Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-07-2015 ]

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 313/8.5.2015 Αντιμετώπιση διαφόρων ερωτημάτων

(Αντιμετώπιση διαφόρων ερωτημάτων)

Κατηγορία: Γ.Ε.ΜΗ.

Αθήνα, 08 Μαΐου 2015
Αρ. Πρωτ. :313

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
Ακαδημίας 6 - 106 81 Αθήνα

Θέμα : Αντιμετώπιση διαφόρων ερωτημάτων.

Σχετικά : Επιστολή σας, με e-mail 21-04-2015 (με αρ. πρωτ. Ε.Σ. 173/21-4-2015).

Απαντώντας στην ανωτέρω σχετική επιστολή σας, «ως προς την αντιμετώπιση διαφόρων ερωτημάτων», σας γνωρίζουμε ότι, η ομόφωνη άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου μας, έχει ως εξής:

Ερώτημα 1 : «Αποφάσεις της ΔΕ του Επιμελητηρίου για διαγραφή από ειδικά μητρώο όπως πχ των διαμεσολαβούντων, λόγω μη υποβολής δικαιολογητικών για ανανέωση αδειών, θα αναρτώνται στο ΓΕΜΗ μέσω του registry αυτεπάγγελτα;»

Απάντηση 1 : Στο ΓΕΜΗ καταχωρούνται τα δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτουν ή μεταβάλλονται τα στοιχεία, που τηρούνται στην μερίδα κάθε υπόχρεου στο ΓΕΜΗ (και των ατομικών επιχειρήσεων), σύμφωνα με το άρθρο 6 του νόμου 3419/2005 όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τα στοιχεία που ορίζονται στην ΥΑ Κ1-884 οικ./19.4.2012 (ΦΕΚ 1420/Β/30-04-2012).

Συνεπώς οι αποφάσεις της ΔΕ του Επιμελητηρίου, για διαγραφή από ειδικά μητρώα των Επιμελητηρίων, όπως πχ των διαμεσολαβούντων, λόγω μη υποβολής δικαιολογητικών για ανανέωση των αδειών αυτών και εφ' όσον οι άδειες αυτές, δεν αποτελούν προϋπόθεση για την έκδοση της έναρξη ασκήσεων επιτηδεύματος (επί ατομικών επιχειρήσεων) και για την σύσταση των νομικών προσώπων (επί εταιρειών), δεν θα καταχωρούνται και δεν θα αναρτώνται στο ΓΕΜΗ.»

Ερώτημα 2 : "Αιτήματα δημοσίων φορέων (για αντίγραφο και πιστοποιητικά) απαντώνται υπηρεσιακά και χωρίς χρέωση ή τους παραπέμπουμε στο portal για ηλεκτρονική αίτηση (και πληρωμή των αντίστοιχων τελών);"

Απάντηση 2 : "Αιτήματα δημοσίων φορέων (για αντίγραφα και πιστοποιητικά) απαντώνται υπηρεσιακά και χωρίς χρέωση. Περισσότερες οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής και εξυπηρέτησης των αιτήσεων αυτών θα σας δοθούν από την Κεντρική Υπηρεσία ΓΕΜΗ της ΚΕΕ".

Ερώτημα 3 : Σε συνέχεια ερωτημάτων μας και μετά την 127/23-03-2015 απάντησή σας θα θέλαμε διευκρινήσεις σχετικό με τα εξής:

3.1. Αλλαγή στοιχείων για τα οποία δεν απαιτείται διοικητική πράξη (πχ μεταβολή στη Δ.Ο. Υ.) θα καταχωρούνται με ΚΑΚ ή θα γίνεται απλή αλλαγή μέσω του registry χωρίς χρέωση;

3.2. Στις εταιρίες που έχουν κάνει τροποποίηση καταστατικού στο ΓΕΜΗ και στη συνέχεια αποστέλλουν τη μεταβολή της Δ. Ο. Υ. (πχ προσθήκη ΚΑΔ) αυτή θα αναρτάται μέσω του portal και θα χρεώνεται ή στο registry χωρίς χρέωση;

3.3. Ποιες οι ενέργειές μας στις περιπτώσεις κατάθεσης ενάρξεων; μεταβολών ή διακοπών μέσω φαξ ή ταχυδρομικώς χωρίς την αντίστοιχη καταβολή των τελών; Σε περίπτωση που θα πρέπει να αναρτώνται στο portal, θα αποστέλλονται οι βεβαιώσεις πληρωμών τελών στους υπόχρεους; Σε αυτή την περίπτωση δε θα ολοκληρώνεται η διαδικασία μεταβολής ή διαγραφής εάν δεν καταβληθούν τα τέλη και οι εν λόγω επιχειρήσεις θα φαίνονται στο ΓΕΜΗ ως ενεργές (ή δε θα φαίνονται οι αντίστοιχες μεταβολές).

Απάντηση 3 : Σε συνέχεια της α.π. 127/23-03-2015 απάντησής μας, σας διευκρινίζουμε τα εξής:

3.1. Στο ΓΕΜΗ καταχωρούνται τα δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτουν ή μεταβάλλονται τα στοιχεία, που τηρούνται/ καταχωρίζονται στην μερίδα κάθε υπόχρεου στο ΓΕΜΗ (και των ατομικών επιχειρήσεων), σύμφωνα με το άρθρο 6 του νόμου 3419/2005 όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τα στοιχεία που ορίζονται κατά νομική μορφή στην ΥΑ Κ1-884 οικ./19.4.2012 (ΦΕΚ 1420/Β/30-04-2012), ως και με το στοιχείο "αποδεικτικό υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος" για τις προσωπικές εταιρείες, τις ατομικές επιχειρήσεις και τους λοιπούς υπόχρεους πλην των κεφαλαιουχικών εταιρειών, που ορίζεται στο άρθρο 5 της ΚΥΑ 79752/30.12.2014 (ΦΕΚ 3623/Β/31-12- 2014). Αλλαγή στοιχείων (όπως π.χ. Τηλεφώνου ή e-mail), τα οποία δεν ορίζονται στις ανωτέρω διατάξεις, μπορεί να γίνει χωρίς ΚΑΚ και χρέωση (μέσω του www.businessportal.gr).

3.2. Οι ΚΑΔ είναι μέσα στα στοιχεία καταχωρίζονται στην μερίδα κάθε υπόχρεου στο ΓΕΜΗ και για όλες τις νομικές μορφές (σύμφωνα με την ΥΑ Κ1-884 οικ./19.4.2012 -ΦΕΚ 1420/Β/30-04-2012). Συνεπώς οι εταιρίες που υποβάλλουν τη μεταβολή της Δ.Ο.Υ. (πχ για προσθήκη ΚΑΔ) αυτή θα καταχωρίζεται μέσω της γενικής αίτησης του portal και θα χρεώνεται με τέλος καταχώρισης.

3.2. Σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8 του Νόμου 3419/2005 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 81 ν.4316/2014 ΦΕΚ Α 265/23-12-2014.: "Η καταχώρηση και οποιαδήποτε μεταβολή αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ., η χορήγηση αντιγράφων, αποσπασμάτων των πράξεων και στοιχείων που εμφανίζονται στη Μερίδα ή πιστοποιητικών, καθώς και η τήρηση της μερίδας του υπόχρεου στο Γ. Ε. Μ Η., προϋποθέτουν την προηγούμενη καταβολή σχετικού τέλους, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 4, οι ενέργειες δε αυτές γίνονται και με ηλεκτρονικά μέσα" Συνεπώς σε περιπτώσεις κατάθεσης μεταβολών ή διακοπών μέσω φαξ ή ταχυδρομικώς, χωρίς την αντίστοιχη καταβολή των τελών, θα πρέπει να τα ανεβάζετε στο portal, μέσω της γενικής αίτησης, να εκτυπώνετε και να αποστέλλετε τις εντολές πληρωμών τελών στους υπόχρεους και να τους ενημερώνετε γραπτώς ότι δεν θα ολοκληρώνεται η διαδικασία καταχώρισης της μεταβολής ή διαγραφής, εάν δεν καταβληθούν τα τέλη και ότι, αν δεν καταβληθούν, θα βεβαιωθούν στη Δ.Ο.Υ. για είσπραξη με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
Μιχαήλ ΣφακιανάκηςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο