Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-08-2015 ]

Αριθμ. 54251/20.7.2015 Σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την κατάρτιση σχεδίου νόμου για τα φορολογικά εγκλήματα και ιδίως για τη λαθρεμπορία και τα χρέη στο Δημόσιο, τη σύνταξη της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης και της έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων.

(Σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την κατάρτιση σχεδίου νόμου για τα φορολογικά εγκλήματα και ιδίως για τη λαθρεμπορία και τα χρέη στο Δημόσιο, τη σύνταξη της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης και της έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων.)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. 54251

(ΦΕΚ Β' 1615/31-7-2015)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 5 παρ. 6 του Ν. 2408/1996 (ΦΕΚ Α' 104), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ Α' 242) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης»,

β) του άρθρου 21 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α' 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 - 2015»,

γ) του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών» (ΦΕΚ Α' 35), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3472/2006 (ΦΕΚ Α' 135) και

δ) του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β' του Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 131).

2) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 8960/15.6.2015 έγγραφο της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, το υπ' αριθμ. πρωτ. ΓΠ 8393/3.7.2015 έγγραφο του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, το υπ' αριθμ. πρωτ. 1735/12.6.2015 έγγραφο του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και το υπ' αριθμ. πρωτ. 2814/10.6.2015 έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

3) Την ανάγκη σύστασης και συγκρότησης της εν θέματι ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής.

4) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη,

αποφασίζουμε:

Ι) Τη σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την κατάρτιση σχεδίου νόμου για τα φορολογικά εγκλήματα και ιδίως για τη λαθρεμπορία και τα χρέη στο Δημόσιο, τη σύνταξη της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης και της έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων.

Η ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή αποτελείται από τους:

1. Μαρία Καϊάφα-Γκμπάντι του Δημητρίου, Καθηγήτρια Ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως Πρόεδρο,

2. Ιωάννη Συμεωνίδη του Λαζάρου, Εφέτη Δ.Δ. Θεσσαλονίκης, Καθηγητή Διοικητικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

3. Νικόλαο Καλλίδη του Σταύρου, Αντεισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης, μέλος της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος,

4. Βασιλική Ζώτου του Αστεριού, Πρωτοδίκη Θεσσαλονίκης,

5. Βασίλειο Αδάμπα του Ιάσονα, Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, μέλος της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος,

6. Αδάμ Παπαδαμάκη του Χρήστου, Καθηγητή Ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δικηγόρο Θεσσαλονίκης,

7. Θεόδωρο Παπακυριάκου του Κυριάκου, Επίκουρο Καθηγητή Ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δικηγόρο Θεσσαλονίκης,

8. Δημήτριο Συμεωνίδη του Γεωργίου, Επίκουρο Καθηγητή Ποινικής Δικονομίας της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Δικηγόρο Θεσσαλονίκης,

9. Άννα Αποστολίδου του Βασιλείου, Επίκουρη Καθηγήτρια Ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Δικηγόρο Ροδόπης,

10. Όλγα Τσόλκα του Βασιλείου, Επίκουρη Καθηγήτρια Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Δικηγόρος Αθηνών και

11. Σπυρίδωνα Κωνσταντόπουλο του Δημητρίου, Δικηγόρο Θεσσαλονίκης, ως μέλη.

Χρέη γραμματέα της ανωτέρω ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής θα εκτελεί ο Χρήστος Λαμπάκης του Δημητρίου, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης, Υποψήφιος Διδάκτωρ Ποινικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή θα συνεδριάζει στη Θεσσαλονίκη και οφείλει να περατώσει το έργο της έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015.

II) Στην Πρόεδρο, τα μέλη και τον εκτελούντα χρέη γραμματέα της ανωτέρω ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο