Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-07-2015 ]

Αρ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1100982 ΕΞ 2015/23.7.2015 Τοποθέτηση υπαλλήλων ως ελεγκτών βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης των εσόδων του κράτους

(Τοποθέτηση υπαλλήλων ως ελεγκτών βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης των εσόδων του κράτους)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 23/7/2015
Αρ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1100982 ΕΞ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο:  210 33 75 138-9
Fax: 210 33 75 049
 
ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΘΕΜΑ: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΩΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ»

Έχοντας υπόψη;

1. το Π .Δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178/Α/29.08.2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών»,

2. το άρθρο 4 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α/31-3-2011) όπως ισχύει,

3. το Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011),

4. το Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/9-2-2007),

5. την υπ' αρίθμ.πρωτ. Δ6Α1153411 ΕΞ 2011/9.11.2011 (ΦΕΚ 2656/Β/9-11-2011) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της ΑΥΟ Δ6Α 1028842 ΕΞ 2013/19.2.2013 (ΦΕΚ 486/Β/1-3-2013) Κοινής Απόβασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών

6. τις υπ' αριθμ. πρωτ: Δ2Α 1170034 ΕΞ 2011 ΑΥΟ και Δ2Α 1042539 ΕΞ 2013 ΑΥΟ «Προκηρύξεις - προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών για την επιλογή των Ελεγκτών Βεβαίωσης και, Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους.»,

7. το υπ' αριθμ.: πρωτ.: Ε.Ε.Ε.Ε.Β. 1104403 ΕΞ 28/6/2013 έγγραφο της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής Προσωπικού για τις θέσεις του Υπουργείου Οικονομικών που καλύπτονται από Ελεγκτές Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των/ Εσόδων του Κράτους,

8. την υπ'αριθμ. πρωτ. Δ6Α 1105815 ΕΞ 2013/2.7.2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

9. την υπ'αριθμ. πρωτ. Δ. ΟΡΓ. Α 1147309 ΕΞ 6-11-2014 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί κατανομής των οργανικών θέσεων προσωπικού μεταξύ των Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου,

10. την υπ'αριθμ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ. Α1147691 ΕΞ 2014/6.11.2014 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων περί κατανομής των οργανικών θέσεων προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων στις οργανικές μονάδες που τη συγκροτούν,

11. την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ 13/Β/28.1.2013) Απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομιών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» 

12. την υπ' αριθ.120/25.06.2014 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 360/Υ.Ο.Δ.Δ./25.06.2014) « Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών»,

13. τη γνωμοδότηση του Β' Υπηρεσιακού Συμβουλίου όπως διατυπώθηκε κατά τη συνεδρίαση του στις 17/7/2015

14. το αρ. πρωτ. 238/17.7.2015 ενημερωτικό σημείωμα της Προέδρου του Β' Υπηρεσιακού Συμβουλίου για την από 17.7.2015 συνεδρίαση του Β' Υπηρεσιακού Συμβουλίου,

15. τις υπηρεσιακές ανάγκες,

16. τις αιτήσεις των υπαλλήλων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Τοποθετούμε τους παρακάτω υπαλλήλους ως Ελεγκτές Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους ως εξής:Β. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί άμεσα στους παραπάνω υπαλλήλους και να αποσταλεί αποδεικτικό κοινοποίησης στο FAX στο 210 3375058.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ EΣΟΔΩN
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο