Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-08-2015 ]

Αριθμ. 757/30.7.2015 Τροποποίηση της υπ' αριθ. 664/21.072015 (Β' 1563/ 24.07.2015) απόφασης της ΕπιτροπήςΈγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.

(Τροποποίηση της υπ' αριθ. 664/21.072015 (Β' 1563/ 24.07.2015) απόφασης της ΕπιτροπήςΈγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ.  757/30.7.2015


Τροποποίηση της υπ' αριθ. 664/21.072015 (Β' 1563/ 24.07.2015) απόφασης της ΕπιτροπήςΈγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 4 του αρ. πρώτου της από 28.06.2015 ΠΝΠ (Α' 65) όπως τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει.

2. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 2/47604/0004/15.07.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών: «Ορισμός μελών Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών και ρύθμιση σχετικών με τη λειτουργία της θεμάτων».

3. Την υπ' αριθ. 664/21.07.2015 απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών: «Σύσταση ανά πιστωτικό ίδρυμα ειδικής υποεπιτροπής για την έγκριση συναλλαγών και άλλα συναφή ζητήματα» (Β' 1563/24.07.2015).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005: «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 98).

5. Την αναγκαιότητα τροποποίησης της ως άνω υπό (3) Απόφασης και αναπροσαρμογής του ύψους και της κατανομής ανά Πιστωτικό Ίδρυμα (Π.Ι.) του ημερήσιου εγκριτικού ορίου των Ειδικών Υποεπιτροπών, για την επιτάχυνση και διευκόλυνση των σχετικών διαδικασιών.

6. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α) Το συνολικό εγκριτικό όριο των Ειδικών Υποεπιτρο-πών ανά εργάσιμη ημέρα, για την εξέταση και αξιολόγηση αιτημάτων πελατών νομικών προσώπων ή επιτηδευματιών, όπως αυτά αναφέρονται στην ως άνω υπό (3) απόφαση, ανακατανέμεται στα Πιστωτικά Ιδρύματα (Π.Ι.) ως ακολούθως:

 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑΣΥΝΟΛΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΓΚΡΙΤΙΚΟ ΟΡΙΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.5,000,000
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.5,000,000
ATTICA BANK, ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙ­ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 450,000
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.5,000,000
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. 5,000,000
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 60,000
AEGEAN BALTIC BANK A.T.E. 60,000
CREDICOM CONSUMER FINANCE ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 0
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. 100,000
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ. 60,000
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕ­ΖΑ ΣΥΝ.ΠΕ. 200,000
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε. 60,000
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤ­ΣΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. 60,000
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑ­ΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. 60,000
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟ­ΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε. 60,000
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.Π.Ε. 60,000
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. 60,000
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. 60,000
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES 0
FCA BANK GmbH 0
UNION DE CREDITOS INMOBILIARIOS S.A. 0
OPEL BANK GmbH 0
FCE BANK, pic 0
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 120,000
HSBC BANK PLC 230,000
UNICREDIT BANK A.G. 120,000
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙ­ΡΕΙΑ ΛΤΔ 0
CITIBANK INTERNATIONAL LIMITED 120,000
VOLKSWAGEN BANK GmbH 0
BMW AUSTRIA BANK GmbH0
MERCEDES-BENZ BANK POLSKA SA0
DEUTSCHE BANK AG0
CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A.0
FIMBANK PLC.0
HSH NORDBANK AG0
BANK SADERAT IRAN0
BANK OF AMERICA N.A.20,000
KEDR OPEN JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK20,000
T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.20,000
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑ­ΝΕΙΩΝ0


Β) Το εγκριτικό όριο των Ειδικών Υποεπιτροπών για κάθε Π.Ι. ανά εργάσιμη ημέρα, για την εξέταση και αξιολόγηση των ως άνω αιτημάτων, αναπροσαρμόζεται ως ακολούθως:
• από 0 έως 150.000 ευρώ ανά πελάτη (με μια ή πε-ρισσότερες ημερήσιες συναλλαγές), και
• εντός του ορίου ποσού που καθορίζεται ανά Π.Ι. με την παρούσα, ως ανωτέρω.

Γ) Για κάθε συναλλαγή που υπερβαίνει τις 5.000 €, το μηνιαίο εγκριτικό όριο των Ειδικών Υποεπιτροπών ανά πελάτη για κάθε Π.Ι. διαμορφώνεται ως ακολούθως:
1) για τις εισαγωγικές επιχειρήσεις, δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μέγιστη μηνιαία αξία των εισαγόμενων εμπορευμάτων και πρώτων και βοηθητικών υλών, κατά το αντίστοιχο ημερολογιακό τρίμηνο του προηγουμένου έτους, μέσω του συγκεκριμένου Π.Ι.


2) για τις λοιπές επιχειρήσεις, δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μέγιστη μηνιαία αξία των πρώτων και λοιπών βοηθητικών υλών, που σχετίζονται με την παραγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης, κατά το προηγούμενο έτος, μέσω του συγκεκριμένου Π.Ι. Στις δύο ως άνω περιπτώσεις, το σύνολο των εγκρινομένων συναλλαγών που πραγματοποιούνται στο διάστημα από 30.07.2015 έως και 31.12.2015, δεν μπορεί να υπερβεί τη συνολική
αξία των συναλλαγών που πραγματοποίησε η ως άνω επιχείρηση το δεύτερο ημερολογιακό εξάμηνο του προηγουμένου έτους.

Για κάθε συναλλαγή ύψους έως και 5.000 €, η οποία απαιτεί την αποστολή εμβάσματος στο εξωτερικό για την εξόφληση τιμολογίου, δεν ισχύει το ως άνω μηνιαίο όριο, υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο των εγκριθεισών αυτών συναλλαγών ανά εργάσιμη ημέρα δεν υπερβαίνει το 1/10 του ημερήσιου εγκριτικού ορίου κάθε Π.Ι.

Δ) Ο πίνακας 1 τροποποιείται ως ακολούθως: ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Αγαθά / Υπηρεσίες εισαγωγήςΠροτεραιοποίηση
Ι. Φάρμακα 1
II. Καύσιμα, Ενέργεια
III. Τρόφιμα, Ευπαθή προϊόντα
IV. Πρώτες ύλες για παρασκευή βασικών τροφίμων
V. Υλικά Συσκευασίας για όλα τα αγαθά της κατηγορίας προτεραιοποίησης
VI. Προϊόντα και υπηρεσίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
VII. Προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ ή άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα
VIII. Ηλεκτρομηχανικός εξοπλισμός παρα­γωγικών εταιρειών
Ι. Πρώτες ύλες για παρασκευή κατεργα­σμένων προϊόντων που προορίζονται για εξαγωγή2
II. Προϊόντα ή υλικά - μηχανήματα για τη δημιουργία ή παρασκευή προϊόντων ή υποδομών που αποσκοπούν στη δημόσια υγεία, ασφάλεια και κοινωνική πρόνοια III. Είδη που συνδέονται άμεσα με την λειτουργία και ανάπτυξη του Ελληνικού τουρισμού
IV. Εποχιακά είδη που αποσκοπούν στη δια­φύλαξη του κοινωνικού συμφέροντος όπως, ενδεικτικά, σχολικά είδη και παιχνίδια
Λοιπά3
Είδη μέσης αναγκαιότητας για τη καθημε­ρινή διαβίωση (ένδυση, υπόδηση, κλπ). Είδη που προάγουν το βιοτικό επίπεδο (ψυχα­γωγία, διασκέδαση, κλπ). Λοιπά είδη (είδη πολυτελείας μη απαραίτητα για κάλυψη βα­σικών αναγκών διαβίωσης, κλπ.). Πληρωμή τιμολογίων παροχής υπηρεσιών νομικών, οικονομοτεχνικών συμβούλων, κλπ

 


Ε) Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ' αριθ. 664/21.7.2015 απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών: «Σύσταση ανά πιστωτικό ίδρυμα ειδικής υποεπιτροπής για την έγκριση συναλλαγών και άλλα συναφή ζητήματα» (Β' 1563/24.07.2015).
Ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσης απόφασης ορίζεται η 30η Ιουλίου 2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2015 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο