Σχόλια

Όπως τροποποιήθηκε με την Π.Υ.Σ. 19/21.7.2015.

Καταργήθηκε με την Π.Υ.Σ. 37/2.11.2015.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-02-2015 ]

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου υπ' αριθμ. 3 της 6.2.2015 Σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου για την Οικονομική Πολιτική

(Σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου για την Οικονομική Πολιτική)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Πράξη 3 της 6.2.2015

(ΦΕΚ Α' 24/06-02-2015)

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις των άρθρων 15 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (Π.δ. 63/2005, Α΄ 98),

β. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας πράξης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας θα καθοριστεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών,

γ. την πρόταση του Πρωθυπουργού,

αποφασίζει:

1. Συνιστάται Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, στο οποίο μετέχουν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης ως Πρόεδρος, οι Υπουργοί Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και Οικονομικών, ως μέλη. Τον Πρόεδρο του Συμβουλίου αναπληρώνει, σε περίπτωση κωλύματος, απουσίας ή αδυναμίας του, ο Υπουργός Οικονομικών. Στις συνεδριάσεις παρίσταται ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης.

2. Μετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εφόσον κληθούν προς τούτο από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί, υφυπουργοί, σύμβουλοι, εμπειρογνώμονες και υπηρεσιακοί παράγοντες.

3. Το Συμβούλιο συνεδριάζει μία (1) φορά το δεκαπενθήμερο και εκτάκτως όποτε κρίνεται αναγκαίο, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του. Κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου τηρούνται Πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τα μέλη αυτού. Καθήκοντα Γραμματέα του Συμβουλίου ασκεί ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου είναι συλλογικές κυβερνητικές αποφάσεις, οι οποίες υλοποιούνται από τον καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργό.

4. Το Συμβούλιο είναι αρμόδιο για:

α) το συντονισμό, τη προώθηση και την υλοποίηση του οικονομικού προγράμματος της Κυβέρνησης για όλα τα δημοσιονομικά και οικονομικά θέματα, τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, τη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος, καθώς και τα θέματα ανταγωνισμού και ελέγχου της αγοράς.

β) την επεξεργασία και διαμόρφωση των στρατηγικών της Κυβέρνησης για τη διαπραγμάτευση του Δημοσίου χρέους και τα χρηματοπιστωτικά ζητήματα, καθώς και την υποστήριξη του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών κατά τη συμμετοχή τους στα συλλογικά Ευρωπαϊκά Όργανα για θέματα αρμοδιότητάς τους.

γ) την πολιτική εποπτεία, τη διαμόρφωση της στρατηγικής και τον συντονισμό της διαπραγμάτευσης για την σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (Ε.Μ.Σ.).

5. Καθήκοντα Γραμματέα του Κυβερνητικού Συμβουλίου για την Οικονομική Πολιτική ανατίθενται στον Δημήτριο Λιάκο του Κωνσταντίνου, ειδικό σύμβουλο στο Πολιτικό Γραφείου του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης. Ο Γραμματέας του Συμβουλίου εποπτεύει τη γραμματειακή υποστήριξή του, μεριμνά για την προετοιμασία των συνεδριάσεών του και παρακολουθεί τον συντονισμό των δράσεων των μελών του, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συμβουλίου.

6. Η γραμματειακή υποστήριξη του Συμβουλίου παρέχεται από μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους ή υπαλλήλους ΙΔΑΧ του Υπουργείου Οικονομικών ή/και του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, που διατίθενται στο Συμβούλιο κατόπιν αιτήσεως του Προέδρου του, με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού και στους οποίους ανατίθενται καθήκοντα, σύμφωνα με τις ανάγκες του Συμβουλίου. Με απόφαση του Συμβουλίου, εξειδικευμένα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του δύνανται να ανατίθενται, με σύμβαση έργου, σε εξωτερικούς τεχνικούς, οικονομικούς ή/ και νομικούς συμβούλους.

7. Για τη λειτουργία του Συμβουλίου εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις του άρθρου 16 του Κώδικα Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (Π.δ. 63/2005, Α΄ 98).

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ν. ΣΑΓΙΑΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο