Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-09-2015 ]

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Β 5015203 ΕΞ 2015/16.7.2015 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Ενδοκοινοτική διακίνηση προϊόντων ΕΦΚ (κρασιών) με ΑΣΔΕ στα πλαίσια του Καν.(ΕΕ) αριθμ. 389/12

(Ενδοκοινοτική διακίνηση προϊόντων ΕΦΚ (κρασιών) με ΑΣΔΕ στα πλαίσια του Καν.(ΕΕ) αριθμ. 389/12)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 16 Ιουλίου 2015
Αριθ. Πρωτ: ΔΕΦΚΦ Β 5015203 ΕΞ 2015

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (ΕΦΚ)
ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΦΠΑ)
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Τ.Κ.: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Β. Ακριτίδου
Τηλέφωνο: 2106987411
FAX: 2106987424
e-mail: [email protected]

ΘΕΜΑ : Ενδοκοινοτική διακίνηση προϊόντων ΕΦΚ (κρασιών) με ΑΣΔΕ στα πλαίσια του Καν.(ΕΕ) αριθμ. 389/12.

ΣΧΕΤ.: α) Το με αριθμ. πρωτ. 3651/16.05.2014 έγγραφο του Τελωνείου Λαυρίου.

β) H με αριθμ. πρωτ. 49/04.12.2014 επιστολή του Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου.

γ) Το με αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚ Γ 5023170 ΕΞ/30.09.2014 έγγραφό μας προς τα Γραφεία ELO των Κ-Μ της ΕΕ.

Με αφορμή και τα ανωτέρω α) και β) σχετικά ερωτήματα που τέθηκαν στην υπηρεσία μας αναφορικά με το σε περίληψη θέμα και κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (σχετικό το υπό στοιχείο γ' σχετικό έγγραφό μας) με τις αρμόδιες αρχές άλλων Κρατών-Μελών σας γνωρίζουμε ως προς το τιθέμενο ζήτημα τα ακόλουθα:

Για τις περιπτώσεις αποστολής κρασιών που έχουν τεθεί σε ανάλωση σε ένα Κράτος - Μέλος (Κ-Μ) και που προορίζονται, συνοδεία ΑΣΔΕ, να αναλωθούν σε άλλο Κ-Μ προβλέπεται, βάσει των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 34 της Οδηγίας 2008/118/ΕΚ (EEL 9/14.01.09), η δυνατότητα στο Κ-Μ προορισμού να χορηγεί παρέκκλιση (απλούστευση) από την υποχρέωση της παρ. 2 (α) του ως άνω άρθρου της εν λόγω Οδηγίας για κατάθεση δήλωσης πρόθεσης παραλαβής στις αρμόδιες αρχές του Κ-Μ προορισμού πριν την αποστολή των προϊόντων καθώς και εγγύησης για την καταβολή του αναλογούντος ΕΦΚ.

Στα πλαίσια αυτά, όπως ενημερωθήκαμε αρμοδίως μέσω των Γραφείων ELO των κρατών μελών που ανταποκρίθηκαν σε σχετικό με το θέμα ερώτημά μας (συγκεκριμένα: Αυστρία, Βέλγιο, Λιθουανία, Ολλανδία, Μ. Βρετανία, Σουηδία, Λετονία, Εσθονία, Σλοβακία, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία και Πορτογαλία), τα περισσότερα Κ-Μ δεν εφαρμόζουν σχετικές παρεκκλίσεις/απλουστεύσεις επί της παραπάνω αναφερόμενης διαδικασίας και τηρούν τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της παρ. 2(α) του άρθρου 34 της ως άνω Οδηγίας.
 
Ωστόσο, οι αρμόδιες αρχές τόσο της Γερμανίας όσο και της Αυστρίας, μας γνωστοποίησαν ότι για την αποστολή «απλών» κρασιών με ΑΣΔΕ στη χώρα τους, δεν απαιτείται από τον παραλήπτη που είναι εγκατεστημένος εκεί δήλωση (εκ των προτέρων) στο αρμόδιο τελωνείο νια την πρόθεση παραλαβής τέτοιων προϊόντων πριν την αποστολή τους από άλλο Κ-Μ, ούτε σχετική εννύηση για την κάλυψη του αναλογούντος ΕΦΚ καθώς, στα προϊόντα αυτά, ο συντελεστής ΕΦΚ που επιβάλλεται είναι 0 (μηδέν) ευρώ. Εντούτοις, η αρμόδια αρχή της Γερμανίας επισήμανε ότι οι παραλήπτες τέτοιων προϊόντων (απλών κρασιών) στη χώρα τους δύνανται, εφόσον δηλώσουν στο αρμόδιο τελωνείο την παραλαβή των σχετικών προϊόντων, να ζητήσουν από το τελωνείο κατόπιν σχετικού ελέγχου την επιβεβαίωση της παραλαβής και τη θεώρηση του αντιτύπου 3 του ΑΣΔΕ (πεδίο Α) προκειμένου να επιστραφεί στον αποστολέα των προϊόντων για την πιστοποίηση της διακίνησης, ιδίως σε περιπτώσεις επιστροφής φόρου.

Συμπερασματικά, κατά την αποστολή «απλών» κρασιών με ΑΣΔΕ σε άλλα Κ-Μ που εφαρμόζουν τις σχετικές απλουστεύσεις/παρεκκλίσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 34 της ως άνω Οδηγίας (βλ. Γερμανία, Αυστρία), ο έλληνας αποστολέας απαλλάσσεται της υποχρέωσης - που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 1 της υπ' αριθμ. Τ.8612/2439/30.12.1992 ΑΥΟ ως ισχύει - για την υποβολή στο αρμόδιο τελωνείο, πριν την αποστολή των προϊόντων, θεωρημένου αντιγράφου από την αρμόδια αρχή του Κράτους- Μέλους προορισμού της δήλωσης (βεβαίωσης ή άλλου ανάλογου εγγράφου) του παραλήπτη για την πρόθεση της παραλαβής. Στις περιπτώσεις αυτές, το τελωνείο ελέγχου της αποστολής δύναται, εφόσον κρίνει σκόπιμο, να απευθύνει εκ των υστέρων σχετικό αίτημα Αμοιβαίας Συνδρομής (μέσω της Δ/νσης μας) στα πλαίσια του Καν. (ΕΕ) αριθμ. 389/12 στο Κ-Μ προορισμού των προϊόντων για την επιβεβαίωση της παραλαβής ή ότι άλλο κρίνεται αναγκαίο.


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ   

Ο/Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Ε. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο