Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-01-2000 ]

ΠΟΛ.1021/14.1.2000 Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής του Τρίμηνου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων Αγαθών (Εντυπο 052-ΦΠΑ, Εκδοση 1999, Φ5/TAXIS)

(Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής του Τρίμηνου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων Αγαθών (Εντυπο 052-ΦΠΑ, Εκδοση 1999, Φ5/TAXIS) )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα 14 Ιανουαρίου 2000
Αρ.Πρωτ.1119118/4979/5673/0014Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑΤΑ Α', Β, Δ'.
Γ.Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
1. Δ/ΝΣΗ 30η ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ - Τμήμα Β' (Φ.Π.Α.)
2. Δ/ΝΣΗ 32η ΕΙΣΑΓ. ΚΑΙ ΕΛ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Η/Υ
Τμήμα Β' - Γραφείο Φ.Π.Α.
3. ΕΡΓΟ TAXΙS - ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ Φ.Π.Α.

ΠΟΛ. 1021

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής του Τρίμηνου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων Αγαθών (έντυπο 052-Φ.Π.Α., έκδοση 1999, Φ5/TAXIS). 1119118/4979/5673/Δ0014/ΠΟΛ.1021/14.1.2000 Εχοντας υπόψη:

1. Τις παρακάτω διατάξεις του Ν.1642/1986 (ΦΕΚ 125/Α'), όπως ισχύουν: α) Του άρθρου 12α'. β) Της παρ. 3 του άρθρου 15 και γ) Των περ. ε' της παρ. 5 και ζ' της παρ. 9 του άρθρου 29.

2. Την υπ' αριθ. 1025705/1170/0014/ ΑΥΟ περί τύπου, περιεχομένου, διαδικασίας και χρόνου υποβολής του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων Αγαθών.

3. Την υπ' αριθ. 1077576/3738/492/0014/ΑΥΟ περί τύπου, περιεχομένου, τρόπου και χρόνου υποβολής: α) Της περιοδικής και έκτακτης δήλωσης ΦΠΑ για υποκείμενους με βιβλία Β' και Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ, καθώς και της έκτακτης δήλωσης ΦΠΑ για απαλλασσόμενους ή μη υποκείμενους (Εντυπο 050-ΦΠΑ, Εκδοση 1999, Φ2/TAXIS) και β) Της περιοδικής και έκτακτης δήλωσης ΦΠΑ για υποκείμενους με βιβλία Α' κατηγορίας του ΚΒΣ (Εντυπο 051-ΦΠΑ, Εκδοση 1999, Φ3/TAXIS).

4. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/Α0006/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β'/7.10.1996) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

5. Οτι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκύπτει δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό. Αποφασίζουμε

Αρθρο 1

Τύπος και περιεχόμενο του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων Αγαθών

1. Ορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων Αγαθών (Εντυπο 052-ΦΠΑ, Εκδοση 1999, Φ5/TAXIS), όπως το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα με τον τίτλο: "ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ".

2. Στο πεδίο 021 (ΑΦΜ πωλητού) του Πίνακα Α' αυτής της δήλωσης έγιναν οι αναγκαίες προσαρμογές, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η αναγραφή του νέου εννεαψήφιου ΑΦΜ.

3. Στον Πίνακα Β' αυτής της δήλωσης ο τίτλος της στήλης (6) τροποποιήθηκε από: "Οιονεί Ενδοκοινοτικές Τριγωνικές Αποκτήσεις Αγαθών" σε "Αποκτήσεις από άλλα Κράτη - Μέλη που προορίζονται για παράδοση σε άλλο Κράτος - Μέλος (Τριγωνικές Συναλλαγές)", προκειμένου να καταστεί ευχερέστερα κατανοητό ότι στην εν λόγω στήλη αναγράφονται οι αξίες των αγορών που πραγματοποιούν οι Ελληνες επιτηδευματίες από υποκειμένους εγκαταστημένους σε άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά τα αγαθά παραδίδονται, κατ' εντολή του Ελληνα αγοραστή, απ' ευθείας από τον προμηθευτή στον τελικό παραλήπτη που είναι εγκαταστημένος σε άλλο κράτος - μέλος, χωρίς να μεσολαβεί φυσική μεταφορά των εν λόγω αγαθών στο ελληνικό έδαφος.

Αρθρο 2

Χρόνος υποβολής του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων Αγαθών

1. Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων Αγαθών του άρθρου 1 της παρούσας υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ κάθε ημερολογιακό τρίμηνο, ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ με την περιοδική δήλωση του τρίτου μήνα της οικείας τρίμηνης χρονικής περιόδου, κατ' ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 2 και 3 της υπ' αριθ. 1077576/3738/492/0014/ /ΑΥΟ.

2. Ειδικά στην περίπτωση που η περιοδική δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων μπορεί να υποβληθεί μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται για την υποβολή της περιοδικής ή έκτακτης δήλωσης ΦΠΑ του τρίτου μήνα κάθε ημερολογιακού τριμήνου, με βάση τα άρθρα 2 και 3 της υπ' αριθ. 1077576/3738/492/0014/ΑΥΟ.

Αρθρο 3

Αρμόδια για την υποβολή ΔΟΥ - Διαδικασία υποβολής

1. Ο Τρίμηνος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων Αγαθών υποβάλλεται ΜΟΝΟ στην αρμόδια ΔΟΥ της έδρας ή του Κεντρικού του υποκειμένου σε τρία (3) αντίτυπα. Το ένα (1) από αυτά επιστρέφεται θεωρημένο στον ενδιαφερόμενο, το πρωτότυπο αποστέλλεται στο Γραφείο ΦΠΑ στο ΚΕΠΥΟ και το τρίτο παραμένει στη ΔΟΥ. Εξαιρετικά, οι επιχειρήσεις που εδρεύουν σε νησί που δεν εδρεύει ΔΟΥ μπορούν να αποστέλλουν και τα τρία (3) αντίτυπα του Πίνακα στην αρμόδια ΔΟΥ με συστημένη επιστολή. Η ΔΟΥ, αφού παραλάβει την επιστολή, θα επιστρέψει ταχυδρομικά στο φορολογούμενο το ένα (1) αντίτυπο. Για την επαλήθευση του συνόλου των στηλών 5 και 6 της γραμμής 26, κατά την υποβολή του Πίνακα προσκομίζονται και επιδεικνύονται στον παραλαμβάνοντα υπάλληλο της ΔΟΥ οι περιοδικές δηλώσεις της οικείας τρίμηνης χρονικής περιόδου που αφορά ο συγκεκριμένος Πίνακας.

2. Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας δεν υποβάλλεται αν σε κάποιο ημερολογιακό τρίμηνο δεν πραγματοποιήθηκαν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις.

Αρθρο 4

Δυνατότητα υποβολής μηχανογραφημένων Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων - Συμπλήρωση εντύπων με Η/Υ

1. Οι υποκείμενοι που έχουν τη δυνατότητα προεκτύπωσης των εντύπων με μηχανογραφικά μέσα, μπορούν να υποβάλουν προεκτυπωμένους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες, με την προϋπόθεση ότι πληρούν τις εκάστοτε προδιαγραφές (πληρότητα πληροφοριών, κωδικοποίηση, χρωματισμό, διαστάσεις, ομοιότητα όψεων κ.λπ.) του αντίστοιχου εντύπου που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών και κυρώνεται με την παρούσα. Επισημαίνεται ότι δεν δίδεται δυνατότητα υποβολής του Τρίμηνου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα σε δισκέτα.

2. Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας σχεδιάστηκε κατά τρόπο ώστε να είναι δυνατή η συμπλήρωσή του με Η/Υ, εφόσον η επιχείρηση διαθέτει εκτυπωτή που δέχεται μη συνεχές χαρτί. Στην περίπτωση αυτή, η απόσταση των σειρών εκτύπωσης (βήμα) πρέπει να ρυθμιστεί στο 5/24??. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην τοποθέτηση της δήλωσης στον εκτυπωτή, ώστε όλα τα στοιχεία να εκτυπώνονται στη σωστή τους θέση. Στην αντίθετη περίπτωση, η ΔΟΥ πρέπει να αρνείται την παραλαβή τέτοιων δηλώσεων.

Αρθρο 5

Εναρξη ισχύος

1. Το επισυναπτόμενο έντυπο ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης. Υποχρεωτικά, όμως, υποβάλλεται από την 1.1.2000, ανεξάρτητα από την φορολογική περίοδο (τρίμηνη) στην οποία αναφέρεται. Μέχρι την ημερομηνία αυτή παρέχεται η δυνατότητα παράλληλης υποβολής και των εντύπων έκδοσης 1996, με αναγραφή όμως του ΑΦΜ (αγοραστή) ως εννεαψήφιου σε κάθε περίπτωση. Τα παραπάνω ισχύουν και για αρχικούς (εκπρόθεσμους) ή τροποποιητικούς Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες προηγούμενων τρίμηνων φορολογικών περιόδων.

2. Οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων, είτε παραλαμβάνονται μηχανογραφικά, μέσω του συστήματος TAXIS, είτε χειρόγραφα, θα αποστέλλονται υποχρεωτικά από τις ΔΟΥ στο ΚΕΠΥΟ στη διεύθυνση: Χανδρή 1 και Θεσσαλονίκης - Μοσχάτο Τ.Κ. 183 46 (Γραφ. ΦΠΑ) και με την ένδειξη "ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ - VIES (Το πρώτο αντίτυπο της Δήλωσης).

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο