Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-07-2015 ]

Διοικητής Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. αριθμ. 090/15/6.7.2015 Τροποποίηση/αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 090/1/13.01.2015 απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 090/8/28.04.2015 απόφαση, σχετικά με μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων του Διοικητή ΙΚΑ−ΕΤΑΜ στους Υποδιοικητές και ορισμός αναπληρωτή του

(Τροποποίηση/αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 090/1/13.01.2015 απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 090/8/28.04.2015 απόφαση, σχετικά με μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων του Διοικητή ΙΚΑ−ΕΤΑΜ στους Υποδιοικητές και ορισμός αναπληρωτή του)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 06 Ιουλίου 2015
Αριθμ. Πρωτ. 090/15

(ΦΕΚ Β' 1478/14-07-2015)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41 - 43
Πληροφορίες : Ι. Μερεμετίδη, Ε. Μακράκη
Ταχ. Κώδικας : 104 37 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 210-52.26.226
FAX : 210-52.22.994
E-mail : [email protected]

ΕΞ . ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: ‹‹Τροποποίηση/αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 090/1/13.01.2015 απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ. 090/8/28.04.15 απόφαση, σχετικά με μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων του Διοικητή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στους Υποδιοικητές και ορισμός αναπληρωτή του››.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

1.1. Του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν.δ. 2698/1953 (ΦΕΚ 315/τ.Α΄/10.11.1953), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.δ. 3710/1957 (ΦΕΚ 100/τ.Α΄/12.6.1957).

1.2. Του Β.δ/τος της 11/7/1957 (ΦΕΚ 125/τ.Α΄/15.7.1957), των άρθρων 15 παρ. 1 και 2 του Ν. 1573/1985 (ΦΕΚ 201/ τ.Α΄/27.11.1985) και του άρθρου 37 παρ. 4 του Ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1/τ.Α΄/ 5.1.1999).

1.3. Την υπ’ αριθμ. 447/2013 γνωμοδότηση του ΣΤ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

1.4. Του Π.δ/τος 266/1989 (ΦΕΚ 127/τ.Α΄/22.5.1989) περί του «Οργανισμού του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

1.5 Του άρθρου 9 παρ. 2 και 3 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α΄/9.3.1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

2. Την υπ’ αριθμ. 18/29.6.2015, πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, (ΦΕΚ 472/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./30.6.2015) με την οποία διορίσθηκε Διοικητής στο ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, ο Ιωάννης Θεωνάς του Γρηγορίου με τριετή θητεία.

3. Την υπ’ αριθμ. Φ.10021/Δ9/οικ.29352/8185/26.06.2015 (ΦΕΚ 471/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./30.6.2015) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με την οποία διορίσθηκε Υποδιοικητής του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ ο Διονύσιος − Χαράλαμπος Καλαματιανός του Χρήστου με τριετή θητεία.

4. Την υπ’ αριθμ. Φ.10021/Δ9/24559/6711/05.06.2015 (ΦΕΚ 414/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./10.6.2015) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με την οποία διορίσθηκε Υποδιοικητής του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ ο Δούκας Ιωάννης του Αλεξάνδρου με τριετή θητεία.

5. Την υπ’ αριθμ. 10021/οικ.47558/10259/15.12.2014 (ΦΕΚ 819/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./19.12.2014), απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με την οποία διορίσθηκε Υποδιοικητής του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ η Τριανταφυλλίδη Βασιλική του Αθανασίου με τριετή θητεία.

6. Την 090/1/13.1.2015 (ΦΕΚ 166/τ.Β΄/23.1.2015) απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ. 090/8/28.4.2015 (ΦΕΚ 914/τ.Β΄/20.05.2015) απόφασή μας.

7. Την αναγκαιότητα μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων του Διοικητή ΙΚΑ−ΕΤΑΜ στους Υποδιοικητές και καθορισμού αναπληρωτή του για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Ιδρύματος.

8. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του Ιδρύματος,

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε/αντικαθιστούμε την 090/1/13.1.2015 (ΦΕΚ 166/τ.Β΄/23.1.2015] απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 090/8/28.4.2015 (ΦΕΚ 914/τ.Β΄/ 20.05.2015) απόφασή μας, ως εξής:

1) Ι. Στον Υποδιοικητή Διονύσιο − Χαράλαμπο Καλαματιανό:

Μεταβιβάζουμε την άσκηση των παρακάτω αρμοδιοτήτων εκτός από τα θέματα με τα οποία χαράσσεται η γενική πολιτική του Ιδρύματος:

Για θέματα των Διευθύνσεων της Διοίκησης:
1. Οικονομικών Υπηρεσιών
2. Προμηθειών και Χημικών Υπηρεσιών
3. Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής
4. Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών
5. Τεχνικής και Στέγασης
6. Παροχών

II. Στον Υποδιοικητή Ιωάννη Δούκα:

Μεταβιβάζουμε την άσκηση των παρακάτω αρμοδιοτήτων εκτός από τα θέματα με τα οποία χαράσσεται η γενική πολιτική του Ιδρύματος:

Για θέματα των Διευθύνσεων της Διοίκησης:
1. Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων
2. Συντάξεων Προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.
3. Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ
4. Αναπηρίας και Ιατρικής της εργασίας
5. Κατ’ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων
6. Τεχνικής Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής

III. Στην Υποδιοικητή Βασιλική Τριανταφυλλίδη:

Μεταβιβάζουμε την άσκηση των παρακάτω αρμοδιοτήτων εκτός από τα θέματα με τα οποία χαράσσεται η γενική πολιτική του Ιδρύματος:

Για θέματα των Διευθύνσεων της Διοίκησης:
1. Εκμετάλλευσης
2. Εφαρμογών
3. Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης

2. Ορίζουμε ως αναπληρωτή του Διοικητή σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, τον Υποδιοικητή Διονύσιο − Χαράλαμπο Καλαματιανό και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας τούτου, τον Υποδιοικητή Ιωάννη Δούκα.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο Διοικητής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΩΝΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο