Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-07-2015 ]

Ελεγκτικό Συνέδριο αριθμ. απόφ. ΦΓ8/28530/27.4.2015 Οικονομικές καταστάσεις και επισυναπτέα δικαιολογητικά και στοιχεία που υποβάλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον κατασταλτικό έλεγχο των ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και Ειδικών Λογαριασμών

(Οικονομικές καταστάσεις και επισυναπτέα δικαιολογητικά και στοιχεία που υποβάλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον κατασταλτικό έλεγχο των ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και Ειδικών Λογαριασμών)

Κατηγορία: Ελεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

Αριθμ. απόφ. ΦΓ8/28530

(ΦΕΚ Β' 1508/17-07-2015)

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Συνεδρίασε στο Κατάστημα του, στις 27 Απριλίου 2015, με την εξής σύνθεση:
Νικόλαος Αγγελάρας, Πρόεδρος, Φλωρεντία Καλδή, Ιωάννης Σαρμάς, Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Σωτηρία Ντούνη, Χρυσούλα Καραμαδούκη, Μαρία Βλαχάκη και Άννα Λιγωμένου, Αντιπρόεδροι, Κωνσταντίνος Κωστόπουλος, Γεωργία Μαραγκού, Βασιλική Ανδρεοπούλου, Μαρία Αθανασοπούλου, Ασημίνα Σαντοριναίου, Ελένη Λυκεσά, Ευαγγελία - Ελισάβετ Κουλουμπίνη, Σταμάτιος Πουλής, Κωνσταντίνα Ζώη, Αγγελική Μυλωνά, Γεωργία Τζομάκα, Αργυρώ Λεβέντη, Στυλιανός Λεντιδάκης, Χριστίνα Ρασσιά, Θεολογία Γναρδέλλη, Βιργινία Σκεύη, Κωνσταντίνος Εφεντάκης, Αγγελική Μαυρουδή, Αγγελική Πανουτσακοπούλου, Δέσποινα Τζούμα, Δημήτριος Τσακανίκας, Ευφροσύνη Παπαθεοδώρου και Βασιλική Προβίδη, Σύμβουλοι (η Αντιπρόεδρος Γαρυφαλλιά Καλαμπαλίκη και οι Σύμβουλοι Γεώργιος Βοΐλης, Δημήτριος Πέππας, Δέσποινα Καββαδία - Κωνσταντάρα και Βασιλική Σοφιανού απουσίασαν δικαιολογημένα), με την παρουσία του Γενικού Επιτρόπου Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο Μιχαήλ Ζυμή και της Γραμματέως Ελένης Αυγουστόγλου, Επιτρόπου, Προϊσταμένης της Γραμματείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 169 παρ. 6 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α') «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» για τον έλεγχο των λογαριασμών των ΟΤΑ πρώτου βαθμού.

2. Τα άρθρα 51 παρ. 1-4, 52, 53 παρ. 1 και 3 σε συνδυασμό με το άρθρο 44 παρ. 9 του Κεφαλαίου Γ': «Κατασταλτικός Έλεγχος» του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52 Α'/28-2-2013) «Κύρωση κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».

3. Το άρθρο 156 παρ. 3 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α'/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

4. Το άρθρο 36 παρ. 9 του Ν. 3556/2007 (ΦΕΚ 91 Α') «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις» και ειδικά το άρθρο 36 παρ. 9.

5. Το άρθρο 27 του Ν. 3599/2007 (ΦΕΚ 176 Α') «Σύσταση Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών και άλλες διατάξεις».

6. Την εισήγηση του Συμβούλου Δημητρίου Τσακανίκα, που διατυπώθηκε στα Πρακτικά της 6ης Γεν. Συν./27.4.2015 (Θέμα Α').

7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζει:

Ορίζει τις οικονομικές καταστάσεις και τα αναγκαίως επισυναπτόμενα σε αυτές δικαιολογητικά και στοιχεία που πρέπει να υποβάλλονται για την άσκηση του προβλεπόμενου από το Σύνταγμα (άρθρο 98 παρ. 1γ') και τις διατάξεις του Ν. 4129/2013 (άρθρα 1 παρ. 1 περ. β, 28 παρ. 2 και 4, 38, 39, 41, 43 παρ. 1 και 4, 44 παρ. 1 και 9, 46 παρ. 1, 51 παρ. 1 έως 4, και 53 παρ. 1) κατασταλτικού ελέγχου των ΟΤΑ και των λοιπών ΝΠΔΔ καθώς και των Ειδικών Λογαριασμών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης ως ακολούθως:

«Άρθρο 1
Κοινά δικαιολογητικά ελέγχου που απαιτούνται για το σύνολο των παραπάνω φορέων ανεξαρτήτως μεθόδου λογιστικής απεικόνισης της διαχείρισής τους (απλογραφική και διπλογραφική μέθοδος).


1) Διαβιβαστικό εις διπλούν για τα δοθέντα στο Ελεγκτικό Συνέδριο στοιχεία.

2) Γνωστοποίηση της ακριβούς επωνυμίας του φορέα, του συστατικού αυτού Νόμου ή Διατάγματος, του οικονομικού έτους αναφοράς, των ονοματεπώνυμων και της ιδιότητας των μελών του Διοικούντος συλλογικού οργάνου.

3) Κατάσταση υπολόγων με την πράξη ανάθεσης καθηκόντων τους, με την οικεία βεβαίωση ανάληψης υπηρεσίας και με προσδιορισμό της χρονικής διάρκειας ευθύνης τους.

4) Πορίσματα και τυχόν εκθέσεις με σχετικά διαχειριστικά στοιχεία από Ελεγκτικές Υπηρεσίες, Οικονομικές Επιθεωρήσεις, λοιπές Υπηρεσίες καθώς και εκθέσεις ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών.

5) Πορίσματα και τυχόν εκθέσεις ή αναφορές από εσωτερικούς ελεγκτές προς τη διοίκηση του ελεγχόμενου φορέα.

6) Επιστολή έγγραφων διαβεβαιώσεων της διοίκησης του ελεγχόμενου φορέα προς τον Επίτροπο. (βλ. υπόδειγμα Γ-1)

7) Βιβλίο Μητρώου Δεσμεύσεων, για ολόκληρη τη χρήση ή συγκεκριμένη χρονική περίοδο, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (άρθρο 7 του π.δ. 113/2010 με τις τροποποιήσεις του).

Άρθρο 2
Οικονομικές καταστάσεις και επισυναπτέα δικαιολογητικά για τον έλεγχο της χρηματοοικονομικής διαχείρισης των παραπάνω φορέων.


Α. Εγκεκριμένες Οικονομικές Καταστάσεις με ημερομηνία 31.12

1) Προϋπολογισμός με όλα τα σχετικά έγγραφα για την έγκριση ή την τροποποίηση του και τη χορήγηση αναπληρωματικών ή εκτάκτων πιστώσεων αυτού και εγκρίσεις του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

2) Ισολογισμός Τέλους Χρήσης ή Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης αν εφαρμόζονται Διεθνή Πρότυπα Χρημ/κης Πληροφόρησης. (βλ. υποδείγματα Α-1 και Β-1 αντίστοιχα).

3) Αποτελέσματα Χρήσεως ή κατάσταση αποτελεσμάτων και συνολικού εισοδήματος, αν εφαρμόζονται τα Δ.Π.Χ.Π. (βλ. υποδείγματα Α-2 και Β-2 αντίστοιχα).

4) Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων. (βλ. υπόδειγμα Α-3).

5) Λογαριασμός Γενικής Εκμετάλλευσης. (βλ. υπόδειγμα Α-4).

6) Προσάρτημα Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσεως. (βλ. υπόδειγμα Α-5).

7) Κατάσταση Ταμιακών Ροών (βλ. υπόδειγμα Β-4) ή όπου προβλέπεται, Μηνιαίο Δελτίο της 31.12 που υποβάλλεται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (για όσους φορείς ανήκουν στην Γενική Κυβέρνηση, σύμφωνα με τα υποδείγματα της εγκυκλίου του Υπ. Οικονομικών 2/61968/0094/17-09-2010).

8) Κατάσταση μεταβολής Καθαρής Θέσης (σε περίπτωση εφαρμογής Διεθνών Προτύπων Χρημ/κης Πληροφόρησης). (βλ. υπόδειγμα Β-3).

Β. Δικαιολογητικά με ημερομηνία 31.12

1) Αναλυτικό Ισοζύγιο Λογαριασμών (προ και μετά κλεισίματος των αποτελεσματικών λογαριασμών), συμπεριλαμβανομένων και των λογαριασμών τάξεως.

2) Αναλυτικό Καθολικό.

3) Αντίγραφα κινήσεων όλων των τραπεζικών λογαριασμών (extraits) με το υπόλοιπό τους.

4) Επιβεβαιωτικές επιστολές για ενεργούς τραπεζικούς λογαριασμούς και τα υπόλοιπά τους.

5) Αναλυτική κατάσταση επιταγών εισπρακτέων.

6) Αναλυτική κατάσταση επιταγών πληρωτέων.

7) Αναλυτική κατάσταση απόδοσης κρατήσεων.

8) Αναλυτική κατάσταση των επισφαλών - επίδικων απαιτήσεων.

9) Αναλυτική κατάσταση των προβλέψεων επισφαλειών.

10) Αναλυτική κατάσταση των λοιπών προβλέψεων.

11) Κατάσταση δανείων και εγγυήσεων που συνομολογήθηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσης.

12) Τα στοιχεία που τηρούνται για την παρακολούθηση της ακίνητης και της κινητής, πλην χρημάτων, περιουσίας (π.χ. Μητρώο Παγίων / Βιβλίο διαχείρισης υλικού).

Γ. Επιπλέον για τον έλεγχο των Ειδικών Λογαριασμών, τα δικαιολογητικά και στοιχεία υπ' αριθμ. 8 έως 15 του άρθρου 6 της παρούσας κανονιστικής απόφασης.

Δ. Ο Επίτροπος έχει τη δυνατότητα, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προς έλεγχο φορέα, να ζητήσει και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, πέραν των αναφερομένων στο παρόν άρθρο, που κατά την κρίση του θεωρείται απαραίτητο για τη διενέργεια του ελέγχου.

Άρθρο 3
Οικονομικές Καταστάσεις και επισυναπτέα δικαιολογητικά για τον έλεγχο της χρηματικής διαχείρισης (λογαριασμοί ταμιακής διαχείρισης-εκτέλεσης προϋπολογισμού) των ΝΠΔΔ.


Α. Απολογισμός - Προϋπολογισμός

1) Εγκεκριμένος προϋπολογισμός με όλα τα σχετικά έγγραφα για την έγκριση ή την τροποποίησή του και τη χορήγηση αναπληρωματικών ή εκτάκτων πιστώσεων.

2) Απολογισμός με την Ετήσια κατάσταση πραγματοποιηθέντων εσόδων και εξόδων κατά κωδικό αριθμό (ΚΑΕ) και κατ' αντιστοιχία με τον προϋπολογισμό, με γενικά σύνολα των εσόδων και των εξόδων.

3) Απολογιστικός Πίνακας πραγματοποιηθέντων εσόδων-εξόδων με τον τύπο Ισοζυγίου χρηματικής διαχείρισης που θα εμφανίζει στη μεν χρέωση το υπόλοιπο έναρξης οικονομικού έτους και το σύνολο των εσόδων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκειά του, στη δε πίστωση, το σύνολο των εξόδων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους καθώς και το τελικό χρηματικό υπόλοιπο της 31ης Δεκεμβρίου που μεταφέρεται στην επόμενη χρήση.

4) Απόσπασμα πρακτικών συνεδρίασης του συλλογικού οργάνου που διοικεί το νομικό πρόσωπο, περί εγκρίσεως του απολογισμού και προϋπολογισμού του έτους αναφοράς και σχετικές εγκριτικές αποφάσεις από τα εξουσιοδοτημένα όργανα.

5) Πίνακας ανεξόφλητων υποχρεώσεων ανά ΚΑΕ που έχουν ανατραπεί και μεταφέρονται στην επόμενη χρήση.

Β. Έσοδα

1) Αναλυτική κατάσταση των γραμματίων είσπραξης των εσόδων κατ' αύξοντα αριθμό με γενικό σύνολο εσόδων (τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή).

2) Αναλυτική κατάσταση εσόδων με τα γραμμάτια είσπραξης ανά κωδικό αριθμό (ΚΑΕ) όπως και γενικό σύνολο εσόδων (τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή).

3) Τα στελέχη των χρησιμοποιηθέντων αποδεικτικών γραμματίων είσπραξης. Αν η έκδοση των αποδεικτικών είσπραξης γίνεται μηχανογραφικά υποβάλλονται τα αντίγραφά τους.

Γ. Έξοδα (υποκείμενα σε προληπτικό έλεγχο)

1) Αναλυτική κατάσταση των χρηματικών ενταλμάτων (ΧΕ) εξόδων κατ' αύξοντα αριθμό με γενικό σύνολο εξόδων (τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή).

2) Αναλυτική κατάσταση εξόδων με τα ΧΕ ανά κωδικό αριθμό (ΚΑΕ) όπως και γενικό σύνολο των εξόδων (τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή).

3) Τα πρωτότυπα στελέχη των εξοφληθέντων ΧΕ πληρωμής ταξινομημένα κατά κωδικό αριθμό (ΚΑΕ) και κατά αύξοντα αριθμό με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

4) Κατάσταση των ΧΕ που επεστράφησαν με πράξη Επιτρόπου.

5) Βεβαίωση του φορέα ότι τα ΧΕ που επεστράφησαν με πράξη Επιτρόπου, δεν έχουν ενταλματοποιηθεί και εξοφληθεί και αντίγραφα των πράξεων που αφορούν τα επιστραφέντα ΧΕ.

Δ. Έξοδα (μη υποκείμενα σε προληπτικό έλεγχο)

1) Αναλυτική κατάσταση των ΧΕ κατ' αύξοντα αριθμό με γενικό σύνολο εξόδων (τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή).

2) Αναλυτική κατάσταση εξόδων με τα ΧΕ ανά κωδικό αριθμό (ΚΑΕ) όπως και γενικό σύνολο των εξόδων (τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή).

3) Τα πρωτότυπα στελέχη των εξοφληθέντων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής ταξινομημένα κατά κωδικό αριθμό (ΚΑΕ) και κατά αύξοντα αριθμό με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Ε. Κρατήσεις

Συγκεντρωτική κατάσταση απόδοσης των παρακρατηθεισών κρατήσεων με τα σχετικά ποσά κατά χρηματικό ένταλμα πληρωμής, τους αριθμούς των αποδεικτικών είσπραξης των εσόδων, τους αριθμούς των χρηματικών ενταλμάτων με τα οποία αποδόθηκαν οι κρατήσεις και τους αριθμούς των εκδοθεισών επιταγών.

ΣΤ. Συμφωνίες Ταμείου

1) Συμφωνία του ταμιακού υπολοίπου από τον απολογιστικό πίνακα με τα υπόλοιπα των χρηματικών διαθεσίμων από τα αντίγραφα κινήσεων (extraits) των τραπεζικών λογαριασμών με εξηγήσεις για τους λόγους στους οποίους οφείλονται τυχόν διαφορές.

2) Συμφωνία για τα ίδια χρηματικά διαθέσιμα, είτε ο φορέας λειτουργεί ίδια ταμιακή υπηρεσία, είτε διατηρεί μικρό ταμείο.

3) Αντίγραφα κινήσεων όλων των τραπεζικών λογαριασμών του φορέα με τα υπόλοιπα της 31ης Δεκεμβρίου.

4) Επιβεβαιωτικές επιστολές για εν ενεργεία τραπεζικούς λογαριασμούς και τα υπόλοιπά τους.

5) Αναλυτική κατάσταση επιταγών εισπρακτέων.

6) Αναλυτική κατάσταση επιταγών πληρωτέων.

Ζ. Ο Επίτροπος έχει τη δυνατότητα, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προς έλεγχο φορέα, να ζητήσει και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, πέραν των αναφερομένων στο παρόν άρθρο, που κατά την κρίση του θεωρείται απαραίτητο για τη διενέργεια του ελέγχου.

Άρθρο 4
Δικαιολογητικά για τον έλεγχο της χρηματικής διαχείρισης (λογαριασμοί ταμιακής διαχείρισης - εκτέλεσης προϋπολογισμού) των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης.


Επιπλέον των δικαιολογητικών και στοιχείων του άρθρου 3 που ζητούνται για τα λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. υποβάλλονται συμπληρωματικά και τα ακόλουθα:

1) Ημερήσια αναλυτική κατάσταση εισπράξεων και πληρωμών του Ταμείου, όπου θα καταχωρούνται ο αριθμός και το ποσό κάθε γραμματίου είσπραξης και εντάλματος πληρωμής με επισύναψη της ημερήσιας κατάσταση κίνησης λογαριασμού των Τραπεζών που διεξάγουν τις εισπράξεις και τις πληρωμές και αιτιολόγηση τυχόν ασυμφωνιών.

2) Μηνιαία ανακεφαλαιωτική κατάσταση εισπράξεων και πληρωμών του Ταμείου, όπου θα καταχωρούνται τα σύνολα των ημερήσιων εισπράξεων και πληρωμών και θα δικαιολογείται τυχόν ασυμφωνία μεταξύ των συνόλων αυτών και των μηνιαίων καταστάσεων κίνησης λογαριασμού των Τραπεζών που διεξάγουν τις εισπράξεις και τις πληρωμές.

3) Ημερήσια αντίγραφα κίνησης των τραπεζικών λογαριασμών ολόκληρης της οικονομικής χρήσης.

4) Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό και στοιχείο θεωρηθεί απαραίτητο για την πληρότητα του ελέγχου.

Άρθρο 5
Δικαιολογητικά για τον έλεγχο της χρηματικής διαχείρισης (λογαριασμοί της ταμιακής διαχείρισης - εκτέλεσης προϋπολογισμού) των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.


1) Απολογισμός της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας των ΟΤΑ (αντίγραφο του λογαριασμού ή απολογισμού ή ισολογισμού ή άλλης κατά το νόμο απαιτούμενης οικονομικής κατάστασης του υπόχρεου για κατασταλτικό έλεγχο φορέα).

2) Ξεχωριστός απολογισμός της επιχορήγησης ή της χρηματοδότησης που έλαβαν, εάν αυτή είναι μικρότερη του 100% των συνολικών χρηματικών ποσών που διαχειρίστηκαν.

3) Προϋπολογισμός για το έτος αναφοράς.

4) Σχετικές επ' αυτών εκθέσεις και πράξεις των αρμόδιων οργάνων τους.

5) Ταμιακός απολογιστικός πίνακας.

6) Κατάσταση υπολόγων με την πράξη ανάθεσης καθηκόντων τους με την οικεία βεβαίωση ανάληψης υπηρεσίας.

7) Βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύματος όπου κατατίθενται χρήματα διαθέσιμα από τους ανωτέρω οργανισμούς και τα νομικά πρόσωπα για το χρηματικό υπόλοιπο κατά την 31η Δεκεμβρίου του αμέσως προηγούμενου έτους.

8) Τελική κατάσταση του λογαριασμού χρηματικής διαχείρισης και ανάλυση του χρηματικού υπολοίπου σε μετρητά και αντίτιμα.

9) Κατάλογος των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ή επιχειρήσεων που ανήκουν στον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που ανήκουν σ' αυτόν.

10) Η έκθεση λογοδοσίας Δημάρχου με τα οικεία πρακτικά συζήτησής της στο δημοτικό συμβούλιο. Για Περιφέρειες, οι εκθέσεις της οικονομικής επιτροπής και η πράξη του περιφερειακού συμβουλίου για την έγκριση του απολογισμού, καθώς και αντίγραφο κάθε έκθεσης επιθεώρησης ή ελέγχου που τηρείται στον ελεγχόμενο φορέα.

11) Κατάσταση των δανείων και εγγυήσεων που συνομολογήθηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσης.

12) Στοιχεία που τηρούνται για την παρακολούθηση της ακίνητης και της κινητής, πλην χρημάτων, περιουσίας του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που ανήκουν σ' αυτόν.

13) Κατάλογος των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στον κάθε οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, ή στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που ανήκουν σ' αυτόν.

14) Προϋπολογισμός, με τις τυχόν τροποποιήσεις του, ισολογισμός και κάθε άλλο ανάλογο συγκεντρωτικό λογαριασμό του ίδιου του οργανισμού και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που ανήκουν σ' αυτόν.

15) Κατάσταση των φυσικών προσώπων που απασχολούνται από τον οργανισμό ή τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα με μνεία της πράξης διορισμού τους ή της έγκρισης πρόσληψής τους και

16) Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό και στοιχείο θεωρηθεί απαραίτητο για την πληρότητα του ελέγχου.

Άρθρο 6
Α. Δικαιολογητικά για τον έλεγχο της χρηματικής διαχείρισης (λογαριασμοί ταμιακής διαχείρισης - εκτέλεσης προϋπολογισμού) των Ειδικών Λογαριασμών.


1) Προϋπολογισμός με όλα τα σχετικά έγγραφα για την έγκριση ή την τροποποίησή του και τη χορήγηση αναπληρωματικών ή εκτάκτων πιστώσεων. Αν ο ειδικός λογαριασμός εφαρμόζει διπλογραφικό σύστημα, η κω- δική αρίθμηση των λογαριασμών θα ακολουθεί το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό σχέδιο ή το κατά περίπτωση κλαδικό λογιστικό σχέδιο. Αν ο Ειδικός λογαριασμός ακολουθεί απλογραφικό σύστημα, η κωδική αρίθμηση των λογαριασμών θα είναι κατά ΚΑΕ.

2) Εγκριτικές Πράξεις των αρμοδίων για την έγκριση του Προϋπολογισμού.

3) Εισηγητική έκθεση Προϋπολογισμού όπου θα αναλύονται και θα αιτιολογούνται όλα τα προβλεπόμενα έσοδα και έξοδα και θα σχολιάζονται οι σημαντικές μεταβολές σε σχέση με το προηγούμενο προϋπολογισμό.

4) Ταμιακός Απολογισμός πραγματοποιηθέντων εσόδων και εξόδων και κατ' αντιστοιχία με τον προϋπολογισμό, με γενικά σύνολα των εσόδων και των εξόδων καθώς και το ταμιακό αποτέλεσμα (πλεόνασμα ή έλλειμμα) της χρήσεως και σωρευμένο.

5) Εγκριτικές Πράξεις των αρμοδίων για την έγκριση του Προϋπολογισμού.

6) Εισηγητική έκθεση Απολογισμού όπου θα αναλύονται και θα αιτιολογούνται τυχόν σημαντικές αποκλίσεις προϋπολογισθέντων εσόδων - εξόδων και πραγματοποιηθέντων.

7) Εγκεκριμένος απολογισμός χρηματοδοτήσεων.

8) Πίνακες αριθμητικής δύναμης προσωπικού, κατά κατηγορίες και καταβαλλόμενα αντίστοιχα ποσά (συμπεριλαμβάνονται και οι συνεργάτες).

9) Αντίγραφα κινήσεων όλων των τραπεζικών λογαριασμών (extraits) με το υπόλοιπό τους.

10) Κατάσταση ανά κατηγορία δαπάνης με τους αύξοντες αριθμούς των εντολών πληρωμής ποσό, ημερομηνία και αιτιολογία (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή).

11) Αναλυτική κατάσταση με τα γραμμάτια είσπραξης και το γενικό σύνολο εσόδων.

12) Πρωτότυπα αποδεικτικά γραμματίων είσπραξης και εντολών πληρωμής με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά.

13) Συγκεντρωτική κατάσταση έργων (αφορά κυρίως Ειδικούς λογαριασμούς ΑΕΙ και ΑΤΕΙ). Η κατάσταση πρέπει να περιλαμβάνει ανά έργο: Προϋπολογισμό, υπόλοιπο ποσού πιστώσεων προηγούμενου έτους, χρηματοδότηση τρέχοντος έτους, Έσοδα από τόκους, σύνολο εξόδων, διαθέσιμο υπόλοιπο τρέχοντος έτους.

14) Συγκεντρωτική κατάσταση απόδοσης των παρακρατηθεισών κρατήσεων με τα σχετικά ποσά κατά εντολή πληρωμής, τους αριθμούς των αποδεικτικών είσπραξης των εσόδων, τους αριθμούς των εντολών πληρωμής με τα οποία αποδόθηκαν οι κρατήσεις και τους αριθμούς των εκδοθεισών επιταγών.

15) Οποιοδήποτε δικαιολογητικό θεωρηθεί από τον ελεγκτή απαραίτητο για την πληρότητα του ελέγχου.

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος


1. Η παρούσα απόφαση ισχύει για οικονομικές καταστάσεις που αφορούν χρονική περίοδο από 1.1.2016 και εφεξής.

2. Από 1.1.2016 καταργούνται οι υπ' αριθμ. 8506/1976 (ΦΕΚ Β' 687) και 8507/1976 (ΦΕΚ Β' 687, διόρθωση σφαλμάτων ΦΕΚ Β' 1037), 28057/1982 (ΦΕΚ Β' 12), 28662/1983 (ΦΕΚ Β' 602) και 21500/2004 (ΦΕΚ Β' 1862) αποφάσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Απριλίου 2015

Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΑΡΑΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο