Σχόλια

Η απόφαση αυτή καταργείται , και δεν ισχύει μετά την 21 Απριλίου 2003 , σύμφωνα με την /7.3.2008. Νέο τρόπος υπολογισμού βλέπε ΠΟΛ 1053/2003 - 1055/2003

Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-12-1999 ]

ΠΟΛ.1259/22.12.1999 Προσδιορισμός του ελάχιστου ποσού της υπεραξίας που προκύπτει από τη μεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης, εταιρικών μεριδίων ή μερίδων και ποσοστών συμμετοχής

(Προσδιορισμός του ελάχιστου ποσού της υπεραξίας που προκύπτει από τη μεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης, εταιρικών μεριδίων ή μερίδων και ποσοστών συμμετοχής)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 1999
Αριθμ.Πρωτ.: 1119720/1980/Α΄0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄& Β΄
Πληροφορίες: Ηλ.Κατούδης, Δημ.Αντωνόπουλος
Τηλέφωνα: 3375317, 318, 311, 312

ΠΟΛ.: 1259

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός του ελάχιστου ποσού της υπεραξίας που προκύπτει από τη μεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης, εταιρικών μεριδίων ή μερίδων και ποσοστών συμμετοχής.

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 3 του Ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249/Α').
2. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/Α0006/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία χορηγούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
3. Οτι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Το ελάχιστο ποσό της υπεραξίας κατά τη μεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης και εταιρικών μεριδίων ή μερίδων και ποσοστών συμμετοχής σε υπόχρεους της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.2238/1994 εξευρίσκεται με την αφαίρεση του κόστους απόκτησης από την ελάχιστη αξία μεταβίβασης, όπως τα ποσά αυτών προσδιορίζονται σύμφωνα
με τις παρ. 2 και 3 της παρούσας.

2. Η ελάχιστη αξία μεταβίβασης προκύπτει ως ακολούθως:

α) Αν από το μέσο όρο των εισοδημάτων, προκειμένου για επιχειρήσεις που δεν τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ ή των ολικών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης, αν πρόκειται για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ, των πέντε (5) τελευταίων ετών πριν από τη μεταβίβαση αφαιρεθούν:

αα) Η ετήσια αμοιβή η οποία προβλέπεται από τη Σ.Σ.Ε. των εμποροϋπαλλήλων, που ισχύει κατά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, για υπάλληλο με πέντε (5) χρόνια υπηρεσίας, χωρίς προσαυξήσεις επιδομάτων πολυετίας και οικογενειακών βαρών, στρογγυλοποιούμενο στην πλησιέστερη εκατοντάδα χιλιάδας. Προκειμένου για
επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες, η αμοιβή αυτή προσαυξάνεται κατά ποσοστό 30%.

ββ) Οι τόκοι επί των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης, οι οποίοι υπολογίζονται με βάση το επιτόκιο των έντοκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου ετήσιας διάρκειας της τελευταίας έκδοσης πριν από την υποβολή της δήλωσης της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν.2238/1994. Ως ίδια κεφάλαια λαμβάνονται τα προκύπτοντα από
τα τηρούμενα βιβλία Γ' κατηγορίας ή από το Καταστατικό της εταιρίας, αν αυτή τηρεί βιβλία κατώτερης κατηγορίας. Τα ίδια κεφάλαια δεν μπορούν να είναι σε καμία περίπτωση κατώτερα του 1.000.000 δρχ.

β) Το ποσό που προκύπτει μετά την αφαίρεση των ποσών των παραπάνω περ. α' και β'(R) αναπροσαρμόζεται με την εφαρμογή της σταθερής ληξιπρόθεσμης ράντας
1-u?
α = R X

i
- α, το ποσό που προκύπτει μετά την αναπροσαρμογή και αποτελεί την άυλη αξία της επιχείρησης.
- R, το ποσό που αναπροσαρμόζεται και αναφέρεται στο υπερκέρδος της επιχείρησης.
- n, πενταετές μελλοντικό χρονικό διάστημα που προσδοκάται το υπερκέρδος.
1
- un =

(1+I)?
η παρούσα αξία του κεφαλαίου, η αξία του οποίου μετά από πέντε (5) έτη είναι μία δραχμή.
- i, το επιτόκιο των έντοκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου ετήσιας διάρκειας.
γ) Το προκύπτον αποτέλεσμα μετά την παραπάνω αναπροσαρμογή (α) προσαυξάνεται με τους ακόλουθους ποσοστιαίους συντελεστές, ανάλογα με τα έτη λειτουργίας της επιχείρησης:
Ετη λειτουργίας Συντελεστές

πάνω από 3 μέχρι 5 25%
πάνω από 5 μέχρι 10 50%
πάνω από 10 μέχρι 15 75%
πάνω από 15 100%

Προκειμένου για επιχειρήσεις που δεν είναι υπόχρεες σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων του ΚΒΣ ή τηρούν βιβλία αγορών, οι πιο πάνω συντελεστές περιορίζονται κατά ποσοστό 50%.

Οταν η επιχείρηση της οποίας μεταβιβάζονται μερίδια έχει προέλθει από μετατροπή ή συγχώνευση άλλων επιχειρήσεων και πριν από τη μεταβίβαση των μεριδίων της έχει υποβάλει λιγότερες από τρεις (3) δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, για την εξεύρεση του μέσου όρου των εισοδημάτων ή των ολικών αποτελεσμάτων
εκμετάλλευσης έχει ανάλογη εφαρμογή η παρ. 4 της υπ' αριθ. 1112719/11072/Β0012//απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

δ) Το ποσό που προκύπτει κατά τα ανωτέρω πολλαπλασιάζεται με το ποσοστό συμμετοχής του μεταβιβάζοντος και το ποσό που προκύπτει είναι η ελάχιστη αξία μεταβίβασής του.

3. Ως κόστος απόκτησης λαμβάνεται αυτό που πράγματι καταβλήθηκε και το οποίο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει με βάση την παρ. 2 της παρούσας.

Εξαιρετικά όταν μεταβιβάζονται εταιρικά μερίδια, μερίδες κλπ. που έχουν αποκτηθεί πριν από τις 17.11.1999, ως κόστος απόκτησής τους λαμβάνεται η αξία τους, όπως αυτή προσδιορίσθηκε οριστικά κατά την απόκτησή τους ή η αξία τους όπως αυτή αναφέρεται στο Καταστατικό, εφόσον δεν έχει λάβει χώρα οποιαδήποτε μεταβίβασή τους.

4. Το ελάχιστο ποσό της υπεραξίας κατά τη μεταβίβαση μεριδίων ΕΠΕ εξευρίσκεται με την αφαίρεση του κόστους απόκτησής τους από την ελάχιστη αξία του. Για την εξεύρεση της ελάχιστης αξίας των μεριδίων εφαρμόζονται ανάλογα οι παρ. 1, 2, 3 και 4 της υπ' αριθ. 1112719/11072/Β0012/απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, μειωμένου του μέσου όρου των ολικών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης: α) με την εμπορική αμοιβή της περ. α' της παρ. 1 της παρούσας, όταν ο μεταβιβάζων είναι διαχειριστής και έχει ποσοστό συμμετοχής από 50% και πάνω και β) με τον τόκο επί των ιδίων κεφαλαίων της περ. β' της παρ. 1 της παρούσας.

Ως κόστος απόκτησής τους λαμβάνεται αυτό που προκύπτει με ανάλογη εφαρμογή της προηγούμενης παρ. 3.

6. Σε περίπτωση που από το συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό συμφωνητικό προκύπτει αξία μεταβίβασης μεγαλύτερη της ελαχίστης αξίας που προκύπτει σύμφωνα με τις παραπάνω παραγράφους, για τον προσδιορισμό της ελάχιστης υπεραξίας λαμβάνεται υπόψη αυτή η μεγαλύτερη αξία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο