Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-06-2015 ]

Αριθμ. Φ.15/11/ 18221/8.6.2015 Κατάργηση της διοικητικής διαδικασίας υποβολής αίτησης πολίτη για την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία εντάχθηκε στα ΚΕΠ με την υπουργική απόφαση Αριθ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/8/16231/25−6−2007 (ΦΕΚ 1048/τ.Β΄/26−6−2007)

(Κατάργηση της διοικητικής διαδικασίας υποβολής αίτησης πολίτη για την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία εντάχθηκε στα ΚΕΠ με την υπουργική απόφαση Αριθ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/8/16231/25−6−2007 (ΦΕΚ 1048/τ.Β΄/26−6−2007))

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

Αριθμ. Φ.15/11/ 18221

(ΦΕΚ Β' 1224/23-06-2015)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 102/Α΄/01−05−2002), όπως ισχύει.

2. Του άρθρου 8 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α΄/24−05−2004) «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α. ».

3. Της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/τ.Α΄/09−03−1999).

4. Του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους − Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 75/τ.Α΄/11−06−1986).

5. Το αριθμ. 24/2015 Π.δ. (ΦΕΚ 20/Α΄/27−1−2015) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων»

6. Το αριθμ. 25/2015 Π.δ. (ΦΕΚ 21/τ.Α΄/27−1−2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»

7. Την αριθμ. Υ95/20.2.2015 (ΦΕΚ 299/τ.Β΄/27−2−2015) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Γεώργιο Κατρούγκαλο»

8. Της παραγράφου 10 του άρθρου 1 της αριθ ΔΙΔΥ/Φ.12/10010 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Μεταβίβαση του Δικαιώματος "με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού" στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα και ατούς Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων των Υπηρεσιών του πρώην Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔΜΗΔ), κατά λόγο αρμοδιότητας της υπ’ αριθ. Υ95/20.2.2015 απόφασης Πρωθυπουργού» − ΦΕΚ 635/τ.Β΄/20−4−2015.

9. Της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης − Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 47/τ.Β΄/11−5−2015) με την οποία καταργείται η παράγραφος 4 του άρθρου 117 του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26/τ.Α΄/9−2−2007).

10. Την αριθ. ΥΑ Αρ. ΔΟΛΚΕΠ/16231/26.06.07 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1048/τ.Β΄/26−6−2007).

11. Το γεγονός ότι από την έκδοση της Απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:


Η υπουργική απόφαση αριθ. ΔΟΛΚΕΠ ΥΑ Αρ. ΔΟΛΚΕΠ/16231/26.06.07 (ΦΕΚ 1048/Β'/26−6−2007) του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με την οποία εντάχθηκε στις διαδικασίες που διεκπεραιώνουν τα ΚΕΠ η διεκπεραίωση της διοικητικής διαδικασίας «Υποβολή αίτησης πολίτη για την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας», καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2015

Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού

Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών και και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο