Σχόλια

Όπως τροποποιήθηκε με την 76540/29.10.2015, την 94395/23.12.2015, την 199/14.1.2016, την 24676/25.4.2016 και την 61164/9.9.2016.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-08-2015 ]

Αριθμ. 54243/13.7.2015 Ειδική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή με αντικείμενο την επεξεργασία και κατάρτιση σχεδίου νόμου για την αναμόρφωση του πτωχευτικού δικαίου, τη σύνταξη της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης και της έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων.

(Ειδική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή με αντικείμενο την επεξεργασία και κατάρτιση σχεδίου νόμου για την αναμόρφωση του πτωχευτικού δικαίου, τη σύνταξη της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης και της έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων.)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. 54243

(ΦΕΚ Β' 1607/31-7-2015)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 5 παρ. 6 του Ν. 2408/1996 (ΦΕΚ Α' 104), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ Α' 242) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης»,

β) του άρθρου 21 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α' 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 - 2015»,

γ) του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών» (ΦΕΚ Α' 35), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3472/2006 (ΦΕΚ Α' 135) και

δ) του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β' του Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 131), όπως ισχύει.

2) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 10262/9.7.2015 του Εφετείου Αθηνών και το υπ' αριθμ. πρωτ. ΝΜ/ίκ/6268/26.6.2015 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

3) Την ανάγκη σύστασης και συγκρότησης της εν θέματι Επιτροπής.

4) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη,

αποφασίζουμε:

Α) Τη σύσταση Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής με αντικείμενο τη θέσπιση νέου πτωχευτικού δικαίου, με την υποβολή σχεδίου νόμου, αιτιολογικής έκθεσης και έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων.

Η Επιτροπή αποτελείται από τους:

1. Γεώργιο Τριανταφυλλάκη του Δημητρίου, Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ως Πρόεδρο,

2. Γεώργιο Χριστοδούλου του Βασιλείου, Πρόεδρο Εφετών Αθηνών,

3. Γεώργιο Μιχαλόπουλο του Νικολάου, Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,

4. Νικόλαο Τέλλη του Δημητρίου, Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

5. Δημήτριο Αυγητίδη του Κωνσταντίνου, Αναπληρωτή Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης,

6. Αλεξάνδρα Σκριβάνου του Σπυρίδωνος, Νομική Σύμβουλος στο Γραφείο του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, με αναπληρώτριά της την Αικατερίνη Ανουσάκη του Αριστείδη, Νομική Σύμβουλος στο Γραφείο του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

7. Αλέξανδρο Ρόκα του Νικολάου, Δικηγόρο Αθηνών, Διδάκτορα Νομικής,

8. Μαρία Ορφανίδου του Ελευθερίου, Δικηγόρο Αθηνών και

9. Θεόδωρο Κουλουριάνο του Χαραλάμπους, Δικηγόρο Αθηνών, ως μέλη.

10. Γεώργιος Αλμπούρας του Παντελή, Εφέτης Αθηνών, αποσπασμένος στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

11. Αλκιβιάδης Φερεσίδης του Δημητρίου, Πρωτοδίκης Αθηνών.

12. Σοφία Φούρλαρη του Παρασκευά, Πρόεδρος Πρωτοδικών Αθηνών

13. Άννα Οικονομάκη του Ιωάννη − Νικολάου, υπάλληλο της Διεύθυνσης Εταιρειών και ΓΕΜΗ της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, με αναπληρώτρια της την Μαρία Μπότση του Χαραλάμπους, δικηγόρο Αθηνών.

14.
Ιωάννης Παραμυθιώτης του Γεωργίου, δικηγόρος, μετακλητός υπάλληλος στο Γραφείο του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Χρέη γραμματέα της Επιτροπής θα εκτελεί η Ελένη Καραγιώργη του Αριστείδη, ασκούμενη δικηγόρος στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η Επιτροπή οφείλει να περατώσει το έργο της έως τις 31 Οκτωβρίου 2016.


Β) Στον Πρόεδρο, τα μέλη και την εκτελούσα χρέη γραμματέα της ανωτέρω Επιτροπής ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Ιουλίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο