Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-07-2015 ]

Κ.Υ.Α. αριθμ. πρωτ.: 22200/3.7.2015 Καθορισμός αποζημίωσης των υπαλλήλων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015

(Καθορισμός αποζημίωσης των υπαλλήλων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 22200

(ΦΕΚ Β' 1369/3.7.2015)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Π.Δ. 38/2015 «Προκήρυξη Δημοψηφίσματος για κρίσιμο εθνικό θέμα» (Α' 63),

β) της από 28.6.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015» (Α' 64),

γ) του Ν.4023/2011 «Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος» (Α' 220),

δ) της νομοθεσίας για την εκλογή των βουλευτών, όπως έχει κωδικοποιηθεί με τα Π.Δ. 96/2007 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α' 116) και 26/2012 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α' 57) και ειδικότερα των άρθρων 25 και 131 αυτών, όπως ισχύουν,

ε) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α' 98),

στ) των άρθρων 3 περίπτ. γ' και 22 παρ. 3 του Ν.2362/1995 (α' 247), όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 4 και 22 του Ν.3871/2010 (Α' 141).

2. Το Π.Δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α' 20).

3. Το Π.Δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 21).

4. Την αριθ. Υ59/16.2.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Δημήτριο Μάρδα» (Β' 256).

5. Τη με αριθ. 22138/30.6.2015 κοινή απόφασή μας «Συγκρότηση ειδικών συνεργείων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διενέργεια του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015» (Β' 1296).

6. Τον εξαιρετικά μεγάλο όγκο εργασιών που απαιτείται για την οργάνωση και συστηματοποίηση των ενεργειών και εργασιών για την προπαρασκευή και διεξαγωγή του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015, καθώς και για τη συγκέντρωση, μετάδοση και έκδοση των αποτελεσμάτων.

7. Το γεγονός ότι οι εν λόγω εργασίες, λόγω της φύσης και του όγκου τους, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν από το προσωπικό που απασχολείται αποκλειστικά ή παράλληλα με αυτές, εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας.

8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη, η οποία ανέρχεται στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων δέκα πέντε ευρώ (5.335.815 €), το οποίο θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 5262 του Ειδικού Φορέα 07-130 οικονομικού έτους 2015,

αποφασίζουμε:

Α. Η ειδική εκλογική αποζημίωση των κατηγοριών των υπαλλήλων που αναφέρονται στη με αριθ. 22138/30.6.2015 κοινή απόφασή μας καθορίζεται στο ποσό των επτακοσίων είκοσι ευρώ (720 €), με την επιφύλαξη των επομένων περιπτώσεων: 

α) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων καθορίζεται στο ποσό των εκατόν εξήντα ευρώ (160 €).

β) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Ενιαίου Ταμείου Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), πρώην Ταμείο Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών (Τ.Σ.Α.Υ.), για το χρονικό διάστημα οκτώ (8) ημερών, καθορίζεται στο ποσό των εκατόν σαράντα ευρώ (140 €).

γ) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων των Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων, καθώς και των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στην πρώην Νομαρχία Αθηνών, καθορίζεται στο ποσό των επτακοσίων ευρώ (700 €).

δ) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων των Δήμων καθορίζεται στο ποσό των εκατό ευρώ (100 €).

ε) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης που υπηρετούν στις Διευθύνσεις Διοικητικής Υποστήριξης, έως εξήντα πέντε (65) άτομα, Οικονομικών Υπηρεσιών Κεντρικής Υπηρεσίας, έως σαράντα τρία (43) άτομα, Εκλογών, έως τριάντα επτά (37) άτομα, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, έως πενήντα πέντε (55) άτομα, συμπεριλαμβανομένων των οικείων Γενικών Διευθυντών, σε λοιπές μονάδες του Υπουργείου και Πολιτικά Γραφεία, έως τριάντα (30) άτομα, προσαυξάνεται με επιπλέον ποσό τετρακοσίων ογδόντα ευρώ (480 €), λόγω της ιδιαιτέρως βεβαρημένης εργασίας που επιτελούν κατά την προπαρασκευαστική περίοδο του Δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015.

Β. Η εν λόγω αποζημίωση υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, καθώς και σε φορολογία εισοδήματος. Επιπλέον, για τους υπαλλήλους της περίπτωσης (δ) έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στις διατάξεις της περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 1, της από 28.6.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015» (Α' 64).

Γ. Η απαιτούμενη δαπάνη για την καταβολή της ως άνω εκλογικής αποζημίωσης στο προσωπικό των εκλογικών συνεργείων της απόφασης αυτής, θα βαρύνει την πίστωση του Ειδικού Φορέα 07-130 και Κ.Α.Ε. 5262 προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, οικονομικού έτους 2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Ιουλίου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ


 Ετικέτες:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο