Σχόλια

Όπως τροποποιήθηκε με την 21662/22.11.2017.

Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-07-2015 ]

Αριθμ. 14129/2.7.2015 Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των Οργανωμένων Τουριστικών Κατασκηνώσεων

(Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των Οργανωμένων Τουριστικών Κατασκηνώσεων)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 14129

(ΦΕΚ Β' 1476/14-07-2015)

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. του Ν. 4276/2014 (Α' 155) και ειδικότερα της υποπερίπτωσης ββ της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου 1, όπως ισχύει, και της παρ. 1 του άρθρου 5,
β. του Ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (Α' 187), όπως ισχύει, και ιδίως του άρθρου 2,
γ. του Ν. 4067/2012 (Α' 79) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός», και ιδίως του άρθρου 26 αυτού,
δ. του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο, Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (Α' 112), ε. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α' 98),
στ. του άρθρου 2 του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α' 20),
ζ. του Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 21),
η. του Π.δ. 112/2014 « Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α' 179).

2. Την με αριθμ. Υ99/20-2-2015 (Β'/299) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού Έλενα Κουντουρά».

3. Την ανάγκη εισαγωγής ενός νέου συστήματος κατάταξης των οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων ανάλογου με αυτό των υπολοίπων δημοφιλών ευρωπαϊκών προορισμών.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής - Ορισμοί


1. Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται στα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα της υποπερίπτωσης ββ της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 4276/2014 (οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις - Camping).

2. Οι οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις είναι υπαίθρια κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα με ή χωρίς οικίσκους στα οποία παρέχεται η δυνατότητα διαμονής, εστίασης και αναψυχής τουριστών που διαθέτουν ή όχι ίδια κατασκηνωτικά και μεταφορικά μέσα, όπως συρόμενα ή αυτοκινούμενα τροχόσπιτα, ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα τροχόσπιτα, σκηνές, τροχοσκηνές ή σκηνές επί της οροφής οχημάτων, τουριστικά λεωφορεία διαμορφωμένα με κοιτώνες (hotel bus) και τουριστικά λεωφορεία με συρόμενα οχήματα διαμορφωμένα με κοιτώνες (rotel hotel).

Άρθρο 2
Ελάχιστα κριτήρια καταλληλότητας γηπέδου για την ανέγερση οργανωμένης τουριστικής κατασκήνωσης


1. Οι οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις ανεγείρονται σύμφωνα με τις επιτρεπόμενες χρήσεις και τους όρους και περιορισμούς δόμησης που καθορίζονται για την περιοχή από τις γενικές και ειδικές πολεοδομικές και κτιριοδομικές διατάξεις.

2. Οι οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις κατασκευάζονται από ένα φορέα εκμετάλλευσης επί ενιαίου γηπέδου που ανήκει σε έναν ή σε περισσότερους κυρίους εξ αδιαιρέτου, επιφάνειας τουλάχιστον έξη (6) στρεμμάτων με μέση κλίση όχι ανώτερη του 10% και ελάχιστη διάσταση πλευράς γηπέδου πενήντα (50) μέτρων, κείμενο σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως ή εντός Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) στις οποίες επιτρέπεται η δημιουργία οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων. Σε περίπτωση που οι ελάχιστες διαστάσεις του γηπέδου δεν είναι οι απαιτούμενες στο σύνολό του, αλλά το εμβαδόν του είναι μεγαλύτερο από το ελάχιστο απαιτούμενο, προκειμένου να χορηγηθεί έγκριση καταλληλότητας για οργανωμένη τουριστική κατασκήνωση - camping, πρέπει να υπάρχει ενιαίο τμήμα του γηπέδου που έχει τις απαιτούμενες ελάχιστες διαστάσεις και το απαιτούμενο ελάχιστο εμβαδόν. Ο φορέας εκμετάλλευσης δύναται να είναι κύριος ή μισθωτής ή υπομισθωτής του γηπέδου ή να έλκει δικαιώματα επ' αυτού δυνάμει άλλης σύμβασης. Σε περίπτωση μίσθωσης ή υπομίσθωσης όλου ή τμήματος της έκτασης, ή τμήματος καθέτου ιδιοκτησίας, η συμφωνηθείσα από τους συμβαλλομένους διάρκεια της σύμβασης δεν πρέπει να είναι μικρότερη συνολικά των δεκαπέντε (15) ετών. Σε περίπτωση εξ αδιαιρέτου συγκυριότητας, δεν εκδίδεται γνωμοδότηση για καταλληλότητα γηπέδου σε μεμονωμένο ή μεμονωμένους εξ αδιαιρέτου συγκυρίους.

3. Εάν το γήπεδο διασχίζεται από ρέμα ή διακόπτεται από άλλο φυσικό ή τεχνητό εμπόδιο, εξασφαλίζεται η δυνατότητα γεφύρωσης του ρέματος ή του φυσικού ή τεχνητού εμποδίου και προσκομίζεται βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί της δυνατότητας κατασκευής του αναλόγου έργου με δαπάνη του φορέα εκμετάλλευσης.

4. Η θέση του γηπέδου όπου πρόκειται να δημιουργηθεί η οργανωμένη τουριστική κατασκήνωση παρουσιάζει ενδιαφέρον από άποψη φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και δεν επιβαρύνεται από γειτνίαση με εγκαταστάσεις και δραστηριότητες μέσης και υψηλής όχλησης, όπως αυτές ορίζονται στις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.

5. Το γήπεδο έχει επαρκή αυτοφυή δασοκάλυψη ή αποτελεί γεωργική εκμετάλλευση (ελιές κ.λπ.), άλλως είναι απαραίτητη η δημιουργία ή η συμπλήρωση του πρασίνου για λόγους σκίασης, διαχωρισμού των θέσεων και οπτικής απομόνωσης από γειτονικά οικόπεδα και οδούς, εφ' όσον απαιτείται.

6. α. Η προσπέλαση στις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις, η οποία βεβαιώνεται και αποτυπώνεται στην τεχνική έκθεση που προβλέπεται στην περίπτωση ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 4276/2014, γίνεται από αναγνωρισμένη ως κοινόχρηστη ή ιδιωτική οδό ή μη αναγνωρισμένη αγροτική οδό πλάτους τουλάχιστον 5,50 μέτρων, προσπελάσιμης σε όλο της το μήκος μέχρι τη συμβολή της με την κύρια ασφαλτοστρωμένη οδική αρτηρία, ή διά δουλείας διόδου συσταθείσας με μεταγεγραμμένη συμβολαιογραφική πράξη.
β. Εάν δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία αυτοκινήτων στην περιοχή που βρίσκεται το γήπεδο και αυτό βεβαιώνεται από τον οικείο ΟΤΑ ή την οικεία πολεοδομική υπηρεσία, το πλάτος της οδού προσπέλασης μπορεί να είναι μικρότερο από 5,50 μ. και γίνεται δεκτό ως έχει. Στην περίπτωση αυτή η γνωμοδότηση για την καταλληλότητα του γηπέδου χορηγείται για οργανωμένη τουριστική κατασκήνωση με θέσεις σκηνών μόνο.

7. Ύδρευση: 24ωρη παροχή νερού (πόσιμο και άλλες χρήσεις) 100 It / άτομο ημερησίως. Ηλεκτρική και τηλεφωνική σύνδεση: σύνδεση με ηλεκτρικό και τηλεφωνικό δίκτυο φορέα που πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις. Σε περίπτωση αδυναμίας σύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο, να εξασφαλίζεται η ηλεκτροδότηση με ηλεκτρογεννήτρια εγκατεστημένη σε κατάλληλο και ανάλογα ηχομονωμένο χώρο της οργανωμένης τουριστικής κατασκήνωσης.

Άρθρο 3
Δικαιολογητικά καταλληλότητας γηπέδου για την ανέγερση οργανωμένης τουριστικής κατασκήνωσης


1. Για τα έργα ή δραστηριότητες που υπάγονται στην κατηγορία Α' του Παραρτήματος VI της υπ' αριθμ. 1958/13.1.2012 (Β' 21) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού γνωμοδοτεί ως προς την καταλληλότητα του γηπέδου στην αρμόδια για την έκδοση απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) περιβαλλοντική αρχή σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α' του Ν. 4014/2011 (Α' 209). Τα έργα ή οι δραστηριότητες που υπάγονται στην κατηγορία Β' του ως άνω Παραρτήματος υπάγονται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) από την αρμόδια υπηρεσία σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 59845/2012 (Β' 3438) κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υγείας και Τουρισμού. Η γνωμοδότηση στο πλαίσιο της ΑΕΠΟ και η υπαγωγή σε ΠΠΔ εκδίδεται για το σύνολο της έκτασης, ανεξαρτήτως αν σε αυτήν περιλαμβάνονται τμήματα που υπάγονται σε ειδικά καθεστώτα προστασίας, για τα οποία εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις που τα διέπουν.

2. Η γνωμοδότηση για την καταλληλότητα του γηπέδου και η υπαγωγή σε ΠΠΔ εκδίδονται στο όνομα του εκάστοτε φορέα εκμετάλλευσης της οργανωμένης τουριστικής κατασκήνωσης. Σε περίπτωση αλλαγής του φορέα εκμετάλλευσης υποβάλλεται το δικαιολογητικό της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού.

3. Για τη γνωμοδότηση στο πλαίσιο έκδοσης ΑΕΠΟ ή την υπαγωγή σε ΠΠΔ προσκομίζονται από το φορέα εκμετάλλευσης της παραγράφου 2 του άρθρου 2:
α. Τοπογραφικό διάγραμμα του γηπέδου εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων σε κλίμακα 1:1.000 ή 1:500 ή 1:200, θεωρημένο από την Υπηρεσία Δόμησης του οικείου Δήμου ή συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου μηχανικού σύμφωνα με τα επαγγελματικά του δικαιώματα για την ακρίβεια των κατωτέρω, στο οποίο αποτυπώνονται:
- οι διαστάσεις, το εμβαδόν και τα όρια του γηπέδου
- το οικοδομήσιμο τμήμα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
- τυχόν νομίμως υφιστάμενα κτίσματα, τα οποία διευκρινίζεται αν πρόκειται να διατηρηθούν συνυπολογιζόμενα στο συντελεστή δόμησης ή να κατεδαφιστούν
- ο τρόπος προσπέλασης στο γήπεδο
- οι θέσεις οικίσκων (Ο), σκηνών με ή χωρίς αυτοκίνητο (Σ), αυτοκινούμενων και συρομένων τροχόσπιτων (Τ), ρυμουλκούμενων - ημιρυμουλκούμενων τροχοσπίτων (Ρ), τα κοινόχρηστα κτίσματα, οι ελεύθεροι χώροι για αθλοπαιδιές ή άλλες εκδηλώσεις, η παιδική χαρά, το οδικό δίκτυο και το δίκτυο πεζοδρόμων και κάθε άλλη χρήση εντός της οργανωμένης τουριστικής κατασκήνωσης.
Στο τοπογραφικό διάγραμμα αναγράφονται επίσης:
- ο τίτλος ιδιοκτησίας ή η μισθωτική ή άλλη σύμβαση δυνάμει της οποίας ο φορέας εκμετάλλευσης έλκει δικαιώματα επί του γηπέδου
- οι όροι δόμησης και το σχετικό διάταγμα, όπου αυτό έχει εκδοθεί.
β. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του φορέα εκμετάλλευσης, στην οποία δηλώνεται ότι είναι κύριος του γηπέδου που απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα. Σε περίπτωση περισσοτέρων εξ αδιαιρέτου συγκυρίων υποβάλλονται είτε μεμονωμένες δηλώσεις είτε κοινή δήλωση υπογεγραμμένη από όλους. Ο κάθε συγκύριος δηλώνει το ποσοστό συγκυριότητάς του και το άθροισμα των ποσοστών πρέπει να καλύπτει το 100% της κυριότητας του γηπέδου.
Εάν ο φορέας εκμετάλλευσης δεν είναι κύριος του γηπέδου, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται το είδος του δικαιώματος που ασκεί επί του γηπέδου που απεικονίζεται στο προσκομιζόμενο τοπογραφικό διάγραμμα.
Επίσης δηλώνεται τόσο από τον κύριο ή τους συγκυρίους, εφ' όσον πρόκειται για εξ αδιαιρέτου συγκυριότητα, όσο και από το φορέα εκμετάλλευσης, εάν αυτός διαφέρει από τον κύριο, ότι το γήπεδο δεσμεύεται στο σύνολό του για την ανέγερση οργανωμένης τουριστικής κατασκήνωσης και ότι για οποιαδήποτε αποδέσμευση αυτού στο μέλλον θα ζητείται η σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Τουρισμού.
γ. Αντίγραφα των τίτλων ιδιοκτησίας ή της μισθωτικής ή άλλης σύμβασης, θεωρημένης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., δυνάμει της οποίας ο φορέας εκμετάλλευσης έλκει δικαιώματα επί του γηπέδου.

4. Σε περίπτωση έργων ή δραστηριοτήτων για τα οποία δεν απαιτείται έκδοση ΑΕΠΟ ή υπαγωγή σε ΠΠΔ, τα δικαιολογητικά της παραγράφου 3 προσκομίζονται κατά το στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών του άρθρου 3 του Ν. 4276/2014 (Α' 155).

5. Σε περίπτωση μετατροπής υπαρχουσών ή υπό ανέγερση οικοδομών σε οργανωμένη τουριστική κατασκήνωση, προσκομίζονται εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών τα εξής:
α. Αντίγραφα της άδειας δόμησης ή οικοδομικής άδειας και των αντίστοιχων σχεδίων, θεωρημένα από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης.
β. Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης για την κατασκευή των υφιστάμενων ή των υπό ανέγερση κτισμάτων σύμφωνα με τις γενικές και ειδικές για την περιοχή πολεοδομικές διατάξεις, για τη δυνατότητα αλλαγής της αρχικής χρήσης σε τουριστική και για τη στατική επάρκεια των κτισμάτων όσον αφορά στη νέα χρήση.
γ. Αν υπάρχει αυθαίρετη οικοδομή ή αυθαίρετο τμήμα αυτής, προσκομίζονται οι πράξεις διατήρησης ή τακτοποίησης αυτών.

Άρθρο 4
Κατάταξη οργανωμένων κατασκηνώσεων σε κατηγορίες αστέρων


1. Οι οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) κατατάσσονται υποχρεωτικά σε πέντε (5) κατηγορίες αστέρων, με ανώτατη την κατηγορία των πέντε αστέρων (5*) και κατώτατη την κατηγορία του ενός αστέρος (1*). Κάθε οργανωμένη τουριστική κατασκήνωση κατατάσσεται σε μία από τις κατηγορίες της παρούσας παραγράφου εφ' όσον πληροί τις υποχρεωτικές προδιαγραφές και συγκεντρώνει τον ελάχιστο αριθμό μορίων που απαιτείται για την κατάταξη στην κατηγορία αυτή βάσει επιλεγόμενων από την επιχείρηση προαιρετικών βαθμολογούμενων κριτηρίων.

2. Οι υποχρεωτικές για κάθε κατηγορία αστέρων τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές και τα προαιρετικά βαθμολογούμενα κριτήρια ορίζονται στο Παράρτημα της παρούσας απόφασης.

3. Ο ελάχιστος αριθμός μορίων βάσει προαιρετικών βαθμολογούμενων κριτηρίων που απαιτείται για την κατάταξη σε κάθε κατηγορία αστέρων ορίζεται στον ακόλουθο πίνακα:

Κατηγορία αστέρων

5*****

4****

3***

2**

1*

Ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός μορίων βάσει προαιρετικών βαθμολογούμενων κριτηρίων


Με οικίσκους

5.000

4.000

3.000

2.200

1.500

Χωρίς οικίσκους

4.000

3.000

2.300

1.600

1.000Άρθρο 5
Ρυθμίσεις για άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα


1. Οι οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4067/2012 (Α' 79) σχετικά με την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία και εμποδιζόμενων ατόμων.

2. Ο ελάχιστος αριθμός τουαλετών και ντους για άτομα μειωμένης κινητικότητας (Α.Μ.Κ.) στις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του αριθμού των τουαλετών και ντους που αντιστοιχεί στη συνολική δυναμικότητα των θέσεων της κατηγορίας που κατατάσσεται η μονάδα. Η εφαρμογή του ανωτέρω ποσοστού είναι υποχρεωτική μέχρι του αριθμού των 2 συνολικά τουαλετών και ντους για Α.Μ.Κ.

3. Για τη διαμόρφωση χώρων που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση Α.Μ.Κ. εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Ν. 4067/2012 και στην εγκύκλιο 9 με Α.Π. οικ. 29467/13-6-2012 του γραφείου Μελετών για ΑμεΑ του ΥΠΕΚΑ.

Άρθρο 6
Μεταβατικές διατάξεις


1. Η ισχύς των Ειδικών Σημάτων Λειτουργίας (ΕΣΛ) οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων που έχουν εκδοθεί με βάση το ισχύσαν μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας σύστημα κατάταξης αναστέλλεται αυτοδίκαια την 31-12-2018 μέχρι την επανακατάταξη των οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων. Μέχρι την ημερομηνία αυτή όλες οι οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις υποχρεούνται να διαθέτουν πιστοποιητικό κατάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

2. Για την έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο δεν ελέγχονται οι υποχρεωτικές προδιαγραφές που ορίζονται ως τεχνικές προδιαγραφές στο Παράρτημα της παρούσας, αλλά μόνον η συνδρομή των υποχρεωτικών λειτουργικών προδιαγραφών και η συγκέντρωση του ελάχιστου αριθμού μορίων βάσει βαθμολογούμενων κριτηρίων που απαιτείται για κάθε κατηγορία.

3. Οι επιχειρήσεις οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας διαθέτουν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (ΕΣΛ) κατηγορίας Α' τάξης λογίζονται ως τεσσάρων αστέρων (4*), οι Β' τάξης ως τριών αστέρων (3*), οι Γ' τάξης ως δύο αστέρων (2*) και οι Δ' τάξης ως ενός αστέρος (1*), εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2.

4. Για την κατάταξη οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων, για τις οποίες κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης έχει χορηγηθεί έγκριση αρχιτεκτονικών σχεδίων σύμφωνα με τις διατάξεις της προϊσχύουσας υπ' αριθμ. 530992/28-9-1987 απόφασης (Β' 155), δεν ελέγχονται οι υποχρεωτικές τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος της παρούσας, αλλά μόνον η συνδρομή των υποχρεωτικών λειτουργικών προδιαγραφών και η συγκέντρωση του ελάχιστου αριθμού μορίων βάσει βαθμολογούμενων κριτηρίων που απαιτείται για κάθε κατηγορία. Εναλλακτικά, ο φορέας εκμετάλλευσης δύναται να ζητήσει την κατάταξη της οργανωμένης τουριστικής κατασκήνωσης σύμφωνα με το σύνολο των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων που καθορίζονται στο Παράρτημα της παρούσας, χωρίς προηγούμενη έγκριση των τροποποιημένων αρχιτεκτονικών σχεδίων.

5. Οι περιορισμοί της παραγράφου 2 του άρθρου 2 δεν ισχύουν για τις υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις.

6. Οι υφιστάμενες κατά την δημοσίευση του νόμου αυτού Οργανωμένες Τουριστικές Κατασκηνώσεις (Camping) δεν καταλαμβάνονται (ή δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του τμήματος) από το τμήμα της πολεοδομικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας για το περιβάλλον και την χωροταξία, που ίσχυσε μετά την ίδρυσή τους.

7. Η τεχνητή σκίαση (καλαμωτές, σκίαστρα) που κατά την δημοσίευση της απόφασης αυτής, υπάρχει στις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις, δεν λογίζεται ως σταθερή κατασκευή.

Άρθρο 7

1. Οι θέσεις των σκηνών, των συρόμενων και των αυτοκινούμενων τροχόσπιτων οριοθετούνται.

2. α. Τα συρόμενα και αυτοκινούμενα τροχόσπιτα, τα ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα τροχόσπιτα όπως και λοιπές νέες μορφές κατασκηνωτικών μέσων διέπονται από τα εγκεκριμένα ευρωπαϊκά και εθνικά πρότυπα.

β. Ως ρυμουλκούμενα ημιρυμουλκούμενα τροχόσπιτα ορίζονται τα μεταφερόμενα τροχόσπιτα αναψυχής που προορίζονται για εποχική ή πρόσκαιρη διαμονή, δεν πληρούν τις απαιτήσεις κατασκευής και χρήσης των οχημάτων που δύνανται να κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο, αλλά διαθέτουν τις τεχνικές δυνατότητες να μετακινούνται. Διαθέτουν τροχούς και πέδιλα στάθμευσης ή είναι τοποθετημένα σε πλαίσιο με τροχούς. Είναι εξοπλισμένα με σταθερά έπιπλα, διαθέτουν κοιτώνες, καθιστικό, πλήρες λουτρό και προαιρετικά κουζίνα. Είναι δυνατό να ανήκουν στην επιχείρηση ή στον πελάτη. Δεν επιτρέπεται η αφαίρεση των τροχών ή η απόσπασή τους από το πλαίσιο με τους τροχούς. Δεν επιτρέπεται επίσης η κατασκευή άρρηκτα συνδεδεμένης με το έδαφος κλίμακας ή βεράντας. Η σύνδεση με την παροχή νερού και την αποχέτευση δεν πρέπει να είναι άρρηκτη.

Άρθρο 8

Η έναρξη ισχύος της παρούσης άρχεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Από την έναρξη ισχύος της παρούσης καταργείται η με αριθμ. 530992/1987 απόφαση Γ.Γ. ΕΟΤ (Β' 557).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο