Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-07-2015 ]

Αριθμ. πρωτ.: Φ. 80000/οικ.32449/1078/17.7.2015 Κοινοποίηση των άρθρων 11, 21, 22, 24, 41 και 42 του νόμου 4331/2015 «Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις»

(Κοινοποίηση των άρθρων 11, 21, 22, 24, 41 και 42 του νόμου 4331/2015 «Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις»)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 17.7.2015
ΑΠ: Φ. 80000/οικ.32449/1078
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών και Ασθένειας
Τμήμα Γ'

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29
Ταχ.Κ.: 101 10
Πληροφ.: Χ. Γκιουλέκα, Β. Δρακόπουλος
Τηλ. 2103368122
Email [email protected]

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των άρθρων 11, 21, 22, 24, 41 και 42 του νόμου 4331/2015 «Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις».

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 69 Α/ 2.7.2015 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4331/2015, στον οποίο ρυθμίζονται θέματα που αφορούν ασφαλισμένους των Φορέων, Κλάδων και Τομέων Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου μας. Για την εφαρμογή των επιμέρους ρυθμίσεων παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες.

Άρθρο 11
«Οριστικοποίηση συντάξεων αναπηρίας»


Με τη διάταξη του άρθρου 11 επεκτείνεται η εφαρμογή της ισχύουσας στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. νομοθεσίας για την οριστικοποίηση των χορηγουμένων συντάξεων λόγω αναπηρίας των μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένων και στους παλαιούς ασφαλισμένους των φορέων κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, των οποίων οι καταστατικές ή άλλες διατάξεις της νομοθεσίας δεν προβλέπουν την οριστικοποίηση των χορηγουμένων συντάξεων λόγω αναπηρίας.

Για την οριστικοποίηση των χορηγουμένων συντάξεων λόγω αναπηρίας στους παλαιούς (μέχρι 31.12.1992) ασφαλισμένους των παρακάτω φορέων κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εφαρμόζεται η νομοθεσία που ισχύει στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. (άρθρο 18 του Κανονισμού ασφαλιστικής αρμοδιότητας Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.) για τους μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένους του.

-Τομέας Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Α. Υ.) -Τομέας Ασφάλισης Νομικών του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Ν.)

-Τομέας Ασφάλισης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

-Τομέας Σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Τ.Σ.Ε.Υ.Π.Α. - Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε.)

-Τομέας Σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Τ.Σ.Ε.Υ.Π.Θ. - Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε.) -πρώην Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ (ΤΑΠ-ΟΤΕ) -πρώην Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού ΕΤΕ (ΤΣΠ-ΕΤΕ)

Συγκεκριμένα:

Οι συντάξεις λόγω αναπηρίας καθίστανται αυτοδικαίως οριστικές όταν ο συνταξιούχος:

I. α) Έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας (το 50ό έτος οι γυναίκες) και κατά τη συμπλήρωση αυτού συνταξιοδοτείται λόγω αναπηρίας, β) συνταξιοδοτείται λόγω αναπηρίας συνεχώς επί 7 έτη κατά τη διάρκεια των οποίων έχει υποβληθεί σε τουλάχιστον 3 εξετάσεις από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές.
II. α) Έχει συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας (το 55ο έτος οι γυναίκες) και κατά τη συμπλήρωση αυτού συνταξιοδοτείται λόγω αναπηρίας, β) συνταξιοδοτείται λόγω αναπηρίας συνεχώς επί 5 έτη κατά τη διάρκεια των οποίων έχει υποβληθεί σε τουλάχιστον 2 εξετάσεις από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές.
III. Ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας εφόσον συνταξιοδοτείται λόγω αναπηρίας επί 12 έτη συνεχώς.
IV. Ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας εφόσον συνταξιοδοτείται λόγω αναπηρίας επί 20 έτη διακεκομμένα αλλά συνεχόμενα τα τελευταία τρία έτη.

Για την οριστικοποίηση της σύνταξης αναπηρίας συνυπολογίζονται, παρότι διανύθηκαν σε χρόνο προγενέστερο της ισχύος της παρούσας διάταξης, τόσο ο χρόνος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας όσο και η υποβολή σε εξετάσεις από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές. Σε κάθε περίπτωση, τα οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν μετά την υποβολή σχετικής αίτησης και πάντως όχι πριν την 2.7.2015 (ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου).

Όσον αφορά την κατηγορία των ασφαλισμένων από 1.1.1993 και εφεξής, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από τις γενικής ισχύος ρυθμίσεις της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 2084/1992, όπως ισχύουν.

Άρθρο 21
«Ασφάλιση δημοσιογράφων γραφείων τύπου αθλητικών ομοσπονδιών»


Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου, δημοσιογράφοι, οι οποίοι απασχολούνται με την ιδιότητα του συντάκτη κατά κύριο επάγγελμα με σχέση εξαρτημένης εργασίας στα Γραφεία Τύπου αθλητικών ομοσπονδιών που έχουν αναγνωριστεί από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, υπάγονται υποχρεωτικά από την πρώτη ημέρα του επόμενου από τη δημοσίευση του νόμου αυτού μήνα (01.08.2015) στην ασφάλιση του Τομέα Σύνταξης Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.) και του Λογαριασμού Ανεργίας Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε., με την προϋπόθεση ότι έχουν συμπληρώσει πενταετή ασφάλιση στον Τομέα Σύνταξης Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.) του Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε. και δεν είναι τακτικοί ή μόνιμοι υπάλληλοι του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., δημοσίων επιχειρήσεων ή Ο.Τ.Α..

Με την παρ. 2 ορίζεται ότι για την ασφάλιση των δημοσιογράφων αυτών, καταβάλλεται: α) στον Τομέα Σύνταξης Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.), εργοδοτική εισφορά 7,5% και εισφορά ασφαλισμένου 8,5%, β) στο Λογαριασμό Ανεργίας Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης εισφορά 2%, η οποία βαρύνει τον εργοδότη. Σύμφωνα με την παρ. 3, οι εισφορές αυτές υπολογίζονται επί του συνόλου των αποδοχών των δημοσιογράφων για τη συγκεκριμένη απασχόλησή τους και δεν μπορεί να είναι κατώτερες όσων προβλέπονται για τους λοιπούς ασφαλισμένους της Α' Διεύθυνσης του Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε.

Άρθρο 22
«Θέματα ασφάλισης του Τομέα Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών (τ. ΤΑΤΤΑ)»


Με την παρ. 1 , καταργείται η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4075/2012 (Α' 89).

Με την περ. α' της παρ. 2 , ορίζεται ότι από 1.8.2015, η πρόσθετη εισφορά 3,6% της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 1186/1981, καταβάλλεται από όλους όσους υπάγονται στην ασφάλιση του Τομέα Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε., για τη συνταξιοδότησή τους λόγω γήρατος, σύμφωνα με τις διατάξεις περί βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων του α.ν. 1846/1951 (Α'179).

Με την περ. β' της ίδιας παραγράφου, στους ασφαλισμένους τεχνικούς τύπου του Τομέα, παρέχεται η δυνατότητα αναγνώρισης με εξαγορά χρόνου βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων για το διάστημα, που κατ' εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4075/2012, διακόπηκε η παρακράτηση της ανωτέρω πρόσθετης εισφοράς, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Η εξαγορά του παραπάνω χρόνου γίνεται για κάθε μήνα με ποσοστό εισφοράς 3,60% επί των ασφαλιστέων αποδοχών Δεκεμβρίου 2011.

Η εξόφληση του ποσού της εξαγοράς γίνεται είτε εφάπαξ εντός τριμήνου από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης αναγνώρισης, οπότε παρέχεται έκπτωση 15%, είτε σε μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των οποίων ισούται με τον αριθμό των αναγνωριζόμενων μηνών. Σε περίπτωση συνταξιοδότησης η παρακράτηση γίνεται από τη σύνταξη.

Με την παρ. 3, στους ασφαλισμένους τεχνικούς τύπου του Τομέα Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε., οι οποίοι δεν δικαιούνται και δεν λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε Φορέα Κύριας Ασφάλισης ή το Δημόσιο και εκκρεμεί αίτηση συνταξιοδότησής τους από 1.1.2012 έως την έναρξη ισχύος του κοινοποιούμενου νόμου (δηλ. έως 1.7.2015), παρέχεται το δικαίωμα συνταξιοδότησης νωρίτερα κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες για κάθε έτος πληρωμής της ανωτέρω προσαύξησης, από το εκάστοτε -κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης-προβλεπόμενο όριο ηλικίας.

Αυτό το δικαίωμα συνταξιοδότησης, με συνυπολογισμό των ανωτέρω 45 ημερών για κάθε έτος πληρωμής της προσαύξησης, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπολείπεται:

α) των ορίων ηλικίας πλήρους και μειωμένης σύνταξης που προβλέπονται στην παρ. 8 του άρθρου 33 του ν. 3232/2004 (Α' 48) προκειμένου για τα πρόσωπα της ίδιας παραγράφου του άρθρου 33 του ν. 3232/2004.

Στην περίπτωση αυτή, μετά και τον συνυπολογισμό των 45 ημερών για κάθε έτος πληρωμής της προσαύξησης και εφόσον συντρέχει και η ανηλικότητα του παιδιού, το ελάχιστο όριο ηλικίας για τη λήψη πλήρους σύνταξης καθορίζεται στο 55ο έτος της ηλικίας και για τη λήψη μειωμένης σύνταξης στο 50ο έτος της ηλικίας.

β) των οριζόμενων, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β' της παρ. 5 του άρθρου 48 του ν. 2084/1992 (Α' 165) κατά τα έτη 1993-1997 ορίων ηλικίας, προκειμένου για τις λοιπές γυναίκες και τους άνδρες.

Στην περίπτωση αυτή και εφόσον οι ασφαλισμένοι/νες συμπληρώνουν τον απαιτούμενο κατά περίπτωση συντάξιμο χρόνο, το όριο ηλικίας για τη λήψη πλήρους σύνταξης μετά και τον συνυπολογισμό των 45 ημερών για κάθε έτος πληρωμής της προσαύξησης, δεν μπορεί να υπολείπεται του 55ου έτους για τους άνδρες ασφαλισμένους και του 53 ου έτους για τις γυναίκες ασφαλισμένες του Τομέα.

Με την παρ. 4., χορηγείται προσαύξηση στο ποσό της σύνταξης, στους ασφαλισμένους που κατέβαλαν την ανωτέρω πρόσθετη εισφορά και δεν συνταξιοδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις περί βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων της περίπτωσης α' του εδαφίου β' του άρθρου 28 παρ. 5 του α.ν. 1846/1951 (Α' 179), όπως ισχύει, αλλά σε μεγαλύτερα, κατά τουλάχιστον ένα πλήρες έτος όρια ηλικίας.

Το ύψος της προσαύξησης ανά πλήρες έτος καταβολής του επασφάλιστρου, θα καθοριστεί με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά από αναλογιστική μελέτη.

Άρθρο 24
«Θέματα ασφάλισης του πρώην Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ»


Για τη συνταξιοδότηση των γυναικών που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση του πρώην ΤΣΠ-ΗΣΑΠ μεταξύ 1.11983 και 31.12.1992 και είναι μητέρες με ανήλικα ή ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιά ισχύουν τα ακόλουθα από τις 2.7.2015 (ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου):

Με την παράγραφο 1, το απαιτούμενο όριο ηλικίας (για λήψη πλήρους ή μειωμένης σύνταξης) είναι αυτό που αντιστοιχεί στο έτος συμπλήρωσης χρόνου ασφάλισης 25 ετών.

Για τα έτη μέχρι και το 2012, η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος προϋποθέτει ότι σε κάποια χρονική στιγμή μέχρι 31/12/2012 η ασφαλισμένη μητέρα ανήλικου παιδιού έχει συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης (25 έτη) έχοντας ανήλικο παιδί και ότι έχει συμπληρώσει και το κατά περίπτωση απαιτούμενο όριο ηλικίας, η κατοχύρωση προϋποθέσεων συνταξιοδότησης προϋποθέτει ότι σε κάποια χρονική στιγμή μέχρι 31/12/2012 η ασφαλισμένη μητέρα ανήλικου παιδιού έχει συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης (25 έτη) έχοντας ανήλικο παιδί χωρίς να έχει και την απαιτούμενη ηλικία (άρα, έχει δικαίωμα λήψης σύνταξης με τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση απαιτούμενου ορίου ηλικίας).

Σημειώνεται ότι οι διατάξεις που αφορούν στη συνταξιοδότηση μητέρων ανήλικων παιδιών που ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά κατά την περίοδο 1983-1992 έχουν εφαρμογή και στους χήρους πατέρες ανήλικων παιδιών που ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά κατά την ίδια χρονική περίοδο.

Για τις περιπτώσεις όπου ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης συμπληρώνεται από 1/1/2013 και εφεξής, οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης καθορίζονται από τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ.4 του ν. 4093/2012.

Με την παράγραφο 2 προβλέπεται η εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 144 του ν. 3655/2008 (Α' 58), όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την παρ. 17 του αρ 10 του ν. 3863/2010 και την υποπαραγράφο ΙΑ.4 του ν. 4093/2012. Το όριο ηλικίας για συνταξιοδότηση είναι αυτό που αντιστοιχεί στο έτος κατά το οποίο η ασφαλισμένη συμπληρώνει τον προβλεπόμενο χρόνο ασφάλισης των 5.500 ημερών ασφάλισης. Σημειώνεται ότι για την κατηγορία αυτή των ασφαλισμένων δεν υπάρχει η δυνατότητα συνταξιοδότησης με αναστολή.

Τέλος, επισημαίνεται ότι για την έναρξη των οικονομικών αποτελεσμάτων και των δύο περιπτώσεων που αναφέρθηκαν απαιτείται σχετική αίτηση συνταξιοδότησης που θα υποβληθεί μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου (2.7.2015) από τις ασφαλισμένες.

Άρθρο 41
«Εργοδοτική εισφορά της ΕΡΤ υπέρ του τ. ΤΣΠΕΑΘ»


Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού:

α. θεσπίζεται εργοδοτική εισφορά της Ε.Ρ.Τ Α.Ε. σε ποσοστό 7,5% επί των πάσης φύσεως μηνιαίων αποδοχών των εργαζόμενων με την ιδιότητα του συντάκτη στην Εταιρεία, ως πόρος για την ασφάλισή τους στον Τομέα Σύνταξης Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (τ. Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.) του Ε.Τ.Α.Π- Μ.Μ.Ε.,

β. Καταβάλλεται από την Ε.Ρ.Τ Α.Ε., η εργοδοτική εισφορά που ορίζεται στην περίπτωση δ' του άρθρου 8 του Β.Δ. 456/1967 (Α'143), όπως ισχύει με την αντικατάστασή του με το άρθρο 5 του π.δ. 63/1975 (Α'21), ίση προς 2% επί των τακτικών μηνιαίων αποδοχών των ανωτέρω εργαζομένων και ασφαλισμένων στον Τομέα Σ.Π.Ε.Α.Θ, για την ασφάλιση τους στον Λογαριασμό Ανεργίας Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης του κλάδου ανεργίας και δώρου του Ε.Τ.Α.Π-Μ.Μ.Ε. Η ισχύς της διάταξης αρχίζει από την 2.7.2015 (ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου).

Άρθρο 42
«Οικογενειακά επιδόματα Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε.»


Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 44 του π.δ. 284/1974 (Α' 101), όπως ισχύει, με αποτέλεσμα το ποσό της σύνταξης λόγω γήρατος ή αναπηρίας να προσαυξάνεται για το σύζυγο ή τη σύζυγο κατά 58,69 ευρώ και κατά 29,35 ευρώ για κάθε άγαμο παιδί μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του ή, σε περίπτωση συνέχισης των σπουδών του σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα
του εσωτερικού ή του εξωτερικού, μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας του, εφόσον δεν ασκεί επάγγελμα και δεν λαμβάνει σύνταξη από δική του εργασία. Η ισχύς της διάταξης αρχίζει από την 2.7.2015 (ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου).Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γ. ΡΩΜΑΝΙΑΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο