Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-06-2015 ]

Αριθμ. ΔΔΑΔ Α 1082846 ΕΞ 2015/15.6.2015 Κανονισμός Υπηρεσιακών Ταυτοτήτων Τελωνειακών Υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών

(Κανονισμός Υπηρεσιακών Ταυτοτήτων Τελωνειακών Υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. ΔΔΑΔ Α 1082846 ΕΞ 2015

(ΦΕΚ Β' 1245/24-06-2015)

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 54/Α΄/14.03.2012) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

δ) του άρθρου 29Α του Ν.1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α΄/ 26.07.1985), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α΄/10.09.1992) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/ Α΄/14.03.1997),

β) του άρθρου 4 παρ. 2 του Π.δ. 231/2007 «Κανονισμός αρμοδιοτήτων και καθηκόντων των Τελωνειακών Υπαλλήλων και της λειτουργίας των Περιφερειακών Τελωνειακών Αρχών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών», (ΦΕΚ 265/Α΄/26.11.2007).

2. Την υπ’ αριθμ. Τ.1648/539/0003β/04.03.2002 (ΦΕΚ 441/Β΄/10.04.2002) Απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί «Κανονισμού Στολής Τελωνειακών Υπαλλήλων και ρύθμιση θεμάτων υπηρεσιακών ταυτοτήτων και ειδικών υπηρεσιακών διακριτικών της Τελωνειακής Υπηρεσίας» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ’ αριθμ. Τ.4162/1313/0003Β/09.10.2002 (ΦΕΚ 1331/ Β΄/14.10.2002), Τ.3374/1082/0003Β/21.07.2003 (ΦΕΚ 1052/Β΄/29.07.2003) και Τ.3648/1275/24.09.2004 (ΦΕΚ 1494/Β΄/06.10.2004) αποφάσεις.

3. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ 130/Β΄/28.01.2013) κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

4. Των άρθρων 64 παρ. 4, 81 και 87 παρ. 4 του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».

5. Την ανάγκη έκδοσης Υπηρεσιακών Ταυτοτήτων των Τελωνειακών υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων από την Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Οικονομικών,

αποφασίζουμε:

ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Άρθρο 1
Υπηρεσιακές Ταυτότητες


Είναι κατασκευασμένες από χαρτί ανοικτού πράσινου χρώματος, διαστάσεων 7×11 εκατοστών, πλαστικοποιημένες.

Στο αριστερό μέρος της πρόσθιας πλευράς αναγράφονται οι λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ − ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Γ.Γ.Δ.Ε.) − ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.», με κεφαλαία μαύρα γράμματα, αρμονικά κατανεμημένα σε τέσσερις σειρές. Από κάτω αναγράφονται οι λέξεις «ΔΕΛΤΙΟ − ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ − ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ» με κεφαλαία μαύρα γράμματα, αρμονικά κατανεμημένα σε τρεις σειρές. Κάτω από αυτές αναγράφονται οι λέξεις «ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ − GENERAL NUMBER» κατανεμημένα σε δύο σειρές. Από κάτω υπάρχει πλαίσιο οριζόμενο από γραμμές μαύρου χρώματος διαστάσεων 0,8×3 εκατοστών, εντός του οποίου αναγράφεται ο αριθμός ταυτότητας κάθε υπαλλήλου.

Κάτωθι του πλαισίου αναγράφονται σε τέσσερις σειρές με κεφαλαία μαύρα γράμματα τα ακόλουθα: Στην πρώτη σειρά η λέξη «ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΤΑΙ/CERTIFIED». Στη δεύτερη σειρά η λέξη «ΑΘΗΝΑ/ATHENS» και έχει αφεθεί χώρος για την αναγραφή της ημερομηνίας επικύρωσης. Στην τρίτη και τέταρτη σειρά αναγράφεται «Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ/DIRECTOR GENERAL» και έχει αφεθεί ο κατάλληλος χώρος για την υπογραφή και την αναγραφή της ιδιότητας και του ονόματος του αρμοδίου Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.

Στο δεξί μέρος της πρόσθιας πλευράς αναγράφονται τα εξής: «HELLENIC REPUBLIC − MINISTRY OF FINANCE – SECRETARIAT GENERAL of PUBLIC REVENUE (G.S.P.R.) – DIRECTORATE GENERAL OF CUSTOMS AND EXCISE», με κεφαλαία μαύρα−γράμματα, αρμονικά κατανεμημένα σε τέσσερις σειρές. Από κάτω αναγράφονται οι λέξεις «CUSTOMS OFFICER ’S ID CARD» σε μία σειρά. Από κάτω υπάρχει πλαίσιο, οριζόμενο από γραμμές μαύρου χρώματος διαστάσεων 3,5×3,5 εκατοστών, εντός του οποίου υπάρχει η φωτογραφία του υπαλλήλου, ένστολου και με τα διακριτικά του βαθμού του στις επωμίδες. Από κάτω αναγράφονται σε μία γραμμή οι λέξεις «Υπογραφή Κατόχου/Holder’s Signature» και έχει αφεθεί ο κατάλληλος χώρος για το υπόδειγμα υπογραφής του κατόχου.

Στην πίσω πλευρά της ταυτότητας έχουν αναγραφεί σε επτά σειρές και με κεφαλαία μαύρα γράμματα τα ακόλουθα:

Στην πρώτη σειρά «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΟΧΟΥ»

Στη δεύτερη σειρά «HOLDER’S DETAILS»

Στην τρίτη σειρά οι λέξεις «ΕΠΩΝΥΜΟ/SURNAME» με χώρο για την αναγραφή τους με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες.

Στην τέταρτη σειρά οι λέξεις «ΟΝΟΜΑ/NAME» με χώρο για την αναγραφή τους με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες.

Στην πέμπτη σειρά οι λέξεις «ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ/FATHER’S NAME» με χώρο για την αναγραφή τους με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες.

Στην έκτη σειρά οι λέξεις «ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ/DATE OF BIRTH» με χώρο για την αναγραφή τους με αριθμητικούς χαρακτήρες.

Στην έβδομη σειρά οι λέξεις «ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΣ/BRANCH AND GRADE» με χώρο για την αναγραφή τους με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες.

Κάτω από τα στοιχεία του υπαλλήλου αναγράφεται το ακόλουθο κείμενο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα:

«Οι Διωκτικές και Στρατιωτικές Αρχές και άλλες Υπηρεσίες και Φορείς του Δημοσίου Τομέα, έχουν υποχρέωση να συνδράμουν τον/την ανωτέρω κατά την άσκηση των καθηκόντων του/της, εφόσον ζητηθεί τούτο. Ο/Η κάτοχος του παρόντος κατά την εκτέλεση των ελεγκτικών και διωκτικών καθηκόντων του/της δικαιούται να οπλοφορεί. (Άρθρο 3 Ν. 2960/01 – Α΄ 265)».

«Law Enforcement and Military Authorities, as well as other agencies and institutions of the Public Sector are obliged to assist the above ID holder during the exercise of his/her duties, if so requested. The ID holder, during the exercise of his/her investigation and enforcement duties is entitled to be armed. (Article 3 of Law 2960/01 – A΄ 265)».

Κάτω από το κείμενο αναγράφονται τα ακόλουθα: «Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ / DIRECTORATE OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT», «ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ, ΔΙΚΑΙΩΜ. ΚΑΙ ΥΠΟΧΡ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / REGISTRY, PERSONNEL RIGHTS AND OBLIGATIONS DEPARTMENT» με κεφαλαία μαύρα γράμματα, αρμονικά κατανεμημένα σε τέσσερις σειρές.

Κάτω από αυτό το κείμενο έχει αφεθεί κατάλληλος χώρος για την υπογραφή και την αναγραφή του ονοματεπώνυμου του Προϊσταμένου του προαναφερθέντος Τμήματος, με αναγραφή των λέξεων

«Ο Προϊστάμενος του Τμήματος − Head of the Department», οι οποίες κατανέμονται σε δύο σειρές.

Σε όλο το μήκος της διαγωνίου από αριστερά προς δεξιά και από κάτω προς τα πάνω με κόκκινα κεφαλαία γράμματα αναγράφονται οι λέξεις:

Στην πρώτη σειρά «ΔΙΩΞΗ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ»

Στη δεύτερη σειρά «ANTI−SMUGGLING ENFORCEMENT»

Όλοι οι υπάλληλοι της Τελωνειακής Υπηρεσίας ανεξάρτητα της οργανικής μονάδας στην οποία υπηρετούν εντός της Γ.Γ.Δ.Ε. υποχρεούνται να φέρουν ταυτότητα όπως και να την αντικαθιστούν κάθε φορά που αλλάζουν βαθμό. Αν για οποιοδήποτε λόγο παύσουν να έχουν την ιδιότητα του υπαλλήλου της Τελωνειακής Υπηρεσίας, υποχρεούνται να ακυρώσουν την υπηρεσιακή ταυτότητα με διάτρησή της με διακορευτή παρουσία του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας ή εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου και να αποστείλουν θεωρημένη φωτοτυπία της ακυρωμένης υπηρεσιακής τους ταυτότητας ή την ακυρωμένη ταυτότητα τόσο στο Τμήμα Μητρώου, Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων Προσωπικού της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Αν για οποιοδήποτε λόγο απολεσθεί η υπηρεσιακή ταυτότητα τότε θα πρέπει άμεσα να δηλώνεται η απώλειά της στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα και να κοινοποιείται εγγράφως τόσο στην Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού όσο και στην Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής.

Άρθρο 2
Τελικές διατάξεις


Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και με την δημοσίευσή της παύει κάθε προηγούμενος κανονισμός ταυτοτήτων Τελωνειακών υπαλλήλων της ΓΓΔΕ.Η απόφαση αυτή, μετά του προσαρτημένου υποδείγματος Υπηρεσιακής Ταυτότητας, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του κειμένου της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2015

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο