Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-06-2015 ]

Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 29378/408/26.6.2015 Επιδότηση της πρακτικής άσκησης των μαθητών ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ του N. 3475/2006 (ΦΕΚ Α' 146), που θα απασχοληθούν στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, σε Ο.Τ.Α., σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία κ.λπ. για το έτος 2015

(Επιδότηση της πρακτικής άσκησης των μαθητών ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ του N. 3475/2006 (ΦΕΚ Α' 146), που θα απασχοληθούν στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, σε Ο.Τ.Α., σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία κ.λπ. για το έτος 2015)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αριθμ. οικ. 29378/408

(ΦΕΚ Β' 1275/26-06-2015)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10 του N. 1346/1983 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας και ρύθμιση διαφόρων θεμάτων» (ΦΕΚ Α'46).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του N. 1545/1985 «Εθνικό σύστημα προστασίας από την ανεργία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 91).

3. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ Α' 267), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3840/2010 « Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 - 2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 53) και ισχύει, και ιδίως το άρθρο 10 παρ. 5.

4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του N. 849/1978 «Περί παροχής κινήτρων διά την ενίσχυσιν της περιφερειακής και οικονομικής αναπτύξεως της Χώρας» (ΦΕΚ Α' 232), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του N. 2129/1993 «Αύξηση συντάξεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 57) και ισχύει.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 6 του N. 1256/1982 «Για την πολυθεσία, την πολύ απασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα καθώς για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 65), του άρθρου 51 του N. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 101), του άρθρου 14 του N. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ Α' 28) και του άρθρου 1 του N. 2527/1997 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 206).

7. Τον Ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 146).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 1ου της υποπαραγράφου ΙΑ.11 «Νέο σύστημα διαμόρφωσης νόμιμου κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομίσθιου για τους εργαζομένους ιδιωτικού δικαίου όλης της χώρας» του N. 4093/2012 «Εγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του N. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (ΦΕΚ Α' 222).

9. Τις διατάξεις του N. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 193) και ιδίως το άρθρο 46.

10. Το άρθρο 51 του N. 4262/2014 «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 114), με το οποίο παρατείνεται η λειτουργία των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ για τα σχολικά έτη 2014-2015 και 2015-2016.

11. Τις διατάξεις των άρθρων 20, παρ. ιβ', 24 παρ. 4 στοιχ. γ' και 177 του N. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 143).

12. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του N. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 29).

13. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Β.δ./3-06-1952 «Περί εκπαιδεύσεως μαθητών - τεχνιτών» (ΦΕΚ Α' 157).

14. Το Β.δ. 405/1971 «Περί οργανώσεως, συγκροτήσεως και λειτουργίας των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ» (ΦΕΚ Α' 123) και τον Ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 258), όπως ισχύουν.

15. Το Ν.δ. 356/1974 «Περί Κωδικός Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (ΦΕΚ Α'90), όπως ισχύει.

16. Το Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ Α' 194).

17. Το Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α' 178).

18. Το Π.δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ Α' 180).

19. Το Π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ Α' 181).

20. Το Π.δ. 116/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (ΦΕΚΑ' 185).

21. Το Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α' 20).

22. Το Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α' 21).

23. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, όπως ισχύει.

24. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως ισχύει.

25. Την υπ' αριθμ. Ε (2007) 6015/29.11.2007 απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) (Κωδικός CCI2007GR6UN5001).

26. Την υπ' αριθμ. C/2007/5634-16.11.2007 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός CCI 2007GR05UP0002).

27. Την υπ' αριθμ. Υ6/27-01-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ Β' 204).

28. Την υπ' αριθμ. Υ58/16-02-2015 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ουρανία Αντωνοπούλου» (ΦΕΚ Β' 253).

29. Την υπ' αριθμ. Υ59/16-02-2015 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Δημήτριο Μάρδα» (ΦΕΚ Β' 256).

30. Την υπ' αριθμ. 1016784/1299-25/0016/26-02-1997 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Είσπραξη εσόδων υπέρ τρίτων από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες» (ΦΕΚ Β' 120), όπως ισχύει.

31. Την υπ' αριθμ. 40041/12-04-2007 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Μετατροπή των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (TEE) Μαθητείας Α' Κύκλου του ΟΑΕΔ σε Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ» (ΦΕΚ Β' 639).

32. Την υπ' αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/2008 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα «Υπουργική απόφαση συστήματος διαχείρισης» (ΦΕΚ Β' 540), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

33. Τις με αριθμό 18503/11-9-2013 και 18505/11-9-2013 Αποφάσεις του Ειδικού Γραμματέα ΥΠΑΙΔΘ, σχετικά με την ένταξη της πράξης «Πρακτική άσκηση των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ - ΑΠ 4 και ΑΠ 5 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013».

34. Την υπ' αριθμ. 25940/15-12-2014 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα ΥΠΑΙΔΘ, σχετικά με την 3ι Τροποποίηση της πράξης «Πρακτική άσκηση των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ - Α.Π.4» του Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013» και αφορά στην επιδότηση της πρακτικής άσκησης μέχρι 30/06/2015.

35. Το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, εθνικό και κοινοτικό, που αναφέρεται στην υλοποίηση και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων.

36. Την υπ' αριθμ. 49176/2777/23-12-2014 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Έγκριση προϋπολογισμού του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού οικονομικού έτους 2015» (Α.Δ.Α.: ΩΕΕΨΛ-ΩΛΠ).

37. Την υπ' αριθμ. 609/11/3-03-2015 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ που υπεβλήθη στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με το με αριθμό 19641/05-032015 έγγραφο του ΟΑΕΔ σχετικά με την επιδότηση της πρακτικής άσκησης των μαθητών των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ του N. 3475/2006 (ΦΕΚ Α' 146), που θα απασχοληθούν στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, σε επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία κλπ, για το έτος 2015.

38. Την υπ" αριθμ. 23249/17-03-2015 Βεβαίωση της Δ/ νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11, παρ. 2 του Π.δ. 113/10 (ΦΕΚ Α' 194).

39. Την υπ' αριθμ. οικ. 12404/617/26-03-2015 Εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύμφωνα με την παρ. 5(ε) του άρθρου 24 του N. 4270/2014 (ΦΕΚ Α' 143).

40. Την ανάγκη επιδότησης πρακτικής άσκησης 9.800 μαθητών των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ του N. 3475/2006 (ΦΕΚ Α' 146), που θα απασχοληθούν στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, σε Ο.Τ.Α., σε επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία κ.τ.λ.

41. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης προκαλείται δαπάνη συνολικού ποσού ύψους 19.272.000,00€ σε βάρος του ΚΑΕ 0545 του προϋπολογισμού του Ο.Α.Ε.Δ. του έτους 2015.

Στο ως άνω ποσό περιλαμβάνεται πίστωση ύψους 2.700.000,00€, η οποία αφορά τον άξονα προτεραιότητας 4 της πράξης «Πρακτική Άσκηση των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. - Α.Π. 4» του Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013», έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμ. 25940/15-12-2014 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα ΥΠΑΙΔΘ και θα συγχρηματοδοτηθεί από το Π.Δ.Ε. (ΣΑΕ 1348, κωδικός έργου 2010ΣΕ13480012),

αποφασίζουμε:

ΑΡΘΡΟ 1
Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ


Οι Σχολές Μαθητείας ιδρύθηκαν με το Β.δ./3-06-1952 «Περί εκπαιδεύσεως μαθητών - τεχνιτών» και εντάχθηκαν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με το Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α' 167).

Με το Ν. 2640/1998 «Δευτεροβάθμια Τεχνική - Επαγγελματική και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 206) εντάχθηκαν πλήρως στο θεσμικό πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας Εκ-παίδευσης (TEE Α και Β Κύκλου). Σήμερα λειτουργούν ως Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) βάσει του N. 3475/2006 «Οργάνωση και Λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 146), του άρθρου 46 του N. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΦΕΚ Α' 193) και του άρθρου 51 του N. 4262/2014 (ΦΕΚ Α' 114). Στις Σχολές αυτές εφαρμόζεται το εκπαιδευτικό σύστημα της Μαθητείας.

Η Μαθητεία αποτελεί σύστημα επαγγελματικής και τεχνικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στα προγράμματα Μαθητείας εφαρμόζεται το δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης. Η υλοποίηση των προγραμμάτων Μαθητείας γίνεται κατά το θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας, κατά δε το πρακτικό σε φορείς/επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα.

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ


Η επιδότηση της πρακτικής άσκησης μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του N. 3475/2006 (ΦΕΚ Α' 146), που θα απασχοληθούν στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, σε Ο.Τ.Α., σε επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία κ.λπ. το έτος 2015 ανέρχεται στο ποσό των 11€ ανά ημέρα κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2015 έως και 31-12-2015.

Το ποσό της επιδότησης των 11€ θα καταβάλλεται στους εργοδότες, που απασχολούν μαθητές, ή στους μαθητές για κάθε ημέρα πρακτικής άσκησης τετραήμερης, πενθήμερης ή εξαήμερης απασχόλησης, ανεξάρτητα από το εξάμηνο πρακτικής άσκησης, στο οποίο βρίσκονται.

Η επιδότηση δεν θα καταβάλλεται για τις ημέρες της σπουδαστικής άδειας, κανονικής άδειας, ασθένειας, δώρων και λοιπών επιδομάτων, (όπου αυτά εξακολουθούν να ισχύουν), διότι αυτή καταβάλλεται μόνο για τις ημέρες πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Στις περιπτώσεις σπουδαστικής και κανονικής άδειας οι εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλουν ολόκληρο το προβλεπόμενο ημερομίσθιο στους μαθητές.

Στις περιπτώσεις απουσίας λόγω ασθένειας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 657-658 του Α.Κ.

Ο προβλεπόμενος για επιδότηση αριθμός μαθητών ανέρχεται σε 9.800 για το χρονικό διάστημα από 1-1-2015 έως 31-12-2015.

Η δαπάνη που θα προκληθεί αναλύεται ως εξής:

Α' ΤΑΞΗ
4.800 μαθητές x 11€/ημέρα = 52.800 €/ημέρα
52.800€/ημέρα x 5 ημέρες/εβδομάδα = 264.000€/εβδομάδα
264.000€/εβδομάδα x 4 εβδομάδες/μήνα = 1.056.000€/ μήνα
1.056.000€/μήνα x 12 μήνες/έτος = 12.672.000€/έτος (1/1/2015 - 31/12/2015)

Β' ΤΑΞΗ
5.000 μαθητές x 11€/ημέρα = 55.000€/ημέρα
55.000€/ημέρα x 5 ημέρες/εβδομάδα=275.000€/εβδομάδα
275.000€/εβδομάδα x 4 εβδομάδες/μήνα =1.100.000€/ μήνα
1.100.000€/μήνα x 6 μήνες/έτος = 6.600.000€/εξάμηνο (1/1/2015 - 30/6/2015)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 19.272.000 €

Για το ανωτέρω ποσό των 19.272.000 ευρώ υπάρχει σχετική πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ έτους 2015 και συγκεκριμένα στον ΚΑΕ 0545 «Επιδόματα εκπαιδευόμενων σε σχολές».

Το ποσό των 12.672.000 €, που εκτιμάται ότι θα δαπανηθεί το 2015 για την επιδότηση της πρακτικής άσκησης των μαθητών της Α' Τάξης των ΕΠΑ.Σ, αναμένεται να συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) και της εξειδίκευσης των παρεμβάσεων του ΟΑΕΔ στο Σχέδιο Δράσης «Εγγύηση για τη Νεολαία». Έχει ήδη κατατεθεί ΤΔΠΠ, κατόπιν πρόσκλησης της ΕΥΔ του Ε.Π. « Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (κωδικός πρόσκλησης ΝΕ0ΕΠ07). Η χρηματοδότηση αφορά τους Άξονες Προτεραιότητας 7, 8, 9 «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 20072013. Σε περίπτωση μη ένταξης στην Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων, το ανωτέρω ποσό καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ του έτους 2015 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

Από το συνολικό ποσό των 6.600.000 €, που εκτιμάται ότι θα δαπανηθεί το 2015 για την επιδότηση της Πρακτικής Άσκησης των μαθητών της Β' Τάξης των ΕΠΑ.Σ, μέρος αυτού για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 (Περιφέρειες Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας) συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Η ως άνω συγχρηματοδότηση (για τον Άξονα Προτεραιότητας 4) προκύπτει από την υπ' αριθμ. 25940/15-12-2014 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα ΥΠΑΙΔΘ, σχετικά με την 3ι Τροποποίηση της πράξης «Πρακτική άσκηση των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ-ΑΠ 4» του Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013» και αφορά την επιδότηση της πρακτικής άσκησης μέχρι 30/6/2015. Υπεύθυνη Αρχή για τη διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης της πράξης είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού. Δικαιούχος της πράξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3614/2007 ορίζεται ο ΟΑΕΔ.

Η επιδότηση της Πρακτικής Άσκησης των μαθητών Β' Τάξης για το μέρος που αφορά στον Άξονα 5 (Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας) δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση καθώς έχει υποβληθεί σχετικό ΤΔΠΠ (Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης) και εκκρεμεί η έγκρισή του. Για την κάλυψη της δαπάνης έχει γίνει σχετική πρόβλεψη σε βάρος του ΚΑΕ 0545 του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ του έτους 2015 και υφίστανται επαρκείς πιστώσεις.

Το μέρος της επιδότησης που αφορά στον Άξονα 6 (Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου) λόγω υποχρηματοδότησης του συγκεκριμένου Άξονα καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ έτους 2015 (ΚΑΕ 0545).

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ - ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ


Στόχος της πράξης είναι η εξασφάλιση, μέσω της παράλληλης επαγγελματικής εκπαίδευσης στο σχολείο και τον πραγματικό χώρο εργασίας, της κατά το μέγιστο δυνατό ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων και εργασιακής εμπειρίας.

Ωφελούμενοι της πράξης είναι το σύνολο των μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ που φοιτούν στις εν λόγω Σχολές κατά το χρονικό διάστημα 1-1-2015 έως και 31-12-2015.

ΑΡΘΡΟ 4
ΜΗΤΡΩΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ - ΕΥΡΕΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ


Α) Σε κάθε ΕΠΑ.Σ τηρείται Μητρώο εργοδοτών Ιδιωτικού Τομέα, το οποίο εμπλουτίζεται και επικαιροποιείται σε συνεχή βάση, με ευθύνη των υπευθύνων εκπαιδευτικών για πρακτική άσκηση και για το οποίο ενημερώνεται η Διεύθυνση Εκπαίδευσης ΟΑΕΔ.

Β) Όλες οι επιχειρήσεις, των οποίων η δραστηριότητα συνάδει με τις ειδικότητες και τα προγράμματα σπουδών των ΕΠΑ.Σ, είναι δυνατόν να ενταχθούν στο ως άνω Μητρώο.

ΑΡΘΡΟ 5
ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ


5.1. Η πρακτική άσκηση των μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις του Δημοσίου ή Ιδιωτικού Τομέα, σε αντίστοιχες εργασίες με την ειδικότητα τους, βάσει προγράμματος και είναι 4 ημερολογιακά εξάμηνα.

Τα εξάμηνα αυτά καλούνται ΕΞΑΜΗΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ και διακρίνονται σε 1ο, 2ο, 3ο και 4ο.

Η ημερομηνία λήξης του τελευταίου εξαμήνου πρακτικής άσκησης ταυτίζεται με την ημερομηνία λήξης του διδακτικού έτους.

Η ημερήσια απασχόληση όλων των πρακτικά ασκουμένων ορίζεται στις έξι (6) ώρες.

5.2. Υποχρεώσεις εργοδοτών

Η επιχείρηση, που απασχολεί μαθητές υποχρεούται:

α) Να υπογράφει το Συμφωνητικό Μαθητείας.

β) Να εφαρμόζει το ειδικό πρόγραμμα πρακτικής άσκησης των μαθητών.

γ) Να διαθέτει, για την απαιτούμενη από το πρόγραμμα χρονική διάρκεια, το απαραίτητο προσωπικό και τις κατάλληλες εγκαταστάσεις για την εφαρμογή του προ-γράμματος άσκησης.

δ) Να δέχεται το εποπτικό προσωπικό των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας για τον έλεγχο της εφαρμογής του προγράμματος και να συνεργάζεται με αυτό, για τη βελτίωση της πρακτικής άσκησης, καθώς και για την αξιολόγηση της απόδοσης των πρακτικά ασκουμένων σε αυτή μαθητών.

ε) Να τηρεί τους αυστηρότερους όρους ασφαλείας και προστασίας των μαθητών, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, για την ασφάλεια των εργαζομένων, χωρίς να απαιτείται η έκδοση βιβλιαρίου ανηλίκων του Ν. 1837/1989.

στ) Να ακυρώσει το Συμφωνητικό Μαθητείας, αν ο μαθητής διακόψει τη φοίτηση του στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας, ή δεν είναι συνεπής προς τις υποχρεώσεις του.

5.3. Υποχρεώσεις μαθητών

Οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν τα προγράμματα πρακτικής άσκησης, καθόσον μαθητής, που συστηματικά και αδικαιολόγητα απουσιάζει από την πρακτική του άσκηση και εφόσον οι απουσίες του υπερβαίνουν το 1/6 των εργασίμων ημερών του εξαμήνου Μαθητείας, χάνει την ιδιότητα του μαθητή των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας, με απόφαση του Διοικητή και μετά από εισήγηση του Συλλόγου Διδασκόντων.

Μαθητής, ο οποίος έχει τοποθετηθεί σε εργασία από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ή από την ΕΠΑ.Σ Μαθητείας και στη συνέχεια, με υπαιτιότητα του και χωρίς τη συναίνεση της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας χάσει αυτή τη θέση, δεν έχει δικαίωμα απαίτησης επανατοποθέτησης, αλλά είναι υποχρεωμένος να αναζητήσει μόνος του εργασία.

5.4. Συμφωνητικό Μαθητείας

Ο μαθητής ή ο κηδεμόνας του, (σε περίπτωση που είναι ανήλικος), υπογράφει με τον εργοδότη ή τον εκπρόσωπο του, αμέσως μόλις προσληφθεί, Συμφωνητικό Μαθητείας σε έντυπο, που χορηγείται από την ΕΠΑ.Σ Μαθητείας και το οποίο επικυρώνεται υπογραφόμενο από το Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ.

Ο τύπος και το περιεχόμενο του Συμφωνητικού Μαθητείας καθορίζονται με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ και σε αυτό αναφέρεται κυρίως ο χρόνος έναρξης και λήξης της πρακτικής άσκησης του μαθητή και οι υποχρεώσεις της επιχείρησης, που απορρέουν από την εφαρμογή του προγράμματος Μαθητείας.

Το συμφωνητικό αυτό συντάσσεται σε τρία αντίγραφα και λαμβάνουν από ένα οι κατωτέρω: α) ο μαθητής, ή ο γονέας, ή ο κηδεμόνας β) ο εργοδότης γ) η ΕΠΑ.Σ Μαθητείας

5.5. Παρακολούθηση Εφαρμογής Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης

Την εποπτεία, για την εφαρμογή του προγράμματος πρακτικής άσκησης στους τόπους εργασίας των μαθητών ασκεί ο ΟΑΕΔ με τους εκπαιδευτικούς των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας.

Την ευθύνη του συντονισμού, για την εφαρμογή της εποπτείας στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, έχει ο Διευθυντής της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας, σύμφωνα με τις εκάστοτε υφιστάμενες αποφάσεις της Διοίκησης του ΟΑΕΔ.

Έργο των εκπαιδευτικών στην προκειμένη περίπτωση είναι:

α) Να παρακολουθούν την ακριβή εφαρμογή των προγραμμάτων πρακτικής άσκησης στις επιχειρήσεις, στις οποίες είναι τοποθετημένοι μαθητές των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας και να υποβάλουν σχετικές εκθέσεις.

β) Να επιλαμβάνονται, προκειμένου να επιλυθούν οι τυχόν διαφορές μεταξύ μαθητών και εργοδοτών.

γ) Να συνεργάζονται με τους εποπτεύοντες τους μαθητές σε κάθε επιχείρηση, αλλά και με τη Διεύθυνση της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις πρακτικής και θεωρητικής κατάρτισης.

Τα συμπεράσματα από τους επιτόπιους ελέγχους στους χώρους εργασίας αποτυπώνονται κάθε μήνα σε επί μέρους εκθέσεις των εκπαιδευτικών και αποστέλλονται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΟΑΕΔ.

Για τη διενέργεια των ως άνω ελέγχων προκαλείται δαπάνη η οποία μπορεί να εκτιμηθεί εκ των προτέρων, καθόσον εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός πραγματοποιούμενων ελέγχων κλπ), έχουν δε εγγραφεί οι απαιτούμενες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ έτους 2015, ενώ για τα επόμενα οικονομικά έτη θα ληφθεί μέριμνα για την εγγραφή των αντίστοιχων πιστώσεων στον εν λόγω προϋπολογισμό.

Η δαπάνη από τη διενέργεια των ελέγχων δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη του προγράμματος και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ.

5.6. Τα ανωτέρω προβλέπονται αναλυτικά στην υπ' αριθμ. 40087/6-12-2007 (ΦΕΚ 2376/Β') κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με θέμα «Κανονισμός Λειτουργίας των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας (ΕΠΑ.Σ) του ΟΑΕΔ του Ν. 3475/2006».

ΑΡΘΡΟ 6
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ


6.1. Όταν η επιδότηση καταβάλλεται στους εργοδότες

Οι εργοδότες, που δικαιούνται επιδότηση, αποστέλλουν στις αντίστοιχες ΕΠΑ.Σ, όπου φοιτούν οι μαθητές, σχετικό έγγραφο με αναλυτικό μηνιαίο δελτίο παρουσίας, που περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο των απασχολούμενων μαθητών, την ειδικότητα τους, τις ημέρες απασχόλησης τους, το ποσό που αντιστοιχεί για την επιδότηση από τον ΟΑΕΔ και τη στήλη υπεύθυνης δήλωσης, όπου υπογράφουν οι μαθητές, συνοδευόμενο από βεβαίωση - υπεύθυνη δήλωση (του άρθ. 8 του N. 1599/1986), ως απόδειξη, ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές για τους μαθητές, ή Αναλυτικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) του τριμήνου πληρωμής. Η ως άνω κατάσταση θεωρείται από το Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας.

Τα σχετικά δικαιολογητικά και οι πρωτότυπες καταστάσεις με το ακριβές ποσό μετά τον έλεγχο ΑΠΔ-ΙΚΑ για τους μαθητές, υποβάλλονται στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση με διαβιβαστικό έγγραφο, στο οποίο υπάρχει η υπογραφή του Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ και η σφραγίδα του Σχολείου, προκειμένου να γίνει ο έλεγχος και να δοθεί η τελική έγκριση.

Η καταβολή της επιδότησης στους εργοδότες γίνεται από την ΕΠΑ.Σ Μαθητείας και υπεύθυνος για την καταβολή είναι ο Διευθυντής.

Ο εργοδότης, ο οποίος έχει συμφωνήσει με το σχολείο, ότι θα λαμβάνει αυτός την επιδότηση, οφείλει στο τέλος κάθε μήνα να καταβάλει το σύνολο της αμοιβής στο μαθητή, που αντιστοιχεί στα πραγματοποιηθέντα ημερομίσθιά του.

Η καταβολή της επιδότησης θα αποδεικνύεται από τον τραπεζικό λογαριασμό του μαθητή.

Η επιδότηση καταβάλλεται στους εργοδότες εντός του εξαμήνου σε δύο δόσεις ανά τρίμηνο δεδουλευμένα. Το ποσό της επιδότησης των 11€ καταβάλλεται εξ' ολοκλήρου στο μαθητή από τον εργοδότη για κάθε ημέρα πρακτικής άσκησης και αποτελεί μέρος της ημερήσιας αμοιβής, που υποχρεούται να καταβάλει ο εργοδότης για τον πρακτικά ασκούμενο (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα).

Σε περίπτωση, που ο εργοδότης δεν τηρεί μία από τις υποχρεώσεις, οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, υποχρεούται να επιστρέψει την επιδότηση, που πήρε μέχρι την ημέρα της εξακρίβωσης της μη τήρησης αυτής, επιφυλασσόμενης κάθε τυχόν άλλης νόμιμης κύρωσης.

6.2. Όταν η επιδότηση καταβάλλεται στο μαθητή

Οι φορείς, που απασχολούν για την πρακτική τους άσκηση μαθητές, οι οποίοι δικαιούνται επιδότηση, αποστέλλουν στις αντίστοιχες ΕΠΑ.Σ, όπου φοιτούν οι μαθητές, επικυρωμένο μηνιαίο δελτίο παρουσίας και πλήρους απασχόλησης των μαθητών στην επιχείρηση, που τους προσκομίζουν οι μαθητές, σαν φύλλα εντύπου ή σαν φυλλάδια, το οποίο αποτελεί το ατομικό βιβλίο παρουσίας των μαθητών, καθ' όλη την διάρκεια του έτους.

Τα ως άνω φύλλα, τα οποία πρωτοκολλούνται στη Γραμματεία της Σχολής, θα πρέπει να αποστέλλονται στις ΕΠΑ.Σ το αργότερο εντός 10ημέρου από την λήξη κάθε μήνα.

Στη συνέχεια οι ΕΠΑ.Σ, με βάση τα δελτία παρουσίας - απασχόλησης, που λαμβάνουν από τους φορείς, συντάσσουν μηνιαίες καταστάσεις ημερών εργασίας των πρακτικά ασκουμένων μαθητών με το ποσό της επιδότησης, που δικαιούνται.

Οι ως άνω καταστάσεις αποστέλλονται στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση του ΟΑΕΔ για έγκριση και στη συνέχεια οι διαχειριστές των ΕΠΑ.Σ προβαίνουν στην πίστωση των, κατά περίπτωση, ποσών στους ατομικούς τραπεζικούς λογαριασμούς των μαθητών.

Η επιδότηση στους μαθητές καταβάλλεται μετά το πέρας κάθε μήνα και εφόσον έχουν υποβληθεί τα δελτία παρουσίας, καθώς και η απόδειξη, ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές.

Και στην ως άνω περίπτωση καταβολής της επιδότησης στον μαθητή ο Διευθυντής της ΕΠΑ.Σ είναι υπεύθυνος του έργου και υπεύθυνος της καταβολής.

Ο Διευθυντής της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας, προκειμένου να καταβάλει την επιδότηση στους μαθητές, θα πρέπει να ελέγχει τις ΑΠΔ των επιχειρήσεων, που έχουν υποβληθεί στο ΙΚΑ.

6.3. Και στις δύο περιπτώσεις καταβολής της επιδότησης, όταν ο εργοδότης είναι Δημόσιος φορέας και απασχολεί πάνω από 30 μαθητές, προκειμένου να τύχει επιδότησης, υποβάλλει κάθε μήνα μία συγκεντρωτική κατάσταση με το ονοματεπώνυμο των μαθητών, την ειδικότητα, τις ημέρες εργασίας του μήνα, το ημερήσιο επίδομα, το συνολικό ποσό της επιδότησης και στήλη με υπογραφή του μαθητή.

6.4. Όταν γίνει η κατάθεση των χρημάτων στην τράπεζα επ' ονόματι των δικαιούχων φορέων, το γραμμάτιο είσπραξης, που θα εκδώσει η Τράπεζα διατηρείται στο Σχολείο σαν εξοφλητικός τίτλος.

6.5. Ως προθεσμία καταβολής της επιδότησης και στις δύο ως άνω περιπτώσεις ορίζονται οι τρεις (3) μήνες από το τέλος του κάθε τριμήνου, με την προϋπόθεση, ότι ως τρίμηνα νοούνται οι μήνες Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος (Io τρίμηνο), Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος (2ο τρίμηνο), Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος (3ο τρίμηνο) και Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος (4ο τρίμηνο).

6.6. Διευκρινίζεται, ότι από το ως άνω χρονικό διάστημα (των 3 μηνών) οι δύο (2) μήνες θα αφορούν αυστηρά και αποκλειστικά στη συγκέντρωση των δικαιολογητικών από πλευράς των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας και ο ένας (1) μήνας θα αφορά στη διαδικασία ελέγχου και τελικής έγκρισης από πλευράς Περιφερειακής Διεύθυνσης. (Σημειώνουμε, ότι ο ένας μήνας θα υπολογίζεται βάσει αριθμού πρωτοκόλλου της Περιφερειακής Διεύθυνσης).

Εάν παρέλθει το τρίμηνο και δεν έχει εισπραχθεί από τους ως άνω δικαιούχους, (εργοδότη ή μαθητή), η επιδότηση, οι περιπτώσεις εκπρόθεσμης καταβολής των ποσών τη επιδότησης θα εγκρίνονται κατ' εξαίρεση με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ, μετά από αιτιολογημένη πρόταση των Διευθυντών των ΕΠΑ.Σ.

6.7. Στις περιπτώσεις καταβολής της επιδότησης απευθείας στους μαθητές δύναται να λαμβάνεται μέριμνα από το Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ και υπεύθυνο του έργου, ώστε τα αναλογούντα ποσά να καταβάλλονται στους μαθητές κάθε μήνα και εφόσον έχουν συγκεντρωθεί τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά. Η εν λόγω οδηγία παρέχεται, προκειμένου οι μαθητές να λαμβάνουν το συντομότερο δυνατό το σύνολο των δεδουλευμένων τους.

ΑΡΘΡΟ 7
ΕΛΕΓΧΟΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ


Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και η ορθή εφαρμογή των πράξεων, τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το ΕΣΠΑ λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα με σκοπό:

α. Τη χρηστή και αποτελεσματική διαχείριση των Πόρων,

β. Την τήρηση των εθνικών και κοινοτικών διατάξεων,

γ. Την ορθή υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου, σύμφωνα με την απόφαση ένταξης της πράξης,

δ. Την επιλεξιμότητα των δαπανών των δράσεων και την αιτιολόγησή τους,

ε. Την πρόληψη ή την διαπίστωση τυχόν παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων,

στ. Την ανάκτηση τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, μετά τη διαπίστωση σχετικής παράβασης,

ζ. Την εξασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου. Για τα ζητήματα επαληθεύσεων, ελέγχου, δημοσιονομικών διορθώσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις της με αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/08 (ΦΕΚ 540 Β'/27-3-2008) απόφασης «Υπουργική απόφαση συστήματος διαχείρισης», όπως εκάστοτε ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 8
ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ


1. Σε κάθε περίπτωση δημοσιοποίησης/δημοσίευσης των πράξεων, εκ μέρους του ΟΑΕΔ, γίνεται μνεία για τη συμμετοχή στη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ελληνικού Δημοσίου, αναφερόμενοι στο αρμόδιο για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υπουργείο (Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού).

2. Όλοι οι φορείς των πράξεων αποτελούν ουσιαστικούς συντελεστές διάχυσης της πληροφορίας στους/ στις ωφελούμενους/ες και, υπό την έννοια αυτή, χρησιμοποιούν, ορθολογικά, κάθε πρόσφορο μέσο, που θα συμβάλλει στη διαφάνεια και στην απόκτηση χρηστικής πληροφορίας από τον πληθυσμό στόχο.

3. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς είναι υποχρεωμένοι να τηρούν και να καταθέτουν στοιχεία φυσικού αντικειμένου βάσει του Παραρτήματος XXIII, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006, βάσει των οδηγιών της αντίστοιχης Διαχειριστικής Αρχής και τις απαιτήσεις των πράξεων.

Όλοι οι φορείς υποχρεούνται να τηρούν αρχείο των δράσεων δημοσιότητας που υλοποιούν, ως προς το φυσικό και το οικονομικό τους αντικείμενο.

Σε κάθε περίπτωση, ο Δικαιούχος σε συνεργασία με την αντίστοιχη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π., επιμελείται τρόπους κωδικοποίησης της δημοσιοποίησης των ωφελουμένων, όπου και εάν αυτό απαιτείται, ώστε να τηρείται πάντα η διάταξη περί μη δημοσιοποίησης των ονομάτων των ωφελουμένων από δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ. Ο Δικαιούχος υποχρεούται στην τήρηση των απαιτήσεων των Κανόνων πληροφόρησης και Δημοσιότητας.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 1/01/2015. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο