Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-01-2000 ]

ΠΟΛ.1009/3.1.2000 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 28 του Ν.2768/1999 σχετικά με την καταβολή ΦΠΑ από τις εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης χωρίς τις προβλεπόμενες κυρώσεις και ρύθμιση προστίμων ΚΒΣ

(Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 28 του Ν.2768/1999 σχετικά με την καταβολή ΦΠΑ από τις εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης χωρίς τις προβλεπόμενες κυρώσεις και ρύθμιση προστίμων ΚΒΣ )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.Αθήνα 3-1-2000
Αρ.Πρωτ.:1000498/5609/878/0014


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Α'
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η Κ.Β.Σ.
ΤΜΗΜΑ Α'
Πληροφορίες: Β. Δεδεμάδης
Ε.Φραγκούλη
Τηλέφωνο: 3647202-5
3610030

ΠΟΛ: 1009


ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 28 του ν.2768/99 σχετικά με την καταβολή Φ.Π.Α. από τις εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης χωρίς τις προβλεπόμενες κυρώσεις και ρύθμιση προστίμων Κ.Β.Σ. 1000498/5609/878/0014/ΠΟΛ.1009/3.1.2000

Σας κοινοποιούμε τις αναφερόμενες στο θέμα διατάξεις του Ν.2768/1999, ο οποίος δημοσιεύθηκε πρόσφατα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 273/Α'/8.12.1999) και παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

Α. Φ.Π.Α.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του προαναφερόμενου νόμου, οι εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης του Ν.1665/1986 που έλαβαν εικονικά τιμολόγια αγοράς και εξέδωσαν με βάση αυτά εικονικά φορολογικά στοιχεία ή διενέργησαν εγγραφές στα τηρούμενα φορολογικά τους βιβλία πριν την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου, δηλαδή μέχρι και την 7.12.1999, και για τις οποίες εταιρίες έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν από την κατά περίπτωση αρμόδια Φορολογική Αρχή προσωρινές πράξεις προσδιορισμού του ΦΠΑ, πράξεις επιβολής προστίμων ΦΠΑ και προστίμων ΚΒΣ, απαλλάσσονται από όλες τις προβλεπόμενες από τη φορολογική νομοθεσία διοικητικές και ποινικές κυρώσεις και πρόστιμα, εφόσον οι εταιρίες αυτές καταβάλλουν εφάπαξ με την υποβολή έκτακτης περιοδικής δήλωσης τον ΦΠΑ που αναλογεί στα ληφθέντα εικονικά τιμολόγια, ο οποίος δεν αποδόθηκε από τον εκδότη των εικονικών αυτών στοιχείων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα παρακάτω. Προκειμένου οι πιο πάνω εταιρίες να τύχουν της απαλλαγής, οφείλουν να καταβάλουν με την υποβολή έκτακτης περιοδικής δήλωσης εφάπαξ ποσό που είναι ίσο με το σύνολο του ΦΠΑ που δεν αποδόθηκε από τον εκδότη των εικονικών φορολογικών στοιχείων για κάθε διαχειριστική περίοδο ως εξής:

α) Σε περίπτωση που έχουν κοινοποιηθεί οι σχετικές πράξεις που αφορούν ΦΠΑ μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου (8.12.1999), η έκτακτη δήλωση ΦΠΑ πρέπει να υποβληθεί μέχρι και την 8.1.2000 και κατά παράταση μέχρι 10.1.2000, αφού η 8.1.2000 και 9.1.2000 είναι αργίες.

β) Σε περίπτωση που δεν έχουν κοινοποιηθεί οι σχετικές πράξεις που αφορούν ΦΠΑ μέχρι τη δημοσίευση του νόμου (8.12.1999), η έκτακτη δήλωση ΦΠΑ πρέπει να υποβληθεί μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία κοινοποίησης των πράξεων αυτών.

Τέλος, διευκρινίζονται και τα εξής:
α) Δεν υποβάλλονται τροποποιητικές εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ για τις διαχειριστικές περιόδους που ο ΦΠΑ καταβάλλεται με έκτακτες δηλώσεις ΦΠΑ, σύμφωνα με τα παραπάνω.
β) Η ευθύνη του εκδότη των εικονικών φορολογικών στοιχείων εξακολουθεί να υφίσταται και μετά τη ρύθμιση του παρόντος νόμου.
γ) Η καταβολή του οφειλόμενου ΦΠΑ με υποβολή έκτακτης δήλωσης ΦΠΑ ως ανωτέρω, εφαρμόζεται ανάλογα και στις υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, ενώ παράλληλα καταργείται και η ποινική δίωξη των εταιριών χρηματοδοτικής μίσθωσης, μετά την καταβολή του οφειλόμενου ΦΠΑ.

Β. Κ.Β.Σ.

1. Γενικά - Πεδία εφαρμογής

Με τις υπόψη διατάξεις, μεταξύ άλλων, επιβάλλονται πρόστιμα ΚΒΣ στις εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης για παραβάσεις που διαπράχθηκαν μέχρι το χρόνο έναρξης ισχύος της παρούσας διάταξης (ήτοι μέχρι και 7.12.1999) και αφορούν:

α) Λήψη εικονικών στοιχείων αγοράς εξοπλισμού, ο οποίος στη συνέχεια μισθώνεται.
β) Εκδοση εικονικών στοιχείων για την είσπραξη μισθωμάτων εξοπλισμού της ανωτέρω περίπτωσης, με τις προϋποθέσεις (καταβολή εφάπαξ ποσού ίσου με τον μη αποδοθέντα ΦΠΑ από τον εκδότη), όπως αναλυτικά αναφέρεται στο προηγούμενο κεφάλαιο.

2. Υποθέσεις που καταλαμβάνονται

Οι ρυθμίσεις της παρ.1 της παρούσας διάταξης καταλαμβάνουν επομένως τις παραβάσεις που αναφέρονται παραπάνω και εκκρεμούν, ειδικότερα:

2.1. Εκκρεμείς στις ΔΟΥ

- Δεν έχουν εκδοθεί αποφάσεις επιβολής προστίμου (Α.Ε.Π.) μέχρι 7.12.1999.
- Εχουν εκδοθεί οι σχετικές Α.Ε.Π. μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου και δεν έχουν περαιωθεί μέχρι τη διοικητική επίλυση της διαφοράς.

Θεωρείται εκδοθείσα η Α.Ε.Π. από τη στιγμή που έχει καταχωρηθεί στο ειδικό βιβλίο, έχει λάβει αριθμό πράξης και έχει υπογραφεί από τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ, ανεξάρτητα από το γεγονός της κοινοποίησής της ή μη.

2.2. Εκκρεμείς στα Διοικητικά Δικαστήρια

Καταλαμβάνονται υποθέσεις που εκκρεμούν στα Διοικητικά Δικαστήρια, ήτοι Πρωτοδικεία και Εφετεία, όχι στο Σ.τ.Ε.

3. Διαδικασία

3.1. Για τις υποθέσεις που δεν έχουν εκδοθεί Α.Ε.Π., πρέπει να εκδοθούν οι σχετικές πράξεις, να κοινοποιηθούν και εντός μηνός από την κοινοποίησή τους να καταβληθεί εφάπαξ το ποσό ΦΠΑ.
Στη συνέχεια, εντός της προθεσμίας για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς (άρθρο 66 του Ν.2717/1999), θα διαγράφεται το επιβληθέν πρόστιμο.

3.2. Για τις υποθέσεις που έχουν εκδοθεί οι σχετικές Α.Ε.Π. και εκκρεμούν στις ΔΟΥ, κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 2.1, διαγράφεται το επιβληθέν πρόστιμο, κατά τα ανωτέρω.

3.3. Για τις υποθέσεις που εκκρεμούν στα Διοικητικά Δικαστήρια, αφού καταβληθεί ο ΦΠΑ μέχρι και την 10.1.2000 (επειδή η καταληκτική ημερομηνία 8.1.2000 είναι Σάββατο), το επιβληθέν πρόστιμο διαγράφεται, εφαρμοζόμενης της διαδικασίας του Ν.Δ.4600/1966.

Επισημαίνεται ότι, εάν σε Α.Ε.Π. που έχουν εκδοθεί και εκκρεμούν στις ΔΟΥ ή στα Δικαστήρια, περιλαμβάνονται και πρόστιμα για παραβάσεις εκτός αυτών που αναφέρονται στην παρ. 1 της παρούσας ενότητας (ΚΒΣ), δεν έχουν γι' αυτές εφαρμογή τα προαναφερόμενα και συνεπώς για τα πρόστιμα που αφορούν τη λήψη ή την έκδοση εικονικών στοιχείων, που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.2768/1999, θα γίνεται μερική επίλυση της διαφοράς.

4. Κύρος Βιβλίων

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του ιδίου άρθρου, η λήψη εικονικών τιμολογίων (αγοράς) από τις εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης, καθώς και η συνακόλουθη έκδοση εικονικών τιμολογίων (μισθωμάτων) από τις εταιρίες αυτές δεν επιδρά στο κύρος των βιβλίων τους, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρ. 1 του ιδίου άρθρου (καταβολή ΦΠΑ στην οριζόμενη προθεσμία και με τη διαδικασία που ορίζεται ανωτέρω).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο