Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-07-2015 ]

Α.Φ.: 721.2/2015/6.7.2015 Υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Δ.Π.Κ.) έτους 2015 και δήλωσης οικονομικών συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.)

(Υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Δ.Π.Κ.) έτους 2015 και δήλωσης οικονομικών συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.))

Κατηγορία: Πόθεν Έσχες

Πειραιάς, 06 Ιουλίου 2015
Α.Φ.: 721.2/2015
Α.Σ.: 463
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α'/ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Πλωτάρχης Λ.Σ. ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗ Πην.
Ανθ/στής Λ.Σ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ Ειρ.

Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντου 109
Ταχ. Κώδικας : 185 32 Πειραιάς
Τηλ. : 2131371389
Fax : 210-4128215
Ε-mail : [email protected]

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
 
ΘΕΜΑ: "Υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Δ.Π.Κ.) έτους 2015 και δήλωσης οικονομικών συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.)"


Σχετ.: Ν. 3213/2003 (Α' 309) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

1. Έχοντας υπόψη:

α) τις διατάξεις των άρθρων 222 έως και 230 του ν.4281/2014 (Α' 160), καθώς και του άρθρου 51 του ν.4331/2015 (Α' 69), με τις οποίες τροποποιήθηκαν, αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν οι διατάξεις του ν.3213/2003 (Α' 309) «Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων»,

β) την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν.4281/2014 από την 01η Ιανουαρίου 2015 (παρ. 1 του άρθρου 253 του ν.4281/2014), αλλά και την έναρξη ισχύος του ν.4331/2015 από τις 02-7-2015 (Α' 69) καθώς και

γ) την υπαγωγή των νέων κατηγοριών υπόχρεων προσώπων στην αρμοδιότητα της Επιτροπής του άρθρου 3Α, η οποία αρχίζει την 1η Ιουλίου 2015 (παρ. 2 του άρθρου 253 του ν.4281/2014 ) γνωρίζονται τ' ακόλουθα: 

1.1. ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΕ ΔΗΛΩΣΗ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Δ.Π.Κ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 222 του ν.4281/2014 (περ. κστ' παρ. 1) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν.4331/2015 (Α' 69) ορίζεται ότι το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ) είναι υπόχρεο σε υποβολή Δ.Π.Κ. του, του/-ης συζύγου του και των ανήλικων τέκνων τους.

Στις διατάξεις του άρθρου 224 του ν.4281/2014 ορίζεται ότι οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης υποβάλλονται σε Εισαγγελικό λειτουργό της Εισαγγελίας Εφετών Πειραιά, ο οποίος επικουρείται προς τούτο από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων (Υ.Ε.Υ.) του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.

Στο άρθρο 222 του προρρηθέντος νόμου ορίζεται ότι η Δ.Π.Κ. υποβάλλεται από τους υπόχρεους μέσα σε ενενήντα (90) μέρες από την απόκτηση της ιδιότητάς τους (αρχική δήλωση). Τα μετέπειτα έτη υποβάλλεται κάθε χρόνο κατά το διάστημα της θητείας ή της άσκησης - διατήρησης της ιδιότητας των υπόχρεων και για ένα έτος μετά την απώλεια ή τη λήξη αυτής, και το αργότερο τρείς (03) μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

Επισημαίνεται ότι προσωπικό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο εμπίπτει στις διατάξεις της περ. (ια) της παρ.1 του αρθρ. 1 του ν.3213/2003 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, έχει διττή υποχρέωση υποβολής Δ.Π.Κ. [δηλ. πλέον της υποχρέωσης υποβολής στην Υ.Ε.Υ. έχει υποχρέωση υποβολής και στην επιτροπή του άρθρου 3Α του ν.3213/2003 (Α'309)].

1.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Δ.Π.Κ.

Στο άρθρο 223 του ν.4281/2014 (Α' 160) ορίζεται ότι η Δ.Π.Κ. περιέχει λεπτομερώς, τα υφιστάμενα κατά τις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους περιουσιακά στοιχεία στην ημεδαπή και την αλλοδαπή.

Ειδικώς, η αρχική Δ.Π.Κ. περιλαμβάνει τα υφιστάμενα κατά το χρόνο υποβολής της περιουσιακά στοιχεία.

Ως περιουσιακά στοιχεία θεωρούνται ιδίως:

(α) τα έσοδα, από κάθε πηγή,

(β) τα ακίνητα, καθώς και τα εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά, με ακριβή προσδιορισμό τους

(γ) οι μετοχές ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών, τα ομόλογα και ομολογίες κάθε είδους, τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων κάθε είδους και τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα κάθε είδους,

(δ) οι κάθε είδους καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και τα κάθε είδους χρηματιστηριακά ή ασφαλιστικά προϊόντα και συμμετοχές σε κεφάλαια επιχειρηματικών ή επενδυτικών συμμετοχών (funds) και καταπιστεύματα (trusts), (ε) τα πλωτά και τα εναέρια μεταφορικά μέσα, καθώς και τα κάθε χρήσης οχήματα, (στ) η συμμετοχή σε κάθε είδους εταιρία ή επιχείρηση.

Σε περίπτωση απόκτησης νέου περιουσιακού στοιχείου ή επαύξησης υφισταμένου, στη Δ.Π.Κ. περιλαμβάνεται, υποχρεωτικώς, το ύψος της σχετικής δαπάνης, καθώς και αναλυτική παράθεση της πηγής προέλευσης των σχετικών πόρων. Σε περίπτωση εκποίησης μνημονεύεται το εισπραχθέν τίμημα.

Μετά την αρχική δήλωση, στην ετήσια δήλωσή τους οι υπόχρεοι δηλώνουν μόνο τις μεταβολές που επήλθαν στην περιουσιακή τους κατάσταση κατά το χρονικό διάστημα που αφορά η δήλωση.

Η Δ.Π.Κ. υπογράφεται από τον υπόχρεο για τα δικά του περιουσιακά στοιχεία, τη σύζυγο του για τα δικά της στοιχεία, και από αμφότερους τους συζύγους για τα περιουσιακά στοιχεία των ανήλικων τέκνων τους.

1.2.1 Στην Δ.Π.Κ. επισυνάπτεται:

(α) Αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης του υπόχρεου για το προηγούμενο έτος [δηλ. για το έτος 2015 θα υποβληθεί αντίγραφο φορολογικής δήλωσης του φορολογικού έτους 2014 (το οποίο αφορά εισοδήματα από 01-01-2014 έως και 31-12-2014)]. Επισημαίνεται ότι δεν προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία η υποβολή του εκκαθαριστικού σημειώματος.

(β) Αντίγραφο του τελευταίου εντύπου Ε9 που υποβλήθηκε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Σε περίπτωση που ο υπόχρεος δεν έχει οποιοδήποτε δικαίωμα σε ακίνητο και ως εκ τούτου αδυνατεί να προσκομίσει έστω και αρνητικό Ε9, θα υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση.

(γ) Αντίγραφα των τίτλων κτήσης των εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων που αποκτήθηκαν.

1.3 ΥΠΟΒΟΛΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ Δ.Π.Κ.

Στο άρθρο 224 του ν.4281/2014 (Α' 160) ορίζεται ότι οι Δ.Π.Κ. των υπόχρεων προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως και κδ', κζ', λα' έως και μγ', με', μστ' και μζ' (της παρ. 1 του αρθ. 1 του ν.3213/2003) υποβάλλονται και ελέγχονται από την επιτροπή του άρθρου 3Α (Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης), ενώ οι Δ.Π.Κ. των προσώπων που αναφέρονται στην περίπτωση κστ' (της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.3213/2003) υποβάλλονται και ελέγχονται από τον αρμόδιο για την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων (Υ.Ε.Υ.) του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. Εισαγγελικό λειτουργό της Εισαγγελίας Εφετών Πειραιά και επικουρείται προς τούτο από την Υ.Ε.Υ.

1.4 ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ Δ.Π.Κ. ΚΑΙ Δ.Ο.Σ.


Στις διατάξεις του άρθρου 229 του ν.4281/2014 (Α' 160) ορίζεται ότι οι υπόχρεοι σε υποβολή Δ.Π.Κ. υποβάλλουν (στην ίδια προθεσμία) Δ.Ο.Σ., των ιδίων και των συζύγων τους. Η δήλωση συντάσσεται σε ειδικό έντυπο, το περιεχόμενο του οποίου καθορίζεται με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρ.2 του ν.3213/2003.

Συναφώς, γνωρίζεται ότι η σχετική Κ.Υ.Α. η οποία θα περιλαμβάνει τα ειδικά έντυπα Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ. δεν έχει ακόμα εκδοθεί από τα αρμόδια όργανα. Με την έκδοσή της, η Υπηρεσία θα προβεί σε σχετική ενημέρωσή σας.

1.5 ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Στις διατάξεις του άρθρου 227 του ν.4281/2014 προβλέπονται οι ποινικές κυρώσεις και η χρηματική ποινή σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης ή υποβολής ανακριβούς ή ελλιπούς δήλωσης από τους υπόχρεους.

2. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Δ.Π.Κ. ΚΑΙ Δ.Ο.Σ.

Έως ότου ορισθεί κατ' άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 3213/2003, όπως τροποποιήθηκε με παρ. 2 του άρθρου 223 του ν.4281/2014, δια κοινής Υπουργικής Αποφάσεως, το περιεχόμενο των ειδικών εντύπων των Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ., ο τρόπος υποβολής των δηλώσεων θα είναι ο συνήθης, δια των ήδη υπαρχόντων εντύπων.

Το έντυπο που θα χρησιμοποιηθεί από τους υπόχρεους για τη συμπλήρωση της Δ.Π.Κ είναι αυτό που αναφέρεται στο παράρτημα (άρθρο 6) του π.δ.112/2007 (ΦΕΚ 144 Α') "Καθορισμός του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος που υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση περιουσιακής κατάστασης, της διαδικασίας, του τρόπου υποβολής και του ελέγχου των δηλώσεων» (το ήδη υφιστάμενο).

Κάθε δήλωση υποβάλλεται εντός φακέλου, εξωτερικά του οποίου αναγράφονται τα στοιχεία του υπόχρεου (ονοματεπώνυμο, αριθμός μητρώου και Α.Φ.Μ.) και η Υπηρεσία του.

Οι Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ. που υποβάλλονται από τους υπόχρεους, παραλαμβάνονται από την Υ.Ε.Υ. μεταξύ 12:00 έως 16:00 τις εργάσιμες ημέρες στο κτίριο του Υ.Π.Ο.Υ.Ν.Τ./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Ακτή Βασιλειάδη, πύλες Ε1-Ε2, Τ.Κ. 18510, Πειραιάς) στον δεύτερο όροφο (αίθουσα 259), και από ώρες 09:00 έως 14:00 κάθε Σάββατο και Κυριακή στη διεύθυνση Υψηλάντου 109 και Τσαμαδού, Τ.Κ. 18532, Πειραιάς, 3ος όροφος, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (απόδειξη) είτε αυτοπροσώπως (με την επίδειξη του δελτίου ταυτότητας) είτε δια αντιπροσώπου με την προσκόμιση εγγράφου εξουσιοδότησης. Οι υπόχρεοι οφείλουν να φυλάσσουν τα αντίστοιχα αποδεικτικά κατάθεσης (αποδεικτικά παραλαβής στις αυτοπρόσωπες καταθέσεις ή τις αποδείξεις ταχυδρομείου των συστημένων επιστολών), τα οποία και αποδεικνύουν την υποβολή της δήλωσης για το αντίστοιχο έτος και φωτοαντίγραφα αυτών να προσκομίζουν στη Γραμματεία των Υπηρεσιών τους.

Οι δηλώσεις δύναται να υποβληθούν στην Υπηρεσία και με υπηρεσιακή αλληλογραφία, με σχετικό έγγραφο της Υπηρεσίας όπου υπηρετούν [ένα διαβιβαστικό ομαδικής αποστολής με συνημμένο αναλυτικό ονομαστικό πίνακα του προσωπικού που υποβάλλει τη Δ.Π.Κ., όπου θα αναγράφονται, πλην των στοιχείων τους (ονοματεπώνυμο, αριθμός μητρώου και Α.Φ.Μ.), συνοδευόμενο από τους ατομικούς σφραγισμένους φακέλους Δ.Π.Κ. 2015] όπου υπηρετούν οι υπόχρεοι, είτε ταχυδρομικά και συστημένα είτε μέσω αγγελιοφόρου. Στην περίπτωση αυτή, οι Υπηρεσίες των υπόχρεων να τηρήσουν αρχείο με τα αντίστοιχα φωτοαντίγραφα των αποδεικτικών στοιχείων κατάθεσης (αποδεικτικών παραλαβής των Δ.Π.Κ. και των αποδείξεων ταχυδρομείου σε περίπτωση συστημένων).

Οι υπόχρεοι σε υποβολή Δ.Π.Κ. δικαιούνται, μόνο κατά την αυτοπρόσωπη ή με αντιπρόσωπό τους υποβολή, να παίρνουν βεβαίωση ότι υπέβαλλαν τη δήλωσή τους.

Η εξατομικευμένη ταχυδρομική αποστολή Δ.Π.Κ. (εμπρόθεσμης ή εκπρόθεσμης) πραγματοποιείται με έξοδα του υπόχρεου.

Σημειώνεται ότι δεν θα επαναληφθεί υπενθύμιση και δεν θα ειδοποιηθούν εκ νέου οι υπόχρεοι, δεδομένου ότι ενέχουν την υποχρέωσή τους μόνο με βάση την ιδιότητά τους.

3. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών να μεριμνήσουν για την ενυπόγραφη ενημέρωση του προσωπικού τους.

Για το σκοπό αυτό η Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., παρακαλείται κατά λόγο αρμοδιότητας:

α. να ενημερώνει το προσωπικό που τίθεται σε αποστρατεία, σχετικά με τις υποχρεώσεις που κατά περίπτωση, απορρέουν από τις διατάξεις του ν.4281/2014, καθώς επίσης και για τη διανομή του εντύπου Δ.Π.Κ. στους υπόχρεους (διαβιβάζεται συνημμένα),

β. να μεριμνήσει για την πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση των υπόχρεων για την υποβολή Δ.Π.Κ., την ορθή συμπλήρωσή της καθώς και την εμπρόθεσμη υποβολή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα.

4. Η κα Αντιεισαγγελέας Εφετών Πειραιά, αρμόδια για την Υ.Ε.Υ., παρακαλείται για την ενημέρωσή της.Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. Κωνσταντίνος ΓΚΩΝΙΑΣ


 Ετικέτες:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο