Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-08-2015 ]

Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β.1105512 ΕΞ 2015/30.7.2015 Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β.1169681ΕΞ2014/24-12-2014 (Α.Δ.Α:61ΑΙΗ-ΗΚ5) απόφασης της Γενική Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Ορισμός μελών του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στην Γενική Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών

(Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β.1169681ΕΞ2014/24-12-2014 (Α.Δ.Α:61ΑΙΗ-ΗΚ5) απόφασης της Γενική Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Ορισμός μελών του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στην Γενική Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2015
Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΘΡΓ.Β.1105512ΕΞ2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β'-ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Φωτεινή Στάππα
Τηλέφωνο: 210-33.11.291
FAX: 210-32.30.829

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β.1169681ΕΞ2014/24-12-2014 (Α.Δ.Α:61ΑΙΗ-ΗΚ5) απόφασης της Γενική Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Ορισμός μελών του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στην Γενική Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις:

α) της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Πολιτικής 2013-2016» (Α' 222) και ειδικότερα του στοιχείου (2) της υποπερίπτωσης α' της
περίπτωσης 4, όπως αναριθμήθηκε με την υποπαράγραφο Β.1. της παραγράφου Β' του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α' 107), τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) της αριθ. ΔΔΑΔ Γ 1148109 ΕΞ 2014/7.12.2014 (Β 3380) απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και των κριτηρίων επιλογής Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και των Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων αυτής».

γ) της παραγράφου 21 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του δημοσίου- Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (Α' 180), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Ε.1 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 και της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του ν. 4141/2013 (Α'81) «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις» και ισχύει.

δ) του άρθρου 84 του ν. 3528/2007 (Α' 26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4275/2014 (Α'149) και τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 4277/2014 (Α'156).

ε) του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α' 174) «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα της υποπαραγράφου δ' της παραγράφου 6 αυτού, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4210/2013 (Α'254).

στ) του άρθρου 89 του π.δ. 284/1988 (Α' 128 και 165) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» και του άρθρου 128 του Π.Δ. 111/2014.

ζ) των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

η) της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β' 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.

θ) του Π.Δ. 111/2014 (Α' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ι) Του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (Α' 297) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3833/2010 (Α' 40) «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας- Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» και του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 (Α' 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», όπως ισχύει.

2) Τις αποφάσεις της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων αριθ.:

α) Δ.ΟΡΓ.Β. 1169681ΕΞ2014/24-12-2014 (Α.Δ.Α:61ΑΙΗ-ΗΚ5) «Ορισμός μελών του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης των Τπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στην Γενική Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Τπουργείου Οικονομικών

β) Δ.ΟΡΓ.Β.1025488 ΕΞ 2015/25.2.2015 (ΑΔΑ:69Ψ9Η-171) «Ορισμός μελών του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων, επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης, των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β.1027841ΕΞ 2015/3.3.2015 (Α.Δ.Α.:6Λ01Η-672) όμοια.

γ) Δ.ΟΡΓ.Β.1105479 ΕΞ 2015/30.7.2015 (ΑΔΑ: 6ΛΒ5Η-Λ50) «Ορισμός μελών του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων, επιπέδου Τμήματος, των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γενικών Διευθύνσεων της Γ.Γ.Δ.Ε του Υπουργείου Οικονομικών και των Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών αυτών».

3) Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.

4) Την αριθ. 20/25-6-2014 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (Τ.Ο.Δ.Δ. 360), σχετικά με την επιλογή και το διορισμό Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

5) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τροποποιούμε την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β. 1169681ΕΞ2014/24-12-2014 (Α.Δ.Α:61ΑΙΗ-ΗΚ5) απόφασή μας, περί ορισμού μελών του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων, επιπέδου Διεύθυνσης, των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στην Γενική Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο συστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του αρθρ. 3 της αριθ. ΔΔΑΔ Γ 1148109 ΕΞ 2014/7.12.2014 (Β 3380) όμοιας και συγκροτήθηκε με τις διατάξεις της περίπτωσης γ-1 της υποπαραγράφου γ' της ίδιας παραγράφου, αντικαθιστούμε την τακτική και την αναπληρώτρια γραμματέα Αναστασία Μέτσιου και Μαρία Βαλοδήμου, ορίζουμε στην θέση τους, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας του Ειδικού Συμβουλίου, την Ανθή Καραγιάννη και Ελένη Καπετανάκη, αντίστοιχα, τροποποιούμε την παράγραφο Ε', προσθέτουμε παράγραφο Ζ' διαμορφώνουμε τις παραγράφους Α' και Γ', τις οποίες αναφέρουμε αναλυτικότερα, καθώς και τις παραγράφους Β', Ε' και Ζ', ως κατωτέρω:

« Α. Ορίζουμε τον Πρόεδρο, τα μέλη, τον εισηγητή και τον γραμματέα του Ειδικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων, επιπέδου Διεύθυνσης, των υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στην Γενική Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε), το οποίο συστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του αρθρ. 3 της αριθ. ΔΔΑΔ Γ 1148109 ΕΞ 2014/7.12.2014 (Β'3380) απόφασής μας και συγκροτήθηκε με τις διατάξεις της υποπαραγράφου γ' της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, ως κατωτέρω:

1.γ)ΕΙΔΙΚΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ.

-γ-1) Για την Επιλογή Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων Επιπέδου Διεύθυνσης, υπαγομένων απευθείας στην Γενική Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε.

-γ-2) Για την Επιλογή Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων Επιπέδου Τμήματος των Διευθύνσεων που υπάγονται απευθείας στην Γενική Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε.

1) Αικατερίνη Σαββαϊδου του Κωνσταντίνου, Γενική Γραμματέας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, ως Πρόεδρος.

2) Νικόλαος Παναγιωτόπουλος του Γεωργίου, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γ.Γ.Δ.Ε, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Ειρήνη Γιαλούρη του Δημητρίου, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ της ίδιας Γενικής Γραμματείας.

3) Εμμανουήλ Κονδύλης του Κωνσταντίνου, τεχνικός εμπειρογνώμονας, Ομότιμος Καθηγητής Management στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, ως μέλος.

-γ-3) Για την Επιλογή Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων Επιπέδου Διεύθυνσης των Φορολογικών και Τελωνειακών Περιφερειών, αντίστοιχα

1) Αικατερίνη Σαββαϊδου του Κωνσταντίνου, Γενική Γραμματέας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, ως Πρόεδρος.

2) α. Ιωάννης Μπάκας του Δημητρίου, υπάλληλος με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Νικόλαο Παναγιωτόπουλο του Γεωργίου, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού. (Όταν επιλέγονται Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων των Φορολογικών Περιφερειών).

β. Ειρήνη Γιαλούρη του Δημητρίου, υπάλληλος με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., ως μέλος, με αναπληρωτή τον Νικόλαο Παναγιωτόπουλο του Γεωργίου, υπάλληλο με βαθμό Β' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού. (Όταν επιλέγονται Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων των Τελωνειακών Περιφερειών).

3) Εμμανουήλ Κονδύλης του Κωνσταντίνου, τεχνικός εμπειρογνώμονας, Ομότιμος Καθηγητής Management στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, ως μέλος.»

«Β. Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται η Ανθή Καραγιάννη του Χρήστου, υπάλληλος με βαθμό Ε', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, της Γ.Γ.Δ.Ε., με αναπληρώτρια την Ελένη Καπετανάκη του Ευαγγέλου, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης .»

«Γ. Έργο του Ειδικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της υποπαραγράφου γ' της παρ. 1 του άρθρου 3 της αριθ. ΔΔΑΔ Γ 1148109 ΕΞ 2014/7.12.2014 (Β'3380) απόφασής μας, είναι η γνωμοδότηση για την επιλογή των :

α. Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων, επιπέδου Διεύθυνσης των υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στην Γενική Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε. και των Υποδιευθύνσεων αυτών (περίπτωση γ-1 της υποπαραγράφου γ')

β) αα) Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων, επιπέδου Τμήματος και των Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων των Διευθύνσεων που υπάγονται απευθείας στην Γενική Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε. και των Υποδιευθύνσεων αυτών.

ββ) Προϊσταμένων των Αυτοτελών Τμημάτων που υπάγονται απευθείας στην Γενική Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε.

γγ) Υπευθύνων των Αυτοτελών Γραφείων που υπάγονται απευθείας στην Γενική Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε.. (περίπτωση γ-2 της υποπαραγράφου γ')

γ) Προϊσταμένων των Διευθύνσεων των Φορολογικών και Τελωνειακών Περιφερειών. (περίπτωση γ-3 της υποπαραγράφου γ').

-Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του το Ειδικό Συμβούλιο:

α) ορίζει τα θέματα των συνεδριάσεων,

β) εξετάζει τις αιτήσεις και αξιολογεί τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων,

γ) έχει την ευθύνη διεξαγωγής της πρακτικής δοκιμασίας,

δ) αξιολογεί τα αποτελέσματα της πρακτικής δοκιμασίας,

ε) διεξάγει την συνέντευξη και

στ) συντάσσει πίνακα κατάταξης των υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά, βάσει της συνολικής τους βαθμολογίας.

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου έχει την αποκλειστική ευθύνη για τις ακόλουθες ενέργειες:

α) την σύγκληση των συνεδριάσεων του Συμβουλίου,

β) την διασφάλιση και την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών,

γ) την διευκόλυνση των συζητήσεων του Συμβουλίου για τη λήψη δίκαιων και αμερόληπτων αποφάσεων, καθώς και για την επίλυση διαφωνιών,

δ) τη σύνταξη της τελικής κατάταξης επιλογής υποψηφίων, σύμφωνα με τη βαθμολογία που έχουν συγκεντρώσει».

«Ε. Το Συμβούλιο θα συνεδριάζει εντός των ωρών του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημόσιων Υπηρεσιών σε κατάστημα που στεγάζονται υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε., που θα ορίζεται κάθε φορά από την Πρόεδρο αυτού.»

«Ζ. Η θητεία του Ειδικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου για την επιλογή των Προϊσταμένων ορίζεται μέχρι 24-12-2015.»

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β. 1169681ΕΞ2014/24-12-2014 (Α.Δ.Α:61ΑΙΗ-ΗΚ5) απόφασή μας.


Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Αικατερίνη Σαββαΐδου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο