Σχόλια

Καταργήθηκε με την Π.Υ.Σ. 37/2.11.2015.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-07-2015 ]

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου υπ' αριθμ. 19 της 21.7.2015 Τροποποίηση της 3/6.2.2015 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου για την Οικονομική Πολιτική»

(Τροποποίηση της 3/6.2.2015 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου για την Οικονομική Πολιτική»)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Πράξη 19 της 21−7−2015

(ΦΕΚ Β' 85/22-07-2015)

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη:

α. τις διατάξεις των άρθρων 15 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (Π.δ. 63/2005, Α΄ 98),

β. την υπ’ αρ. 3/6.2.2015 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου για την Οικονομική Πολιτική» (Α΄ 24),

γ. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας πράξης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

δ. την πρόταση του Πρωθυπουργού,

αποφασίζει:

1. Η παράγραφος 1 της 3/6.2.2015 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Συνιστάται Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, στο οποίο μετέχουν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης ως Πρόεδρος, οι Υπουργοί Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και Οικονομικών, ως μέλη. Τον Πρόεδρο του Συμβουλίου αναπληρώνει, σε περίπτωση κωλύματος, απουσίας ή αδυναμίας του, ο Υπουργός Οικονομικών.
Στις συνεδριάσεις παρίσταται ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης.»

2. Η παράγραφος 2 της 3/6.2.2015 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Μετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εφόσον κληθούν προς τούτο από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί, υφυπουργοί, σύμβουλοι, εμπειρογνώμονες και υπηρεσιακοί παράγοντες.»

3. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 της 3/6.2.2015 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου καταργείται.

4. Στην παράγραφο 4 της 3/6.2.2015 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου προστίθεται περίπτωση γ) ως εξής:

«γ) την πολιτική εποπτεία, τη διαμόρφωση της στρατηγικής και τον συντονισμό της διαπραγμάτευσης για την σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (Ε.Μ.Σ.)».

5. Στην 3/6.2.2015 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Καθήκοντα Γραμματέα του Κυβερνητικού Συμβουλίου για την Οικονομική Πολιτική ανατίθενται στον Δημήτριο Λιάκο του Κωνσταντίνου, ειδικό σύμβουλο στο Πολιτικό Γραφείου του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης.
Ο Γραμματέας του Συμβουλίου εποπτεύει τη γραμματειακή υποστήριξή του, μεριμνά για την προετοιμασία των συνεδριάσεών του και παρακολουθεί τον συντονισμό των δράσεων των μελών του, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συμβουλίου.»

Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ν. ΣΑΓΙΑΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο