Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-12-1999 ]

ΠΟΛ.1275/31.12.1999 Θεώρηση Βοηθητικών Ημερολογίων (λοιπά) με κωδικό (TAXIS) 9 και Αναλυτικών Ημερολογίων (λοιπά) με κωδικό 13 και τήρηση αυτών - Τήρηση Ημερολογίου Εισπράξεων - Πληρωμών

(Θεώρηση Βοηθητικών Ημερολογίων (λοιπά) με κωδικό (TAXIS) 9 και Αναλυτικών Ημερολογίων (λοιπά) με κωδικό 13 και τήρηση αυτών - Τήρηση Ημερολογίου Εισπράξεων - Πληρωμών)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 1999
Αρ.Πρωτ.: 1121984/974/0015


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'
Πληροφορίες : Μ. Σταρά
Τηλέφωνο : 3638878

ΠΟΛ.: 1275


ΘΕΜΑ: Θεώρηση Βοηθητικών Ημερολογίων (λοιπά) με κωδικό (TAXIS) 9 και Αναλυτικών Ημερολογίων (λοιπά) με κωδικό 13 και τήρηση αυτών – Τήρηση Ημερολογίου Εισπράξεων- Πληρωμών.

1. Μετά την εφαρμογή του συστήματος TAXIS και την κωδικοποίηση των θεωρούμενων βιβλίων, η θεώρηση των ημερολογίων των επιτηδευματιών της Γ' κατηγορίας γίνεται με τους πιο κάτω προβλεπόμενους Κωδικούς Αριθμούς.

Κλασικό Σύστημα


Ημερολόγια Κωδικός αριθμός


Γενικό Ημερολόγιο 5
Βοηθητικό Ημερολόγιο Ταμείου 6
Βοηθητικό Ημερολόγιο Αγορών 7
Βοηθητικό Ημερολόγιο Πωλήσεων 8
Βοηθητικά Ημερολόγια (Λοιπά) 9

Συγκεντρωτικό Σύστημα


Ημερολόγια Κωδικός αριθμός


Αναλυτικό Ημερολόγιο Ταμείου 10
Αναλυτικό Ημερολόγιο
Διαφόρων Πράξεων 11
Αναλυτικό Ημερολόγιο Πωλήσεων 12
Αναλυτικό Ημερολόγιο Αγορών 13
Αναλυτικά Ημερολόγια (Λοιπά) 14

Οι κωδικοί 9 και 14 προβλέφθηκαν στο σύστημα για τη θεώρηση των βοηθητικών ή αναλυτικών ημερολογίων πλην των βασικών για τα οποία προβλέπεται ειδικός Κ.Α. Ενόψει των ανωτέρω, για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων και ειδικότερα εκείνων οι οποίες τηρούν περισσότερα από ένα τέτοια λοιπά ημερολόγια και για την
καλύτερη λειτουργία του συστήματος, παρέχεται η ευχέρεια επί μηχανογραφικής τήρησης να θεωρείται ένα έντυπο (μηχανογραφικό) με τον κωδικό αριθμό 14 για τα λοιπά θεωρημένα αναλυτικά ημερολόγια (επί συγκεντρωτικού συστήματος) ή με τον κωδικό αριθμό 9 για τα λοιπά θεωρημένα βοηθητικά ημερολόγια (επί κλασικού συστήματος), στα οποία θα εκτυπώνονται όλα τα λοιπά θεωρημένα βοηθητικά ή αναλυτικά ημερολόγια για τα οποία δεν προβλέπεται ειδικός Κ.Α. και κατά την εκτύπωση θα αποτυπώνεται ο τίτλος του ημερολογίου, θα δίδεται δε ενιαία εσωτερική αρίθμηση ανά ημερολόγιο.
Σημειώνεται ότι στα ημερολόγια αυτά δεν επιτρέπεται η εκτύπωση ημερολογίων για τα οποία υπάρχει ειδικός Κ.Α.
Είναι αυτονόητο ότι τα ημερολόγια πρέπει να τηρούνται σύμφωνα με τις αρχές της λογιστικής.
Το έντυπο αυτό θεωρείται ως ένα ημερολόγιο και όχι ως ενιαίο έντυπο (άρθρο 25, παρ. 1), του οποίου όμως η χρησιμοποίηση (τήρηση) είναι ανάλογη με αυτή του ενιαίου εντύπου. Κατά τη θεώρησή του θα δηλώνονται τα λοιπά ημερολόγια τα οποία θα εκτυπώνονται από αυτό και εάν η επιχείρηση μεταγενέστερα θέλει να εκτυπώνει και άλλο ημερολόγιο για το οποίο δεν υπάρχει ειδικός Κ.Α., θα γίνεται μετά από σχετική γνωστοποίηση.

2. Στις περιπτώσεις που το λογισμικό των επιχειρήσεων διαχωρίζει κατά την τήρηση του βοηθητικού ή του αναλυτικού ημερολογίου ταμείου τις εισπράξεις από τις πληρωμές και εκ του λόγου αυτού τηρούντο μέχρι σήμερα ημερολόγιο εισπράξεων και ημερολόγιο πληρωμών, οι επιχειρήσεις αυτές θα θεωρούν Αναλυτικό Ημερολόγιο
Ταμείου (Κ.Α. 10, επί συγκεντρωτικού συστήματος) ή Βοηθητικό Ημερολόγιο Ταμείου (Κ.Α. 6, επί κλασικού συστήματος) και κατά την εκτύπωσή τους παρέχεται η ευχέρεια να εκτυπώνονται χωριστά οι εισπράξεις από τις πληρωμές, σε επίπεδο μήνα επί τήρησης αναλυτικού ημερολογίου ταμείου ή ανά ημέρα επί τήρησης βοηθητικού ημερολογίου ταμείου, χωρίς υποχρέωση εσωτερικής αρίθμησης των σελίδων. Η αρίθμηση των ημερολογιακών εγγραφών μπορεί να δίνεται χωριστά για τις εισπράξεις και τις πληρωμές ή μπορεί να δίνεται ενιαία αρίθμηση σε επίπεδο ημερολογίου.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο