

8.000

400.000

18.000

Υπερβάλλον

 

3

 

 

 β) Για τα ετήσια ποσά συνολικού εισαγομένου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος της τετραετίας 2016-2019:


Κλιμάκιο υπολογισμού της εισφοράς

 

Κλιμάκιο ετήσιου συνολικού εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος (σε δολάρια ΗΠΑ)

Συντελεστής %

Φόρος κλιμακίου

Σύνολο εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος (σε δολάρια ΗΠΑ)

Σύνολο φόρου (σε δολάρια ΗΠΑ)

200.000

 

7

14.000

200.000

 

14.000

200.000

 

6

12.000

400.000

26.000

Υπερβάλλον

 

5

 

 

 Στην περίπτωση που το συνολικό ετήσιο εισαγόμενο και μετατρεπόμενο σε ευρώ συνάλλαγμα μιας επιχείρησης είναι μικρότερο από το προβλεπόμενο ελάχιστο όριο των πενήντα χιλιάδων (50.000) δολαρίων Η.Π.Α., η εισφορά θα υπολογιστεί για πενήντα χιλιάδες (50.000) δολάρια Η.Π.Α., μετατρεπόμενου σε ευρώ του ποσού των 50.000 δολαρίων Η.Π.Α..

Η διά του παρόντος άρθρου προβλεπόμενη εισφορά δεν επιβάλλεται σε ημεδαπές και αλλοδαπές εταιρίες, που έχουν εγκαταστήσει γραφείο ή υποκατάστημα δυνάμει του άρθρου 25 του ν. 27/1975 και ασχολούνται με τη διαχείριση ή εκμετάλλευση πλοίων υπό ελληνική ή ξένη σημαία, καθώς και με τις λοιπές εργασίες που προβλέπονται από την εγκριτική πράξη εγκατάστασής τους."

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.5: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν.2960/2001 (Α΄265)

1. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 5 του άρθρου 78 του ν.2960/2001, αντικαθίστανται ως ακολούθως :
«Για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, ο συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) ορίζεται σε διακόσια (200) ευρώ ανά χιλιόλιτρο. Κατά τη θέση σε ανάλωση του ως άνω προϊόντος, εφαρμόζεται ο συντελεστής Ε.Φ.Κ. της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 και επιστρέφεται το ποσό του Ε.Φ.Κ. που υπολογίζεται με βάση τη διαφορά του συντελεστή της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 και του ως άνω οριζόμενου συντελεστή των διακοσίων (200) ευρώ ανά χιλιόλιτρο.»
2. Η παράγραφος 5, του άρθρου 78 του ν.2960/2001, όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 22 του Ν.3634/2008 (Α΄9), αλλά και με την περίπτωση 1β της υποπαραγράφου Ε.3 του πρώτου άρθρου του Ν.4093/2012 (Α΄222) καταργείται.
3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 ισχύουν από 01/10/2015, ενώ οι διατάξεις της παραγράφου 2, από 1/10/2016.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.6: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν.2969/2001 (Α΄281)

Στο ν.2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα», όπως ισχύει, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις:

1.Στο τέλος της παραγράφου Γ3 του άρθρου 7 του ν.2969/01, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου δεύτερου του ν.4303/14 προστίθεται εδάφιο ως εξής :

«Στην περίπτωση αυτή, τα αποσταγματοποιεία απαγορεύεται να συστεγάζονται και συλλειτουργούν με Οινοπνευματοποιεία Α’ και Β’ κατηγορίας, επιτρεπομένης ωστόσο της συλλειτουργίας τους με ποτοποιεία».

2.Η παράγραφος Δ6 του άρθρου 7 του ν.2969/2001, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου δεύτερου του ν.4303/2014 , αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Απαγορεύεται η συνύπαρξη και λειτουργία ποτοποιείου σε ενιαίο χώρο με άλλη επιχείρηση εκτός από αποσταγματοποιείο και οινοπνευματοποιείο Β’ κατηγορίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων της δευτέρας περιόδου της παραγράφου Γ3 του παρόντος άρθρου».

3. Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας υποπαραγράφου αρχίζει από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.7: ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

1. α. Από 30.10.2015, όλες οι αρμοδιότητες και καθήκοντα που άπτονται φορολογικών και τελωνειακών υποθέσεων, μεταφέρονται, από την Ειδική Γραμματεία του Σ.Δ.Ο.Ε., στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών.

β. i) Στις υφιστάμενες οργανικές θέσεις στη ΓΓΔΕ προστίθενται 500 νέες, οι οποίες θα καλυφθούν από προσωπικό που υπηρετεί στην ΕΓ ΣΔΟΕ. Ειδικότερα, 350 έμπειροι ή πιστοποιημένοι ελεγκτές και 150 από τους υπολοίπους υπαλλήλους της ΕΓ ΣΔΟΕ. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδονται μέχρι τις 20.9.2015 καθορίζονται οι λεπτομέρειες της μετακίνησης, οι κατηγορίες, οι κλάδοι και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

ii) Με διαπιστωτικές πράξεις του Υπουργού Οικονομικών, που θα εκδοθούν μέχρι την 20.9.2015, μεταφέρονται από την ΕΓ του ΣΔΟΕ η υλικοτεχνική υποδομή καθώς και τα φυσικά και μαγνητικά αρχεία των υποθέσεων που εκκρεμούν στα δικαστήρια και των υποθέσεων που θα μεταφερθούν στη Γ.Γ.Δ.Ε. και αφορούν αρμοδιότητες φορολογικών και τελωνειακών θεμάτων και οι απαραίτητες πιστώσεις, που αναλογούν για την κάλυψη των μεταβιβαζόμενων στη Γ.Γ.Δ.Ε. αρμοδιοτήτων, της περίπτωσης α της παρούσας υποπαραγράφου.

γ. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι λεπτομέρειες και κάθε διαδικαστικό ζήτημα για την μεταφορά 3.500 υποθέσεων που ελέγχονται από την Ειδική Γραμματεία του Σ.Δ.Ο.Ε. στη Γ.Γ.Δ.Ε. Με τον όρο "υπόθεση" νοείται έλεγχος συγκεκριμένου Φυσικού ή Νομικού Προσώπου. Η αντιμετώπιση των υπολοίπων υποθέσεων, που θα παραμείνουν στην Ε.Γ. του Σ.Δ.Ο.Ε. θα καθορισθεί με νομοθετική ρύθμιση μέχρι την 30.10.2015

δ. Γενικές και ειδικές διατάξεις που ισχύουν για την Ειδική Γραμματεία Σ.Δ.Ο.Ε., τις υπηρεσίες και το προσωπικό αυτής, ισχύουν και για τις υπηρεσίες και το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, που ασκούν τις μεταφερόμενες από αυτήν ως άνω αρμοδιότητες, καθώς και για τις υπηρεσίες και το προσωπικό που ασκεί τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ).

ε. Από την 30η Οκτωβρίου 2015 καταργείται η παράγραφος 2 του άρθρου 25 του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ Α' 32/21.3.2015) καταργείται. Οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 25 του ν. 4321/2015 καταργούνται από τότε που ίσχυσαν και οι εκθέσεις της Ειδικής Γραμματείας Σ.Δ.Ο.Ε., που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4321/2015 (για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί καταλογιστικές πράξεις στη Φορολογική και Τελωνειακή Διοίκηση, θεωρούνται δελτία πληροφοριών).

στ. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται Ειδική Γραμματεία Σ.Δ.Ο.Ε. ή Σ.Δ.Ο.Ε. ή οι υπηρεσίες αυτής νοούνται, από της ισχύος του παρόντος, οι Υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε., που ασκούν τις μεταφερόμενες με τις διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου ως άνω αρμοδιότητες.

2. α. Αρμόδιος για την έκδοση των αποφάσεων που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 2, 15, 16, 17 και 21 του ν. 4321/2015 (Α΄ 32) είναι ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

β. Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, τροποποιούνται με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

γ. Όπου στις διατάξεις των άρθρων 20 και 22 του ν.4321/2015 προβλέπεται η άσκηση αρμοδιότητας από Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, αυτή θα ασκείται από το Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, ο οποίος δύναται με απόφασή του να τη μεταβιβάζει σε Προϊσταμένους Υπηρεσιών αυτής ή να εξουσιοδοτεί αυτούς να υπογράφουν με εντολή του.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.8: ΡΥΘΜΙΣΗ Ν.3446/2006 (Α΄49)

Μετά το άρθρο 18 του ν.3446/2006 (Α΄49) προστίθεται νέο άρθρο 18Α ως εξής:

«Άρθρο 18Α
Εκπρόθεσμος Τεχνικός Έλεγχος πέραν των έξι (6) μηνών

1. Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 1350/1983 (ΦΕΚ Α’ 55) «Υποχρεωτικός τεχνικός έλεγχος των οδικών οχημάτων και άλλες διατάξεις», παρέχεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες των εγγεγραμμένων στην Ελλάδα οχημάτων, για τα οποία ένα (1) μήνα μετά τη δημοσίευση της παρούσας διάταξης θα έχει παρέλθει χρονικό διάστημα κατ’ ελάχιστο έξι (6) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου, εφόσον προσκομίσουν αυτά, εντός των προθεσμιών της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, σε ΚΤΕΟ για τη διενέργεια του περιοδικού τεχνικού ελέγχου, να καταβάλλουν, πέραν του προβλεπόμενου τέλους διενέργειας του ελέγχου, μειωμένο το πρόσθετο ειδικό τέλος και δη ίσο με το καταβαλλόμενο στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης προσκόμισης πέραν των τριάντα (30) ημερών και μέχρι των έξι (6) μηνών.

2. Για την εφαρμογή των οριζομένων στην προηγούμενη παράγραφο τα οχήματα προσκομίζονται για περιοδικό τεχνικό έλεγχο ως ακολούθως:

α. Τα οχήματα για τα οποία το χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου παρήλθε έως τις 30-06-2014 προσκομίζονται έως και τις 30-09-2015.

β. Τα οχήματα για τα οποία το χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου παρήλθε εντός του χρονικού διαστήματος από 01-07-2014 έως 31-12-2014 προσκομίζονται έως και τις 31-10-2015.

γ. Τα οχήματα για τα οποία το χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου παρήλθε ή θα παρέλθει από 01-01-2015 έως και ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση της παρούσας διάταξης προσκομίζονται έως και τις 30-11-2015.

3. Στους ιδιοκτήτες οχημάτων για τα οποία συμπληρώνεται χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου , επιβάλλεται από το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού πρόστιμο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ, το οποίο βεβαιώνεται στη Φορολογική Διοίκηση και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, ΦΕΚ 90/Α΄). Το πρόστιμο του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλεται και στους ιδιοκτήτες οχημάτων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εφόσον δεν προσκομίσουν τα οχήματά τους για διενέργεια περιοδικού τεχνικού ελέγχου μέχρι και τις 31.12.2015. Σε όσους επιβάλλεται το πρόστιμο της παρούσας παραγράφου, δεν επιβάλλεται το πρόστιμο της παραγράφου 4 του άρθρου 86 του ν. 2969/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, ορίζεται ο τρόπος πληρωμής του μειωμένου πρόσθετου τέλους της παραγράφου 1, τα όργανα, η διαδικασία και ο τρόπος πληρωμής του προστίμου της παραγράφου 3 και ρυθμίζονται τα σχετικά με τις διασταυρώσεις αρχείων για τον εντοπισμό των εκπρόθεσμων σε τεχνικό έλεγχο οχημάτων και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού».

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.9: ΕΥΘΥΝΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1. Τα εν γένει όργανα της Φορολογικής Διοίκησης στα οποία έχει ανατεθεί η αρμοδιότητα για την επιδίωξη της είσπραξης των δημοσίων εσόδων ή στα καθήκοντά των οποίων ανάγεται η λήψη μέτρων για την αναγκαστική είσπραξη των δημοσίων εσόδων κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ (ν. δ. 356/1974, Α΄ 90) και του ΚΦΔ (ν. 4174/2013, Α΄ 170), δεν υπέχουν αστική, πειθαρχική και ποινική ευθύνη για την παραγραφή αυτών εφόσον έχει εκκινήσει η διαδικασία αναγκαστικής είσπραξης πριν από τη συμπλήρωση της προθεσμίας παραγραφής τους.

Τα ανωτέρω όργανα δεν απαλλάσσονται από την ευθύνη τους κατά το προηγούμενο εδάφιο εάν, με βάση το πόρισμα ειδικού ελέγχου που διατάσσεται από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, αποδοθεί δόλος για πράξεις ή παραλείψεις τους που συντέλεσαν στην παραγραφή των δημοσίων εσόδων, λόγω μη λήψης ή μη ολοκλήρωσης όλων των προβλεπομένων μέτρων αναγκαστικής είσπραξης, με σκοπό ίδιον όφελος ή όφελος τρίτου.

2. Τυχόν καταλογισμός κατ' εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου διενεργείται από το κατά νόμο αρμόδιο όργανο.

3. Οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου υπερισχύουν κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης.

4. Το άρθρο 163 του π.δ. 16/1989 (Α΄ 6) καταργείται.

5. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 4 της παρούσας υποπαραγράφου έχουν εφαρμογή και στις κατά την έναρξη ισχύος αυτών εκκρεμείς υποθέσεις. Εκκρεμείς σε οποιοδήποτε βαθμό διώξεις συνεχίζονται μόνο με βάση το πόρισμα ειδικού ελέγχου της παραγράφου 1, εφόσον με αυτό αποδίδεται δόλος στο διωκόμενο με σκοπό ίδιον όφελος ή όφελος τρίτου. Κατά τη διάρκεια της προσωρινής αναστολής των ανωτέρω διώξεων αναστέλλεται και η παραγραφή του πειθαρχικού και ποινικού αδικήματος.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.10: ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ.

“ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Ορισμοί


Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, οι πιο κάτω όροι έχουν την ακόλουθη έννοια:

1. Δαπάνες μετακίνησης: τα ποσά που αναγνωρίζει ο φορέας για: α. τα έξοδα κίνησης, β. τα έξοδα διανυκτέρευσης, γ. την ημερήσια αποζημίωση, δ. τα έξοδα εγκατάστασης και μεταφοράς οικοσκευής και ε. το επίδομα αλλοδαπής.

2. Έξοδα κίνησης: το αντίτιμο των εισιτηρίων των μέσων μαζικής μεταφοράς (ή συγκοινωνιακών μέσων) ή της κάρτας απεριόριστων διαδρομών, η δαπάνη χιλιομετρικής αποζημίωσης λόγω χρησιμοποίησης ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.) ή μισθωμένου μεταφορικού μέσου αν επιτρέπεται η χρήση του, η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος οχήματος σε μετακινήσεις με θαλάσσιο μέσο μεταφοράς, η μίσθωση οχήματος αν επιτρέπεται η χρήση του, καθώς και το ποσό της παραγράφου 8 του άρθρου 6.

3. Έξοδα διανυκτέρευσης: το αναγνωριζόμενο ποσό για κάθε τύπο ξενοδοχειακής μονάδας ή ενοικιαζόμενου καταλύματος.

4. Ημερήσια αποζημίωση: το χρηματικό ποσό, το οποίο καταβάλλεται στον μετακινούμενο για την κάλυψη κυρίως των εξόδων διατροφής, κατά τη μετακίνηση και παραμονή του εκτός έδρας.

5. Έξοδα μεταφοράς οικοσκευής: το ποσό που αναγνωρίζεται για τη μεταφορά του οικιακού εξοπλισμού, της επίπλωσης, του ρουχισμού και των ατομικών ειδών, πλην του αυτοκινήτου.

6. Επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής: Το ποσό που καταβάλλεται μηνιαίως στον μετακινούμενο στο εξωτερικό, εφόσον η παραμονή του εκεί υπερβαίνει το διάστημα των τριάντα (30) ημερών.

7. Έδρα: το κατάστημα της Υπηρεσίας, όπου υπηρετεί ο μετακινούμενος, ή η κατοικία του αν αυτή βρίσκεται πλησιέστερα στον τόπο προορισμού ή αν ο μετακινούμενος είναι ιδιώτης.

8. Εντός έδρας μετακίνηση: η μετακίνηση μέχρι πενήντα (50) χιλιόμετρα από την έδρα του μετακινουμένου ή μέχρι είκοσι (20) ναυτικά μίλια για μετακινήσεις από την ηπειρωτική προς τη νησιωτική Χώρα και αντίστροφα. Αν η μετακίνηση πραγματοποιείται και στην ηπειρωτική και στη νησιωτική Χώρα, η συνολική απόσταση από την έδρα του μετακινουμένου μέχρι τον τόπο προορισμού υπολογίζεται σε χιλιόμετρα.

9. Εκτός έδρας μετακίνηση: η μετακίνηση πέραν των πενήντα (50) χιλιομέτρων από την έδρα του μετακινουμένου ή πέραν των είκοσι (20) ναυτικών μιλίων για μετακινήσεις από την ηπειρωτική προς τη νησιωτική Χώρα και αντίστροφα ή ανεξάρτητα από απόσταση για μετακίνηση από νησί σε νησί. Αν η μετακίνηση πραγματοποιείται και στην ηπειρωτική και στη νησιωτική Χώρα, η συνολική απόσταση από την έδρα του μετακινουμένου μέχρι τον τόπο προορισμού υπολογίζεται σε χιλιόμετρα.

10. Εκτός έδρας ημέρα: κάθε ημέρα μετακίνησης εκτός έδρας του μετακινουμένου, ανεξάρτητα εάν διανυκτερεύει ή επιστρέφει αυθημερόν. Στις ημέρες εκτός έδρας περιλαμβάνεται και η ημέρα επιστροφής, εφόσον αυτή συμπίπτει με την ημέρα λήξης εργασιών.

11. Διαδοχική μετακίνηση: η μετάβαση διαδοχικά σε περισσότερες από μια περιοχές για εκτέλεση υπηρεσίας σε καθεμιά από αυτές.

12. Διανυκτέρευση: η διαμονή του μετακινουμένου, κατά τις νυκτερινές ώρες στην εκτός έδρας μετακίνησή του.

13. Ημιδιατροφή: πρωινό και ένα γεύμα (μεσημεριανό ή βραδινό)

14. Κατοικία : ο τόπος όπου το πρόσωπο έχει την κύρια και μόνιμη εγκατάστασή του.

15. Μέλη οικογένειας: ο σύζυγος, τα άγαμα τέκνα του μέχρι του δέκατου όγδοου (18ου ) έτους της ηλικίας τους συμπληρωμένου ή μέχρι του εικοστού τέταρτου (24ου), εφόσον φοιτούν σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή σε Ι.Ε.Κ. δημόσια ή ιδιωτικά ή σε περίπτωση σωματικής ή πνευματικής αναπηρίας για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος με αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%).

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής


1. Στις διατάξεις του παρόντος νόμου υπάγονται οι μετακινούμενοι με οποιαδήποτε ιδιότητα, με εντολή φορέα του Δημοσίου, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. στ του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), συμπεριλαμβανομένων των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών (Α.Δ.Α.) με νομική προσωπικότητα, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθμού, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.) και των φορέων της περίπτωσης 12 της υποπαραγράφου Γ1 της παρ. Γ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α’ 222), στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, για εκτέλεση ή παροχή υπηρεσίας, ειδική αποστολή, για συμμετοχή σε ημερίδες, διημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση, καθώς και οι μετατιθέμενοι, αποσπώμενοι ή τοποθετούμενοι.

2. Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου δεν εμπίπτουν οι μετακινήσεις εκτός έδρας του πάσης φύσης προσωπικού που απασχολείται για τις ανάγκες προγραμμάτων ή έργων (ερευνητικών, αναπτυξιακών κ.λ.π.) των Ερευνητικών Κέντρων, καθώς και των Ερευνητικών Κέντρων των Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από διεθνείς οργανισμούς ή ιδιωτικά κονδύλια, εφόσον η σχετική δαπάνη καλύπτεται από τα προγράμματα ή τα έργα αυτά, για τις ανάγκες των οποίων μετακινούνται.

3. Κατά την εφαρμογή του παρόντος νόμου οι αρμόδιες υπηρεσίες υποχρεούνται να αντιμετωπίζουν με τον προσφορότερο και οικονομικότερο τρόπο την κάλυψη των πραγματικών αναγκών μετακίνησης.

Άρθρο 3
Ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας

1. Με κοινή απόφαση του αρμόδιου Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο αριθμός των επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών εκτός έδρας των μετακινούμενων προσώπων για οποιαδήποτε από τις αιτίες της παρ. 1 του άρθρου 2, ανάλογα με τον κλάδο, την κατηγορία, την ειδικότητα που ανήκουν ή την ιδιότητά τους και δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει, κατ’ ανώτατο όριο, τις εξήντα (60). Το όριο αυτό δεν προσαυξάνεται στις περιπτώσεις ανάθεσης καθηκόντων άλλου κλάδου ή ειδικότητας ή σε περίπτωση μετακίνησης εκτός έδρας υπό άλλη ιδιότητα.
Με απόφαση του αρμόδιου Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης (πρώην Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης) καθορίζονται τα θέματα του α΄ εδαφ. για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού.

2. Με κοινή απόφαση του αρμόδιου Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών επιτρέπεται η υπέρβαση του ανωτάτου ορίου των ημερών εκτός έδρας:
α) για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων έκτακτων και απρόβλεπτων γεγονότων όπως είναι οι θεομηνίες, οι πυρκαγιές, οι επιδημίες ή η κήρυξη συγκεκριμένης περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μέχρι τριάντα (30) ημέρες ετησίως,
β) για μετακινήσεις των μηχανικών για τις ανάγκες ελέγχου και επίβλεψης μελετών και έργων, των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών για τις ανάγκες των εν γένει ελέγχων, των γεωτεχνικών υπαλλήλων για τις ανάγκες εφαρμογής σχετικών προγραμμάτων και ελέγχων, των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής και της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη) και του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, μέχρι τριάντα (30) ημέρες ετησίως και
γ) ειδικά για έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες, μέχρι είκοσι (20) ημέρες ετησίως.
Στην απόφαση αυτή προσδιορίζονται οι ειδικότητες και τα συγκεκριμένα υπηρεσιακά καθήκοντα που αφορά η υπέρβαση καθώς και ο αριθμός ημερών αυτής μέχρι του ανωτέρω αριθμού ημερών. Οι αποφάσεις της παραγράφου αυτής εκδίδονται μετά την εξάντληση του ανώτατου ορίου και με δυνατότητα αναδρομικής ισχύος δύο (2) μηνών.

3. Με κοινή απόφαση του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, μπορεί να καθορίζονται οι ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας κατ’ έτος και πέραν των ανωτέρω ορίων των παρ. 1 και 2 και μέχρι διακόσιες (200) ημέρες συνολικά για τις μετακινήσεις εκτός έδρας:
α) των πληρωμάτων του Ε.Κ.Α.Β.,
β) των τεχνικών και δημοσιογράφων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.,
γ) του προσωπικού κλάδου Γεωπόνων και Κτηνιάτρων του Ειδικού Λογαριασμού Γεωργικών Αποζημιώσεων (Ε.Λ.Γ.Α.), και του προσωπικού του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., για τους επιτόπιους φυσικούς ελέγχους που υποχρεούται να διενεργεί σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προκειμένου για τους υπαλλήλους της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για τη διενέργεια ελέγχου λειτουργίας των επιχειρήσεων καζίνο, μέχρι διακόσιες σαράντα (240) ημέρες συνολικά.

Άρθρο 4
Αποφάσεις μετακίνησης


1. Οι αποφάσεις μετακίνησης για τους υπαλλήλους και λειτουργούς των Υπουργείων και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων εκδίδονται από τον αρμόδιο Υπουργό ή το Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης (πρώην Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης) αντίστοιχα ή το κατά νόμο εξουσιοδοτημένο όργανο. Για το προσωπικό των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών οι αποφάσεις μετακίνησης εκδίδονται από τους Προέδρους αυτών ή το εξουσιοδοτημένο από αυτούς όργανο, ενώ για το προσωπικό των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και των δημοσίων επιχειρήσεων οι αποφάσεις εκδίδονται από το συλλογικό όργανο διοίκησης ή το εξουσιοδοτημένο από αυτό όργανο. Οι αποφάσεις μετακίνησης των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. δεύτερου βαθμού εκδίδονται από τον Περιφερειάρχη ή από το κατά το νόμο εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο. Οι αποφάσεις μετακίνησης των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού εκδίδονται από το Δήμαρχο ή από το κατά το νόμο εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο.

2. Οι αποφάσεις μετακίνησης για τους ιδιώτες εκδίδονται από το αρμόδιο κατά την παράγραφο 1 όργανο του φορέα για λογαριασμό του οποίου πραγματοποιείται η μετακίνηση.

3. Οι αποφάσεις μετακίνησης εκδίδονται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι υπάρχει η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του οικείου φορέα και η βεβαίωση δέσμευσης αυτής κατά τις διατάξεις του Δημοσίου Λογιστικού.

4. Οι αποφάσεις μετακίνησης εκδίδονται πριν από την ημερομηνία αναχώρησης του μετακινουμένου, περιλαμβάνουν απαραίτητα το ονοματεπώνυμο, την ιδιότητά του, τον κλάδο ή την ειδικότητα, την ημερομηνία αναχώρησης, έναρξης και λήξης των εργασιών και επιστροφής, τον αριθμό των ημερών και των διανυκτερεύσεων, την πλήρη και σαφή αιτιολογία της μετακίνησης, τον τόπο και το μέσο αυτής, το ποσό της εκτιμώμενης δαπάνης και την αντίστοιχη βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης για τη συγκεκριμένη μετακίνηση, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που απαιτείται και ορίζεται ρητά από τις διατάξεις του παρόντος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επείγουσας μετακίνησης με προφορική εντολή, παρέχεται και γραπτή έγκριση με έκδοση σχετικής απόφασης μετακίνησης, το αργότερο μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία επιστροφής του μετακινουμένου στην έδρα του.

Άρθρο 5
Θέσεις μετακινουμένων


1. Οι μετακινούμενοι στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό δικαιούνται να ταξιδεύουν, ανάλογα με την ιδιότητά τους και το βαθμό που κατέχουν, στις παρακάτω θέσεις :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι

Με πλοίο και τρένο στην Α' θέση με δικαίωμα χρήσης κλινάμαξας Α' θέσης και με αεροπλάνο στην οικονομική θέση, για το εξωτερικό και εσωτερικό οι παρακάτω :

α. Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων, Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (πρώην Γενικοί Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων), Περιφερειάρχες, Δήμαρχοι δήμων με πληθυσμό άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) κατοίκων, Πρέσβεις, Πληρεξούσιοι Υπουργοί Α' και Β' και αντίστοιχοι, Πρόεδροι και Αντιπρόεδροι και Εισαγγελείς Ανωτάτων Δικαστηρίων, Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο και αντίστοιχοι, Επίτροπος της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Αρχηγός και Υπαρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.ΕΘ.Α.), Αρχηγοί Γενικών Επιτελείων, Αρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, Διοικητής Αγίου Όρους, Πρόεδροι Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών, Πρυτάνεις, Πρόεδροι Τ.Ε.Ι., Ειδικός Νομικός Σύμβουλος Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.), ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.).
Οι σύζυγοι των ανωτέρω, όταν συνοδεύουν αυτούς επίσημα.

β. Κατ' απονομή Πρέσβεις, Σύμβουλοι Πρεσβείας Α' ή Β' και αντίστοιχοι, Σύμβουλοι της Επικρατείας, Αρεοπαγίτες, Σύμβουλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αντίστοιχοι, Αντεπίτροπος των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Αντιπρόεδρος και Νομικοί Σύμβουλοι του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), Νομικοί Σύμβουλοι της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, Αντεισαγγελείς Αρείου Πάγου, Πρόεδροι και Εισαγγελείς Εφετών, Πάρεδροι Ανωτάτων Δικαστηρίων, Εφέτες και Αντεισαγγελείς Εφετών, Πρόεδροι και Εισαγγελείς Πρωτοδικών, Πάρεδροι του Ν.Σ.Κ., Επικεφαλής Νομικών Προσώπων του Δημόσιου Τομέα και ΔΕΚΟ – Πρόεδροι, Διοικητές, Αντιπρόεδροι, Διευθύνοντες Σύμβουλοι – Αναπληρωτές Διοικητές, Υποδιοικητές, Γενικοί Γραμματείς Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., Αντιπρυτάνεις, Καθηγητές Α.Ε.Ι. και Πρόεδροι αναγνωρισμένων Ερευνητικών Κέντρων, Αντιπρόεδροι και Καθηγητές Τ.Ε.Ι. όλων των βαθμίδων, Ερευνητές, Διοικητής Στρατιάς, Γενικός Επιθεωρητής Στρατού, Αρχηγός Στόλου, Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας, Αντιστράτηγοι, Υποστράτηγοι, Ταξίαρχοι και αντίστοιχοι, Συνταγματάρχες και αντίστοιχοι, Ειδικοί Γραμματείς, ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, Γενικοί Διευθυντές, Διευθύνοντες Σύμβουλοι Δημόσιων Οργανισμών και Επιχειρήσεων, Προϊστάμενοι των Ειδικών Γραφείων του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Αναπληρωτής Διοικητής Αγίου Όρους, Αντιπεριφερειάρχες, Πρόεδροι Περιφερειακών Συμβουλίων και Επιτροπών, Αντιπρόεδρος και Σύμβουλοι του Α.Σ.Ε.Π., βοηθοί Συνήγοροι του Πολίτη, Αντιπρόεδροι και Μέλη όλων των Ανεξάρτητων Αρχών και οι αναπληρωτές αυτών, μέλη ΣΟΕ, Γενικός Επιθεωρητής Περιβάλλοντος, Εθνικός Συντονιστής για την αντιμετώπιση των Ναρκωτικών, Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος, Εισαγγελέας κατά της Διαφθοράς, Διευθυντές και αντίστοιχοι, Προϊστάμενοι Υπηρεσιών επιπέδου Διεύθυνσης ή αντίστοιχης μονάδας, Επιθεωρητές, Ειδικοί Σύμβουλοι και Ειδικοί Συνεργάτες, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό του άρθρου 33 του ν. 2190/1994 που υπηρετεί στα πολιτικά γραφεία, Σχολικοί Σύμβουλοι, Σύμβουλοι Α΄ και Β΄ του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., Δήμαρχοι δήμων με πληθυσμό κάτω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) κατοίκων, Αντιδήμαρχοι και Αναπληρωτές Νομικοί Σύμβουλοι Υπουργείου Εξωτερικών.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ

Με πλοίο και τρένο στη Β' θέση και στην οικονομική θέση με αεροπλάνο, για το εξωτερικό και εσωτερικό, με δικαίωμα χρήσης κλινάμαξας Β' θέσης μόνο για το εξωτερικό, οι παρακάτω :

Γραμματείς Πρεσβείας Α', Β', Γ' και αντίστοιχοι, Εισηγητές Ανωτάτων Δικαστηρίων, Πρωτοδίκες και Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών, Ειρηνοδίκες, Έμμισθοι Πάρεδροι Πρωτοδικών και αντίστοιχοι, Δικαστικοί Αντιπρόσωποι του Ν.Σ.Κ., Νομικοί Σύμβουλοι ή Δικηγόροι Νομικών Υπηρεσιών Δημοσίου, Μέλη Περιφερειακών Συμβουλίων και Επιτροπών, Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας, Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης, Μέλη Δημοτικών Συμβουλίων, Αντισυνταγματάρχες, Ταγματάρχες και αντίστοιχοι, Λοχαγοί - Υπολοχαγοί και αντίστοιχοι, Τμηματάρχες και αντίστοιχοι, επιστημονικοί συνεργάτες Σ.Ο.Ε., Προϊστάμενοι Υπηρεσιών επιπέδου Τμήματος ή ενδιάμεσου επιπέδου μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος, Μέλη Διοικητικών Συμβουλίων Ν.Π.Δ.Δ. και φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, νομικοί συνεργάτες Υπουργείων, υπάλληλοι των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 2, Μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. Α.Ε.Ι. και Ε.Ε.Π. Τ.Ε.Ι., λοιποί μετακινούμενοι.

2. Τα μέλη οικογενείας, όπου προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος, δικαιούνται να ταξιδεύουν στην ίδια θέση που ταξιδεύει ο υπάλληλος.

3. Συνοδοί ασφαλείας καθώς και οι συνοδοί των προσώπων της επόμενης παραγράφου δικαιούνται την ίδια θέση με το πρόσωπο που συνοδεύουν.

4. Οι μετακινούμενοι για τους λόγους της παρ. 1 του άρθρου 2, που έχουν βαριά κινητική αναπηρία (παραπληγία, τετραπληγία, ακρωτηριασμό και αναπηρίες που φέρουν κλινικά την εικόνα παραπληγίας – τετραπληγίας) μετακινούνται στην καταλληλότερη θέση για την ανεμπόδιστη και ασφαλή μετακίνησή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Άρθρο 6
Έξοδα κίνησης εντός έδρας


1. α. Για τους επιμελητές και κλητήρες,
β. για τους υπαλλήλους που ασκούν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, παράλληλα με τα κύρια καθήκοντά τους χρέη επιμελητή όταν δεν υπάρχουν επιμελητές, και
γ. για τους τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας υποχρεωτικής (Υ.Ε.) ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δ.Ε.) τεχνικών υπηρεσιών για τη συντήρηση περιφερειακών κτιρίων του φορέα τους,
τα αναγνωριζόμενα έξοδα κίνησης εντός έδρας περιλαμβάνουν μόνο το αντίτιμο των εισιτηρίων των μέσων μαζικής μεταφοράς. Για τις περιπτώσεις α. και γ. δύναται, αντί του αντιτίμου των εισιτηρίων, να χορηγείται κάρτα απεριορίστων διαδρομών. Για την αναγνώρισή τους δεν απαιτείται γραπτή εντολή.

2. α. Για τους τεχνικούς υπαλλήλους και τους μηχανικούς για την επίβλεψη και εκτέλεση των δημόσιων έργων, όπως αυτά προσδιορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία,
β. για τους τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας υποχρεωτικής (Υ.Ε.) ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δ.Ε.) τεχνικών υπηρεσιών για τη συντήρηση περιφερειακών κτιρίων του φορέα τους, αν είναι αναγκαία για το σκοπό της μετακίνησης η μεταφορά εξοπλισμού ή υλικών που λόγω βάρους ή όγκου δεν μεταφέρονται με συγκοινωνιακά μέσα,
γ. για τους υπαλλήλους του τεχνικού εξοπλισμού των Περιφερειών της χώρας, όπως χειριστές μηχανημάτων, οδηγοί αυτοκινήτων, τεχνίτες και εργάτες, για τις μετακινήσεις τους από την έδρα της υπηρεσιακής τους μονάδας στον τόπο παροχής εργασίας τους με αυθημερόν επιστροφή , και
δ. Για υπαλλήλους που διενεργούν ελέγχους, επιθεωρήσεις, αυτοψίες ή δειγματοληψίες ή συντήρηση σχολείων, καθώς και επισκέψεις κοινωνικής, υγειονομικής ή ιατρικής μέριμνας, και μέχρι διακόσια πενήντα (250) χιλιόμετρα μηνιαίως, για όλες τις ως άνω περιπτώσεις, επιτρέπεται η χρήση εντός έδρας, ιδιωτικής χρήσης μεταφορικού μέσου, ύστερα από έγκριση του αρμόδιου οργάνου της παρ. 1 του άρθρου 4, με προσωπική τους ευθύνη για τυχόν ατύχημα ή ζημιά και εφόσον βεβαιώνεται αρμοδίως ότι δεν υφίσταται διαθέσιμο υπηρεσιακό όχημα για τις μετακινήσεις αυτές. Στις περιπτώσεις αυτές καταβάλλεται η δαπάνη χιλιομετρικής αποζημίωσης του άρθρου 8, η δαπάνη διοδίων και ο τυχόν ναύλος του οχήματος σε περίπτωση μετακίνησης με θαλάσσιο μέσο μαζικής μεταφοράς.
Για τα επιπλέον χιλιόμετρα αναγνωρίζεται το αντίτιμο του φθηνότερου εισιτηρίου των συγκοινωνιακών μέσων.

3. Απαραίτητη προϋπόθεση για τις μετακινήσεις, κατά την παρ. 2 είναι η ύπαρξη γραπτής εντολής του οικείου προϊσταμένου, για χρησιμοποίηση ιδιωτικής χρήσης μεταφορικού μέσου.

4. Αν δεν χρησιμοποιηθεί ιδιωτικής χρήσης μεταφορικό μέσο καταβάλλεται το αντίτιμο του φθηνότερου εισιτηρίου του συγκοινωνιακού μέσου.

5. Μίσθωση μεταφορικού μέσου, επιτρέπεται όταν είναι αναγκαία η μεταφορά υλικών, που λόγω όγκου ή βάρους δεν μεταφέρονται με συγκοινωνιακά μέσα.

6. Αν δεν υπάρχει συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση, επιτρέπεται, για τα πρόσωπα της παρ. 2, η χρησιμοποίηση επιβατικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης (ταξί) ή η μίσθωση επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης αν το κόστος της μίσθωσης αυτής είναι μικρότερο από το αντίστοιχο της χρήσης ταξί, που αιτιολογείται στην απόφαση μετακίνησης. Στην τελευταία περίπτωση αναγνωρίζεται το ποσό του κόστους μίσθωσης και η χιλιομετρική αποζημίωση.

7. Για τη μετάβαση των μετακινουμένων, που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου, από την κατοικία τους στην υπηρεσία τους και αντίστροφα, δεν αναγνωρίζονται έξοδα μετακίνησης, ανεξάρτητα αν η κατοικία του υπαλλήλου είναι εκτός ή εντός της έδρας της υπηρεσίας του.

8. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρμογή για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κλάδου επιμελητών δικαστηρίων, οι οποίοι ασχολούνται αποκλειστικά με την επίδοση δικογράφων και στους υπαλλήλους των Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Οικονομικών, κλάδου επιμελητών, οι οποίοι ασχολούνται αποκλειστικά με την επίδοση φορολογικών εγγράφων και πράξεων διοικητικής εκτέλεσης. Στους υπαλλήλους αυτούς χορηγούνται πάγια έξοδα κίνησης σε μηνιαία βάση, ποσού πενήντα (50) ευρώ ανά υπάλληλο.

Άρθρο 7
Έξοδα κίνησης εκτός έδρας.


1. Τα αναγνωριζόμενα έξοδα κίνησης εκτός έδρας περιλαμβάνουν το αντίτιμο των εισιτηρίων όλων των απαιτούμενων μέσων μαζικής μεταφοράς που χρησιμοποιούν οι μετακινούμενοι, για τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του άρθρου 2 μετακινήσεις, εκτός της έδρας τους όσο και κατά την επιστροφή τους σε αυτή.

2. Οι μετακινούμενοι εκτός έδρας, κατά τις προβλεπόμενες από το άρθρο 2 μετακινήσεις τους, επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ιδιωτικής χρήσης μεταφορικό μέσο, ύστερα από έγκριση του αρμόδιου οργάνου της παραγράφου 1 του άρθρου 4, με προσωπική τους ευθύνη για τυχόν ατύχημα ή ζημία του αυτοκινήτου και εφόσον βεβαιώνεται αρμοδίως ότι δεν υφίσταται διαθέσιμο υπηρεσιακό όχημα για τις μετακινήσεις αυτές. Στις περιπτώσεις αυτές καταβάλλεται η δαπάνη χιλιομετρικής αποζημίωσης του άρθρου 8, η δαπάνη διοδίων, καθώς και ο ναύλος αυτοκινήτου σε περίπτωση μετακίνησης με θαλάσσιο μέσο μαζικής μεταφοράς.

3. Η χρησιμοποίηση ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου επιτρέπεται στις εξής περιπτώσεις:

α. Για μετακινήσεις εκτός έδρας και μέσα στα όρια του νομού, ανεξάρτητα αν οι περιοχές εξυπηρετούνται από συγκοινωνιακά μέσα.
β. Για τους υπαλλήλους των Περιφερειών, για μετακινήσεις εκτός έδρας και μέσα στα όρια της Περιφέρειας, ανεξάρτητα αν οι περιοχές εξυπηρετούνται από συγκοινωνιακά μέσα.
γ. Για τους υπαλλήλους των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, για μετακινήσεις εκτός έδρας και μέσα στα όρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
δ. Για λοιπές μετακινήσεις, εάν προβλέπεται στην εντολή διαδοχική μετακίνηση.
ε. Για μετακινήσεις στη νησιωτική χώρα, όταν στη σχετική εντολή προβλέπεται διαδοχική μετακίνηση εντός του νησιού στο οποίο γίνεται η μετακίνηση.
Αν δεν χρησιμοποιηθεί ιδιωτικής χρήσης μεταφορικό μέσο, καταβάλλεται το αντίτιμο του φθηνότερου εισιτηρίου.

4. Αν χρησιμοποιήθηκε ιδιωτικής χρήσης μεταφορικό μέσο, χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις των περ. α έως δ της παραγράφου 3, καταβάλλεται μόνο το αντίτιμο του εισιτηρίου του φθηνότερου συγκοινωνιακού μέσου της αντίστοιχης διαδρομής.

5. Μίσθωση μεταφορικού μέσου επιτρέπεται όταν είναι αναγκαία η μεταφορά υλικών που λόγω όγκου ή βάρους δεν μεταφέρονται με συγκοινωνιακά μέσα.

6. Αν δεν υπάρχει συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση επιβατικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης (ταξί) ή η μίσθωση επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης αν το κόστος της μίσθωσης αυτής είναι μικρότερο από το αντίστοιχο της χρήσης ταξί, γεγονός που αιτιολογείται στην εντολή μετακίνησης. Στην τελευταία περίπτωση αναγνωρίζεται το ποσό του κόστους μίσθωσης και η χιλιομετρική αποζημίωση.

Άρθρο 8
Χιλιομετρική αποζημίωση- Ανώτατο όριο κατά μήνα χιλιομέτρων


Το ύψος της χιλιομετρικής αποζημίωσης για τις μετακινήσεις εντός ή εκτός έδρας, όταν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση ιδιωτικής χρήσης μεταφορικού μέσου, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Με όμοια απόφαση μπορεί να καθορίζεται και το ανώτατο όριο των κατά μήνα χιλιομέτρων, που επιτρέπεται να πραγματοποιούν οι μετακινούμενοι με ιδιωτικής χρήσης μεταφορικά μέσα εκτός έδρας. Μετά την εξάντληση του ανωτέρω ορίου καταβάλλεται μόνο το αντίτιμο των εισιτηρίων των φθηνότερων μέσων μαζικής μεταφοράς.

Άρθρο 9
Μετακινήσεις προσωπικού Υ.Πο.Παι.Θ.


1. Για μετακινήσεις του εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.Πο.Παι.Θ.), που μετέχει στην προετοιμασία και διεξαγωγή των γενικών και ειδικών εξετάσεων, κατά την περίοδο αυτών, επιτρέπεται η μετακίνηση εντός ή εκτός έδρας, με ιδιωτικής χρήσης μεταφορικό μέσο, με προσωπική ευθύνη για τυχόν ατύχημα ή ζημιά, με έγκριση του αρμόδιου οργάνου. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται η χιλιομετρική αποζημίωση του άρθρου 8.

2. Στους εκπαιδευτικούς που μετακινούνται για τη συμπλήρωση του εβδομαδιαίου ωραρίου τους αναγνωρίζεται η δαπάνη χιλιομετρικής αποζημίωσης του άρθρου 8, η δαπάνη διοδίων, σε περίπτωση χρησιμοποίησης ιδιωτικής χρήσης μεταφορικού μέσου ή το αντίτιμο των εισιτηρίων των χρησιμοποιούμενων μέσων μαζικής μεταφοράς.

Άρθρο 10
Έξοδα Διανυκτέρευσης


1. Έξοδα διανυκτέρευσης αναγνωρίζονται:

α. Όταν η απόσταση από την έδρα του μετακινουμένου είναι μεγαλύτερη από εκατόν εξήντα (160) χιλιόμετρα, εφόσον αυτός κινείται με ιδιωτικής χρήσης ή υπηρεσιακό αυτοκίνητο και μεγαλύτερη από εκατόν είκοσι (120) χιλιόμετρα, όταν κινείται με συγκοινωνιακό μέσο. Για μετακινήσεις από την ηπειρωτική στη νησιωτική Χώρα και αντίστροφα ή από νησί σε νησί σε απόσταση μεγαλύτερη από είκοσι (20) ναυτικά μίλια. Αν η μετακίνηση λαμβάνει χώρα και στην ηπειρωτική και στη νησιωτική Χώρα, η συνολική απόσταση από την έδρα του μετακινούμενου μέχρι τον τόπο προορισμού υπολογίζεται σε χιλιόμετρα.

β. Όταν υπάρχει αντικειμενική αδυναμία επιστροφής, ανεξάρτητα από τις προϋποθέσεις της προηγούμενης περίπτωσης, η οποία βεβαιώνεται από την οικεία αστυνομική, λιμενική ή αερολιμενική Αρχή.

2. Το ποσό των εξόδων διανυκτέρευσης αναγνωρίζεται ανάλογα με την κατηγορία, στην οποία εντάσσονται οι δικαιούχοι βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του παρόντος και βάσει του καταβληθέντος ποσού, και ορίζεται ως εξής :
α. Κατηγορία Ι, μέχρι 80 € ανά διανυκτέρευση
β. Κατηγορία ΙΙ, μέχρι 60 € ανά διανυκτέρευση
Τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά είκοσι τοις εκατό (20%) για διαμονή εντός των ορίων των δήμων Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Σε περίπτωση διανυκτέρευσης σε κατάλυμα κόστους υψηλότερου του οριζόμενου, ανά κατηγορία στην παρούσα παράγραφο, η δαπάνη αναγνωρίζεται μέχρι του οριζόμενου αυτού ποσού.
Ποσά διανυκτέρευσης υψηλότερα από αυτά της παρούσας παραγράφου, από όπου και αν προβλέπονται, παύουν να ισχύουν.

3. Δεν αναγνωρίζονται έξοδα διανυκτέρευσης όταν άλλος φορέας από αυτόν που εκδίδει την εντολή μετακίνησης, καλύπτει αυτά.

4. Οι συνοδοί ασφαλείας καθώς και οι συνοδοί των προσώπων της παρ.4 του άρθρου 5, διαμένουν στο ίδιο ξενοδοχείο με το πρόσωπο που συνοδεύουν.

Άρθρο 11
Ημερήσια αποζημίωση


1. Η ημερήσια αποζημίωση ορίζεται στο ποσό των σαράντα (40) ευρώ, ανεξάρτητα από τη θέση ή το βαθμό του μετακινουμένου.
Ποσά ημερήσιας αποζημίωσης υψηλότερα από αυτό της παρούσας παραγράφου, από όπου και αν προβλέπονται, παύουν να ισχύουν.

2. Η ημερήσια αποζημίωση της προηγούμενης παραγράφου καταβάλλεται :
Α. Ολόκληρη :
α. Όταν καταβάλλονται δαπάνες διανυκτέρευσης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10.
β. Όταν η διανυκτέρευση πραγματοποιείται σε φιλικό σπίτι σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10.
γ. Όταν οι μετακινούμενοι, κατά την επιστροφή τους, είναι υποχρεωμένοι, λόγω των συγκοινωνιακών συνθηκών, να διανυκτερεύσουν σε πλοίο ή σε τρένο.
δ. Όταν οι μετακινούμενοι διανυκτερεύουν στην ύπαιθρο.
ε. Για την ημέρα επιστροφής, όταν συμπίπτει με την ημέρα λήξης εργασιών.
Β. Κατά το ήμισυ:
α. Αν παρέχεται ημιδιατροφή και
β. Όταν ο μετακινούμενος επιστρέφει αυθημερόν και η απόσταση του προορισμού από την έδρα του είναι αα) μεγαλύτερη από εκατόν εξήντα (160) χιλιόμετρα, εφόσον κινείται με ιδιωτικής χρήσης ή υπηρεσιακό αυτοκίνητο, ή ββ) μεγαλύτερη από εκατόν είκοσι (120) χιλιόμετρα, όταν κινείται με συγκοινωνιακό μέσο, ή γγ) μεγαλύτερη από είκοσι (20) ναυτικά μίλια για μετακινήσεις από την ηπειρωτική στη νησιωτική Χώρα και αντίστροφα ή από νησί σε νησί.
Γ. Κατά το ένα τέταρτο (1/4) για τις αυθημερόν εκτός έδρας μετακινήσεις.
Δ. Δεν καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση όταν παρέχεται πλήρης διατροφή.

Άρθρο 12
Ειδικές περιπτώσεις μετακινήσεων


Δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι, που καλούνται από τις ανακριτικές και δικαστικές Αρχές να μετακινηθούν εκτός έδρας, ως μάρτυρες ή τεχνικοί σύμβουλοι για υπόθεση που σχετίζεται με την υπηρεσία τους, θεωρείται ότι μετακινούνται για εκτέλεση υπηρεσίας και γι’ αυτούς αναγνωρίζονται έξοδα κίνησης, ημερήσια αποζημίωση και έξοδα διανυκτέρευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Οι ανωτέρω δεν δικαιούνται παράλληλα αντίστοιχη αποζημίωση που χορηγείται από τα Δικαστήρια.
Οι ημέρες εκτός έδρας του παρόντος άρθρου δεν προσμετρούνται στο όριο των ημερών του άρθρου 3.

Άρθρο 13
Έξοδα απόσπασης


1. Δεν αναγνωρίζονται έξοδα απόσπασης :
α. Για τους αποσπώμενους με αίτησή τους.
β. Για τους υπαλλήλους, οι οποίοι παραμένουν στη θέση που αποσπάστηκαν κατά παράταση της αρχικής απόσπασης.

2. Για τους λειτουργούς ή υπαλλήλους που αποσπώνται σε άλλη Υπηρεσία από αυτή που ανήκει η οργανική τους θέση, αναγνωρίζονται:
α. Σε περίπτωση αυθημερόν επιστροφής, το αντίτιμο του εισιτηρίου μετάβασης και επιστροφής ή χιλιομετρική αποζημίωση και δαπάνη διοδίων, σε περίπτωση χρησιμοποίησης ιδιωτικής χρήσης μεταφορικού μέσου, καθώς και ο ναύλος οχήματος σε μετακινήσεις με θαλάσσιο μέσο μεταφοράς. Σε κάθε περίπτωση η μηνιαία δαπάνη της παρούσας παραγράφου δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που προβλέπεται στην επόμενη περίπτωση.
β. Σε περίπτωση εγκατάστασης στον τόπο της απόσπασης για αποστάσεις άνω των εβδομήντα (70) χιλιομέτρων ή είκοσι (20) ναυτικών μιλίων για απόσπαση από την ηπειρωτική στη νησιωτική χώρα και αντίστροφα ή από νησί σε νησί, για χρονικό διάστημα μέχρι ένα (1) έτος, αναγνωρίζονται, πέραν του αντιτίμου του φθηνότερου εισιτηρίου μετάβασης και επιστροφής του ιδίου και των μελών της οικογένειάς του ή της χιλιομετρικής αποζημίωσης και της δαπάνης διοδίων, σε περίπτωση χρησιμοποίησης ιδιωτικής χρήσης μεταφορικού μέσου, κατά την έναρξη και λήξη της απόσπασης και δαπάνη ξενοδοχείου ή μίσθωσης επιπλωμένης ή μη κατοικίας, μέχρι το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ μηνιαίως και μέχρι διάστημα ενός (1) έτους.
Στις περιπτώσεις φορολογικών ελέγχων και στελέχωσης περιφερειακών αερολιμένων κατά τους μήνες Μάιο – Οκτώβριο αναγνωρίζεται δαπάνη ξενοδοχείου ή μίσθωσης επιπλωμένης ή μη κατοικίας και μέχρι του ποσού των οκτακοσίων (800) ευρώ μηνιαίως.
Τα ανωτέρω ποσά μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
γ. Αν η απόσπαση έχει διάρκεια μεγαλύτερη του ενός (1) έτους, αναγνωρίζεται, πέραν από τα προβλεπόμενα στην περ. β της παρούσας παραγράφου, το αντίτιμο της δαπάνης μεταφοράς οικοσκευής του μετακινουμένου, που καταβάλλεται με την προσκόμιση φορτωτικής ή άλλων επίσημων παραστατικών στοιχείων και μέχρι το εκάστοτε βασικό ποσό της παρ. 4 του άρθρου 14.

Άρθρο 14
Έξοδα μετάθεσης


1. Δεν αναγνωρίζονται έξοδα μετάθεσης :
α. Για τον νεοδιοριζόμενο υπάλληλο ή λειτουργό, για τη μετάβασή του από τον τόπο κατοικίας του στον τόπο διορισμού του.
β. Για τον μετατιθέμενο με αίτησή του.
γ. Για τον μετατιθέμενο σε συνέχεια απόσπασής του στον ίδιο τόπο, εφόσον καταβλήθηκαν τα έξοδα απόσπασης της περίπτ. γ της παρ. 2 του άρθρου 13.

2. Για τον μετατιθέμενο, που εγκαθίσταται σε άλλο τόπο από αυτόν της μετάθεσής του, αναγνωρίζονται έξοδα μετάθεσης για τον τόπο της μετάθεσής του.

3. Σε περίπτωση μετάθεσης αναγνωρίζεται το αντίτιμο του φθηνότερου εισιτηρίου των συγκοινωνιακών μέσων του ιδίου και των μελών της οικογένειάς του, εφόσον τον ακολουθούν, ή η χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη διοδίων και ο ναύλος οχήματος σε περίπτωση μετάβασης με ιδιωτικής χρήσης μεταφορικό μέσο.
Αν τα μέλη της οικογένειας του υπαλλήλου δεν συνταξιδεύουν με αυτόν, το αντίτιμο των εισιτηρίων τους βαρύνει τον οικείο φορέα, εφόσον αυτά μετακινούνται πριν από τη συμπλήρωση εξαμήνου από την ημερομηνία που μετακινήθηκε ο υπάλληλος.

4. Στον μετακινούμενο λόγω μετάθεσης, καταβάλλεται, με την προσκόμιση της φορτωτικής ή άλλων επίσημων παραστατικών στοιχείων, ως έξοδα μεταφοράς οικοσκευής, βασικό ποσό πεντακοσίων (500) ευρώ για μετακίνηση μέχρι εκατόν πενήντα (150) χιλιόμετρα από τον τόπο μετάθεσης. Για απόσταση μεγαλύτερη από εκατόν πενήντα (150) χιλιόμετρα προστίθενται εξήντα λεπτά του ευρώ (0,60 €) ανά χιλιόμετρο. Σε κάθε περίπτωση το συνολικό ποσό των εξόδων μεταφοράς οικοσκευής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα χίλια (1.000) ευρώ.

5. Στην περίπτωση μετάθεσης των δύο συζύγων στον ίδιο τόπο, τα έξοδα μετακίνησης των μελών της οικογένειας, καθώς και το ποσό της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, αναγνωρίζονται για τον ένα από τους δύο συζύγους.

Άρθρο 15
Δαπάνες μετακίνησης στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας


Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη) και Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (πρώην Ναυτιλίας και Αιγαίου), εντός αποκλειστικής προθεσμίας εννέα (9) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής των δαπανών μετακίνησης εσωτερικού και η αποζημίωση εκπαίδευσης στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του προηγούμενου εδαφίου, εξακολουθεί να ισχύει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τον τρόπο αποζημίωσης των μετακινήσεων των ανωτέρω στελεχών. Στην περίπτωση μη έκδοσης του ως άνω προεδρικού διατάγματος, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του παρόντος νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Άρθρο 16
Δαπάνες μετακίνησης – Επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής


1. Για τους μετακινουμένους που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου και μεταβαίνουν με εντολή των αρμόδιων οργάνων του φορέα της παρ. 1 του άρθρου 4 , για εκτέλεση υπηρεσίας ή με ειδική αποστολή ή για εκπαίδευση στο εξωτερικό μέχρι τριάντα (30) ημέρες, αναγνωρίζονται το αντίτιμο του εισιτηρίου των συγκοινωνιακών μέσων, ημερήσια αποζημίωση και έξοδα διανυκτέρευσης.

2. Για χρονικό διάστημα άνω των τριάντα (30) ημερών, για τους ανωτέρω, καθώς επίσης και για αυτούς που τοποθετούνται, μετατίθενται ή αποσπώνται, αναγνωρίζονται το αντίτιμο του εισιτηρίου των συγκοινωνιακών μέσων και επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής σε ποσοστό επί του επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής του Έλληνα πρέσβη της χώρας όπου υπηρετούν, το οποίο καθορίζεται με κοινή απόφαση :
α. των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών για τους πολιτικούς υπαλλήλους,
β. των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού, Εξωτερικών και Οικονομικών για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, με εξαίρεση τις ειδικές περιπτώσεις του άρθρου 18.

3. Με τις ίδιες αποφάσεις καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης και καταβολής του ανωτέρω επιδόματος.

4. Στο πολιτικό και στρατιωτικό προσωπικό που έχει τοποθετηθεί, μετατεθεί ή αποσπαστεί στο εξωτερικό ή έχει μεταβεί για εκπαίδευση ή εκτέλεση υπηρεσίας για χρονικό διάστημα άνω των τριάντα (30) ημερών και μετακινείται με ειδική αποστολή ή για εκτέλεση υπηρεσίας ή για εκπαίδευση από την έδρα του στην ίδια ή άλλη χώρα του εξωτερικού, αναγνωρίζονται, πέραν του επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής της παρ. 2, το αντίτιμο του εισιτηρίου των συγκοινωνιακών μέσων καθώς και δαπάνες διανυκτέρευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 με ανάλογη εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 3. Οι εν λόγω δαπάνες αναγνωρίζονται εφόσον δεν καλύπτονται από άλλο φορέα.

5. Οι μετακινούμενοι από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα, καθώς και οι μετακινούμενοι εντός της ίδιας ή άλλης χώρας του εξωτερικού, μπορούν να χρησιμοποιούν ιδιωτικής χρήσης μεταφορικό μέσο, με έγκριση του αρμόδιου οργάνου και με προσωπική τους ευθύνη για τυχόν ατύχημα ή ζημιά. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται η χιλιομετρική αποζημίωση του άρθρου 8. Η αποζημίωση αυτή δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει συνολικά το αντίτιμο του αεροπορικού εισιτηρίου και, αν η διαδρομή αυτή δεν καλύπτεται από αεροπορική σύνδεση, τη δαπάνη του αντίστοιχου συγκοινωνιακού μέσου. Όταν η μετακίνηση γίνεται με άλλο μέσο, εκτός αεροπορικού ή ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου, καταβάλλεται το αντίτιμο του εισιτηρίου του μεταφορικού μέσου, του οποίου έγινε χρήση.

6. Το ποσό του επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου καταβάλλεται μειωμένο, κατά περίπτωση, ως εξής :

α. κατά σαράντα τοις εκατό (40%), αν παρέχεται δωρεάν διανυκτέρευση από φορέα άλλον από εκείνον που ανήκει ο μετακινούμενος.
β. κατά πενήντα τοις εκατό (50%), αν παρέχεται δωρεάν διανυκτέρευση και ημιδιατροφή από άλλο φορέα.
γ. κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%), αν παρέχεται δωρεάν διανυκτέρευση και πλήρης διατροφή από άλλο φορέα.

7. Το ανωτέρω επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής περικόπτεται κατά το ποσό της αποζημίωσης ή αμοιβής που καταβάλλεται από οποιοδήποτε άλλο φορέα ή πηγή.

8. Δεν καταβάλλεται επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής αν προβλέπεται άλλο ποσό για την ίδια αιτία με ειδική διάταξη νόμου που διατηρείται σύμφωνα με το άρθρο 26.

Άρθρο 17
Ημερήσια αποζημίωση εξωτερικού


1. Η ημερήσια αποζημίωση εξωτερικού καταβάλλεται σε ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εντάσσονται οι μετακινούμενοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 και την κατάταξη των χωρών σύμφωνα με το Παράρτημα 1 που επισυνάπτεται στον παρόντα νόμο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του, ως εξής :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΩΡΑΣ Α Β Γ
α. Κατηγορία Ι : 100€ 80€ 60€
β. Κατηγορία ΙΙ : 80€ 60€ 50€


2. Η καθοριζόμενη με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ημερήσια αποζημίωση μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Με όμοια απόφαση μπορεί να ανακαθορίζεται και η κατάταξη των χωρών του Παραρτήματος 1.

3. Η ημερήσια αποζημίωση εξωτερικού καταβάλλεται ως εξής :

Α. Ολόκληρη:
α. Για την ημέρα μετάβασης καθώς και την ημέρα επιστροφής μόνο όταν αυτή συμπίπτει με την ημέρα λήξης εργασιών.
β. Για κάθε ημέρα παραμονής και διανυκτέρευσης στη χώρα μετάβασης.

Β. Μειωμένη κατά πενήντα τοις εκατό (50%):
α. Όταν πραγματοποιείται μετακίνηση των υπηρετούντων στο εξωτερικό για εκτέλεση υπηρεσίας ή με ειδική αποστολή ή εκπαίδευση στην ίδια ή άλλη χώρα του εξωτερικού με αυθημερόν επάνοδο στην έδρα τους.
β. Σε περίπτωση αυθημερόν μετάβασης και επιστροφής από την Ελλάδα στο εξωτερικό.
γ. Σε περίπτωση που παρέχεται ημιδιατροφή.

Γ. Μειωμένη κατά εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%), σε περίπτωση μετακίνησης με πληρωμένα ή καλυμμένα όλα τα έξοδα διατροφής και διανυκτέρευσης.

Δ. Σε περίπτωση καταβολής μέρους της αποζημίωσης αυτής από άλλο φορέα, καταβάλλεται ποσό μέχρι τη συμπλήρωση του ποσού της αποζημίωσης της παραγράφου 1.

Ε. Δεν παρέχεται ημερήσια αποζημίωση για την ημέρα επιστροφής.

Άρθρο 18
Ημερήσια αποζημίωση εξωτερικού ειδικών περιπτώσεων στρατιωτικών

1. Για το προσωπικό αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που υπηρετεί στην Κύπρο, η αποζημίωση και τα λοιπά έξοδα καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών.

2. Η ημερήσια αποζημίωση του άρθρου 17, καταβάλλεται στο στρατιωτικό προσωπικό που μεταβαίνει για στρατιωτικές αποστολές, ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες, αυξημένη κατά ποσοστό μέχρι πενήντα τοις εκατό (50%). Το πρόσθετο αυτό ποσοστό καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών.

3. Στο στρατιωτικό προσωπικό, που υπηρετεί σε πολεμικά πλοία, καθώς και στο πολιτικό και στρατιωτικό προσωπικό που επιβαίνει σε αυτά, ειδικά κατά τις ημέρες παραμονής του πλοίου σε λιμάνια της αλλοδαπής, ανεξάρτητα εάν του παρέχεται κατάλυμα στην ξηρά, καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση εξωτερικού καθοριζόμενη κατ' αποκοπή σε ευρώ, ανάλογα με το βαθμό, ως εξής :

ΒΑΘΜΟΣ  
α. Αντιναύαρχος και αντίστοιχοι
Υποναύαρχος και αντίστοιχοι
Αρχιπλοίαρχος και αντίστοιχοι
Πλοίαρχος και αντίστοιχοι
ογδόντα (80 €)
β. Αντιπλοίαρχος και αντίστοιχοι
Διευθυντής-Ειδικοί Συνεργάτες
Σύμβουλοι
εβδομήντα (70 €)
γ. Πλωτάρχης και αντίστοιχοι
- Τμηματάρχης
εξήντα (60 €)
δ. Υποπλοίαρχος και αντίστοιχοι πενήντα (50 €)
ε. Ανθυποπλοίαρχος και αντίστοιχοι
-Λοιπό προσωπικό, Σημαιοφόρος
σαράντα (40 €)
στ. Σ.Ε.Α.
Ανθυπασπιστής
Ναύτης Δόκιμος
τριάντα πέντε (35 €)
ζ. Υπαξιωματικοί
Μαθητές
είκοσι πέντε (25 €)
η. Οπλίτες
(Ν/δίοποι)
είκοσι (20 €)


4. Στους υπηρετούντες σε υποβρύχια του Πολεμικού Ναυτικού, κατά τις ημέρες παραμονής του υποβρυχίου σε λιμάνια της αλλοδαπής, καθώς και σε αυτούς που διανυκτερεύουν εκτός των πολεμικών πλοίων για υπηρεσιακούς λόγους, εφόσον δεν παρέχεται κατάλυμα, η αποζημίωση της προηγούμενης παραγράφου καταβάλλεται στο διπλάσιο. Στην περίπτωση αυτή δεν καταβάλλονται έξοδα διανυκτέρευσης.

5. Στο προσωπικό που υπηρετεί ή επιβαίνει στα πολεμικά πλοία του Πολεμικού Ναυτικού, που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο σε ειδικές αποστολές και επιχειρήσεις, οι οποίες καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας καταβάλλεται η αποζημίωση της παρ. 3 στο διπλάσιο για τις ημέρες παραμονής τους εκτός των ελληνικών θαλασσών.

6. Τα παραπάνω ποσά μπορεί να αναπροσαρμόζονται με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών.

Άρθρο 19
Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού


1. Το ποσό των εξόδων διανυκτέρευσης που αναγνωρίζεται, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εντάσσεται ο μετακινούμενος βάσει του άρθρου 5, ορίζεται ως εξής:
α. Κατηγορία Ι, μέχρι διακόσια είκοσι (220) ευρώ ανά διανυκτέρευση.
β. Κατηγορία ΙΙ, μέχρι εκατόν εξήντα (160) ευρώ ανά διανυκτέρευση.
Σε περίπτωση διανυκτέρευσης στη Νέα Υόρκη τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά εκατό (100) ευρώ.
Σε περίπτωση διανυκτέρευσης σε κατάλυμα κόστους υψηλότερου του οριζομένου, ανά κατηγορία, στην παρούσα παράγραφο, η δαπάνη αναγνωρίζεται μέχρι του οριζομένου αυτού ποσού.

2. Οι συνοδοί ασφαλείας καθώς και οι συνοδοί των προσώπων της παρ.4 του άρθρου 5, διαμένουν στο ίδιο ξενοδοχείο με το πρόσωπο που συνοδεύουν.

Άρθρο 20
Έξοδα μετάθεσης-τοποθέτησης-απόσπασης στο εξωτερικό


1.Για τους μετακινούμενους πολιτικούς και στρατιωτικούς υπαλλήλους και λειτουργούς, λόγω μετάθεσης ή τοποθέτησης ή απόσπασης από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή από μια πόλη Χώρας του εξωτερικού σε άλλη πόλη της ίδιας ή άλλης Χώρας, καθώς και για όσους αποστέλλονται για υπηρεσία ή με ειδική αποστολή ή εκπαίδευση, αναγνωρίζονται, πέραν από τις δαπάνες μετακίνησης και το επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής του άρθρου 16.
α. Τα έξοδα κίνησης των μελών της οικογένειάς τους, εφόσον η παραμονή του μετακινουμένου στο εξωτερικό διαρκεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους.
β. Έξοδα μεταφοράς της οικοσκευής τους, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21, εφόσον η παραμονή του μετακινούμενου στο εξωτερικό διαρκεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους.
γ. Έξοδα εγκατάστασης τα οποία αντιστοιχούν σε ένα μηνιαίο επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής, εφόσον η παραμονή του μετακινουμένου στο εξωτερικό διαρκεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών. Για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών, που τοποθετούνται ή μετατίθενται στο εξωτερικό, καθώς και στους απευθείας διοριζόμενους πρέσβεις, τα εν λόγω έξοδα αντιστοιχούν σε ένα μηνιαίο επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής με πλήρεις τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις, καθώς και στο σύνολο των μηνιαίων αποδοχών εσωτερικού.

2. Οι προβλεπόμενες δαπάνες μετακίνησης και τα έξοδα μεταφοράς της οικοσκευής των περιπτώσεων α και β της παρ. 1 αναγνωρίζονται και στην περίπτωση επιστροφής από το εξωτερικό.

3. Για όσους αποστέλλονται στο εξωτερικό για υπηρεσία ή με ειδική αποστολή, σε περίπτωση ανάκλησής τους, κατόπιν αιτήσεως ή με υπαιτιότητά τους, προ της συμπληρώσεως τριμήνου, τα έξοδα κίνησης των μελών της οικογένειάς τους, καθώς και τα έξοδα μεταφοράς της οικοσκευής, βαρύνουν τους ίδιους.

4. Αν τα μέλη της οικογένειας του υπαλλήλου δεν συνταξιδέψουν με αυτόν, το αντίτιμο των εισιτηρίων τους βαρύνει τον οικείο φορέα, εφόσον αυτά μετακινούνται πριν την ημερομηνία μετακίνησης του υπαλλήλου ή πριν από τη συμπλήρωση εξαμήνου από την ημερομηνία που μετακινήθηκε ο υπάλληλος.

5. Έξοδα μεταφοράς οικοσκευής, καθώς και έξοδα κίνησης επιστροφής των μελών της οικογένειας υπαλλήλου ή λειτουργού που απεβίωσε στο εξωτερικό, αναγνωρίζονται σε βάρος του οικείου φορέα.

6. Στους μετακινουμένους με ιδιωτικής χρήσης μεταφορικό μέσο, καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής ή τμήμα αυτής, καταβάλλεται η αξία ενός αεροπορικού εισιτηρίου της αντίστοιχης διαδρομής της θέσης που δικαιούνται να ταξιδεύουν. Επιπλέον καταβάλλεται το μισό της αξίας του ανωτέρω εισιτηρίου όταν συνοδεύονται από ένα μέλος της οικογένειάς τους, ολόκληρη δε η αξία όταν συνοδεύονται από περισσότερα του ενός μέλη.

7. Προκειμένου περί συζύγων, που και οι δύο είναι υπάλληλοι και τοποθετούνται, μετατίθενται ή αποσπώνται στην ίδια πόλη, τα έξοδα εγκατάστασης καταβάλλονται σε εκείνον που έχει μεγαλύτερο ύψος αποδοχών.

Άρθρο 21
Έξοδα μεταφοράς οικοσκευής


1. Τα έξοδα μεταφοράς οικοσκευής, της παρ. 1β του άρθρου 20, υπολογίζονται επί των εξόδων εγκατάστασης του ίδιου άρθρου, ως εξής :
α. για άγαμους λειτουργούς ή υπαλλήλους σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%).
β. για έγγαμους σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%).
γ. για έγγαμους με τέκνα που συνοικούν με αυτόν σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).

2. α. Για μεταθέσεις από και προς την Κεντρική Υπηρεσία σε κράτη της Ευρώπης, Βόρειας Αφρικής (Αίγυπτος, Λιβύη, Τυνησία, Αλγερία, Μαρόκο), Μέσης Ανατολής και Αραβικής Χερσονήσου (Τουρκία, Ιορδανία, Συρία, Λίβανος, Ισραήλ. Η.Α.Ε., Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ, Υεμένη) τα έξοδα μεταφοράς οικοσκευής είναι αυτά της παρ. 1.
β. για μεταθέσεις από και προς την Κεντρική Υπηρεσία στην Αμερικανική ήπειρο (Η.Π.Α., Καναδάς, χώρες κεντρικής και νότιας Αμερικής) και λοιπή Ασία, τα έξοδα μεταφοράς οικοσκευής είναι αυτά της παρ. 1. προσαυξημένα κατά είκοσι τοις εκατό (20%).
γ. για μεταθέσεις από και προς την Κεντρική Υπηρεσία προς Ωκεανία και υπόλοιπο Αφρικής, καθώς και για μεταθέσεις μεταξύ ηπείρων, πλην Ευρώπης, τα έξοδα μεταφοράς οικοσκευής είναι αυτά της παρ. 1. προσαυξημένα κατά τριάντα τοις εκατό (30%).
δ. τα ανωτέρω κατ’ αποκοπή χρηματικά ποσά, καλύπτουν τη δαπάνη μεταφοράς οικοσκευής των υπαλλήλων στην περίπτωση που τους παρέχεται ή ενοικιάζουν μη επιπλωμένη κατοικία. Εάν παρέχεται ή ενοικιάζεται μερικώς επιπλωμένη κατοικία, τα ανωτέρω ποσά μειώνονται κατά σαράντα τοις εκατό (40%), ενώ εάν παρέχεται ή ενοικιάζεται πλήρως επιπλωμένη κατοικία τα ανωτέρω ποσά μειώνονται κατά εξήντα τοις εκατό (60%).

3. Τα έξοδα μεταφοράς της οικοσκευής αναγνωρίζονται, εάν η μεταφορά πραγματοποιηθεί, το αργότερο μέσα σε έξι (6) μήνες, από την ανάληψη υπηρεσίας στη νέα θέση του μετακινουμένου και προκειμένου περί απολυομένων ή παραιτουμένων, από την παράδοση υπηρεσίας. Τα εν λόγω έξοδα αναγνωρίζονται και στην ανάγκη επιστροφής στην Ελλάδα της οικοσκευής υπαλλήλων λόγω απρόβλεπτων πολιτικών ή πολεμικών εξελίξεων ή θεομηνιών.

4. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για τα έξοδα μεταφοράς οικοσκευής του υπαλλήλου που απεβίωσε στο εξωτερικό.

5. Σε περίπτωση μετακίνησης συζύγων υπαλλήλων ή λειτουργών στην ίδια πόλη, τα έξοδα μεταφοράς οικοσκευής αναγνωρίζονται μόνο στον ένα σύζυγο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 22
Μετακίνηση Προέδρου της Δημοκρατίας, μελών της Κυβέρνησης, Υφυπουργών και βουλευτών


1. Τα έξοδα κίνησης και διαμονής που προκαλούνται λόγω των μετακινήσεων του Προέδρου της Δημοκρατίας, των μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών για υπηρεσιακούς λόγους, αναγνωρίζονται απολογιστικά, σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα παραστατικά. Η ημερήσια αποζημίωση για μετακινήσεις στο εσωτερικό καθορίζεται για όλους τους ανωτέρω στο ποσό των σαράντα (40) ευρώ, ενώ για μετακινήσεις στο εξωτερικό καθορίζεται στο ποσό των εκατό (100) ευρώ.

2.Τα θέματα μετακινήσεων του Προέδρου και Αντιπροέδρων της Βουλής καθώς και των βουλευτών ρυθμίζονται από τον Κανονισμό της Βουλής.

Άρθρο 23
Ειδικές ρυθμίσεις- Λογιστικές διατάξεις-Δικαιολογητικά


1. Για τους ιδιώτες, που, κατ’ εφαρμογή ειδικών διατάξεων, καλούνται από το εξωτερικό προκειμένου να παράσχουν υπηρεσίες σε φορέα της παρ. 1 του άρθρου 2, αναγνωρίζονται έξοδα κίνησης, ημερήσια αποζημίωση εξωτερικού και έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και ειδικότερα της κατηγορίας Ι της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 5, εφόσον δεν έχει καθορισθεί άλλου είδους αποζημίωση.

2. Οι αναγνωριζόμενες με τον παρόντα νόμο δαπάνες μετακίνησης βαρύνουν τον προϋπολογισμό του φορέα που εντέλλεται τη μετακίνηση. Ειδικότερα, βαρύνουν το προϋπολογισμό του οικονομικού έτους κατά τη διάρκεια του οποίου εκδίδονται τα οικεία χρηματικά εντάλματα, ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν οι μετακινήσεις. Δαπάνες μετακίνησης, των οποίων δεν κατέστη δυνατή η πληρωμή τους, δύναται να επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του επόμενου οικονομικού έτους, με την προϋπόθεση ότι είχαν προβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό του έτους, κατά το οποίο πραγματοποιήθηκαν.

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, καθορίζονται τα δικαιολογητικά, βάσει των οποίων αποδεικνύεται η πραγματοποίηση των προβλεπόμενων από τον παρόντα νόμο δαπανών και διενεργείται ο σχετικός έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

4. Τα χρηματικά εντάλματα, που εκδίδονται για την πληρωμή των δαπανών μετακινούμενων στο εξωτερικό του παρόντος, εξοφλούνται ατελώς και απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου, ασφαλιστικών ταμείων ή τρίτων με την επιφύλαξη της περ. α του άρθρου 26 του παρόντος και του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 32 του ν. 2685/1999.

5. Μέχρι την έκδοση των υπουργικών ή κοινών υπουργικών αποφάσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος, τα σχετικά θέματα εξακολουθούν να ρυθμίζονται από τις ισχύουσες αποφάσεις, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του.

Άρθρο 24
Μη μισθολογικές παροχές

1. Η δαπάνη των μη μισθολογικών παροχών των υπαλλήλων των φορέων, που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου, αποτυπώνεται εφεξής αναλυτικά στους συντασσόμενους προϋπολογισμούς των φορέων ανά είδος παροχής.

2. Σε κάθε συλλογική σύμβαση, που αφορά στη χορήγηση μη μισθολογικών παροχών, επισυνάπτεται, ως παράρτημα και αναπόσπαστο μέρος αυτής, μελέτη με τον αριθμό των εργαζομένων που αφορά η παροχή, την προκαλούμενη δαπάνη, καθώς και τον τρόπο κάλυψής , η οποία εγκρίνεται από τον Γενικό Δ/ντή Οικονομικών Υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου λαμβάνοντας υπόψη το εγκεκριμένο κάθε φορά Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

3. Για τις παροχές κινητής τηλεφωνίας προβλέπεται η καθιέρωση ανώτατου ύψους ποσού που διαφοροποιείται ανάλογα με τη θέση ευθύνης και τα καθήκοντα του υπαλλήλου ή λειτουργού, προκειμένου να καλυφθεί η υπηρεσιακή ανάγκη για απρόσκοπτη λειτουργία του φορέα ή της υπηρεσίας με επιβάρυνση του υπαλλήλου ή λειτουργού για χρήση καθ’ υπέρβαση του εν λόγω ποσού. Το ύψος του ποσού του προηγουμένου εδαφίου καθορίζεται με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου.

4. Για τις παροχές που έχουν στόχο τη διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας των συνθηκών εργασίας, προβλέπεται η χορήγησή τους αποκλειστικά και μόνο σε είδος.

5. Παροχές που αφορούν σε Ασφαλιστήρια Συμβόλαια ή Προγράμματα Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης των εργαζομένων, καθώς και σε μειωμένα εισιτήρια, δωρεάν Κάρτες Διαδρομών καταργούνται.

Άρθρο 25
Χορήγηση δαπανών διαμονής


Η καταβολή που προβλέπεται στην 6701/27.12.1994 Α΄ 234) απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής, όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει, εφαρμόζεται και για τα μέλη της Κυβέρνησης και τους Υφυπουργούς που δεν έχουν τη βουλευτική ιδιότητα. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του οικείου Υπουργείου. Η ως άνω διάταξη ισχύει από 1.2.2015.

Άρθρο 26
Διατηρούμενες διατάξεις

Διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις:
α. της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3103/2003 (Α΄ 23) .
β. του άρθρου 155 του ν. 3566/2007 (Α΄ 117)
γ. του άρθρου 184 του ν.3852/2010 (Α΄ 87)
δ. του άρθρου 23 του ν. 4027/2011(Α΄ 233) και οι υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατόπιν εξουσιοδότησης.

Άρθρο 27
Κατάργηση διατάξεων


Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται τα άρθρα 1 έως 24 και 32 του ν.2685/1999 (Α΄ 35) με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 23 του παρόντος, καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του νόμου αυτού ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που διέπονται από αυτόν, καθώς και οι κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις.

Άρθρο 28
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της παρούσας υποπαραγράφου αρχίζει από 1-01-2016, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΩΝ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α

ΑΥΣΤΡΙΑ

ΒΕΛΓΙΟ

ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ

ΓΑΛΛΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΔΑΝΙΑ

ΕΛΒΕΤΙΑ

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

ΙΑΠΩΝΙΑ

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

ΙΣΛΑΝΔΙΑ

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΙΣΡΑΗΛ

ΙΤΑΛΙΑ

ΚΑΝΑΔΑΣ

ΚΑΤΑΡ

ΚΟΥΒΕΙΤ

ΚΡΟΑΤΙΑ

ΚΥΠΡΟΣ

ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

ΜΑΛΤΑ

ΜΟΝΑΚΟ

ΜΠΑΧΡΕΙΝ

ΝΟΡΒΗΓΙΑ

ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

ΠΟΛΩΝΙΑ

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

ΡΩΣΙΑ

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

ΣΟΥΗΔΙΑ

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β'

ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ

ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

ΑΪΤΗ

ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΑΜΟΑ

ΑΝΓΚΟΥΙΛΑ

ΑΝΔΟΡΑ

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

ΑΡΜΕΝΙΑ

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

ΒΑΝΟΥΑΤΟΥ

ΒΑΤΙΚΑΝΟ

ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ

ΒΟΡΕΙΕΣ ΜΑΡΙΑΝΕΣ ΝΗΣΟΙ

ΒΟΣΝΙΑ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ

ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ

ΓΚΑΜΠΟΝ

ΓΚΑΝΑ

ΓΚΟΥΑΜ

ΓΟΥΑΔΕΛΟΥΠΗ

ΓΡΕΝΑΔΑ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΟΝΓΚΟ

ΔΟΜΙΝΙΚΑ

ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ ΚΑΙ ΛΩΡΙΔΑ ΤΗΣ ΓΑΖΑΣ

ΕΣΘΟΝΙΑ

ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ

ΙΟΡΔΑΝΙΑ

ΙΡΑΚ

ΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΓΟΥΙΝΕΑ

ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ

ΚΕΝΤΡΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΚΕΝΥΑ

ΚΙΝΑ

ΚΙΡΓΙΖΙΑ

ΚΙΡΙΜΠΑΤΙ

ΚΟΥΒΑ

ΛΕΤΟΝΙΑ

ΛΙΒΑΝΟΣ

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

ΜΑΛΙ

ΜΑΡΟΚΟ

ΜΑΡΤΙΝΙΚΑ

ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

ΜΕΞΙΚΟ

ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ

ΜΟΓΓΟΛΙΑ

ΜΠΑΡΜΠΑΝΤΟΣ

ΜΠΑΧΑΜΕΣ

ΜΠΡΟΥΝΕΪ

ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ

ΝΗΣΟΙ ΚΕΪΜΑΝ

ΟΛΛΑΝΔΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΛΕΣ

ΟΜΑΝ

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ

ΠΕΡΟΥ

ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ

ΡΕΫΝΙΟΝ

ΡΟΥΑΝΤΑ

ΣΑΟ ΤΟΜΕ ΚΑΙ ΠΡΙΝΣΙΠΕ

ΣΕΝΕΓΑΛΗ

ΣΕΥΧΕΛΛΕΣ

ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ

ΤΑΥΛΑΝΔΗ

ΤΖΑΜΑΪΚΑ

ΤΖΙΜΠΟΥΤΙ

ΤΟΓΚΟ

ΤΟΥΡΚΙΑ

 ΤΡΙΝΙΝΤΑΝΤ ΚΑΙ ΤΟΜΠΑΓΚΟ

ΤΣΑΝΤ

ΤΣΕΧΙΑ

ΤΥΝΗΣΙΑ

ΥΕΜΕΝΗ

ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ

ΧΙΛΗ

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ'

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΝΕΒΙΣ

ΑΙΘΙΟΠΙΑ

ΑΛΒΑΝΙΑ

ΑΛΓΕΡΙΑ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΙΜΟΡ

ΑΝΓΚΟΛΑ

ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ ΚΑΙ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΤΑ

ΑΡΟΥΜΠΑ

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ

ΒΙΕΤΝΑΜ

ΒΟΛΙΒΙΑ

ΒΟΡΕΙΑ ΚΟΡΕΑ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΟΥΙΑΝΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ

ΓΚΑΜΠΙΑ

ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ

ΓΟΥΙΑΝΑ

ΓΟΥΙΝΕΑ

ΓΟΥΙΝΕΑ-ΜΠΙΣΣΑΟΥ

ΕΚΟΥΑΔΟΡ

ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ

ΕΡΥΘΡΑΙΑ

ΖΑΜΠΙΑ

ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ

ΙΝΔΙΑ

ΙΡΑΝ

ΚΑΜΕΡΟΥΝ

ΚΑΜΠΟΤΖΗ

ΚΟΛΟΜΒΙΑ

ΚΟΜΟΡΕΣ

ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ

ΛΑΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΟΝΓΚΟ

ΛΑΟΣ

ΛΕΣΟΤΟ

ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ

ΛΙΒΕΡΙΑ

ΛΙΒΥΗ

ΜΑΓΙΟΤ

ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ

ΜΑΚΑΟΥ

ΜΑΛΑΙΣΙΑ

ΜΑΛΑΟΥΙ

ΜΑΛΒΙΔΕΣ

ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ

ΜΙΑΝΜΑΡ

ΜΙΚΡΟΝΗΣΙΑ

ΜΟΛΔΑΒΙΑ

ΜΟΝΤΣΕΡΑΤ

ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ

ΜΠΕΛΙΖ

ΜΠΕΝΙΝ

ΜΠΟΝΑΙΡ

ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ

ΜΠΟΥΡΓΚΙΝΑ ΦΑΣΟ

ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ

ΜΠΟΥΤΑΝ

ΝΑΜΙΜΠΙΑ

ΝΑΟΥΡΟΥ

ΝΕΑ ΚΑΛΗΔΟΝΙΑ

ΝΕΠΑΛ

ΝΗΣΙΑ ΜΑΡΣΑΛ

ΝΗΣΟΙ ΚΟΥΚ

ΝΗΣΟΙ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ

ΝΙΓΗΡΑΣ

ΝΙΓΗΡΙΑ

ΝΙΚΑΡΑΓΟΥΑ

ΝΙΟΥΕ

ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ

ΟΥΑΛΙΣ ΚΑΙ ΦΟΥΤΟΥΝΑ

ΟΥΓΚΑΝΤΑ

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

ΟΝΔΟΥΡΑ

ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ

Π.Γ.Δ.Μ.

ΠΑΚΙΣΤΑΝ

ΠΑΛΑΟΥ

ΠΑΝΑΜΑΣ

ΠΑΠΟΥΑ ΝΕΑ ΓΟΥΙΝΕΑ

ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ

ΠΑΡΘΕΝΕΣ ΝΗΣΟΙ

ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΣΑΜΟΑ

ΣΕΡΒΙΑ

ΣΙΕΡΑ ΛΕΟΝΕ

ΣΟΜΑΛΙΑ

ΣΟΥΑΖΙΛΑΝΔΗ

ΣΟΥΔΑΝ

ΣΟΥΡΙΝΑΜ

ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ

ΣΥΡΙΑ

ΤΑΙΒΑΝ

ΤΑΝΖΑΝΙΑ

ΤΕΡΚΣ ΚΑΙ ΚΕΙΚΟΣ

ΤΟΚΕΛΑΟΥ

ΤΟΝΓΚΑ

ΤΟΥΒΑΛΟΥ

ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ

ΦΙΤΖΙ

ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ”
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.11: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.4270/2014 (Α΄143)

1. Η παράγραφος 25 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015 (Α’ ) καταργείται.

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 38 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) αντικαθίστανται ως εξής:
« 3. Ο Υπουργός Οικονομικών ενεργοποιεί το διορθωτικό μηχανισμό, με βάση τα κριτήρια για σημαντικές αποκλίσεις από το δημοσιονομικό στόχο ή από την πορεία προσαρμογής προς αυτόν, που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΚ) 1466/1997, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική γνώμη του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Ο διορθωτικός μηχανισμός δύναται να μην ενεργοποιηθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2. Σε περίπτωση που ο Υπουργός Οικονομικών δεν ακολουθήσει τη γνώμη του Δημοσιονομικού Συμβουλίου για ενεργοποίηση του διορθωτικού μηχανισμού, ο Υπουργός γνωστοποιεί τους λόγους σε μια σχετική ανοιχτή επιστολή προς τη Βουλή.»

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 39 του ν.4270/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Αν ενεργοποιηθεί ο διορθωτικός μηχανισμός του άρθρου 38, ο Υπουργός Οικονομικών, εντός δύο (2) μηνών από την ενεργοποίηση αυτού, καταρτίζει σχέδιο διορθωτικών ενεργειών, το οποίο υποβάλλει στη Βουλή προς ψήφιση, μετά από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου. Μια εβδομάδα πριν την υποβολή στη Βουλή, το σχέδιο διορθωτικών ενεργειών υποβάλλεται στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο και η γνώμη του επ' αυτού συνοδεύει το σχέδιο που υποβάλλεται στη Βουλή. Το σχέδιο αυτό:
α. Καθορίζει τη διορθωτική περίοδο εντός της οποίας πρέπει να διορθωθούν οι αποκλίσεις.
β. Καθορίζει ετήσιους στόχους δημοσιονομικών δεικτών που πρέπει να επιτευχθούν προκειμένου να διορθωθούν οι αποκλίσεις, αφού ληφθεί υπόψη ότι μεγαλύτερες αποκλίσεις από το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο ή από την πορεία προσαρμογής προς αυτόν, οδηγούν σε μεγαλύτερες διορθώσεις.
γ. Καθορίζει την έκταση και το περιεχόμενο των παρεμβάσεων για τα έσοδα και τις δαπάνες που πρέπει να ληφθούν ώστε να διορθωθούν οι αποκλίσεις, καθώς και τους υποτομείς της Γενικής Κυβέρνησης που αυτές αφορούν. Η ανάλυση των παρεμβάσεων γίνεται μετά από γνωμοδότηση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου και κάθε παρέμβαση πρέπει να κοστολογείται. Στις παρεμβάσεις δίνεται προτεραιότητα στις περικοπές δαπανών (με εξαίρεση τις δαπάνες εξυπηρέτησης του χρέους). Στη γνώμη του, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1, το Δημοσιονομικό Συμβούλιο αξιολογεί κατά πόσο η αναλογία των περικοπών των δαπανών είναι η ενδεδειγμένη και κατά πόσο αυτές είναι ρεαλιστικές και επαρκείς. Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο δύναται να προτείνει διαφορετικές παρεμβάσεις και στην περίπτωση αυτή το Συμβούλιο έχει την επιλογή να παρουσιάσει τις απόψεις του στη Βουλή.»

4. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 41 του ν.4270/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
« Όταν στη χώρα εκτελείται πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 472/2013, η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου γίνεται βάσει όσων ορίζει το ως άνω άρθρο 7 και με το ρυθμιστικό πλαίσιο που καθορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συμφωνία με τους θεσμούς που εμπλέκονται στην παρακολούθηση του προγράμματος.»

5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 59 του ν.4270/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Το αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την κάλυψη σημαντικών, άμεσων, αναπόφευκτων και επειγουσών δαπανών, η πρόβλεψη των οποίων δεν ήταν εφικτή κατά το χρόνο ψήφισης του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού ή των συμπληρωματικών προϋπολογισμών. Το αποθεματικό πρέπει να χρησιμοποιείται κατά προτεραιότητα στην περίπτωση που προτείνονται παρεμβάσεις όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 39.»

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.12: ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΝΟ

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:

1. Η υπ. αριθ. 1849/31.1.1961 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Βιομηχανίας, Εμπορίου, Οικονομικών, Κοινωνικής Πρόνοιας «Περί των όρων ούς δέον να πληρώσιν οι εμφιαλωμένοι οίνοι και περί των όρων εμφιαλώσεως αυτών» (ΦΕΚ Β΄ 58).

2. Η υπ. αριθ. 1554/18.9.1966 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Υγιεινής και Εμπορίου «Περί των όρων ούς δέον να πληρώσιν οι εμφιαλωμένοι οίνοι και περί των όρων εμφιαλώσεως αυτών» (ΦΕΚ Β΄ 645).

3. Η υπ. αριθ. 9872/1242/17.3.1966 απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών «Περί των όρων διατυπώσεων και περιορισμών καθ’ ους επιτρέπεται η παραγωγή και διάθεσις του συμπεπυκνωμένου γλεύκους χλωράς σταφίδος ελευθέρου εμπορίου ή χλωρών σταφυλών» (ΦΕΚ Β΄219).

4. Η υπ. αριθ. 11787/10.6.2011 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Διεκπεραίωση μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης της έκδοσης άδειας λειτουργίας εργοστασίου ή οινοποιείου για την παρασκευή συμπυκνωμένου γλεύκους» (ΦΕΚ Β΄1484).

5. Η υπ. αριθ. 11788/10.6.2011 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Διεκπεραίωση μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης της έκδοσης άδειας λειτουργίας εργαστηρίου εμφιάλωσης οίνων και αρωματισμένων οίνων» (ΦΕΚ Β΄1484).

6. Η υπ. αριθ. 54/2012/20.4.2012 Απόφαση του Αν. Υπουργού Οικονομικών «Ειδικοί όροι λειτουργίας εμφιαλωτηρίων οίνων και αρωματισμένων οίνων» (ΦΕΚ Β΄ 1339).

7. Η υπ. αριθ. 26650/13.5.1957 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορίου «Περί των όρων και υποχρεώσεων υφ΄ους επιτρέπεται η παρασκευή και διάθεσις φυσικού και τεχνητού (αεριούχου) αφρώδους οίνου» (ΦΕΚ Β΄159).

8. Η υπ. αριθ. 27030/4292/16.6.1971 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορίου «Περί συμπληρώσεως της υπ. αριθμ. 26650/13.5.1957 αποφάσεως «περί των όρων και υποχρεώσεων υφ΄ους επιτρέπεται η παρασκευή και διάθεσις φυσικού και τεχνητού (αεριούχου) αφρώδους οίνου» (ΦΕΚ Β΄528).

9. Η υπ. αριθ. 16526/3951/23.8.1975 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορίου ««Περί συμπληρώσεως της υπ. αριθμ. 26650/13.5.1957 αποφάσεως «περί των όρων και υποχρεώσεων υφ΄ους επιτρέπεται η παρασκευή και η διάθεσις φυσικού και τεχνητού (αεριούχου) αφρώδους οίνου» (ΦΕΚ Β΄1074).

10. Η υπ. αριθ. 11789/10.6.2011 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Διεκπεραίωση μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης της έκδοσης ειδικής άδειας λειτουργίας για την παρασκευή φυσικού ή τεχνητού (αεριούχου) αφρώδους οίνου» (ΦΕΚ Β΄1484).

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.13: ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Η παράγραφος 8 του άρθρου 26, το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 67 και το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 68 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), όπως προστέθηκαν με τις παραγράφους 2, 4 και 5 του άρθρου 2 του ν.4328/2015 (Α΄ 51) καταργούνται για τα εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2015 και μετά.

2. Η παράγραφος 34 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 2 του ν.4328/2015 καταργείται για εισοδήματα που αποκτήθηκαν στο φορολογικό έτος 2014.

3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται το άρθρο 18 του ν. 4321/2015 (32Α΄) και

α) τροποποιείται η παρ. 4α του άρ. 49 του ν. 2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ) ως εξής:
«4α. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του ν. 2523/1997, καθώς και των διατάξεων του ν. 2648/1998 περί διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών και κάθε άλλης ισχύουσας νομοθετικής ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών:

α) σε περίπτωση διοικητικού ή δικαστικού συμβιβασμού που αφορά πράξεις του παρόντος άρθρου δεν μειώνεται ο προβλεπόμενος πρόσθετος φόρος,

β) οι οφειλές που βεβαιώνονται με τις πράξεις του παρόντος άρθρου δεν υπάγονται σε οποιαδήποτε διευκόλυνση ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Τα ανωτέρω ισχύουν ανεξάρτητα εάν ο φορολογικός έλεγχος έχει πραγματοποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 48 ή του άρθρου 48 Α.»

β) τροποποιείται η παρ. 6 του άρ. 50 του ν. 2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ) ως εξής: ««6. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του ν. 2523/1997, καθώς και των διατάξεων του ν. 2648/1998 περί διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών και κάθε άλλης ισχύουσας νομοθετικής ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών:

α) σε περίπτωση διοικητικού ή δικαστικού συμβιβασμού που αφορά πράξεις του παρόντος άρθρου δεν μειώνεται ο προβλεπόμενος πρόσθετος φόρος,

β) οι οφειλές που βεβαιώνονται με τις πράξεις του παρόντος άρθρου δεν υπάγονται σε οποιαδήποτε διευκόλυνση ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών.»

4. Καταργούνται οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του αρ. 30, του ν. 4507/1966.

5. Καταργείται η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν.Δ. 4359/64 όπως αντικαταστάθηκε με τη διάταξη του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1085/1971 και τη διάταξη του άρθρου 1, του ν. 79/1974.

6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 46 του ν.682/1977 (Α΄244) τροποποιείται ως εξής: “1. Για την ίδρυση, λειτουργία και μεταφορά Ιδιωτικών Σχολείων και Οικοτροφείων, για την υποβολή ενστάσεων κατά των πρωτοβαθμίως επιβαλλομένων κυρώσεων, για την εγγραφή στην επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών, καθώς και για τις εξετάσεις των μαθητών στα Ιδιωτικά Σχολεία και τους εκδιδομένους τίτλους σπουδών από αυτά, καταβάλλονται παράβολα, εξέταστρα και εκπαιδευτικά Τέλη, τα οποία καθορίζονται κάθε φορά με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών”.

7. Καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν.δ. 645/1970 και του άρθρου 11 του ν. 2042/1992 (Α’ 75).

8. Καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 60 του ν. 1731/1987, 38 του ν. 3220/2004 και 5 του ν. 3905/2010.

9. Καταργείται η διάταξη του άρθ. 60 του ν. 2214/1994 (Α’ 75).

10. Καταργείται η διάταξη της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 1108/21-12-1948 (ΦΕΚ Α΄ 322), η οποία κυρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του ν. 1620/1951 (Α’ 2), καθώς επίσης και η διάταξη του εδαφίου (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν.δ. 572/1970 (Α’ 125).

11. Καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν. δ. 671/1948.

12. Καταργείται η περίπτωση ζ της παρ. 1 του αρθ. 10, του ν. 2932/01.

13. Καταργείται η διάταξη του άρθρου 14 του β. δ. 24.9/20.10.1958 (Α’ 171), καθώς επίσης και η διάταξη του άρθρου 12 του ν. 1080/1980 (Α’ 246).

14. Ο επιβαλλόμενος δυνάμει της διάταξης του άρθρου 39 του ΒΔ 24/9/1958 φόρος 3% υπέρ Δήμων και κοινοτήτων επί της αξίας του πωλουμένου στο εσωτερικό ζύθου, ο οποίος καταβάλλεται από τις επιχειρήσεις παραγωγής ζύθου, θα καταβάλλεται εφεξής υπέρ του Δημοσίου.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος.

15. Οι πόροι της ειδικής εισφοράς, η οποία θεσπίσθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 16 του ν.1571/1985 και 19 του ν.3054/2002, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν υπέρ του καταργηθέντος με τη διάταξη του άρθρου 2 του ν.3637/2008 ειδικού λογαριασμού με την επωνυμία “Λογαριασμό Χρηματοδότησης Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών για Μεταφορές Καυσίμων στις προβληματικές περιοχές της χώρας” διατίθενται για την κάλυψη δαπανών του ελληνικού δημοσίου.

16. Εφεξής μέσω του λογαριασμού του ν.128/1975 και με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών θα επιδοτούνται αποκλειστικά οι πληγέντες από φυσικές καταστροφές και από τρομοκρατικές πράξεις, όπως αυτοί ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις. Δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος τα δάνεια που χορηγήθηκαν σε εφαρμογή των ήδη εκδοθεισών υπουργικών αποφάσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.1: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν.4152/2013 (Α'107), N.4305/2014 (A΄237) ΚΑΙ 4321/2015 (Α'32)


1.α. Στην υποπαράγραφο ΙΑ.1, παρ.ΙΑ, του άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013, όπως ισχύει, η παράγραφος 7 αναριθμείται σε 9 και προστίθενται παράγραφοι 7 και 8 ως ακολούθως:
«7. Η εφαρμογή των εδαφίων ββ) και γγ) της περ. 2. όπως ισχύει, ως προς τις προϋποθέσεις βεβαίωσης από ανεξάρτητο τρίτο φορέα, παροχής εγγύησης ή διασφάλισης ή εμπράγματης ασφάλειας, καθώς και της βιωσιμότητας του διακανονισμού αναστέλλεται για χρονικό διάστημα δύο ετών από τη δημοσίευση του παρόντος. Η αναστολή καταλαμβάνει και τις ήδη χορηγηθείσες ρυθμίσεις. Εγγυήσεις, διασφαλίσεις ή εμπράγματες ασφάλειες που τυχόν έχουν παρασχεθεί κατ΄ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων εξακολουθούν να ισχύουν.
8. Το ποσόν της κύριας οφειλής που υπάγεται στην παρούσα ρύθμιση επιβαρύνεται από το μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση με επιτόκιο ίσο με το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, προσαυξημένο πλέον πέντε (5) εκατοστιαίων μονάδων, ετησίως υπολογισμένο. Για τις οφειλές που έχουν ήδη υπαχθεί στην παρούσα ρύθμιση το επιτόκιο επαναπροσδιορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο για τον υπολειπόμενο αριθμό των ανεξόφλητων δόσεων.»
β. Η περίπτωση γ’ της παραγράφου 6 της υποπαράγραφου ΙΑ.1, παρ.ΙΑ, του άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013, καταργείται.

2. Τα χρηματικά όρια που καθορίζονται κάθε φορά για την αναγκαστική είσπραξη των απαιτήσεων του Δημοσίου κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ ισχύουν και για την αναγκαστική είσπραξη των καθυστερούμενων ασφαλιστικών οφειλών, από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και το ΚΕΑΟ.

3. Στο άρθρο 54 του ν.4305/2014, όπως ισχύει, προστίθενται νέοι παράγραφοι 20, 21 ως ακολούθως:
«20. Το ύψος της κύριας οφειλής που υπάγεται στην παρούσα ρύθμιση, μετά την παρέλευση διμήνου από την δημοσίευση του παρόντος, προσαυξάνεται με επιτόκιο που υπολογίζεται με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, πλέον πέντε (5) εκατοστιαίων μονάδων, ετησίως υπολογισμένο. Η παράγραφος αυτή εφαρμόζεται στις οφειλές που έχουν ήδη υπαχθεί στην παρούσα ρύθμιση και αφορά τις ανεξόφλητες δόσεις ρύθμισης.
21. Παρέχεται η δυνατότητα στα αρμόδια όργανα οποτεδήποτε καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας ρύθμισης, και μετά την συμμόρφωση του οφειλέτη, να προβαίνουν σε μείωση της διάρκειας της χορηγηθείσας ρύθμισης, εάν διαπιστωθεί ότι ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα σύμφωνα με τα οικονομικά του δεδομένα να αποπληρώσει την οφειλή του σε λιγότερες δόσεις από τις αρχικά χορηγηθείσες. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία εκδίδεται εντός δύο μηνών από την δημοσίευση του παρόντος καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας.»

4. Στο άρθρο 28 του ν.4321/2015, όπως ισχύει, η παράγραφος 17 αναριθμείται σε 19 και προστίθενται νέοι παράγραφοι 17, 18 ως ακολούθως:
«17. Το ύψος της κύριας οφειλής που υπάγεται στην παρούσα ρύθμιση, μετά την παρέλευση διμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος, προσαυξάνεται με επιτόκιο που υπολογίζεται με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, πλέον πέντε (5) εκατοστιαίων μονάδων, ετησίως υπολογισμένο. Για ύψος κύριας οφειλής έως 5.000 ευρώ η οφειλή απαλλάσσεται από την προσαύξηση του επιτοκίου εφόσον ο οφειλέτης προσκομίσει εντός διμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος στοιχεία, με τα οποία τεκμηριώνεται σωρευτικά ότι:
α) είναι φυσικό πρόσωπο
β) η υπαγόμενη στη ρύθμιση κύρια οφειλή υπερβαίνει το 50% του δηλωθέντος ετήσιου εισοδήματος του οφειλέτη και
γ) η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη όπως προκύπτει από τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) είναι αντικειμενικής αξίας μέχρι 150.000€.
Η παράγραφος αυτή εφαρμόζεται στις οφειλές που έχουν ήδη υπαχθεί στην παρούσα ρύθμιση και αφορά τις ανεξόφλητες δόσεις ρύθμισης.
18. Παρέχεται η δυνατότητα στα αρμόδια όργανα οποτεδήποτε καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας ρύθμισης, και μετά την συμμόρφωση του οφειλέτη, να προβαίνουν σε μείωση της διάρκειας της χορηγηθείσας ρύθμισης, εάν διαπιστωθεί ότι ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα σύμφωνα με τα οικονομικά του δεδομένα να αποπληρώσει την οφειλή του σε λιγότερες δόσεις από τις αρχικά χορηγηθείσες. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία εκδίδεται εντός δύο μηνών από την δημοσίευση του παρόντος καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας”.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.2: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν.4334/2015 (Α΄80)

1. Η παράγραφος 27 του άρθ. 1 ν.4334/15 (Α΄80) αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:
27. α «Για όσους η συνταξιοδότηση λόγω γήρατος από τους Οργανισμούς Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, αρχίζει από την 01.07.2015 και εφεξής, λαμβάνουν μόνον το ποσό της σύνταξης που προκύπτει βάσει των οικείων καταστατικών και γενικών διατάξεων (οργανικό ποσό). Εάν το ποσό που προκύπτει είναι κατώτερο του εκάστοτε προβλεπόμενου κατωτάτου ορίου χορηγείται το (οργανικό) ποσό αυτό. Μετά από τη συμπλήρωση του 67ου έτους, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 11 του ν.3863/10, καταβάλλεται το εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο όριο. Σε περίπτωση που το προκύπτον (οργανικό) ποσό είναι μεγαλύτερο του κατώτατου ορίου καταβάλλεται το (οργανικό) ποσό αυτό.»
β. Η πρώτη περίοδος της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.3863/2010 (Α’ 115) τροποποιείται ως ακολούθως:
«1. Όσοι έχουν υπαχθεί για πρώτη φορά στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο έως και 31.12.2010 και η συνταξιοδότησή τους λόγω γήρατος ή αναπηρίας αρχίζει από 1.1.2015 δικαιούνται:»

2. Οι παράγραφοι 28, 29 και 32 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015 (A΄80) αντικαθίστανται, από τότε που ίσχυσαν, ως εξής:
Από 01.09.2015 εντάσσονται υποχρεωτικά στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) και διέπονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας του και τη γενικότερη νομοθεσία, ως ισχύουν: α) οι Τομείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., β) o Kλάδος Επικουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών του Ο.Α.Ε.Ε., γ) ο Τoμέας Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών (Τ.Ε.Α.Α.) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών του Ο.Α.Ε.Ε., δ) ο Τoμέας Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων (Τ.Ε.Α.Π.Υ.Κ.) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών του Ο.Α.Ε.Ε., ε) ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α., στ) ο Τομέας Ασφάλισης Συμβολαιογράφων (Τ.Α.Σ.) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α., ζ) ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (Τ.Ε.Α.Δ.) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α., η) ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε., θ) ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών & Θεσσαλονίκης του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε., ι) ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών (Κ.Ε.Α.Ν.) του Ν.Α.Τ., ια) το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυτικού (Τ.Ε.Α.Π.Ι.Ε.Ν.).
Η ένταξη στο ΕΤΕΑ πραγματοποιείται με τους όρους και τις προϋποθέσεις των διατάξεων των άρθρων 35 έως και 48 του ν.4052/2012 (Α΄41), ως ισχύουν, εξαιρουμένων των διατάξεων του άρθρου 36 του νόμου αυτού. Το ΕΤΕΑ εξακολουθεί να λειτουργεί με ενιαία διοικητική και οικονομική οργάνωση.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.
Ειδικά για το προσωπικό του Τομέα Προστασίας του Πολίτη, του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που υπηρετεί σε υπηρεσίες του ΤΕΑΠΑΣΑ που εξυπηρετούν τον κλάδο επικουρικής Ασφάλισης, διατίθενται με κοινή απόφαση των αρμόδιων Υπουργών στο ΕΤΕΑ.
Κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.

3. Η παράγραφος 30 του άρθρου 1 του ν.4334/2015 (Α΄ 80) αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:
«Μέχρι την 31.12.2021 τα κατώτατα όρια σύνταξης λόγω γήρατος , αναπηρίας και θανάτου των οργανισμών κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως αυτά προβλέπονται από τις οικείες καταστατικές και γενικές διατάξεις, διατηρούνται στο ύψος που ισχύει την 31.07.2015.».

4. Το άρθρο 72 του ν.4331/2015 (Α΄69) καταργείται.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.3: ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΟΡΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

1. α) Από 01.01.2022 τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος για κάθε κατηγορία ασφαλισμένων, των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, ορίζονται το 62ο έτος της ηλικίας (με 40 έτη ή 12.000 ημέρες ασφάλισης) και το 67ο έτος της ηλικίας (με 4.500 ημέρες ή 15 έτη ασφάλισης), με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν.3863/2010 (115, Α΄).
β) Από 01.01.2022 ως όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, όπου αυτή προβλέπεται σύμφωνα με τις ισχύουσες γενικές , ειδικές ή καταστατικές διατάξεις των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, ορίζεται το 62ο έτος της ηλικίας με 4.500 ημέρες ή 15 χρόνια ασφάλισης.

2. α) Τα όρια ηλικίας των ασφαλισμένων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, που μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού δεν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα πλήρους ή μειωμένης σύνταξης , αυξάνονται σταδιακά έως την 01.01.2022 στα προβλεπόμενα από τις ανωτέρω παραγράφους 1α και 1β , με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν.3863/2010 (115, Α΄), σύμφωνα με τους πίνακες του άρθρου αυτού.
β) Στις περιπτώσεις που από την ισχύουσα μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού νομοθεσία δεν προβλέπεται όριο ηλικίας για θεμελίωση δικαιώματος πλήρους ή μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, η σταδιακή αύξηση , σύμφωνα με τους ανωτέρω πίνακες, αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου αυτού με όριο ηλικίας το 58ο έτος, εφόσον η θεμελίωση δικαιώματος προβλέπεται με τη συμπλήρωση τουλάχιστον 35 ετών ασφάλισης ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση με όριο ηλικίας το 55ο έτος.

3. Στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης με προϋποθέσεις μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, επιβάλλεται, πέραν του συνολικού ήδη προβλεπόμενου από την ισχύουσα νομοθεσία ποσοστού μείωσης της σύνταξης, επιπλέον ποσοστό μείωσης 10% και τούτο μέχρι τη συμπλήρωση του διαμορφούμενου, κατά περίπτωση, νέου ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης, σύμφωνα με τους πίνακες του άρθρου αυτού.

4. Από τις ανωτέρω ρυθμίσεις εξαιρούνται οι υπαγόμενοι σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα καθώς και οι μητέρες και οι χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων.

5. Θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού στους Οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης , συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, λόγω συμπλήρωσης των προϋποθέσεων του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης και ορίου ηλικίας, όπου αυτό προβλέπεται, δεν θίγονται και δύνανται να ασκηθούν οποτεδήποτε.

6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζεται κάθε ζήτημα για την εφαρμογή των πινάκων του άρθρου αυτού και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια .

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

1. α. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 17 του Ν.Δ. 96/1973 (Α'172), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 3840/2010 (Α΄53/31.03.2010) και εν συνεχεία με την παράγραφο 2 του άρθρου 69 του νόμου 3984/2011 (Α΄150/27.06.2011), αντικαθίσταται ως εξής:
"γ) i. Οι τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων "αναφοράς", μετά την λήξη της "περιόδου προστασίας των δεδομένων" (data protection period) σύμφωνα με τις διατάξεις φαρμακευτικής νομοθεσίας, μειώνεται στο 50% της τιμής του προϊόντος σε κατάσταση "εντός της περιόδου προστασίας των δεδομένων".
ii. Οι τιμές των γενόσημων φαρμάκων, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας έγκρισής τους, μειώνονται στο 32,5% της τιμής των αντίστοιχων προϊόντων σε κατάσταση "εντός της περιόδου προστασίας των δεδομένων".
Οι ως άνω διατάξεις θα εξειδικευθούν με την έκδοση υπουργικής απόφασης.

β. Όπου στις διατάξεις της νομοθεσίας τιμολόγησης φαρμάκων γίνεται αναφορά σε "δίπλωμα ευρεσιτεχνίας" νοείται η "περίοδος προστασίας των δεδομένων του προϊόντος αναφοράς" σύμφωνα με τις διατάξεις της φαρμακευτικής νομοθεσίας.

2. Η παρ. ε του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«ε. Η ισχύς του παρόντος άρθρου έχει διάρκεια από 1.1.2012 έως 31.12.2018.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής που αφορά στον ακριβή τρόπο υπολογισμού των ποσών που υποχρεούται να καταβάλλει κάθε ΚΑΚ με βάση τα αναφερόμενα στην παρ. α του παρόντος.»

3. Η παρ.7 του άρθρου 100 του Ν. 4172/2013( Α΄ 67) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» τροποποιείται, ως ακολούθως:
«7. Παρατείνεται η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1 έως και 5 , από 1.1.2016 έως 31.12.2018, πλην της διατάξεως του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2, της οποίας η ισχύς άρχεται από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου. Η ισχύς της παραγράφου 6 άρχεται από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Τα όρια δαπανών υγείας για τα έτη 2016 έως 2018 είναι 1.402.000.000,00 € κατ' έτος».

4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 2 του ν.4052/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
“5. Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας λήγει ή διακόπτεται η θητεία των Διοικητών ή Αναπληρωτών Διοικητών των Νοσοκομείων, αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο, και ανατίθενται προσωρινά καθήκοντα σε Διοικητές και Αναπληρωτές Διοικητές για χρονικό διάστημα τριών μηνών. Η ισχύς των αποφάσεων δύναται άπαξ να παραταθεί, έως την θέσπιση νέου συστήματος αξιολόγησης των Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών, βασισμένου σε διαφανή και αξιολογικά κριτήρια, και λήγουσα σε κάθε περίπτωση στις 31.12.2015”.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

1. Το στοιχείο α' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 3213/2003, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 224 του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α' 160), τροποποιείται ως εξής:
«α) των προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως και ε', στην Επιτροπή του άρθρου 3Α,».

2. Μετά το στοιχείο α' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3213/2003, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 224 του ν. 4281/2004 (ΦΕΚ Α' 160), προστίθεται στοιχείο αα', που έχει ως εξής:
«αα) των προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις στ' έως και κδ', κζ', λα' έως και μγ', με', μστ' και μζ', στην Γ' Μονάδα της Αρχής του άρθρου 7 ν. 3691/2008, όπως ισχύει. Για τον έλεγχο των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των εν λόγω προσώπων εφαρμόζονται όσα ορίζονται στα στοιχεία γ' και δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 7Α, όπως αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3932/2011 (ΦΕΚ Α' 49).»

3. Στο άρθρο 1 παρ.1 περίπτωση κστ' του ν. 3213/2003 «Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων» (Α'309), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 222 του ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (Α'160), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 51 του ν. 4331/2015 «Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις» (Α' 69) προστίθεται η φράση «καθώς και το πολιτικό προσωπικό του τέως Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού».

Άρθρο 2

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ


Παρέχεται στον Υπουργό Οικονομικών η εξουσιοδότηση να υπογράφει, ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου, σύμβαση χρηματοοικονομικής διευκόλυνσης (F.A.F.A.) με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (ESM), την Συμφωνία Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (MoU) και τα παραρτήματά τους, τα σχέδια των οποίων κυρώνονται με το παρόν άρθρο και τις τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις, διευκρινήσεις και συμπληρώσεις επί των σχεδίων αυτών και κάθε άλλο αναγκαίο έγγραφο σχετικό με τις συμβάσεις αυτές.

Παρέχεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και στον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η εξουσιοδότηση να εκπροσωπήσουν το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και να υπογράψουν τη Σύμβαση που αναφέρεται στο παρόν άρθρο, μαζί με τα παραρτήματά της, με τις τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις για την αποκατάσταση λαθών ή τη διευκρίνιση ασαφειών του Σχεδίου που εγκρίνεται με το προηγούμενο άρθρο καθώς και κάθε άλλο έγγραφο σχετικό με την ως άνω Σύμβαση.


ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.: ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

μεταξύ του
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ

και της

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ως δικαιούχου κράτους μέλους
και της
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ως Κεντρικής Τράπεζας
και της
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ
ως ταμείου ανακεφαλαιοποίησης


ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Ρήτρα Σελίδα
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ συνάπτεται από και μεταξύ : 57
1του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ, διακυβερνητικού οργανισμού που ιδρύθηκε με τη Συνθήκη για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας που έχει συναφθεί μεταξύ κρατών μελών της ζώνης του ευρώ και εδρεύει στη διεύθυνση: 6a, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg· εκπροσωπείται από τον κ. Klaus Regling, διευθύνοντα σύμβουλο («ΕΜΣ»)· 57
2της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, εκπροσωπούμενης από τον κ. Eυκλείδη Τσακαλώτο, Υπουργό Οικονομικών, ως δικαιούχου κράτους μέλους (το «δικαιούχο κράτος μέλος»)· 57
3της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, η οποία εκπροσωπείται από τον κ. Γιάννη Στουρνάρα, Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος («Κεντρική Τράπεζα»)· και της 57
4του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ, εκπροσωπούμενο από τον κ. Αριστείδης Ξενόφο, διευθύνοντα σύμβουλο, και [HFSF to advise], ως εγγυητή στο πλαίσιο της παρούσας διευκόλυνσης («Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης»), 57
AΟ ΕΜΣ ιδρύθηκε με τη συνθήκη για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας που έχει συναφθεί μεταξύ των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ («Συνθήκη ΕΜΣ») για την κινητοποίηση χρηματοδότησης και την παροχή στήριξης σταθερότητας προς όφελος των μελών του ΕΜΣ που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρά προβλήματα χρηματοδότησης, εφόσον είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη της χρηματοοικονομικής σταθερότητας της ζώνης του ευρώ στο σύνολό της και των κρατών μελών της 57
BΟ ΕΜΣ μπορεί να χορηγεί χρηματοδοτική συνδρομή βάσει συμφωνιών για τη διευκόλυνση χρηματοδοτικής συνδρομής μέσω εκταμιεύσεων δανείων στο πλαίσιο προληπτικών πιστωτικών υπό όρους ή πιστωτικών ορίων με ενισχυμένους όρους, δανείων προς τα μέλη του ΕΜΣ στο πλαίσιο προγραμμάτων μακροοικονομικής προσαρμογής, διευκολύνσεων για τη χρηματοδότηση της ανακεφαλαιοποίησης χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων κράτους που είναι μέλος του ΕΜΣ, διευκολύνσεων για τη χρηματοδότηση της άμεσης ανακεφαλαιοποίησης ιδρυμάτων ενός κράτους που είναι μέλος του ΕΜΣ, διευκολύνσεων για την αγορά ομολόγων μέλους του ΕΜΣ στην πρωτογενή ή τη δευτερογενή αγορά, όλα υπό αυστηρούς όρους, κατάλληλους για το (τα) χρηματοδοτικό (-α) μέσο (-α), που επιλέγεται (-ονται) (κάθε τέτοιο δάνειο ή εκταμίευση βάσει μιας τέτοιας σύμβασης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης συνδρομής συνιστά «χρηματοδοτική συνδρομή»). 57
2(Γ) Ο ΕΜΣ χρηματοδοτεί τη χρηματοδοτική συνδρομή με την έκδοση ή σύναψη ομολόγων, γραμματίων, βραχυπρόθεσμων εμπορικών τίτλων, χρεωστικών τίτλων ή άλλων χρηματοδοτικών ρυθμίσεων («χρηματοδοτικά μέσα»), για τη χρηματοδότηση της συνδρομής σε συλλογική βάση ή σε βάση αποκλειστικής συνδυασμένης χρηματοδότησης από το απόθεμα ρευστότητας, ανάλογα με την περίπτωση. Τα χρηματοδοτικά μέσα εκδίδονται ή συνάπτονται είτε σε αυτόνομη βάση ή σύμφωνα με ένα ή περισσότερα προγράμματα έκδοσης τίτλων χρέους («πρόγραμμα έκδοσης τίτλων χρέους του ΕΜΣ») σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές δανειοληψίας του ΕΜΣ. 57
3(Δ) Το δικαιούχο κράτος μέλος υπέβαλε αίτηση για στήριξη σταθερότητας με τη μορφή δανειακής διευκόλυνσης στον Πρόεδρο στις 8 Ιουλίου 2015. 57
4(Ε) Το δικαιούχο κράτος μέλος έχει υποβάλει παρόμοια αίτηση χρηματοδοτικής συνδρομής στο ΔΝΤ σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 8 της Συνθήκης ΕΜΣ. Το οριστικό συνολικό ποσό της χρηματοδοτικής συνδρομής και το συνολικό ποσό της δανειακής διευκόλυνσης προς διάθεση από τον ΕΜΣ στο δικαιούχο κράτος μέλος καθορίζεται με βάση το ποσό της χρηματοδοτικής συνδρομής που πρόκειται να παρασχεθεί από το ΔΝΤ και προσδιορίζεται σε γραπτή γνωστοποίηση από τον ΕΜΣ προς το δικαιούχο κράτος μέλος, την Κεντρική Τράπεζα και το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης και προσυπογράφεται από και για λογαριασμό του δικαιούχου κράτους μέλους, της Κεντρικής Τράπεζας και του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης. 57
5(ΣΤ) Στις [10 Ιουλίου 2015], η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με την ΕΚΤ, αξιολόγησε (i) την ύπαρξη κινδύνου για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της ζώνης του ευρώ στο σύνολό της ή των κρατών μελών της, (ii) κατά πόσον το δημόσιο χρέος του δικαιούχου κράτους μέλους ήταν βιώσιμο, και (iii) τις πραγματικές ή δυνητικές ανάγκες χρηματοδότησης του δικαιούχου κράτους μέλους, και βάσει της αξιολόγησης αυτής το Συμβούλιο των Διοικητών αποφάσισε να χορηγήσει, κατ’ αρχήν, στήριξη σταθερότητας στο δικαιούχο κράτος μέλος υπό τη μορφή δανειακής διευκόλυνσης. 57
6(Ζ) Στις [19 Αυγούστου 2015], συνάφθηκε Μνημόνιο Συνεννόησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (εκ μέρους του ΕΜΣ και με την έγκριση του Συμβουλίου των Διοικητών) και του δικαιούχου κράτους μέλους. Η χρηματοδοτική συνδρομή που παρέχεται στο δικαιούχο κράτος μέλος βάσει της παρούσας συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών όρων της διευκόλυνσης, εξαρτάται από τη συμμόρφωση του δικαιούχου κράτους μέλους με τα μέτρα που καθορίζονται στο Μνημόνιο Συνεννόησης. 57
7(Η) Στις [19 Αυγούστου 2015], το Συμβούλιο των Διοικητών υιοθέτησε την πρόταση του διευθύνοντος συμβούλου σχετικά με σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτικών όρων και προϋποθέσεων, καθώς και την επιλογή των μέσων, και το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την παρούσα συμφωνία. 57
8(Θ) Η αποδέσμευση της χρηματοδοτικής συνδρομής δυνάμει της παρούσας συμφωνίας (εκτός από την αποδέσμευση της πρώτης δόσης της χρηματοδοτικής συνδρομής δυνάμει της παρούσας συμφωνίας η οποία έχει ήδη εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο), συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης (όπως ορίζεται κατωτέρω), προϋποθέτει, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, βάσει εκθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (σε συνεργασία με την ΕΚΤ) σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 7 της Συνθήκης ΕΜΣ, ότι το δικαιούχο κράτος μέλος έχει συμμορφωθεί με τους όρους που επισυνάπτονται στην παρούσα συμφωνία, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τα μέτρα που καθορίζονται στο Μνημόνιο Συνεννόησης. 57
9(Ι) Αναγνωρίζεται και συμφωνείται ότι η Κεντρική Τράπεζα συνιστά μέρος της παρούσας συμφωνίας με σκοπό την παραλαβή των εκταμιεύσεων για λογαριασμό του δικαιούχου κράτους μέλους. 57
10(ΙΑ) Οι αρχές του δικαιούχου κράτους μέλους λαμβάνουν και εφαρμόζουν κατάλληλα μέτρα που συνδέονται με την πρόληψη και την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και άλλων παρατυπιών που επηρεάζουν κάθε χρηματοδοτική συνδρομή. 57
1Ορισμοί και ερμηνεία 57
1Με την επιφύλαξη των ρητρών 1.2 έως 1.5 κατωτέρω, η ρήτρα 2 (Ορισμοί και ερμηνεία) των γενικών όρων εφαρμόζεται στην παρούσα σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης. 57
2Στην παρούσα σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης οι κατωτέρω όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται ακολούθως: 57
«Συνολικό ποσό της χρηματοδοτικής συνδρομής» σημαίνει ποσό έως [86,000,000,000] ευρώ υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό της χρηματοδοτικής συνδρομής καθορίζεται με βάση το ποσό της χρηματοδοτικής συνδρομής που πρόκειται να παρασχεθεί από το ΔΝΤ και προσδιορίζεται σε γραπτή γνωστοποίηση από τον ΕΜΣ προς το δικαιούχο κράτος μέλος, την Κεντρική Τράπεζα και το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης και προσυπογράφεται από και για λογαριασμό του δικαιούχου κράτους μέλους, της Κεντρικής Τράπεζας και του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης. 57
«Συνολικό ποσό της δανειακής διευκόλυνσης» σημαίνει το συνολικό ποσό της χρηματοδοτικής συνδρομής. 57
«Εφαρμοστέα διευκόλυνση» σημαίνει τη διευκόλυνση που καθορίζεται στη ρήτρα 22 της παρούσας σύμβασης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης. 57
«Βοηθούμενο ίδρυμα» σημαίνει ίδρυμα το οποίο είναι δικαιούχος της χρηματοδοτικής συνδρομής που παρέχεται από τον ΕΜΣ για την ανακεφαλαιοποίηση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ή/και την κάλυψη του κόστους της εξυγίανσης των τραπεζών. 57
«Περίοδος διαθεσιμότητας» σημαίνει, σε σχέση με τη διευκόλυνση, την περίοδο που αρχίζει από την ημερομηνία, την οποία και περιλαμβάνει, κατά την οποία τίθεται σε ισχύ η διευκόλυνση και λήγει την ημερομηνία λήξης της περιόδου διαθεσιμότητας (την οποία και περιλαμβάνει). 58
«Ημερομηνία λήξης της περιόδου διαθεσιμότητας»: σημαίνει [20 Αυγούστου 2018]. 58
«Φορέας διαχείρισης χρέους» σημαίνει τον οργανισμό διαχείρισης δημοσίου χρέους του δικαιούχου κράτους μέλους. 58
«Ορισθείς λογαριασμός σε ευρώ» σημαίνει για κάθε εκταμίευση που πραγματοποιείται σε μετρητά, τον λογαριασμό σε ευρώ του δικαιούχου κράτους μέλους στην Κεντρική Τράπεζα ο οποίος τραπεζικός λογαριασμός είναι κατ' αρχάς ο εξής: 58
BIC [PDMA/Ministry of Finance to confirm], 58
υπό την προϋπόθεση ότι ο ορισθείς λογαριασμός σε ευρώ μπορεί να αλλάξει, προσωρινά ή μόνιμα, με γραπτή γνωστοποίηση από την κεντρική τράπεζα στον ΕΜΣ και την ΕΚΤ για την αλλαγή αυτή (με αντίγραφο προς το δικαιούχο κράτος μέλος) το αργότερο δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία εκταμίευσης ώστε να γίνει η πρώτη εκταμίευση στον άλλο λογαριασμό. 58
(α) την κύρια σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης, της 15ης Μαρτίου 2012, μεταξύ του ΕΤΧΣ, του δικαιούχου κράτους μέλους και της Κεντρικής Τράπεζας και του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης, όπως τροποποιήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2012, στις 19 Δεκεμβρίου 2014 και στις 27 Φεβρουαρίου 2015· 58
(β) τη Συμφωνία Διευκόλυνσης Τόκων Ομολόγων, της 1ης Μαρτίου 2012, μεταξύ του ΕΤΧΣ, του δικαιούχου κράτους μέλους και της Κεντρικής Τράπεζας, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την τροποποιημένη συμφωνία που υπεγράφη στις 12 Δεκεμβρίου 2012· 58
(γ) τη Σύμβαση Διευκόλυνσης PSI Διαχείρισης Υποχρεώσεων, της 1ης Μαρτίου 2012, μεταξύ του ΕΤΧΣ, του δικαιούχου κράτους μέλους και της Κεντρικής Τράπεζας, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την τροποποιημένη συμφωνία που υπεγράφη στις 12 Δεκεμβρίου 2012· 58
(δ) τη Συμφωνία Συγχρηματοδότησης, της 9ης Μαρτίου 2012, μεταξύ του ΕΤΧΣ, του δικαιούχου κράτους μέλους, του WILMINGTON TRUST (London) Limited ως Εμπιστευματοδόχου Ομολογιών, της Κεντρικής Τράπεζας ως Κοινού Εντολοδόχου Πληρωμών και Εντολοδόχου Πληρωμών Ομολογιών· και της 58
(ε) οποιοδήποτε έγγραφο ή συμφωνία που προκύπτουν από ή συνδέονται με οποιαδήποτε συμφωνία που απαριθμείται στις παραγράφους έως ανωτέρω ή περιγράφονται σε μια τέτοια συμφωνία ως μέρος της συμφωνίας. 58
«Νομικός σύμβουλος» σημαίνει τον νομικό σύμβουλο του κράτους στο Υπουργείο Οικονομικών του δικαιούχου κράτους μέλους. 58
«Μέγιστη μέση ληκτότητα» σημαίνει 32,5 έτη. 58
«Ελάχιστο ποσό ακύρωσης» σημαίνει ποσό 100 000 000 ευρώ. 58
«ΜΣ» σημαίνει το Μνημόνιο Συνεννόησης (καθώς το ίδιο μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται από καιρού εις καιρόν) που συνάπτεται μεταξύ της Επιτροπής, εξ ονόματος του ΕΜΣ, του δικαιούχου κράτους μέλους και της Κεντρικής Τράπεζας στις [19 Αυγούστου 2015]. 58
3Οι γενικοί όροι και, σε ό, τι αφορά τη διευκόλυνση που αναφέρεται στη ρήτρα 22 της παρούσας σύμβασης χρηματοδοτικής διευκόλυνση, οι σχετικοί ειδικοί όροι της διευκόλυνσης ενσωματώνονται στην παρούσα σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης με την επιφύλαξη τυχόν μεταβολής, συμπλήρωσης ή αντικατάστασης α) των γενικών όρων που καθορίζονται στη ρήτρα 3 της παρούσας σύμβασης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης ή β) των σχετικών ειδικών όρων της διευκόλυνσης που καθορίζονται στη ρήτρα 7 της παρούσας σύμβασης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης. 59
4Η ρήτρα 1.2 των γενικών όρων και η ρήτρα 4 των εισαγωγικών διατάξεων των ειδικών όρων της διευκόλυνσης εφαρμόζονται σε περίπτωση αναντιστοιχίας ή διαφοράς μεταξύ της παρούσας σύμβασης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης, των γενικών όρων και των ειδικών όρων της διευκόλυνσης. 59
5Αν το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει νέους γενικούς ή ειδικούς όρους της διευκόλυνσης ή εγκρίνει τυχόν τροποποιήσεις των γενικών όρων ή των ειδικών όρων της διευκόλυνσης, οι εν λόγω μεταβολές δεν ενσωματώνονται αυτόματα στην παρούσα σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης. Εάν ο ΕΜΣ και καθένα από τα μέρη στην παρούσα σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης προτίθενται να ενσωματώσουν στην παρούσα σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης τους νέους ή τροποποιημένους γενικούς ή ειδικούς όρους της διευκόλυνσης, αυτό πραγματοποιείται με γνωστοποιούμενη γραπτώς τροποποίηση στην παρούσα σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης σύμφωνα με τη ρήτρα 10 της παρούσας σύμβασης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης (μετά την παραλαβή όλων των εγκρίσεων που απαιτούνται δυνάμει της Συνθήκης ΕΜΣ για την έγκριση παρόμοιας τροποποίησης). 59
2Η Χρηματοδοτική διευκόλυνση και ειδικές διευκολύνσεις 59
1Ο ΕΜΣ θέτει στη διάθεση του δικαιούχου κράτους μέλους δυνάμει της παρούσας σύμβασης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης, χρηματοδοτική διευκόλυνση («Χρηματοδοτική Διευκόλυνση») στο πλαίσιο του συνολικού ποσού της χρηματοδοτικής συνδρομής υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του ΜΣ, υπό τους γενικούς όρους και τους σχετικούς όρους της διευκόλυνσης. Η χρηματοδοτική διευκόλυνση μπορεί να διατίθενται από τον ΕΜΣ στο δικαιούχο κράτος μέλος μέσω χρηματοδοτικής συνδρομής. Το συνολικό ανεξόφλητο κύριο ποσό της χρηματοδοτικής διευκόλυνσης, στο πλαίσιο όλων των διευκολύνσεων, δεν μπορεί ποτέ να υπερβαίνει το συνολικό ποσό της χρηματοδοτικής διευκόλυνσης. 59
2Η χρηματοδοτική διευκόλυνση λαμβάνει τη μορφή δανείου με μέγιστο συνολικό ποσό δανειακής διευκόλυνσης ίσο προς το συνολικό ποσό της χρηματοδοτικής συνδρομής· η εν λόγω δανειακή διευκόλυνση παρέχεται υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στους ειδικούς όρους της διευκόλυνσης με τίτλο «Τμήμα 1: Δανειακή διευκόλυνση: Ειδικοί όροι της διευκόλυνσης» (εφεξής η «διευκόλυνση»), υπό τον προϋπόθεση ότι οι διατάξεις που περιέχονται σε άλλες ενότητες των ειδικών όρων της διευκόλυνσης μπορούν να εφαρμόζονται όπως ορίζεται στην παρούσα σύμβαση. 59
3Δεν επιτρέπεται στον ΕΜΣ να παρέχει καμία χρηματοδοτική συνδρομή στο πλαίσιο διευκόλυνσης με άλλον τρόπο, παρά μόνο σύμφωνα με τη σύμβαση και κατά τους όρους αυτής. Το δικαιούχο κράτος μέλος δεν υπόκειται σε καμία υποχρέωση να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης στο πλαίσιο διευκόλυνσης ή να αναγνωρίσει οποιαδήποτε κοινοποίηση αποδοχής. 59
4Το προοίμιο και τα συνοδευτικά έγγραφα για κάθε έγγραφο, τα οποία αποτελούν μέρος της σύμβασης αποτελούν και θα αποτελούν εις το εξής αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης. 59
3ΑποκλΙσεις, προσθΗκες ή αντικαταστΑσεις στους γενικοΥς Ορους 59
4Οι ακόλουθες αποκλίσεις, προσθήκες ή αντικαταστάσεις εφαρμόζονται σε σχέση με τους γενικούς όρους: 59
1Γενικά 59
(α) Κάθε αναφορά στις «εφαρμοστέες διευκολύνσεις» στους γενικούς όρους, διαβάζεται ως αναφορά στην «εφαρμοστέα διευκόλυνση». 59
(β) Κάθε αναφορά στις «διευκολύνσεις» στους γενικούς όρους, διαβάζεται ως αναφορά στη «διευκόλυνση». 59
2Ορισμοί 59
5Στη ρήτρα 2 (Ορισμοί και ερμηνεία) των γενικών όρων: 59
(α) ο ορισμός της «γνωστοποίησης αποδοχής» διαβάζεται ως αν, μετά τις λέξεις «για τον καθορισμό του ποσού και των προσωρινών χρηματοοικονομικών όρων της χρηματοδοτικής συνδρομής στο πλαίσιο της σχετικής δόσης», περιελάμβανε τις λέξεις «, τμήμα δόσης». 59
(β) ο ορισμός της «δόσης» διαβάζεται ως αν, μετά τις λέξεις «Μία δόση είναι δυνατό να εκταμιεύεται σε μία ή περισσότερες», περιελάμβανε τις λέξεις «τμήματα δόσης ή». 59
1Αιτήσεις, εκταμιεύσεις και προϋποθέσεις για την εκταμίευση 59
6Επιπλέον των διατάξεων της ρήτρας 5 (Αιτήσεις, εκταμιεύσεις και προϋποθέσεις για την εκταμίευση) των γενικών όρων, εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις: 59
(α) (Καταβολή σε ορισμένους λογαριασμούς) Η ρήτρα 5.12.1 των γενικών όρων διαβάζεται ως αν, μετά τις λέξεις «να μεταφέρει το καθαρό ποσό εκταμίευσης κατά την ημερομηνία εκταμίευσης στον ορισθέντα λογαριασμό σε ευρώ του δικαιούχου κράτους μέλους,», περιελάμβανε τις λέξεις «ή σε άλλον ορισθέντα λογαριασμό, όπως ορίζεται στη σχετική κοινοποίηση αποδοχής». 59
(β) (Φύλακτρα) Η ρήτρα 5.7 των γενικών όρων πρέπει να εκλαμβάνεται ως αν, μετά τις λέξεις «συμπεριλαμβανομένων τυχόν εξόδων χρηματοδότησης, οριακού κόστους, κόστους αρνητικού οφέλους, ζημιών, εξόδων, εξόδων κάλυψης του κινδύνου», περιελάμβανε τις λέξεις «, εξόδων φύλαξης ή διαφύλαξης,». 59
1Δεσμεύσεις 59
(α) Επιπλέον των δεσμεύσεων που αναφέρονται στη ρήτρα 6 (Διασφαλίσεις, εγγυήσεις και δεσμεύσεις) των γενικών όρων, μέχρις ότου όλες οι δεσμεύσεις του ΕΜΣ στο πλαίσιο της σύμβασης έχουν παύσει, το σύνολο της χρηματοδοτικής συνδρομής έχει αποπληρωθεί πλήρως και το σύνολο των τόκων και πρόσθετων ποσών, εάν υπάρχουν, που οφείλονται δυνάμει της σύμβασης έχουν καταβληθεί εις το ακέραιο, ισχύουν οι ακόλουθες δεσμεύσεις: 59
i(Παρατηρητής Συμβουλίων Εξυγίανσης) Το δικαιούχο κράτος μέλος και το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης, αντιστοίχως, δεσμεύονται ότι, σε περίπτωση που μια εκταμίευση χρηματοδοτικής συνδρομής καταβάλλεται απευθείας στο Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης (κατόπιν αιτήματος του δικαιούχου κράτους μέλους) ή το δικαιούχο κράτος μέλος χρησιμοποιεί εκταμίευση της χρηματοδοτικής συνδρομής με σκοπό την παροχή χρηματοδότησης στο Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης, τότε, κατά τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία η εν λόγω χρηματοδοτική συνδρομή εκκρεμεί και δεν έχει αποπληρωθεί, το δικαιούχο κράτος μέλος μεριμνά και το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης επιτρέπει στον ΕΜΣ να διορίσει παρατηρητή για την παρακολούθηση των συζητήσεων κάθε συμβουλίου του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης, υπό την προϋπόθεση ότι: 60
Aο παρατηρητής του ΕΜΣ δεν είναι υποχρεωμένος να παρακολουθεί κάθε ή οποιαδήποτε συζήτηση οποιουδήποτε συμβουλίου του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης και εναπόκειται στη διακριτική του ευχέρεια η επιλογή των συζητήσεων που θα παρακολουθεί· και 60
Bο εν λόγω παρατηρητής προβαίνει σε δήλωση εμπιστευτικότητας με το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης, στη συνήθη μορφή (εάν υπάρχει) που απαιτείται από το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης. 60
ii(Αλλαγές σε νόμους που αφορούν το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης) Το δικαιούχο κράτος μέλος και το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης δεσμεύονται ότι: 60
Aτυχόν αλλαγές που απαιτούνται σε οποιονδήποτε νόμο ή άλλες νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις του δικαιούχου κράτους μέλους που αφορούν το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης, προκειμένου να εφαρμοστούν πλήρως οι υποχρεώσεις είτε του δικαιούχου κράτους μέλους είτε του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης, δυνάμει της σύμβασης, είτε του Ταμείου Εξυγίανσης, δυνάμει οποιουδήποτε δανείου εξυγίανσης, ή να εφαρμοστεί πλήρως το ΜΣ, καθώς και, χωρίς περιορισμό, προκειμένου: 60
1να παρασχεθεί ασφάλεια στον ΕΜΣ ή να παρασχεθούν στον ΕΜΣ έγκυρα, εκτελεστά και αμετάκλητα δικαιώματα τρίτων (κατά περίπτωση)· 60
2να εκπληρωθούν δεσμεύσεις (συμπεριλαμβανομένων των δεσμεύσεων πληροφόρησης)· ή 60
3να αλλάξουν ή να διαφοροποιηθούν οι σχετικές διαδικασίες διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας ορισμού μελών κάθε συμβουλίου του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης, 60
τίθενται αμέσως σε εφαρμογή, μετά από διαβούλευση με τον ΕΜΣ (ο οποίος μπορεί με τη σειρά του να προβεί σε διαβούλευση με την Επιτροπή, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ)· και 60
Aπλην των όσων απαιτούνται βάσει της παραγράφου επάνω, δεν προβαίνουν σε οποιαδήποτε αλλαγή ούτε ζητούν οποιαδήποτε αλλαγή σε οποιονδήποτε νόμο που αφορά το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του ΕΜΣ, ο οποίος δεν αρνείται αυτήν τη συγκατάθεση χωρίς βάσιμους λόγους, εφόσον η εν λόγω αλλαγή του σχετικού νόμου που αφορά το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης δεν θίγει δικαιώματα ή συμφέροντα του ΕΜΣ. 60
ii(Διακυβέρνηση Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης) Το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης, δεσμεύεται να διατηρήσει τις ρυθμίσεις διακυβέρνησής του κατά τρόπο που συνάδει, κατά την άποψη του ΕΜΣ, με τις αρχές διακυβέρνησης που ορίζονται στη δήλωση της συνόδου κορυφής της ζώνης του ευρώ και στο ΜΣ, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμούς, της διαδικασίας επιλογής και διορισμού των μελών κάθε συμβουλίου του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης. 60
iii(Βοηθούμενα ιδρύματα) Το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης δεσμεύεται, σε σχέση με κάθε βοηθούμενο ίδρυμα, για τη διατήρηση και την επιβολή των δικαιωμάτων του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης, τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις του, καθώς και την επιδίωξη ενεργειών και την υπεράσπιση απαιτήσεων που σχετίζονται με ή προκύπτουν από ή συνδέονται με: 60
Aτη συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο του εν λόγω βοηθούμενου ιδρύματος· 60
Bτη συμφωνία πλαισίου σχέσεων που αφορά το εν λόγω βοηθούμενο ίδρυμα (καθώς και, χωρίς περιορισμούς, όσον αφορά τις εξουσίες του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης για αναθεώρηση και αλλαγή των συμβουλίων και επιτροπών του εν λόγω βοηθούμενου ιδρύματος)· και 60
(Γ) οποιαδήποτε συμφωνία εγγραφής ή συμφωνία προεγγραφής σχετικά με το εν λόγω βοηθούμενο ίδρυμα. 60
i(Σύναψη δανείων εξυγίανσης) Το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης δεσμεύεται να μη συνάψει οποιοδήποτε δάνειο εξυγίανσης, εκτός εάν: 60
Aοι όροι του εν λόγω δανείου εξυγίανσης: 60
1περιλαμβάνουν τον ΕΜΣ ως δικαιούχο τρίτο με πλήρη δικαιώματα επιβολής όλων των δικαιωμάτων και συμφερόντων του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης και όλων των συμφωνιών, δεσμεύσεων, διασφαλίσεων και εγγυήσεων του Ταμείου Εξυγίανσης (ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατό βάσει της νομοθεσίας του δικαιούχου κράτους μέλους, παρέχουν δικαιώματα ισοδυνάμου αποτελέσματος, υπό την προϋπόθεση ότι τούτο δεν περιορίζει τις υποχρεώσεις του δικαιούχου κράτους μέλους δυνάμει της ρήτρας 61κάτω)· 60
2παρέχουν στο Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης το δικαίωμα να εκχωρήσει οποιοδήποτε από τα δικαιώματα και συμφέροντά του δυνάμει του δανείου εξυγίανσης στον ΕΜΣ (όπως ορίζεται στη ρήτρα 62 κατωτέρω)· και 60
3περιλαμβάνουν δέσμευση από το Ταμείο Εξυγίανσης ουσιαστικά υπό τους όρους της ρήτρας 6.2.6 των γενικών όρων (υπό την προϋπόθεση ότι αυτή η δέσμευση αναφέρεται στο Ταμείο Εξυγίανσης, όπου η εν λόγω ρήτρα αναφέρεται στο Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης, και σε πράξεις εξυγίανσης, όπου η εν λόγω ρήτρα αναφέρεται σε πράξεις ανακεφαλαιοποίησης). 60
Bέχει υποβάλει μια μορφή του δανείου εξυγίανσης στον ΕΜΣ και ο ΕΜΣ έχει επιβεβαιώσει ότι η μορφή του δανείου εξυγίανσης είναι ικανοποιητική για τον ΕΜΣ. 60
ii(Αλλαγές σε νόμους που αφορούν το Ταμείο Εξυγίανσης), το δικαιούχο κράτος μέλος δεσμεύεται ότι: 60
Aτυχόν αλλαγές που απαιτούνται σε οποιονδήποτε νόμο ή άλλες νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις του δικαιούχου κράτους μέλους που αφορούν το Ταμείο Εξυγίανσης, προκειμένου να εφαρμοστούν πλήρως οι υποχρεώσεις είτε του δικαιούχου κράτους μέλους είτε του Ταμείου Εξυγίανσης δυνάμει οποιουδήποτε δανείου εξυγίανσης, καθώς και, χωρίς περιορισμό, προκειμένου: 60
1να εκπληρωθούν οι σχετικές υποχρεώσεις εξόφλησης και λοιπές υποχρεώσεις δυνάμει οποιουδήποτε δανείου εξυγίανσης· και 60
2να διασφαλιστεί ότι οι εισφορές ιδρυμάτων στο Ταμείο Εξυγίανσης είναι δυνατό να κατευθύνονται ειδικά για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Ταμείου Εξυγίανσης δυνάμει οποιουδήποτε δανείου εξυγίανσης, 60
τίθενται αμέσως σε εφαρμογή, μετά από διαβούλευση με τον ΕΜΣ (ο οποίος μπορεί με τη σειρά του να προβεί σε διαβούλευση με την Επιτροπή, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ)· και 60
Aπλην των όσων απαιτούνται βάσει της παραγράφου επάνω, δεν προβαίνουν σε οποιαδήποτε αλλαγή σε οποιονδήποτε νόμο που αφορά το Ταμείο Εξυγίανσης χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του ΕΜΣ, ο οποίος δεν αρνείται αυτήν τη συγκατάθεση χωρίς βάσιμους λόγους, εφόσον η εν λόγω αλλαγή του σχετικού νόμου που αφορά το Ταμείο Εξυγίανσης δεν θίγει δικαιώματα ή συμφέροντα του ΕΜΣ. 60
ii(Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων) Το δικαιούχο κράτος μέλος και το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης δεσμεύονται ότι, κατόπιν αιτήματος του ΕΜΣ, προβαίνουν στις τροποποιήσεις και/ή προσθήκες στην παρούσα σύμβαση (ή στις άλλες ρυθμίσεις) τις οποίες ο ΕΜΣ κρίνει αναγκαίες προκειμένου να ληφθεί υπόψη ο νομικός και οικονομικός χαρακτήρας του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων, καθώς και, χωρίς περιορισμό, προκειμένου: 61
Aνα συμπεριληφθεί ως συμβαλλόμενο μέρος στην παρούσα σύμβαση (ή σε άλλες συμφωνίες με τον ΕΜΣ) οποιοδήποτε μέρος του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων ενδέχεται να απαιτήσει ο ΕΜΣ κατά τη διακριτική του ευχέρεια· 61
Bνα συμπεριληφθούν στη σύμβαση υποχρεώσεις του δικαιούχου κράτους μέλους, του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης και/ή των μερών του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων που ενδέχεται να απαιτήσει ο ΕΜΣ κατά τη διακριτική του ευχέρεια, για την εξόφληση της χρηματοδοτικής συνδρομής από το δικαιούχο κράτος μέλος ή για λογαριασμό του, που προκύπτει από ή συνδέεται με τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων (με ιδιωτικοποιήσεις και άλλα μέσα) ή άλλα έσοδα, καθώς και για την παροχή άλλων εγγυήσεων, δεσμεύσεων (συμπεριλαμβανομένων αρνητικών δεσμεύσεων και δεσμεύσεων πληροφόρησης) ή την ανάληψη άλλων υποχρεώσεων ή την παροχή άλλων δικαιωμάτων που ο ΕΜΣ κρίνει αναγκαία για την υποστήριξη της θέσης του ή για την εφαρμογή της δήλωσης της συνόδου κορυφής της ζώνης του ευρώ· και 61
(Γ) να παρασχεθεί στον ΕΜΣ εγγύηση για την υποχρέωση του δικαιούχου κράτους μέλους να εξοφλήσει τη χρηματοδοτική συνδρομή, από οποιοδήποτε μέρος του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων ενδέχεται να απαιτήσει ο ΕΜΣ κατά τη διακριτική του ευχέρεια, 61
(Δ) να καταστεί συμβαλλόμενο μέρος της παρούσας σύμβασης· και/ή 61
(Ε) να αναλάβει υποχρεώσεις δυνάμει της παρούσας σύμβασης, 61
να καταστεί συμβαλλόμενο μέρος και/ή να αναλάβει τις εν λόγω υποχρεώσεις σε μορφή και ουσία ικανοποιητική για τον ΕΜΣ. 61
i(Μεταβίβαση μετοχών των ιδρυμάτων) Το δικαιούχο κράτος μέλος και το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης δεσμεύονται ότι το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης δεν θα μεταβιβάσει κανένα κεφαλαιακό μέσο σε οποιοδήποτε μέρους του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του ΕΜΣ. 61
2Δεσμεύσεις που σχετίζονται με την εξασφάλιση 61
(α) (Παροχή εξασφάλισης) Στη ρήτρα 6 (διασφαλίσεις, εγγυήσεις και δεσμεύσεις) των γενικών όρων, η ρήτρα 6.4 δεν εφαρμόζεται και, αντ’ αυτής, εφαρμόζεται η ακόλουθη ρήτρα: 61
«6.4 «Το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης δεσμεύεται ότι, μέχρις ότου το σύνολο του κεφαλαίου δυνάμει της σύμβασης έχει αποπληρωθεί πλήρως και το σύνολο των τόκων και πρόσθετων ποσών, αν υπάρχουν, που οφείλονται δυνάμει της σύμβασης έχουν καταβληθεί εις το ακέραιο, αμέσως μόλις το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης αποκτήσει μετά τίτλο σε οποιαδήποτε κεφαλαιακά μέσα, θα παράσχει έγκυρη κατά προτεραιότητα εξασφάλιση έναντι όλων των δικαιωμάτων και συμφερόντων του στα εν λόγω κεφαλαιακά μέσα και σε σχέση με αυτά. Η εν λόγω εξασφάλιση παρέχεται: 61
6.4.1 ως εξασφάλιση για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης δυνάμει της σύμβασης· και 61
6.4.2 σε μορφή και ουσία ικανοποιητική για τον ΕΜΣ, κατά τη διακριτική του ευχέρεια.» 61
(β) Επιπλέον των δεσμεύσεων που αναφέρονται στη ρήτρα 6 (Διασφαλίσεις, εγγυήσεις και δεσμεύσεις) των γενικών όρων, μέχρις ότου όλες οι δεσμεύσεις του ΕΜΣ στο πλαίσιο της σύμβασης έχουν παύσει, το σύνολο της χρηματοδοτικής συνδρομής έχει αποπληρωθεί πλήρως και το σύνολο των τόκων και πρόσθετων ποσών, εάν υπάρχουν, που οφείλονται δυνάμει της σύμβασης έχουν καταβληθεί εις το ακέραιο, ισχύουν οι ακόλουθες περαιτέρω δεσμεύσεις: 61
(i) (εκχώρηση δικαιωμάτων δυνάμει δανείου εξυγίανσης) Το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης δεσμεύεται ότι, μέχρις ότου το σύνολο του κεφαλαίου δυνάμει της σύμβασης έχει αποπληρωθεί πλήρως και το σύνολο των τόκων και πρόσθετων ποσών, αν υπάρχουν, που οφείλονται δυνάμει της σύμβασης έχουν καταβληθεί εις το ακέραιο, εκχωρεί ή παράσχει στον ΕΜΣ, κατόπιν αιτήματός του, έγκυρη κατά προτεραιότητα εξασφάλιση έναντι οποιουδήποτε δικαιώματος και συμφέροντος, και του συνόλου αυτών, ενδέχεται να έχει σε σχέση με οποιοδήποτε δάνειο εξυγίανσης και το οποίο ενδέχεται να ζητήσει ο ΕΜΣ (ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατό βάσει της νομοθεσίας του δικαιούχου κράτους μέλους, παράσχει δικαιώματα ισοδυνάμου αποτελέσματος, υπό την προϋπόθεση ότι τούτο δεν περιορίζει τις υποχρεώσεις του δικαιούχου κράτους μέλους δυνάμει της ρήτρας 61επάνω). Η εν λόγω εκχώρηση: 61
Aείναι δυνατό να περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμούς, το δικαίωμα απαίτησης και είσπραξης της εξόφλησης του εν λόγω δανείου εξυγίανσης· 61
Bείναι δυνατό να ζητηθεί από τον ΕΜΣ μόνον σε χρονική στιγμή κατά την οποία υφίστανται ληξιπρόθεσμα και ανεξόφλητα ποσά δυνάμει της παρούσας σύμβασης· και 61
(Γ) έχει μορφή και ουσία ικανοποιητική για τον ΕΜΣ, κατά τη διακριτική του ευχέρεια. 61
Ποσά που εισπράχθηκαν από τον ΕΜΣ ως αποτέλεσμα τέτοιας εκχώρησης ή ρύθμισης θεωρείται ότι συνεισφέρουν στην ικανοποίηση των υποχρεώσεων πληρωμής του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης δυνάμει της παρούσας σύμβασης, για το ποσό που εισπράττεται με αυτόν τον τρόπο. 61
(ii) (Άσκηση δικαιωμάτων δυνάμει δανείων εξυγίανσης) Το δικαιούχο κράτος μέλος και το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης δεσμεύονται να μεριμνούν ώστε ο δανειολήπτης, δυνάμει οποιουδήποτε δανείου εξυγίανσης, να συμμορφώνεται πλήρως προς τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το εν λόγω δάνειο εξυγίανσης, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της εκτέλεσης υπέρ του ΕΜΣ τυχόν δικαιωμάτων εκχωρημένων υπέρ του ΕΜΣ. 61
3Δεσμεύσεις πληροφόρησης 61
Επιπλέον των δεσμεύσεων πληροφόρησης που αναφέρονται στη ρήτρα 11 (Δεσμεύσεις πληροφόρησης) των γενικών όρων, μέχρις ότου όλες οι δεσμεύσεις του ΕΜΣ στο πλαίσιο της σύμβασης έχουν παύσει, το σύνολο της χρηματοδοτικής συνδρομής έχει αποπληρωθεί πλήρως και το σύνολο των τόκων και πρόσθετων ποσών, εάν υπάρχουν, που οφείλονται δυνάμει της σύμβασης έχουν καταβληθεί εις το ακέραιο, ισχύουν οι ακόλουθες δεσμεύσεις πληροφόρησης: 61
(α) (Δάνειο ανακεφαλαιοποίησης – μεταβολή των περιστάσεων) Το δικαιούχο κράτος μέλος και το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης δεσμεύονται, αμέσως μόλις λάβουν γνώση για οποιαδήποτε μεταβολή σε οποιονδήποτε κανονισμό ή για οποιοδήποτε γεγονός ή περίσταση (συμπεριλαμβανομένης τυχόν απαίτησης ή υποχρέωσης τρίτων) που θα μπορούσε να έχει ουσιαστική αρνητική επίπτωση στην ικανότητα του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του δυνάμει της παρούσας σύμβασης, του ΜΣ, οποιασδήποτε συμφωνίας εγγραφής ή προεγγραφής ή οποιασδήποτε άλλης σχετικής συμφωνίας, ή θα μπορούσε με άλλον τρόπο να προκαλέσει γεγονός αθέτησης υποχρέωσης, να πληροφορήσουν τον ΕΜΣ σχετικά με τις εν λόγω περιστάσεις και να παράσχουν στον ΕΜΣ περαιτέρω λεπτομέρειες για αυτές, τις οποίες ενδέχεται να ζητήσει ο ΕΜΣ· 61
(β) (Δεσμεύσεις που αφορούν βοηθούμενα ιδρύματα) Το δικαιούχο κράτος μέλος και το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης δεσμεύονται, αμέσως μόλις λάβουν γνώση για: 61
(i) οποιεσδήποτε περιστάσεις ή γεγονότα που έχουν (ή που θα μπορούσαν δυνητικά να έχουν) ουσιαστική αρνητική επίπτωση στη χρηματοπιστωτική κατάσταση του βοηθούμενου ιδρύματος ή στην ικανότητά του να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του δυνάμει της σχετικής συμφωνίας πλαισίου σχέσεων ή της σχετικής συμφωνίας εγγραφής· 61
(ii) οποιαδήποτε ουσιώδη παραβίαση από βοηθούμενο ίδρυμα των υποχρεώσεών του δυνάμει του σχεδίου αναδιάρθρωσης, της συμφωνίας πλαισίου σχέσεων ή οποιασδήποτε συμφωνίας εγγραφής ή συμφωνίας προεγγραφής αφορά το εν λόγω βοηθούμενο ίδρυμα· 61
(iii) οποιεσδήποτε δόλιες ή εγκληματικές δραστηριότητες στο πλαίσιο βοηθούμενου ιδρύματος, των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών του, ή μεταξύ του προσωπικού και/ή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και/ή των διευθυντικών στελεχών του εν λόγω βοηθούμενου ιδρύματος και των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών του· και 62
(iv) οποιαδήποτε ουσιώδη δικαστική διαφορά, διαιτησία, ρυθμιστική ή διοικητική διαδικασία λαμβάνει χώρα, εκκρεμεί ή με την οποία απειλείται ή εμπλέκεται το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης ή οποιοδήποτε βοηθούμενο ίδρυμα, 62
να πληροφορήσουν τον ΕΜΣ σχετικά με τις εν λόγω περιστάσεις και να παράσχουν στον ΕΜΣ περαιτέρω λεπτομέρειες για αυτές, τις οποίες ενδέχεται να ζητήσει ο ΕΜΣ. 62
(γ) (Υποβολή αναφορών) Το δικαιούχο κράτος μέλος και το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης δεσμεύονται περαιτέρω: 62
(i) να παρέχουν στον ΕΜΣ κάθε πληροφορία που ευλόγως απαιτείται από τον ΕΜΣ όσον αφορά το Ταμείο Εξυγίανσης ή οποιοδήποτε βοηθούμενο ίδρυμα, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριστικά, πληροφοριών που αφορούν τα κεφαλαιακά μέσα και αποτελεσμάτων τυχόν επιθεωρήσεων πορισμάτων τυχόν εκθέσεων που έχουν πραγματοποιηθεί ή ζητηθεί από οποιοδήποτε μέρος αναλαμβάνει την πραγματοποίηση των εν λόγω επιθεωρήσεων ή εκθέσεων σε σχέση με το εν λόγω βοηθούμενο ίδρυμα. Εναλλακτικά, το δικαιούχο κράτος μέλος και/ή το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης μπορούν να μεριμνούν ώστε κάθε βοηθούμενο ίδρυμα να παρέχει τις εν λόγω πληροφορίες άμεσα στον ΕΜΣ· και 62
(ii) να δημοσιεύουν ετησίως έκθεση για τις στρατηγικές και να αναφέρουν ανά εξάμηνο τις επιδόσεις από κάθε βοηθούμενο ίδρυμα έναντι καθορισθέντων στόχων. 62
(δ) (Έκδοση κεφαλαιακών μέσων) Αμέσως μετά την ανάληψη ιδιοκτησίας οποιωνδήποτε κεφαλαιακών μέσων, το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης δεσμεύεται να πληροφορεί τον ΕΜΣ εγγράφως ότι ανέλαβε ιδιοκτησία με αυτόν τον τρόπο, και, χωριστά, δεσμεύεται να παρέχει στον ΕΜΣ λεπτομέρειες αυτών των κεφαλαιακών μέσων κατόπιν σχετικού αιτήματος από τον ΕΜΣ. 62
(ε) (Παράβαση δανείου εξυγίανσης) Το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης δεσμεύεται να παρέχει στον ΕΜΣ: 62
(i) αμέσως μόλις λάβει γνώση για οποιαδήποτε μη έγκαιρη καταβολή ή οποιαδήποτε άλλη παράβαση υποχρέωσης δυνάμει οποιουδήποτε δανείου εξυγίανσης, τις λεπτομέρειες της εν λόγω μη καταβολής ή άλλης παράβασης· και 62
(ii) τυχόν πληροφορίες σχετικές με το εν λόγω δάνειο εξυγίανσης, τις οποίες ενδέχεται να ζητεί ο ΕΜΣ κατά καιρούς. 62
(στ) (Πληροφόρηση για τον παρατηρητή συμβουλίων) Το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης δεσμεύεται να παρέχει στον ΕΜΣ: 62
(i) το χρονοδιάγραμμα συνεδριάσεων και συζητήσεων του διοικητικού συμβουλίου (ή ισοδύναμου οργάνου) του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης· και 62
(ii) την προτεινόμενη ημερήσια διάταξη κάθε τέτοιας συνεδρίασης ή συζήτησης, 62
αμέσως μόλις καταρτίζεται κάποιο από τα εν λόγω έγγραφα. Το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης δεσμεύεται, επίσης, να κοινοποιεί κάθε τέτοιο έγγραφο στον παρατηρητή του ΕΜΣ (όπως ορίζεται στη ρήτρα 61ai ανωτέρω) ταυτόχρονα με την κοινοποίηση του εν λόγω εγγράφου στα μέλη κάθε συμβουλίου του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης. 62
4Γεγονότα αθέτησης υποχρέωσης 62
(α) Επιπλέον των γεγονότων αθέτησης υποχρέωσης που ορίζονται στην ενότητα 10 (Γεγονότα αθέτησης υποχρέωσης) των γενικών όρων, καθένα από τα ακόλουθα συνιστούν γεγονότα αθέτησης υποχρέωσης: 62
(i) (Νέα ελληνικά ομόλογα) ο ΕΜΣ αποστέλλει στο δικαιούχο κράτος μέλος δήλωση αθέτησης υποχρέωσης σε περιπτώσεις όπου έχει επέλθει αθέτηση πληρωμής σε σχέση με μια σειρά Νέων ελληνικών ομολόγων ή μια σειρά Νέων ελληνικών ομολόγων αποτελεί αντικείμενο δήλωσης αθέτησης υποχρέωσης. 62
(ii) (ΔΔΕ), ο ΕΜΣ αποστέλλει στο δικαιούχο κράτος μέλος δήλωση αθέτησης υποχρέωσης σε περιπτώσεις όπου η ΔΔΕ αποτελεί αντικείμενο δήλωσης αθέτησης υποχρέωσης. 62
(β) (Διευκολύνσεις ΕΤΧΣ), η ρήτρα 10.1.5 των γενικών όρων διαβάζεται σαν, μετά τις λέξεις «οποιαδήποτε συμφωνία για την παροχή δανείων ή άλλης οικονομικής συνδρομής μεταξύ του δικαιούχου κράτους μέλους, της Κεντρική Τράπεζας και του ΕΜΣ, του ΕΤΧΣ», να περιλαμβάνονται οι λέξεις «συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμούς, τυχόν συμφωνίας του ΕΤΧΣ». 62
5Γνωστοποίηση με ηλεκτρονικά μέσα 62
Στη ρήτρα 13 (Γνωστοποιήσεις) των γενικών όρων, η ρήτρα 13.2 διαβάζεται σαν, μετά τις λέξεις «σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, μπορούν να δοθούν με φαξ, μήνυμα SWIFT», να περιλαμβάνει τις λέξεις «ηλεκτρονικό ταχυδρομείο». 62
7Αποκλίσεις, προσθήκες ΄Η Αντικαταστάσεις στους ειδικούς Όρους της διευκόλυνσης 62
8Οι ακόλουθες αποκλίσεις, προσθήκες ή αντικαταστάσεις εφαρμόζονται σε σχέση με την Ενότητα 1 των ειδικών όρων της διευκόλυνσης: 62
1Αιτήσεις, εκταμιεύσεις και όροι εκταμίευσης 62
(α) (Διαδικασία εκταμίευσης — Εκταμιεύσεις μη συνδεόμενες με ανακεφαλαιοποίηση/εξυγίανση) Η ρήτρα 4 της ενότητας 1 των ειδικών όρων της διευκόλυνσης διαβάζεται σαν, μετά τις λέξεις «εφαρμόζει για το δάνειο αυτό», να περιλαμβάνονται οι λέξεις «σε σχέση με δόσεις, τμήματα δόσεων και εκταμιεύσεις που πραγματοποιούνται για σκοπούς άλλους από την ανακεφαλαιοποίηση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ή για το κόστος της εξυγίανσης των τραπεζών.» 62
(β) (Διαδικασία εκταμίευσης — Εκταμιεύσεις για ανακεφαλαιοποίηση/εξυγίανση) εκτός από τις διατάξεις της ρήτρας 4 της ενότητας 1 των ειδικών όρων της διευκόλυνσης, ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις στη διευκόλυνση. 62
9Εάν μια δόση μια δόση, τμήμα δόσης ή εκταμίευση ζητείται για την ανακεφαλαιοποίηση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ή για την κάλυψη του κόστους της εξυγίανσης τραπεζών, η ρήτρα 5 (αιτήσεις, τις εκταμιεύσεις και τις προϋποθέσεις για την εκταμίευση) των γενικών όρων ισχύει για κάθε αίτηση χρηματοδότησης και κάθε δόση, τμήμα δόσης ή εκταμίευση, υπό την προϋπόθεση ότι: 62
(i) (Κανονικές εκταμιεύσεις) Εάν η σχετική αίτηση χρηματοδότησης δεν καθορίζει διαδικασία τμηματικής εκταμίευσης για δόση, τμήμα δόσης ή εκταμίευση που ζητήθηκε βάσει της εν λόγω αίτησης χρηματοδότησης, τότε η ρήτρα 4.1 της ενότητας 4 των ειδικών όρων της διευκόλυνσης ισχύει επίσης για την εν λόγω δόση, τμήμα δόσης ή εκταμίευση. 63
(ii) (Τμηματικές εκταμιεύσεις) Εάν η σχετική αίτηση χρηματοδότησης δεν καθορίζει διαδικασία τμηματικής εκταμίευσης για δόση, τμήμα δόσης ή εκταμίευση που ζητήθηκε βάσει της εν λόγω αίτησης χρηματοδότησης, τότε η ρήτρα 4.1 της ενότητας 4 των ειδικών όρων της διευκόλυνσης ισχύει επίσης για την εν λόγω δόση, τμήμα δόσης ή εκταμίευση. 63
(Α) Η ρήτρα 5.4 διαβάζεται σαν, μετά τις λέξεις «εάν οι όροι της ενότητας 5.3 (ή, στην περίπτωση της διευκόλυνσης DRi, οι όροι των ρητρών 5.3.1 έως 5.3.6)», να περιλαμβάνονται οι λέξεις «(με εξαίρεση τους όρους των ρητρών 5.3.5 και 5.3.6)»· 63
(Β) Για κάθε συγκεκριμένη εκταμίευση, η ρήτρα 5.6 των γενικών όρων δεν εφαρμόζεται έως ότου: 63
1ο ΕΜΣ λάβει αίτημα από [την ΕΚΤ, υπό την εποπτική της αρμοδιότητα δυνάμει του κανονισμού 1024/2013 — να συζητηθεί με το ελληνικό ΤΧΣ], να καταβάλει την συγκεκριμένη εκταμίευση στο πλαίσιο μιας δόσης ή ενός τμήματος δόσης και καθορίζοντας το ποσό· 63
2ο ΕΜΣ λάβει την έκθεση που περιγράφεται στο σημείο 4.1 της ενότητας 4 των ειδικών όρων της διευκόλυνσης σε σχέση με τη συγκεκριμένη εκταμίευση· 63
3το διοικητικό συμβούλιο έχει εγκρίνει την εν λόγω εκταμίευση, και κατά την εξέταση για το αν θα την εγκρίνει, εφαρμόσει τις αρχές που καθορίζονται στη ρήτρα 4.1 της ενότητας 4 των ειδικών όρων της διευκόλυνσης· 63
4ικανοποιηθούν οι ρήτρες 4.2, 4.3 και 4.4· 63
5έχουν ικανοποιηθεί άλλοι όροι όπως εκείνοι που αναφέρονται στη γνωστοποίηση αποδοχής για τη σχετική δόση ή τμήμα δόσης· και 63
6ο ΕΜΣ, το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης ή το Ταμείο Εξυγίανσης (κατά περίπτωση) και τα ιδρύματα που θα ωφεληθούν από την εκταμίευση συνάψουν συμφωνία εγγραφής ή συμφωνία προεγγραφής υπό μορφή και ουσία ικανοποιητική για τον ΕΜΣ, 63
(Γ) η ρήτρα 4.5 της ενότητας 4 των ειδικών όρων της διευκόλυνσης εφαρμόζεται· και 63
(iii) σε όλες τις περιπτώσεις και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης της παρούσας σύμβασης, το συνολικό ποσό της χρηματοδοτικής συνδρομής που χρησιμοποιείται για να χρηματοδοτηθεί η ανακεφαλαιοποίηση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ή για να καλύψει το κόστος της εξυγίανσης τραπεζών στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 25.000.000.000 ευρώ, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά από το Συμβούλιο των Διοικητών. 63
1Διασφαλίσεις, εγγυήσεις και δεσμεύσεις για πράξεις ανακεφαλαιοποίησης και εξυγίανσης 63
Εκτός από τις διατάξεις του σημείου 6 (Διασφαλίσεις, εγγυήσεις και δεσμεύσεις) στην ενότητα 1 των ειδικών όρων της διευκόλυνσης, εφαρμόζονται οι διατάξεις της ρήτρας 5 (Διασφαλίσεις, εγγυήσεις και δεσμεύσεις) στην ενότητα 4 των ειδικών όρων της διευκόλυνσης, υπό τον όρο ότι οι αναφορές σε «Διευκολυνση ανακεφαλαιοποίησης χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων» διαβάζονται ως αναφορές στη δανειακή διευκόλυνση. 63
2Εξόφληση, πρόωρη εξόφληση, υποχρεωτική εξόφληση και ακύρωση 63
Εκτός από τις διατάξεις της ρήτρας 7 (Εξόφληση, πρόωρη εξόφληση, υποχρεωτική εξόφληση και ακύρωση) στην ενότητα 1 των ειδικών όρων της διευκόλυνσης εφαρμόζονται οι διατάξεις της ρήτρας 7 (Εξόφληση, πρόωρη εξόφληση, υποχρεωτική εξόφληση και ακύρωση) της ενότητας 4 των ειδικών όρων της διευκόλυνσης, υπό την προϋπόθεση ότι: 63
(α) οι αναφορές σε «Διευκολυνση ανακεφαλαιοποίησης χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων» διαβάζονται ως αναφορές στη δανειακή διευκόλυνση· και 63
(β) η ρήτρα 7.2 της ενότητας 4 των ειδικών όρων της διευκόλυνσης διαβάζονται σαν, μετά τις λέξεις «μετά τη λήξη της περιόδου διαθεσιμότητας ή σε προηγούμενη ημερομηνία που καθορίζεται στη σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης», να περιλαμβάνονται οι λέξεις «, ή την γνωστοποίηση αποδοχής για την εν λόγω χρηματοδοτική συνδρομή». 63
10Ημερομηνία Έναρξης ισχύος των τροποποιήσεων 63
11Οποιοσδήποτε όρος της παρούσας σύμβασης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης δύναται να τροποποιηθεί ή να καταργηθεί μόνο με γραπτή συμφωνία, υπογεγραμμένη από τον ΕΜΣ (μετά την παραλαβή όλων των εγκρίσεων που απαιτούνται στο πλαίσιο της Συνθήκης του ΕΜΣ προκειμένου να εγκρίνει τέτοιες τροποποιήσεις), το δικαιούχο κράτος μέλος και καθένα από τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης. Μετά την υπογραφή της από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη, η έναρξη ισχύος των κάθε τροποποιήσης της παρούσας σύμβασης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης, η οποία προσθέτει ή αντικαθιστά ειδικούς όρους της διευκόλυνσης εξαρτάται από την παραλαβή από τον ΕΜΣ της νομικής γνώμης (-ων) που αναφέρεται στην ρήτρα 4.1 των γενικών όρων σε σχέση με την τροποποίηση της παρούσας σύμβασης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης και την ενσωμάτωση των εν λόγω πρόσθετων ή αντικαθιστώντων ειδικών όρων της διευκόλυνσης και, στην περίπτωση διευκόλυνσης DRI, υπό τους όρους που καθορίζονται στη ρήτρα 4.7 της ενότητας 7 των ειδικών όρων της διευκόλυνσης. 63
12Εκτέλεση της σύμβασης 63
13Συνοδευτικα εγγραφα 63
1Συνοδευτικό έγγραφο 1 Κατάλογος επαφών 66
Ελλάδα 67
Μνημόνιο Συνεννόησης για τριετές πρόγραμμα του ΕΜΣ 67
1. Προοπτική και στρατηγική 67
2. Επίτευξη βιώσιμων δημόσιων οικονομικών που στηρίζουν την ανάπτυξη και την απασχόληση 68
2.1 Δημοσιονομική πολιτική 68
2.2 Μεταρρυθμίσεις φορολογικής πολιτικής 69
2.3. Μεταρρυθμίσεις της φορολογικής διοίκησης 69
2.4 Διαχείριση των Δημόσιων Οικονομικών και Δημόσιες Συμβάσεις 70
2.4.1. Διαχείριση των δημοσίων οικονομικών 70
2.4.2 Δημόσιες συμβάσεις 71
2.5 Βιώσιμο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας 71
2.5.1 Συντάξεις 71
2.5.2 Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 72
2.5.3 Δίχτυα κοινωνικής ασφάλειας 73
3. Διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας 73
4. Διαρθρωτικές πολιτικές για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης 75
4.1 Αγορά εργασίας και ανθρώπινο κεφάλαιο 75
4.2 Αγορές προϊόντων και επιχειρηματικό περιβάλλον 76
4.3. Ρυθμιζόμενες επιχειρήσεις δικτύων (ενέργεια, μεταφορές, νερό) 77
4.4 Ιδιωτικοποίηση 78
5. Ένα σύγχρονο κράτος και μια σύγχρονη δημόσια διοίκηση 79
5.1. Δημόσια διοίκηση 79
5.2 Δικαιοσύνη 80
5.3 Καταπολέμηση της διαφθοράς 80
5.4 Στατιστικές 80

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ συνάπτεται από και μεταξύ :

1 του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ, διακυβερνητικού οργανισμού που ιδρύθηκε με τη Συνθήκη για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας που έχει συναφθεί μεταξύ κρατών μελών της ζώνης του ευρώ και εδρεύει στη διεύθυνση: 6a, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg· εκπροσωπείται από τον κ. Klaus Regling, διευθύνοντα σύμβουλο («ΕΜΣ»)·

2 της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, εκπροσωπούμενης από τον κ. Eυκλείδη Τσακαλώτο, Υπουργό Οικονομικών, ως δικαιούχου κράτους μέλους (το «δικαιούχο κράτος μέλος»)·

3 της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, η οποία εκπροσωπείται από τον κ. Γιάννη Στουρνάρα, Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος («Κεντρική Τράπεζα»)· και της

4 του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ, εκπροσωπούμενο από τον κ. Αριστείδης Ξενόφο, διευθύνοντα σύμβουλο, και [HFSF to advise], ως εγγυητή στο πλαίσιο της παρούσας διευκόλυνσης («Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης»),
εφεξής αναφερόμενοι από κοινού ως «τα μέρη» και έκαστο εξ αυτών ως «μέρος».

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ

A Ο ΕΜΣ ιδρύθηκε με τη συνθήκη για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας που έχει συναφθεί μεταξύ των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ («Συνθήκη ΕΜΣ») για την κινητοποίηση χρηματοδότησης και την παροχή στήριξης σταθερότητας προς όφελος των μελών του ΕΜΣ που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρά προβλήματα χρηματοδότησης, εφόσον είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη της χρηματοοικονομικής σταθερότητας της ζώνης του ευρώ στο σύνολό της και των κρατών μελών της

B Ο ΕΜΣ μπορεί να χορηγεί χρηματοδοτική συνδρομή βάσει συμφωνιών για τη διευκόλυνση χρηματοδοτικής συνδρομής μέσω εκταμιεύσεων δανείων στο πλαίσιο προληπτικών πιστωτικών υπό όρους ή πιστωτικών ορίων με ενισχυμένους όρους, δανείων προς τα μέλη του ΕΜΣ στο πλαίσιο προγραμμάτων μακροοικονομικής προσαρμογής, διευκολύνσεων για τη χρηματοδότηση της ανακεφαλαιοποίησης χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων κράτους που είναι μέλος του ΕΜΣ, διευκολύνσεων για τη χρηματοδότηση της άμεσης ανακεφαλαιοποίησης ιδρυμάτων ενός κράτους που είναι μέλος του ΕΜΣ, διευκολύνσεων για την αγορά ομολόγων μέλους του ΕΜΣ στην πρωτογενή ή τη δευτερογενή αγορά, όλα υπό αυστηρούς όρους, κατάλληλους για το (τα) χρηματοδοτικό (-α) μέσο (-α), που επιλέγεται (-ονται) (κάθε τέτοιο δάνειο ή εκταμίευση βάσει μιας τέτοιας σύμβασης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης συνδρομής συνιστά «χρηματοδοτική συνδρομή»).

(Γ) Ο ΕΜΣ χρηματοδοτεί τη χρηματοδοτική συνδρομή με την έκδοση ή σύναψη ομολόγων, γραμματίων, βραχυπρόθεσμων εμπορικών τίτλων, χρεωστικών τίτλων ή άλλων χρηματοδοτικών ρυθμίσεων («χρηματοδοτικά μέσα»), για τη χρηματοδότηση της συνδρομής σε συλλογική βάση ή σε βάση αποκλειστικής συνδυασμένης χρηματοδότησης από το απόθεμα ρευστότητας, ανάλογα με την περίπτωση. Τα χρηματοδοτικά μέσα εκδίδονται ή συνάπτονται είτε σε αυτόνομη βάση ή σύμφωνα με ένα ή περισσότερα προγράμματα έκδοσης τίτλων χρέους («πρόγραμμα έκδοσης τίτλων χρέους του ΕΜΣ») σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές δανειοληψίας του ΕΜΣ.

(Δ) Το δικαιούχο κράτος μέλος υπέβαλε αίτηση για στήριξη σταθερότητας με τη μορφή δανειακής διευκόλυνσης στον Πρόεδρο στις 8 Ιουλίου 2015.

(Ε) Το δικαιούχο κράτος μέλος έχει υποβάλει παρόμοια αίτηση χρηματοδοτικής συνδρομής στο ΔΝΤ σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 8 της Συνθήκης ΕΜΣ. Το οριστικό συνολικό ποσό της χρηματοδοτικής συνδρομής και το συνολικό ποσό της δανειακής διευκόλυνσης προς διάθεση από τον ΕΜΣ στο δικαιούχο κράτος μέλος καθορίζεται με βάση το ποσό της χρηματοδοτικής συνδρομής που πρόκειται να παρασχεθεί από το ΔΝΤ και προσδιορίζεται σε γραπτή γνωστοποίηση από τον ΕΜΣ προς το δικαιούχο κράτος μέλος, την Κεντρική Τράπεζα και το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης και προσυπογράφεται από και για λογαριασμό του δικαιούχου κράτους μέλους, της Κεντρικής Τράπεζας και του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης.

(ΣΤ) Στις [10 Ιουλίου 2015], η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με την ΕΚΤ, αξιολόγησε (i) την ύπαρξη κινδύνου για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της ζώνης του ευρώ στο σύνολό της ή των κρατών μελών της, (ii) κατά πόσον το δημόσιο χρέος του δικαιούχου κράτους μέλους ήταν βιώσιμο, και (iii) τις πραγματικές ή δυνητικές ανάγκες χρηματοδότησης του δικαιούχου κράτους μέλους, και βάσει της αξιολόγησης αυτής το Συμβούλιο των Διοικητών αποφάσισε να χορηγήσει, κατ’ αρχήν, στήριξη σταθερότητας στο δικαιούχο κράτος μέλος υπό τη μορφή δανειακής διευκόλυνσης.

(Ζ) Στις [19 Αυγούστου 2015], συνάφθηκε Μνημόνιο Συνεννόησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (εκ μέρους του ΕΜΣ και με την έγκριση του Συμβουλίου των Διοικητών) και του δικαιούχου κράτους μέλους. Η χρηματοδοτική συνδρομή που παρέχεται στο δικαιούχο κράτος μέλος βάσει της παρούσας συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών όρων της διευκόλυνσης, εξαρτάται από τη συμμόρφωση του δικαιούχου κράτους μέλους με τα μέτρα που καθορίζονται στο Μνημόνιο Συνεννόησης.

(Η) Στις [19 Αυγούστου 2015], το Συμβούλιο των Διοικητών υιοθέτησε την πρόταση του διευθύνοντος συμβούλου σχετικά με σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτικών όρων και προϋποθέσεων, καθώς και την επιλογή των μέσων, και το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την παρούσα συμφωνία.

(Θ) Η αποδέσμευση της χρηματοδοτικής συνδρομής δυνάμει της παρούσας συμφωνίας (εκτός από την αποδέσμευση της πρώτης δόσης της χρηματοδοτικής συνδρομής δυνάμει της παρούσας συμφωνίας η οποία έχει ήδη εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο), συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης (όπως ορίζεται κατωτέρω), προϋποθέτει, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, βάσει εκθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (σε συνεργασία με την ΕΚΤ) σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 7 της Συνθήκης ΕΜΣ, ότι το δικαιούχο κράτος μέλος έχει συμμορφωθεί με τους όρους που επισυνάπτονται στην παρούσα συμφωνία, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τα μέτρα που καθορίζονται στο Μνημόνιο Συνεννόησης.

(Ι) Αναγνωρίζεται και συμφωνείται ότι η Κεντρική Τράπεζα συνιστά μέρος της παρούσας συμφωνίας με σκοπό την παραλαβή των εκταμιεύσεων για λογαριασμό του δικαιούχου κράτους μέλους.

(ΙΑ) Οι αρχές του δικαιούχου κράτους μέλους λαμβάνουν και εφαρμόζουν κατάλληλα μέτρα που συνδέονται με την πρόληψη και την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και άλλων παρατυπιών που επηρεάζουν κάθε χρηματοδοτική συνδρομή.

Ως εκ τούτου, τα μέρη συμφώνησαν τα εξής:

ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

1 Με την επιφύλαξη των ρητρών 1.2 έως 1.5 κατωτέρω, η ρήτρα 2 (Ορισμοί και ερμηνεία) των γενικών όρων εφαρμόζεται στην παρούσα σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης.

2 Στην παρούσα σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης οι κατωτέρω όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται ακολούθως:

«Συνολικό ποσό της χρηματοδοτικής συνδρομής» σημαίνει ποσό έως [86,000,000,000] ευρώ υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό της χρηματοδοτικής συνδρομής καθορίζεται με βάση το ποσό της χρηματοδοτικής συνδρομής που πρόκειται να παρασχεθεί από το ΔΝΤ και προσδιορίζεται σε γραπτή γνωστοποίηση από τον ΕΜΣ προς το δικαιούχο κράτος μέλος, την Κεντρική Τράπεζα και το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης και προσυπογράφεται από και για λογαριασμό του δικαιούχου κράτους μέλους, της Κεντρικής Τράπεζας και του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης.

«Συνολικό ποσό της δανειακής διευκόλυνσης» σημαίνει το συνολικό ποσό της χρηματοδοτικής συνδρομής.

«Εφαρμοστέα διευκόλυνση» σημαίνει τη διευκόλυνση που καθορίζεται στη ρήτρα 22 της παρούσας σύμβασης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης.

«Βοηθούμενο ίδρυμα» σημαίνει ίδρυμα το οποίο είναι δικαιούχος της χρηματοδοτικής συνδρομής που παρέχεται από τον ΕΜΣ για την ανακεφαλαιοποίηση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ή/και την κάλυψη του κόστους της εξυγίανσης των τραπεζών.

«Περίοδος διαθεσιμότητας» σημαίνει, σε σχέση με τη διευκόλυνση, την περίοδο που αρχίζει από την ημερομηνία, την οποία και περιλαμβάνει, κατά την οποία τίθεται σε ισχύ η διευκόλυνση και λήγει την ημερομηνία λήξης της περιόδου διαθεσιμότητας (την οποία και περιλαμβάνει).

«Ημερομηνία λήξης της περιόδου διαθεσιμότητας»: σημαίνει [20 Αυγούστου 2018].

«Φορέας διαχείρισης χρέους» σημαίνει τον οργανισμό διαχείρισης δημοσίου χρέους του δικαιούχου κράτους μέλους.

«Ορισθείς λογαριασμός σε ευρώ» σημαίνει για κάθε εκταμίευση που πραγματοποιείται σε μετρητά, τον λογαριασμό σε ευρώ του δικαιούχου κράτους μέλους στην Κεντρική Τράπεζα ο οποίος τραπεζικός λογαριασμός είναι κατ' αρχάς ο εξής:
BIC [PDMA/Ministry of Finance to confirm],
υπό την προϋπόθεση ότι ο ορισθείς λογαριασμός σε ευρώ μπορεί να αλλάξει, προσωρινά ή μόνιμα, με γραπτή γνωστοποίηση από την κεντρική τράπεζα στον ΕΜΣ και την ΕΚΤ για την αλλαγή αυτή (με αντίγραφο προς το δικαιούχο κράτος μέλος) το αργότερο δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία εκταμίευσης ώστε να γίνει η πρώτη εκταμίευση στον άλλο λογαριασμό.

«Δήλωση της Συνόδου Κορυφής της Ζώνης του Ευρώ»: η δήλωση της συνόδου κορυφής της ζώνης του ευρώ που πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιουλίου 2015.

«Συμφωνία ΕΤΧΣ» σημαίνει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:
(α) την κύρια σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης, της 15ης Μαρτίου 2012, μεταξύ του ΕΤΧΣ, του δικαιούχου κράτους μέλους και της Κεντρικής Τράπεζας και του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης, όπως τροποποιήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2012, στις 19 Δεκεμβρίου 2014 και στις 27 Φεβρουαρίου 2015·
(β) τη Συμφωνία Διευκόλυνσης Τόκων Ομολόγων, της 1ης Μαρτίου 2012, μεταξύ του ΕΤΧΣ, του δικαιούχου κράτους μέλους και της Κεντρικής Τράπεζας, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την τροποποιημένη συμφωνία που υπεγράφη στις 12 Δεκεμβρίου 2012·
(γ) τη Σύμβαση Διευκόλυνσης PSI Διαχείρισης Υποχρεώσεων, της 1ης Μαρτίου 2012, μεταξύ του ΕΤΧΣ, του δικαιούχου κράτους μέλους και της Κεντρικής Τράπεζας, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την τροποποιημένη συμφωνία που υπεγράφη στις 12 Δεκεμβρίου 2012·
(δ) τη Συμφωνία Συγχρηματοδότησης, της 9ης Μαρτίου 2012, μεταξύ του ΕΤΧΣ, του δικαιούχου κράτους μέλους, του WILMINGTON TRUST (London) Limited ως Εμπιστευματοδόχου Ομολογιών, της Κεντρικής Τράπεζας ως Κοινού Εντολοδόχου Πληρωμών και Εντολοδόχου Πληρωμών Ομολογιών· και της
(ε) οποιοδήποτε έγγραφο ή συμφωνία που προκύπτουν από ή συνδέονται με οποιαδήποτε συμφωνία που απαριθμείται στις παραγράφους έως ανωτέρω ή περιγράφονται σε μια τέτοια συμφωνία ως μέρος της συμφωνίας.

«Ειδικοί όροι της διευκόλυνσης» σημαίνει τους συνήθεις όρους διευκόλυνσης που εφαρμόζονται σε μια συγκεκριμένη κατηγορία διευκόλυνσης, όπως ορίζονται στους συνήθεις ειδικούς όρους της διευκόλυνσης ΕΜΣ που έχουν υπογραφεί από τα μέρη για τον σκοπό της εξακρίβωσης της γνησιότητας κατά την ημερομηνία της παρούσας.

«Γενικοί όροι» σημαίνει τους γενικούς όρους για τις συμβάσεις χρηματοδοτικής διευκόλυνσης του ΕΜΣ που έχουν υπογραφεί από τα μέρη με σκοπό την εξακρίβωση της γνησιότητας κατά την ημερομηνία της παρούσας.

«Νομικός σύμβουλος» σημαίνει τον νομικό σύμβουλο του κράτους στο Υπουργείο Οικονομικών του δικαιούχου κράτους μέλους.

«ΔΔΕ» σημαίνει τη σύμβαση δανειακής διευκόλυνσης ύψους 80 000 000 000 ευρώ, της 8ης Μαΐου 2010, μεταξύ του δικαιούχου κράτους μέλους, της Κεντρικής Τράπεζας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Ιρλανδίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Μάλτας, του Βασίλειου των Κάτω Χωρών, της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του KfW (που ενεργεί υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, υπό τις οδηγίες και με την εγγύηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας), η οποία προβλέπει στήριξη οικονομικής σταθερότητας στην Ελλάδα σε διακυβερνητικό πλαίσιο μέσω από κοινού χορήγησης διμερών δανείων.

«Μέγιστη μέση ληκτότητα» σημαίνει 32,5 έτη.

«Ελάχιστο ποσό ακύρωσης» σημαίνει ποσό 100 000 000 ευρώ.

«Ελάχιστο ποσό εθελοντικής προπληρωμής» σημαίνει ποσό 100 000 000 ευρώ.

«ΜΣ» σημαίνει το Μνημόνιο Συνεννόησης (καθώς το ίδιο μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται από καιρού εις καιρόν) που συνάπτεται μεταξύ της Επιτροπής, εξ ονόματος του ΕΜΣ, του δικαιούχου κράτους μέλους και της Κεντρικής Τράπεζας στις [19 Αυγούστου 2015].

«Νέα ελληνικά ομόλογα» σημαίνει τα κρατικά ομόλογα που εκδίδονται από το δικαιούχο κράτος μέλος σε σχέση με την εθελοντική συναλλαγή διαχείρισης υποχρεώσεων.

«Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων» σημαίνει ανεξάρτητο ταμείο όπως περιγράφεται στη Δήλωση της Συνόδου Κορυφής της Ζώνης του Ευρώ, το οποίο συστήνεται από το δικαιούχο κράτος μέλος για να διατηρεί σημαντικά ελληνικά περιουσιακά στοιχεία και το οποίο θα ρευστοποιεί τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία με ιδιωτικοποιήσεις και άλλα μέσα.

«Μέρος του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων» σημαίνει το ταμείο ιδιωτικοποιήσεων, εφόσον το Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων αποτελεί πρόσωπο και/ή κάθε άλλο πρόσωπο που αποτελεί μέρος της εταιρικής δομής ή της δομής διακυβέρνησης για την υλοποίηση του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων ή/και τα στοιχεία της Δήλωσης της Συνόδου Κορυφής της Ζώνης του Ευρώ που αφορούν το Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων, συμπεριλαμβανομένης οιασδήποτε οντότητας που έχει συσταθεί με σκοπό την εκμετάλλευση άμεσα ή έμμεσα οποιωνδήποτε κεφαλαιακών μέσων των οποίων η τιμή απόκτησης χρηματοδοτήθηκε εν όλω ή εν μέρει με χρηματοδοτική συνδρομή που χορηγείται στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας.

«Συμβούλια του Ταμείου Ανακεφαλαιοποιήσεων» σημαίνει το κάθε ένα από το Διοικητικό Συμβούλιο και το Γενικό Συμβούλιο του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης.

«Συμφωνία πλαισίου σχέσεων» σημαίνει τη συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ του Ταμείου Ανακεφαλαιοποιήσεων και ενός βοηθούμενου ιδρύματος, η οποία θέτει το πλαίσιο για τις διάφορες πτυχές της σχέσης μεταξύ των μερών μιας τέτοιας συμφωνίας, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη διακυβέρνηση ενός τέτοιου βοηθούμενου ιδρύματος και την εφαρμογή του σχεδίου αναδιάρθρωσης που το αφορά.

«Νόμοι του Ταμείου Εξυγίανσης» σημαίνει τους νόμους και/ή τις κανονιστικές διατάξεις για τη σύσταση του Ταμείου Εξυγίανσης και/ή τον καθορισμό των παραμέτρων βάσει των οποίων το Ταμείο Εξυγίανσης μπορεί να διαχειριστεί ή να συμμετάσχει στην αναδιάρθρωση ή εξυγίανση ιδρυμάτων, όπως οι εν λόγω νόμοι ή κανονιστικές διατάξεις ενδέχεται να τροποποιούνται, να συμπληρώνονται ή να αντικαθίστανται από καιρού εις καιρόν.

«Δάνειο εξυγίανσης» σημαίνει κάθε δάνειο ή άλλη ρύθμιση στο πλαίσιο της οποίας το Ταμείο Ανακεφαλαιοποιήσεων δανείζει ή συμβάλλει στη χρηματοδότηση του Ταμείου Εξυγίανσης, και η οποία υλοποιείται με χρηματοδοτική συνδρομή του Ταμείου Ανακεφαλαιοποιήσεων (άμεσα από τον ΕΜΣ ή έμμεσα μέσω του δικαιούχου κράτους μέλους) για τους σκοπούς της κάλυψης του κόστους εξυγίανσης τραπεζών.

«Διαδικασία τμηματικής εκταμίευσης» σημαίνει τη διαδικασία που καθορίζεται στη ρήτρα 81 της συμφωνίας για τη διευκόλυνση χρηματοδοτικής συνδρομής, σύμφωνα με την οποία, μετά την έγκριση μιας δόσης ή τμήματος δόσης, μπορούν να διατίθενται εκταμιεύσεις στο πλαίσιο της εν λόγω δόσης ή τμήματος δόσης για παρατεταμένο χρονικό διάστημα υπό περαιτέρω προϋποθέσεις.

«Τμήμα δόσης» σημαίνει, για κάθε δόση, ένα υποσύνολο της εν λόγω δόσης όπως ορίζεται στην ανακοίνωση αποδοχής για την εν λόγω δόση· ένα τμήμα δόσης δύναται να εκταμιευθεί σε μία ή περισσότερες εκταμιεύσεις.

«Εθελοντική συναλλαγή διαχείρισης υποχρεώσεων» σημαίνει την εθελοντική πράξη διαχείρισης υποχρεώσεων που εφαρμόζεται μέσω εθελοντικής ανταλλαγής ομολόγων μεταξύ της Ελλάδας και ορισμένων επενδυτών του ιδιωτικού τομέα, όπως περιγράφεται στη δήλωση της συνόδου κορυφής της ζώνης του ευρώ, της 26ης Οκτωβρίου 2011.

3 Οι γενικοί όροι και, σε ό, τι αφορά τη διευκόλυνση που αναφέρεται στη ρήτρα 22 της παρούσας σύμβασης χρηματοδοτικής διευκόλυνση, οι σχετικοί ειδικοί όροι της διευκόλυνσης ενσωματώνονται στην παρούσα σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης με την επιφύλαξη τυχόν μεταβολής, συμπλήρωσης ή αντικατάστασης α) των γενικών όρων που καθορίζονται στη ρήτρα 3 της παρούσας σύμβασης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης ή β) των σχετικών ειδικών όρων της διευκόλυνσης που καθορίζονται στη ρήτρα 7 της παρούσας σύμβασης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης.

4 Η ρήτρα 1.2 των γενικών όρων και η ρήτρα 4 των εισαγωγικών διατάξεων των ειδικών όρων της διευκόλυνσης εφαρμόζονται σε περίπτωση αναντιστοιχίας ή διαφοράς μεταξύ της παρούσας σύμβασης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης, των γενικών όρων και των ειδικών όρων της διευκόλυνσης.

5 Αν το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει νέους γενικούς ή ειδικούς όρους της διευκόλυνσης ή εγκρίνει τυχόν τροποποιήσεις των γενικών όρων ή των ειδικών όρων της διευκόλυνσης, οι εν λόγω μεταβολές δεν ενσωματώνονται αυτόματα στην παρούσα σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης. Εάν ο ΕΜΣ και καθένα από τα μέρη στην παρούσα σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης προτίθενται να ενσωματώσουν στην παρούσα σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης τους νέους ή τροποποιημένους γενικούς ή ειδικούς όρους της διευκόλυνσης, αυτό πραγματοποιείται με γνωστοποιούμενη γραπτώς τροποποίηση στην παρούσα σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης σύμφωνα με τη ρήτρα 10 της παρούσας σύμβασης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης (μετά την παραλαβή όλων των εγκρίσεων που απαιτούνται δυνάμει της Συνθήκης ΕΜΣ για την έγκριση παρόμοιας τροποποίησης).

Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ

1 Ο ΕΜΣ θέτει στη διάθεση του δικαιούχου κράτους μέλους δυνάμει της παρούσας σύμβασης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης, χρηματοδοτική διευκόλυνση («Χρηματοδοτική Διευκόλυνση») στο πλαίσιο του συνολικού ποσού της χρηματοδοτικής συνδρομής υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του ΜΣ, υπό τους γενικούς όρους και τους σχετικούς όρους της διευκόλυνσης. Η χρηματοδοτική διευκόλυνση μπορεί να διατίθενται από τον ΕΜΣ στο δικαιούχο κράτος μέλος μέσω χρηματοδοτικής συνδρομής. Το συνολικό ανεξόφλητο κύριο ποσό της χρηματοδοτικής διευκόλυνσης, στο πλαίσιο όλων των διευκολύνσεων, δεν μπορεί ποτέ να υπερβαίνει το συνολικό ποσό της χρηματοδοτικής διευκόλυνσης.

2 Η χρηματοδοτική διευκόλυνση λαμβάνει τη μορφή δανείου με μέγιστο συνολικό ποσό δανειακής διευκόλυνσης ίσο προς το συνολικό ποσό της χρηματοδοτικής συνδρομής· η εν λόγω δανειακή διευκόλυνση παρέχεται υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στους ειδικούς όρους της διευκόλυνσης με τίτλο «Τμήμα 1: Δανειακή διευκόλυνση: Ειδικοί όροι της διευκόλυνσης» (εφεξής η «διευκόλυνση»), υπό τον προϋπόθεση ότι οι διατάξεις που περιέχονται σε άλλες ενότητες των ειδικών όρων της διευκόλυνσης μπορούν να εφαρμόζονται όπως ορίζεται στην παρούσα σύμβαση.

3 Δεν επιτρέπεται στον ΕΜΣ να παρέχει καμία χρηματοδοτική συνδρομή στο πλαίσιο διευκόλυνσης με άλλον τρόπο, παρά μόνο σύμφωνα με τη σύμβαση και κατά τους όρους αυτής. Το δικαιούχο κράτος μέλος δεν υπόκειται σε καμία υποχρέωση να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης στο πλαίσιο διευκόλυνσης ή να αναγνωρίσει οποιαδήποτε κοινοποίηση αποδοχής.

4 Το προοίμιο και τα συνοδευτικά έγγραφα για κάθε έγγραφο, τα οποία αποτελούν μέρος της σύμβασης αποτελούν και θα αποτελούν εις το εξής αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης.

ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

Οι ακόλουθες αποκλίσεις, προσθήκες ή αντικαταστάσεις εφαρμόζονται σε σχέση με τους γενικούς όρους:

1 Γενικά
(α) Κάθε αναφορά στις «εφαρμοστέες διευκολύνσεις» στους γενικούς όρους, διαβάζεται ως αναφορά στην «εφαρμοστέα διευκόλυνση».
(β) Κάθε αναφορά στις «διευκολύνσεις» στους γενικούς όρους, διαβάζεται ως αναφορά στη «διευκόλυνση».

2 Ορισμοί
Στη ρήτρα 2 (Ορισμοί και ερμηνεία) των γενικών όρων:
(α) ο ορισμός της «γνωστοποίησης αποδοχής» διαβάζεται ως αν, μετά τις λέξεις «για τον καθορισμό του ποσού και των προσωρινών χρηματοοικονομικών όρων της χρηματοδοτικής συνδρομής στο πλαίσιο της σχετικής δόσης», περιελάμβανε τις λέξεις «, τμήμα δόσης».
(β) ο ορισμός της «δόσης» διαβάζεται ως αν, μετά τις λέξεις «Μία δόση είναι δυνατό να εκταμιεύεται σε μία ή περισσότερες», περιελάμβανε τις λέξεις «τμήματα δόσης ή».

1 Αιτήσεις, εκταμιεύσεις και προϋποθέσεις για την εκταμίευση
Επιπλέον των διατάξεων της ρήτρας 5 (Αιτήσεις, εκταμιεύσεις και προϋποθέσεις για την εκταμίευση) των γενικών όρων, εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις:

(α) (Καταβολή σε ορισμένους λογαριασμούς) Η ρήτρα 5.12.1 των γενικών όρων διαβάζεται ως αν, μετά τις λέξεις «να μεταφέρει το καθαρό ποσό εκταμίευσης κατά την ημερομηνία εκταμίευσης στον ορισθέντα λογαριασμό σε ευρώ του δικαιούχου κράτους μέλους,», περιελάμβανε τις λέξεις «ή σε άλλον ορισθέντα λογαριασμό, όπως ορίζεται στη σχετική κοινοποίηση αποδοχής».
(β) (Φύλακτρα) Η ρήτρα 5.7 των γενικών όρων πρέπει να εκλαμβάνεται ως αν, μετά τις λέξεις «συμπεριλαμβανομένων τυχόν εξόδων χρηματοδότησης, οριακού κόστους, κόστους αρνητικού οφέλους, ζημιών, εξόδων, εξόδων κάλυψης του κινδύνου», περιελάμβανε τις λέξεις «, εξόδων φύλαξης ή διαφύλαξης,».

1 Δεσμεύσεις

(α) Επιπλέον των δεσμεύσεων που αναφέρονται στη ρήτρα 6 (Διασφαλίσεις, εγγυήσεις και δεσμεύσεις) των γενικών όρων, μέχρις ότου όλες οι δεσμεύσεις του ΕΜΣ στο πλαίσιο της σύμβασης έχουν παύσει, το σύνολο της χρηματοδοτικής συνδρομής έχει αποπληρωθεί πλήρως και το σύνολο των τόκων και πρόσθετων ποσών, εάν υπάρχουν, που οφείλονται δυνάμει της σύμβασης έχουν καταβληθεί εις το ακέραιο, ισχύουν οι ακόλουθες δεσμεύσεις:

i (Παρατηρητής Συμβουλίων Εξυγίανσης) Το δικαιούχο κράτος μέλος και το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης, αντιστοίχως, δεσμεύονται ότι, σε περίπτωση που μια εκταμίευση χρηματοδοτικής συνδρομής καταβάλλεται απευθείας στο Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης (κατόπιν αιτήματος του δικαιούχου κράτους μέλους) ή το δικαιούχο κράτος μέλος χρησιμοποιεί εκταμίευση της χρηματοδοτικής συνδρομής με σκοπό την παροχή χρηματοδότησης στο Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης, τότε, κατά τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία η εν λόγω χρηματοδοτική συνδρομή εκκρεμεί και δεν έχει αποπληρωθεί, το δικαιούχο κράτος μέλος μεριμνά και το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης επιτρέπει στον ΕΜΣ να διορίσει παρατηρητή για την παρακολούθηση των συζητήσεων κάθε συμβουλίου του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης, υπό την προϋπόθεση ότι:

A ο παρατηρητής του ΕΜΣ δεν είναι υποχρεωμένος να παρακολουθεί κάθε ή οποιαδήποτε συζήτηση οποιουδήποτε συμβουλίου του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης και εναπόκειται στη διακριτική του ευχέρεια η επιλογή των συζητήσεων που θα παρακολουθεί· και
B ο εν λόγω παρατηρητής προβαίνει σε δήλωση εμπιστευτικότητας με το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης, στη συνήθη μορφή (εάν υπάρχει) που απαιτείται από το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης.

ii (Αλλαγές σε νόμους που αφορούν το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης) Το δικαιούχο κράτος μέλος και το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης δεσμεύονται ότι:

A τυχόν αλλαγές που απαιτούνται σε οποιονδήποτε νόμο ή άλλες νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις του δικαιούχου κράτους μέλους που αφορούν το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης, προκειμένου να εφαρμοστούν πλήρως οι υποχρεώσεις είτε του δικαιούχου κράτους μέλους είτε του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης, δυνάμει της σύμβασης, είτε του Ταμείου Εξυγίανσης, δυνάμει οποιουδήποτε δανείου εξυγίανσης, ή να εφαρμοστεί πλήρως το ΜΣ, καθώς και, χωρίς περιορισμό, προκειμένου:

1 να παρασχεθεί ασφάλεια στον ΕΜΣ ή να παρασχεθούν στον ΕΜΣ έγκυρα, εκτελεστά και αμετάκλητα δικαιώματα τρίτων (κατά περίπτωση)·

2 να εκπληρωθούν δεσμεύσεις (συμπεριλαμβανομένων των δεσμεύσεων πληροφόρησης)· ή

3 να αλλάξουν ή να διαφοροποιηθούν οι σχετικές διαδικασίες διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας ορισμού μελών κάθε συμβουλίου του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης,
τίθενται αμέσως σε εφαρμογή, μετά από διαβούλευση με τον ΕΜΣ (ο οποίος μπορεί με τη σειρά του να προβεί σε διαβούλευση με την Επιτροπή, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ)· και

A πλην των όσων απαιτούνται βάσει της παραγράφου επάνω, δεν προβαίνουν σε οποιαδήποτε αλλαγή ούτε ζητούν οποιαδήποτε αλλαγή σε οποιονδήποτε νόμο που αφορά το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του ΕΜΣ, ο οποίος δεν αρνείται αυτήν τη συγκατάθεση χωρίς βάσιμους λόγους, εφόσον η εν λόγω αλλαγή του σχετικού νόμου που αφορά το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης δεν θίγει δικαιώματα ή συμφέροντα του ΕΜΣ.

ii (Διακυβέρνηση Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης) Το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης, δεσμεύεται να διατηρήσει τις ρυθμίσεις διακυβέρνησής του κατά τρόπο που συνάδει, κατά την άποψη του ΕΜΣ, με τις αρχές διακυβέρνησης που ορίζονται στη δήλωση της συνόδου κορυφής της ζώνης του ευρώ και στο ΜΣ, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμούς, της διαδικασίας επιλογής και διορισμού των μελών κάθε συμβουλίου του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης.

iii (Βοηθούμενα ιδρύματα) Το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης δεσμεύεται, σε σχέση με κάθε βοηθούμενο ίδρυμα, για τη διατήρηση και την επιβολή των δικαιωμάτων του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης, τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις του, καθώς και την επιδίωξη ενεργειών και την υπεράσπιση απαιτήσεων που σχετίζονται με ή προκύπτουν από ή συνδέονται με:

A τη συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο του εν λόγω βοηθούμενου ιδρύματος·

B τη συμφωνία πλαισίου σχέσεων που αφορά το εν λόγω βοηθούμενο ίδρυμα (καθώς και, χωρίς περιορισμούς, όσον αφορά τις εξουσίες του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης για αναθεώρηση και αλλαγή των συμβουλίων και επιτροπών του εν λόγω βοηθούμενου ιδρύματος)· και

(Γ) οποιαδήποτε συμφωνία εγγραφής ή συμφωνία προεγγραφής σχετικά με το εν λόγω βοηθούμενο ίδρυμα.
i (Σύναψη δανείων εξυγίανσης) Το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης δεσμεύεται να μη συνάψει οποιοδήποτε δάνειο εξυγίανσης, εκτός εάν:
A οι όροι του εν λόγω δανείου εξυγίανσης:

1 περιλαμβάνουν τον ΕΜΣ ως δικαιούχο τρίτο με πλήρη δικαιώματα επιβολής όλων των δικαιωμάτων και συμφερόντων του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης και όλων των συμφωνιών, δεσμεύσεων, διασφαλίσεων και εγγυήσεων του Ταμείου Εξυγίανσης (ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατό βάσει της νομοθεσίας του δικαιούχου κράτους μέλους, παρέχουν δικαιώματα ισοδυνάμου αποτελέσματος, υπό την προϋπόθεση ότι τούτο δεν περιορίζει τις υποχρεώσεις του δικαιούχου κράτους μέλους δυνάμει της ρήτρας 61κάτω)·

2 παρέχουν στο Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης το δικαίωμα να εκχωρήσει οποιοδήποτε από τα δικαιώματα και συμφέροντά του δυνάμει του δανείου εξυγίανσης στον ΕΜΣ (όπως ορίζεται στη ρήτρα 62 κατωτέρω)· και

3 περιλαμβάνουν δέσμευση από το Ταμείο Εξυγίανσης ουσιαστικά υπό τους όρους της ρήτρας 6.2.6 των γενικών όρων (υπό την προϋπόθεση ότι αυτή η δέσμευση αναφέρεται στο Ταμείο Εξυγίανσης, όπου η εν λόγω ρήτρα αναφέρεται στο Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης, και σε πράξεις εξυγίανσης, όπου η εν λόγω ρήτρα αναφέρεται σε πράξεις ανακεφαλαιοποίησης).

B έχει υποβάλει μια μορφή του δανείου εξυγίανσης στον ΕΜΣ και ο ΕΜΣ έχει επιβεβαιώσει ότι η μορφή του δανείου εξυγίανσης είναι ικανοποιητική για τον ΕΜΣ.

ii (Αλλαγές σε νόμους που αφορούν το Ταμείο Εξυγίανσης), το δικαιούχο κράτος μέλος δεσμεύεται ότι:

A τυχόν αλλαγές που απαιτούνται σε οποιονδήποτε νόμο ή άλλες νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις του δικαιούχου κράτους μέλους που αφορούν το Ταμείο Εξυγίανσης, προκειμένου να εφαρμοστούν πλήρως οι υποχρεώσεις είτε του δικαιούχου κράτους μέλους είτε του Ταμείου Εξυγίανσης δυνάμει οποιουδήποτε δανείου εξυγίανσης, καθώς και, χωρίς περιορισμό, προκειμένου:

1 να εκπληρωθούν οι σχετικές υποχρεώσεις εξόφλησης και λοιπές υποχρεώσεις δυνάμει οποιουδήποτε δανείου εξυγίανσης· και

2 να διασφαλιστεί ότι οι εισφορές ιδρυμάτων στο Ταμείο Εξυγίανσης είναι δυνατό να κατευθύνονται ειδικά για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Ταμείου Εξυγίανσης δυνάμει οποιουδήποτε δανείου εξυγίανσης,
τίθενται αμέσως σε εφαρμογή, μετά από διαβούλευση με τον ΕΜΣ (ο οποίος μπορεί με τη σειρά του να προβεί σε διαβούλευση με την Επιτροπή, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ)· και

A πλην των όσων απαιτούνται βάσει της παραγράφου επάνω, δεν προβαίνουν σε οποιαδήποτε αλλαγή σε οποιονδήποτε νόμο που αφορά το Ταμείο Εξυγίανσης χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του ΕΜΣ, ο οποίος δεν αρνείται αυτήν τη συγκατάθεση χωρίς βάσιμους λόγους, εφόσον η εν λόγω αλλαγή του σχετικού νόμου που αφορά το Ταμείο Εξυγίανσης δεν θίγει δικαιώματα ή συμφέροντα του ΕΜΣ.

ii (Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων) Το δικαιούχο κράτος μέλος και το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης δεσμεύονται ότι, κατόπιν αιτήματος του ΕΜΣ, προβαίνουν στις τροποποιήσεις και/ή προσθήκες στην παρούσα σύμβαση (ή στις άλλες ρυθμίσεις) τις οποίες ο ΕΜΣ κρίνει αναγκαίες προκειμένου να ληφθεί υπόψη ο νομικός και οικονομικός χαρακτήρας του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων, καθώς και, χωρίς περιορισμό, προκειμένου:

A να συμπεριληφθεί ως συμβαλλόμενο μέρος στην παρούσα σύμβαση (ή σε άλλες συμφωνίες με τον ΕΜΣ) οποιοδήποτε μέρος του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων ενδέχεται να απαιτήσει ο ΕΜΣ κατά τη διακριτική του ευχέρεια·

B να συμπεριληφθούν στη σύμβαση υποχρεώσεις του δικαιούχου κράτους μέλους, του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης και/ή των μερών του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων που ενδέχεται να απαιτήσει ο ΕΜΣ κατά τη διακριτική του ευχέρεια, για την εξόφληση της χρηματοδοτικής συνδρομής από το δικαιούχο κράτος μέλος ή για λογαριασμό του, που προκύπτει από ή συνδέεται με τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων (με ιδιωτικοποιήσεις και άλλα μέσα) ή άλλα έσοδα, καθώς και για την παροχή άλλων εγγυήσεων, δεσμεύσεων (συμπεριλαμβανομένων αρνητικών δεσμεύσεων και δεσμεύσεων πληροφόρησης) ή την ανάληψη άλλων υποχρεώσεων ή την παροχή άλλων δικαιωμάτων που ο ΕΜΣ κρίνει αναγκαία για την υποστήριξη της θέσης του ή για την εφαρμογή της δήλωσης της συνόδου κορυφής της ζώνης του ευρώ· και

(Γ) να παρασχεθεί στον ΕΜΣ εγγύηση για την υποχρέωση του δικαιούχου κράτους μέλους να εξοφλήσει τη χρηματοδοτική συνδρομή, από οποιοδήποτε μέρος του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων ενδέχεται να απαιτήσει ο ΕΜΣ κατά τη διακριτική του ευχέρεια,
και το δικαιούχο κράτος μέλος και το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης δεσμεύονται επίσης να μεριμνήσουν ώστε οποιοδήποτε μέρος του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων, για το οποίο ενδέχεται να απαιτήσει ο ΕΜΣ, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, (προκειμένου να ληφθεί υπόψη στη σύμβαση το Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων):

(Δ) να καταστεί συμβαλλόμενο μέρος της παρούσας σύμβασης· και/ή

(Ε) να αναλάβει υποχρεώσεις δυνάμει της παρούσας σύμβασης,
να καταστεί συμβαλλόμενο μέρος και/ή να αναλάβει τις εν λόγω υποχρεώσεις σε μορφή και ουσία ικανοποιητική για τον ΕΜΣ.

i (Μεταβίβαση μετοχών των ιδρυμάτων) Το δικαιούχο κράτος μέλος και το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης δεσμεύονται ότι το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης δεν θα μεταβιβάσει κανένα κεφαλαιακό μέσο σε οποιοδήποτε μέρους του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του ΕΜΣ.

2 Δεσμεύσεις που σχετίζονται με την εξασφάλιση

(α) (Παροχή εξασφάλισης) Στη ρήτρα 6 (διασφαλίσεις, εγγυήσεις και δεσμεύσεις) των γενικών όρων, η ρήτρα 6.4 δεν εφαρμόζεται και, αντ’ αυτής, εφαρμόζεται η ακόλουθη ρήτρα:

«6.4 «Το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης δεσμεύεται ότι, μέχρις ότου το σύνολο του κεφαλαίου δυνάμει της σύμβασης έχει αποπληρωθεί πλήρως και το σύνολο των τόκων και πρόσθετων ποσών, αν υπάρχουν, που οφείλονται δυνάμει της σύμβασης έχουν καταβληθεί εις το ακέραιο, αμέσως μόλις το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης αποκτήσει μετά τίτλο σε οποιαδήποτε κεφαλαιακά μέσα, θα παράσχει έγκυρη κατά προτεραιότητα εξασφάλιση έναντι όλων των δικαιωμάτων και συμφερόντων του στα εν λόγω κεφαλαιακά μέσα και σε σχέση με αυτά. Η εν λόγω εξασφάλιση παρέχεται:

6.4.1 ως εξασφάλιση για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης δυνάμει της σύμβασης· και

6.4.2 σε μορφή και ουσία ικανοποιητική για τον ΕΜΣ, κατά τη διακριτική του ευχέρεια.»

(β) Επιπλέον των δεσμεύσεων που αναφέρονται στη ρήτρα 6 (Διασφαλίσεις, εγγυήσεις και δεσμεύσεις) των γενικών όρων, μέχρις ότου όλες οι δεσμεύσεις του ΕΜΣ στο πλαίσιο της σύμβασης έχουν παύσει, το σύνολο της χρηματοδοτικής συνδρομής έχει αποπληρωθεί πλήρως και το σύνολο των τόκων και πρόσθετων ποσών, εάν υπάρχουν, που οφείλονται δυνάμει της σύμβασης έχουν καταβληθεί εις το ακέραιο, ισχύουν οι ακόλουθες περαιτέρω δεσμεύσεις:

(i) (εκχώρηση δικαιωμάτων δυνάμει δανείου εξυγίανσης) Το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης δεσμεύεται ότι, μέχρις ότου το σύνολο του κεφαλαίου δυνάμει της σύμβασης έχει αποπληρωθεί πλήρως και το σύνολο των τόκων και πρόσθετων ποσών, αν υπάρχουν, που οφείλονται δυνάμει της σύμβασης έχουν καταβληθεί εις το ακέραιο, εκχωρεί ή παράσχει στον ΕΜΣ, κατόπιν αιτήματός του, έγκυρη κατά προτεραιότητα εξασφάλιση έναντι οποιουδήποτε δικαιώματος και συμφέροντος, και του συνόλου αυτών, ενδέχεται να έχει σε σχέση με οποιοδήποτε δάνειο εξυγίανσης και το οποίο ενδέχεται να ζητήσει ο ΕΜΣ (ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατό βάσει της νομοθεσίας του δικαιούχου κράτους μέλους, παράσχει δικαιώματα ισοδυνάμου αποτελέσματος, υπό την προϋπόθεση ότι τούτο δεν περιορίζει τις υποχρεώσεις του δικαιούχου κράτους μέλους δυνάμει της ρήτρας 61επάνω). Η εν λόγω εκχώρηση:

A είναι δυνατό να περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμούς, το δικαίωμα απαίτησης και είσπραξης της εξόφλησης του εν λόγω δανείου εξυγίανσης·

B είναι δυνατό να ζητηθεί από τον ΕΜΣ μόνον σε χρονική στιγμή κατά την οποία υφίστανται ληξιπρόθεσμα και ανεξόφλητα ποσά δυνάμει της παρούσας σύμβασης· και

(Γ) έχει μορφή και ουσία ικανοποιητική για τον ΕΜΣ, κατά τη διακριτική του ευχέρεια.

Ποσά που εισπράχθηκαν από τον ΕΜΣ ως αποτέλεσμα τέτοιας εκχώρησης ή ρύθμισης θεωρείται ότι συνεισφέρουν στην ικανοποίηση των υποχρεώσεων πληρωμής του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης δυνάμει της παρούσας σύμβασης, για το ποσό που εισπράττεται με αυτόν τον τρόπο.

(ii) (Άσκηση δικαιωμάτων δυνάμει δανείων εξυγίανσης) Το δικαιούχο κράτος μέλος και το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης δεσμεύονται να μεριμνούν ώστε ο δανειολήπτης, δυνάμει οποιουδήποτε δανείου εξυγίανσης, να συμμορφώνεται πλήρως προς τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το εν λόγω δάνειο εξυγίανσης, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της εκτέλεσης υπέρ του ΕΜΣ τυχόν δικαιωμάτων εκχωρημένων υπέρ του ΕΜΣ.

3 Δεσμεύσεις πληροφόρησης

Επιπλέον των δεσμεύσεων πληροφόρησης που αναφέρονται στη ρήτρα 11 (Δεσμεύσεις πληροφόρησης) των γενικών όρων, μέχρις ότου όλες οι δεσμεύσεις του ΕΜΣ στο πλαίσιο της σύμβασης έχουν παύσει, το σύνολο της χρηματοδοτικής συνδρομής έχει αποπληρωθεί πλήρως και το σύνολο των τόκων και πρόσθετων ποσών, εάν υπάρχουν, που οφείλονται δυνάμει της σύμβασης έχουν καταβληθεί εις το ακέραιο, ισχύουν οι ακόλουθες δεσμεύσεις πληροφόρησης:

(α) (Δάνειο ανακεφαλαιοποίησης – μεταβολή των περιστάσεων) Το δικαιούχο κράτος μέλος και το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης δεσμεύονται, αμέσως μόλις λάβουν γνώση για οποιαδήποτε μεταβολή σε οποιονδήποτε κανονισμό ή για οποιοδήποτε γεγονός ή περίσταση (συμπεριλαμβανομένης τυχόν απαίτησης ή υποχρέωσης τρίτων) που θα μπορούσε να έχει ουσιαστική αρνητική επίπτωση στην ικανότητα του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του δυνάμει της παρούσας σύμβασης, του ΜΣ, οποιασδήποτε συμφωνίας εγγραφής ή προεγγραφής ή οποιασδήποτε άλλης σχετικής συμφωνίας, ή θα μπορούσε με άλλον τρόπο να προκαλέσει γεγονός αθέτησης υποχρέωσης, να πληροφορήσουν τον ΕΜΣ σχετικά με τις εν λόγω περιστάσεις και να παράσχουν στον ΕΜΣ περαιτέρω λεπτομέρειες για αυτές, τις οποίες ενδέχεται να ζητήσει ο ΕΜΣ·

(β) (Δεσμεύσεις που αφορούν βοηθούμενα ιδρύματα) Το δικαιούχο κράτος μέλος και το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης δεσμεύονται, αμέσως μόλις λάβουν γνώση για:

(i) οποιεσδήποτε περιστάσεις ή γεγονότα που έχουν (ή που θα μπορούσαν δυνητικά να έχουν) ουσιαστική αρνητική επίπτωση στη χρηματοπιστωτική κατάσταση του βοηθούμενου ιδρύματος ή στην ικανότητά του να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του δυνάμει της σχετικής συμφωνίας πλαισίου σχέσεων ή της σχετικής συμφωνίας εγγραφής·

(ii) οποιαδήποτε ουσιώδη παραβίαση από βοηθούμενο ίδρυμα των υποχρεώσεών του δυνάμει του σχεδίου αναδιάρθρωσης, της συμφωνίας πλαισίου σχέσεων ή οποιασδήποτε συμφωνίας εγγραφής ή συμφωνίας προεγγραφής αφορά το εν λόγω βοηθούμενο ίδρυμα·

(iii) οποιεσδήποτε δόλιες ή εγκληματικές δραστηριότητες στο πλαίσιο βοηθούμενου ιδρύματος, των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών του, ή μεταξύ του προσωπικού και/ή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και/ή των διευθυντικών στελεχών του εν λόγω βοηθούμενου ιδρύματος και των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών του· και

(iv) οποιαδήποτε ουσιώδη δικαστική διαφορά, διαιτησία, ρυθμιστική ή διοικητική διαδικασία λαμβάνει χώρα, εκκρεμεί ή με την οποία απειλείται ή εμπλέκεται το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης ή οποιοδήποτε βοηθούμενο ίδρυμα,

να πληροφορήσουν τον ΕΜΣ σχετικά με τις εν λόγω περιστάσεις και να παράσχουν στον ΕΜΣ περαιτέρω λεπτομέρειες για αυτές, τις οποίες ενδέχεται να ζητήσει ο ΕΜΣ.

(γ) (Υποβολή αναφορών) Το δικαιούχο κράτος μέλος και το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης δεσμεύονται περαιτέρω:

(i) να παρέχουν στον ΕΜΣ κάθε πληροφορία που ευλόγως απαιτείται από τον ΕΜΣ όσον αφορά το Ταμείο Εξυγίανσης ή οποιοδήποτε βοηθούμενο ίδρυμα, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριστικά, πληροφοριών που αφορούν τα κεφαλαιακά μέσα και αποτελεσμάτων τυχόν επιθεωρήσεων πορισμάτων τυχόν εκθέσεων που έχουν πραγματοποιηθεί ή ζητηθεί από οποιοδήποτε μέρος αναλαμβάνει την πραγματοποίηση των εν λόγω επιθεωρήσεων ή εκθέσεων σε σχέση με το εν λόγω βοηθούμενο ίδρυμα. Εναλλακτικά, το δικαιούχο κράτος μέλος και/ή το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης μπορούν να μεριμνούν ώστε κάθε βοηθούμενο ίδρυμα να παρέχει τις εν λόγω πληροφορίες άμεσα στον ΕΜΣ· και

(ii) να δημοσιεύουν ετησίως έκθεση για τις στρατηγικές και να αναφέρουν ανά εξάμηνο τις επιδόσεις από κάθε βοηθούμενο ίδρυμα έναντι καθορισθέντων στόχων.

(δ) (Έκδοση κεφαλαιακών μέσων) Αμέσως μετά την ανάληψη ιδιοκτησίας οποιωνδήποτε κεφαλαιακών μέσων, το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης δεσμεύεται να πληροφορεί τον ΕΜΣ εγγράφως ότι ανέλαβε ιδιοκτησία με αυτόν τον τρόπο, και, χωριστά, δεσμεύεται να παρέχει στον ΕΜΣ λεπτομέρειες αυτών των κεφαλαιακών μέσων κατόπιν σχετικού αιτήματος από τον ΕΜΣ.

(ε) (Παράβαση δανείου εξυγίανσης) Το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης δεσμεύεται να παρέχει στον ΕΜΣ:

(i) αμέσως μόλις λάβει γνώση για οποιαδήποτε μη έγκαιρη καταβολή ή οποιαδήποτε άλλη παράβαση υποχρέωσης δυνάμει οποιουδήποτε δανείου εξυγίανσης, τις λεπτομέρειες της εν λόγω μη καταβολής ή άλλης παράβασης· και

(ii) τυχόν πληροφορίες σχετικές με το εν λόγω δάνειο εξυγίανσης, τις οποίες ενδέχεται να ζητεί ο ΕΜΣ κατά καιρούς.

(στ) (Πληροφόρηση για τον παρατηρητή συμβουλίων) Το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης δεσμεύεται να παρέχει στον ΕΜΣ:

(i) το χρονοδιάγραμμα συνεδριάσεων και συζητήσεων του διοικητικού συμβουλίου (ή ισοδύναμου οργάνου) του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης· και

(ii) την προτεινόμενη ημερήσια διάταξη κάθε τέτοιας συνεδρίασης ή συζήτησης,
αμέσως μόλις καταρτίζεται κάποιο από τα εν λόγω έγγραφα. Το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης δεσμεύεται, επίσης, να κοινοποιεί κάθε τέτοιο έγγραφο στον παρατηρητή του ΕΜΣ (όπως ορίζεται στη ρήτρα 61ai ανωτέρω) ταυτόχρονα με την κοινοποίηση του εν λόγω εγγράφου στα μέλη κάθε συμβουλίου του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης.

4 Γεγονότα αθέτησης υποχρέωσης

(α) Επιπλέον των γεγονότων αθέτησης υποχρέωσης που ορίζονται στην ενότητα 10 (Γεγονότα αθέτησης υποχρέωσης) των γενικών όρων, καθένα από τα ακόλουθα συνιστούν γεγονότα αθέτησης υποχρέωσης:

(i) (Νέα ελληνικά ομόλογα) ο ΕΜΣ αποστέλλει στο δικαιούχο κράτος μέλος δήλωση αθέτησης υποχρέωσης σε περιπτώσεις όπου έχει επέλθει αθέτηση πληρωμής σε σχέση με μια σειρά Νέων ελληνικών ομολόγων ή μια σειρά Νέων ελληνικών ομολόγων αποτελεί αντικείμενο δήλωσης αθέτησης υποχρέωσης.

(ii) (ΔΔΕ), ο ΕΜΣ αποστέλλει στο δικαιούχο κράτος μέλος δήλωση αθέτησης υποχρέωσης σε περιπτώσεις όπου η ΔΔΕ αποτελεί αντικείμενο δήλωσης αθέτησης υποχρέωσης.

(β) (Διευκολύνσεις ΕΤΧΣ), η ρήτρα 10.1.5 των γενικών όρων διαβάζεται σαν, μετά τις λέξεις «οποιαδήποτε συμφωνία για την παροχή δανείων ή άλλης οικονομικής συνδρομής μεταξύ του δικαιούχου κράτους μέλους, της Κεντρική Τράπεζας και του ΕΜΣ, του ΕΤΧΣ», να περιλαμβάνονται οι λέξεις «συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμούς, τυχόν συμφωνίας του ΕΤΧΣ».

5 Γνωστοποίηση με ηλεκτρονικά μέσα

Στη ρήτρα 13 (Γνωστοποιήσεις) των γενικών όρων, η ρήτρα 13.2 διαβάζεται σαν, μετά τις λέξεις «σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, μπορούν να δοθούν με φαξ, μήνυμα SWIFT», να περιλαμβάνει τις λέξεις «ηλεκτρονικό ταχυδρομείο».

ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΄Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΌΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

Οι ακόλουθες αποκλίσεις, προσθήκες ή αντικαταστάσεις εφαρμόζονται σε σχέση με την Ενότητα 1 των ειδικών όρων της διευκόλυνσης:

1 Αιτήσεις, εκταμιεύσεις και όροι εκταμίευσης

(α) (Διαδικασία εκταμίευσης — Εκταμιεύσεις μη συνδεόμενες με ανακεφαλαιοποίηση/εξυγίανση) Η ρήτρα 4 της ενότητας 1 των ειδικών όρων της διευκόλυνσης διαβάζεται σαν, μετά τις λέξεις «εφαρμόζει για το δάνειο αυτό», να περιλαμβάνονται οι λέξεις «σε σχέση με δόσεις, τμήματα δόσεων και εκταμιεύσεις που πραγματοποιούνται για σκοπούς άλλους από την ανακεφαλαιοποίηση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ή για το κόστος της εξυγίανσης των τραπεζών.»

(β) (Διαδικασία εκταμίευσης — Εκταμιεύσεις για ανακεφαλαιοποίηση/εξυγίανση) εκτός από τις διατάξεις της ρήτρας 4 της ενότητας 1 των ειδικών όρων της διευκόλυνσης, ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις στη διευκόλυνση.
Εάν μια δόση μια δόση, τμήμα δόσης ή εκταμίευση ζητείται για την ανακεφαλαιοποίηση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ή για την κάλυψη του κόστους της εξυγίανσης τραπεζών, η ρήτρα 5 (αιτήσεις, τις εκταμιεύσεις και τις προϋποθέσεις για την εκταμίευση) των γενικών όρων ισχύει για κάθε αίτηση χρηματοδότησης και κάθε δόση, τμήμα δόσης ή εκταμίευση, υπό την προϋπόθεση ότι:

(i) (Κανονικές εκταμιεύσεις) Εάν η σχετική αίτηση χρηματοδότησης δεν καθορίζει διαδικασία τμηματικής εκταμίευσης για δόση, τμήμα δόσης ή εκταμίευση που ζητήθηκε βάσει της εν λόγω αίτησης χρηματοδότησης, τότε η ρήτρα 4.1 της ενότητας 4 των ειδικών όρων της διευκόλυνσης ισχύει επίσης για την εν λόγω δόση, τμήμα δόσης ή εκταμίευση.

(ii) (Τμηματικές εκταμιεύσεις) Εάν η σχετική αίτηση χρηματοδότησης δεν καθορίζει διαδικασία τμηματικής εκταμίευσης για δόση, τμήμα δόσης ή εκταμίευση που ζητήθηκε βάσει τ