Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-07-2015 ]

Ε.Ε.Ε.Τ. αριθμ. 16668/29.6.2015 Έκτακτη ρύθμιση για την παράταση ημερομηνιών λήξης περιόδου εκχώρησης και δέσμευσης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη. gr

(Έκτακτη ρύθμιση για την παράταση ημερομηνιών λήξης περιόδου εκχώρησης και δέσμευσης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη. gr)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 16668

(ΦΕΚ Β' 1483/16-07-2015)

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

α. Το Νόμο 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α΄/10−4−2012,) και ιδίως τα άρθρα 6, 11 και 12 παρ. κδ΄, μα΄ και μγ΄ αυτού,

β. την έκδοση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 65/Α΄/28−6−2015) με θέμα: «Τραπεζική αργία βραχείας διαρκείας»

γ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 750/2/19.2.2015 «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη. gr» (ΦΕΚ 412/Β΄/24−3−2015), ιδίως το Παράρτημα Δ, όπως εκάστοτε ισχύει,

δ. τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας Ε.Ε.Τ. (Υ.Α. αριθ. 69452/5−6−1995, ΦΕΚ 505/Β΄/7−6−1995),

ε. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 709/79 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Ολομέλειας της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) στον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους και Προϊσταμένους οργανικών μονάδων της ΕΕΤΤ», (ΦΕΚ 797/Β΄/1−4−2014).

Επειδή:

1. Σύμφωνα με την ως άνω Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, κηρύσσεται ως τραπεζική αργία η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιουλίου

2. Ανακύπτει επιτακτική ανάγκη προστασίας των κατόχων ονομάτων χώρου με κατάληξη. gr, των οποίων η περίοδος εκχώρησης και δέσμευσης λήγει κατά το χρονικό διάστημα της τραπεζικής αργίας που κηρύχθηκε με την ως άνω Π.Ν.Π.

αποφασίζει:

1. Ορίζει ότι:

α) Ονόματα Χώρου των οποίων η περίοδος εκχώρησης τους λήγει από τις 14−6−2015 έως και τις 27−6−2015, παρατείνεται η διάρκεια του δικαιώματος δέσμευσης έως και τις 13−7−15.

β) Ονόματα χώρου, των οποίων η περίοδος εκχώρησης τους λήγει από τις 29−6−2015 έως και τις 8−7−2015, διατηρούνται σε ισχύ έως και τις 9−7−2015. Η διάρκεια του δικαιώματος δέσμευσης, η οποία είναι 15 ημέρες άρχεται για όλα τα ανωτέρω ονόματα την 10η Ιουλίου 2015.

γ) Το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης που θα αποκτηθεί με την ανανέωση των ανωτέρω ονομάτων χώρου θα έχει ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία λήξης του προηγούμενου δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης και όχι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης ανανέωσης, εάν αυτή είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας λήξης.

2. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ.

Μαρούσι, 29 Ιουνίου 2015

Ο Αντιπρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΟΥΛΑΚΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο