Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-06-2015 ]

Άρθρα Υπερτερεί η ημερομηνία του Γ.Ε.ΜΗ. για την έναρξη εκκαθάρισης μιας εταιρίας

(Υπερτερεί η ημερομηνία του Γ.Ε.ΜΗ. για την έναρξη εκκαθάρισης μιας εταιρίας)

Κατηγορία: Γ.Ε.ΜΗ.

Της Τατιάνας Ψαριανού*

Είναι παγκοίνως γνωστό, ότι οι επιχειρήσεις στη χώρα μας είναι δέσμιες της απίστευτης γραφειοκρατίας και ότι βρίσκονται πολύ συχνά αντιμέτωπες με την πολυνομία του ελληνικού κράτους, η οποία οδηγεί σε αντικρουόμενες ισχύουσες διατάξεις, που αποφέρουν διαφορετικά αποτελέσματα. Εννοείται, ότι αυτή η διαφοροποίηση της ερμηνείας και εφαρμογής του νόμου προκαλεί μεγάλη σύγχυση και στις επιχειρήσεις, αλλά και στο προσωπικό των αρμοδίων Δημοσίων Οργανισμών.

Εδώ πρόκειται να αναφερθούμε στην περίπτωση της ισχύος των διατάξεων του Ν.2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιριών, οι οποίες, κατά την άποψή μας, θα έπρεπε να υπερτερούν των άλλων σχετικών διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία των Α.Ε. και Ε.Π.Ε, όπως της ΠΟΛ.1084/24.3.2014, που προσδιορίζουν την ημερομηνία εισόδου μιας Ανώνυμης εταιρίας στο στάδιο της Εκκαθάρισης.

Κατ’ αρχήν, αρμόδιο Όργανο για να αποφασίσει τη λύση μιας Ανώνυμης Εταιρίας και, κατ’ επέκταση, την έναρξη της Εκκαθάρισής της είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας. Η απόφαση αυτή για την έναρξη της Εκκαθάρισης τίθεται σε ισχύ μετά την έκδοση της σχετικής Ανακοίνωσης του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), η οποία, βεβαίως, αναφέρει τη σχετική ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης που έλαβε την απόφαση και, κατά κανόνα, και απόλυτα φυσιολογικά, διαφέρει από την ημερομηνία καταχώρησής της στο Γ.Ε.Μ.Η., ακόμα και αρκετούς μήνες, αφού τόσο χρονικό διάστημα απαιτεί η ασύγκριτη ελληνική γραφειοκρατία για την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.

Και εδώ δημιουργείται το μεγάλο πρόβλημα, αφού η ημερομηνία απόφασης της Εκκαθάρισης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Α.Ε., βάσει του Καταστατικού της Εταιρίας και των διατάξεων του Ν.2190/1920, είναι παντελώς ανίσχυρη, έως ότου ολοκληρωθεί η χρονοβόρα διαδικασία καταχώρησής της στο Γ.Ε.ΜΗ., η αναφερόμενη ημερομηνία του οποίου και υπερισχύει! Και παρόλο που οι ίδιοι οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών και του Τμήματος Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας εντοπίζουν το πρόβλημα, αδυνατούν να εφαρμόσουν τη σωστή λύση, αφού ακόμα – αν και το έχουν παραπέμψει αρμοδίως αρκετό καιρό, όπως διατείνονται – δεν έχει δοθεί λύση, με συνέπεια να εφαρμόζεται λανθασμένα ο νόμος.

Είναι εμφανές, ότι εφόσον η απόφαση της Γ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρίας σηματοδοτεί την έναρξη της Εκκαθάρισης, οι διατάξεις της ΠΟΛ.1084/24.3.2014 έρχονται σε αντίθεση με τις σχετικές διατάξεις του Ν.2190/1920, που αναφέρουν ρητά, ότι η απόφαση για την Εκκαθάριση λαμβάνεται από τη Γ.Σ.

Θα θεωρούσαμε σκόπιμο να αναφέρουμε, ότι σχετικό ερώτημα για το θέμα αυτό έχει τεθεί και από Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών Νομαρχίας στο Υπουργείο Οικονομικών, οι αρμόδιοι του οποίου απεφάνθησαν, ότι εφόσον υφίσταται η συγκεκριμένη ΠΟΛ. - ανεξάρτητα από τι θεωρούν εκείνοι σωστό-, οφείλουν να την εφαρμόζουν. Και την ίδιες οδηγίες εφαρμόζουν και οι Εφορίες, όπως είναι φυσικό άλλωστε.

Για την καλύτερη νομική τεκμηρίωση του θέματος της ημερομηνία μεταβολής μιας επιχείρησης, κρίνουμε σκόπιμο να αναφερθούμε στις σχετικές διατάξεις των νόμων.

Στο άρθρο 15, παρ.1, περ. ε, του Ν.3419/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.3853/2010, ορίζεται ότι "Με την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. των νομικών γεγονότων, δηλώσεων, εγγράφων και λοιπών στοιχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, επέρχονται, ως προς …τις ανώνυμες εταιρείες, …, τα ακόλουθα αποτελέσματα: … η λύση, μετά από απόφαση των εταίρων ή έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης…". Επιπλέον, στην παρ. 3, άρθρο 18, του ίδιου νόμου, αναφέρεται ότι "οι καταχωρήσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. υπερισχύουν κάθε άλλης αποκλίνουσας καταχώρισης στα Μητρώα …, στο Κεντρικό, τα Ειδικά και τα Νομαρχιακά Μητρώα ανωνύμων εταιριών, …".

Στην ΠΟΛ.1084/24.3.2014, επισημαίνεται, ότι σε περίπτωση λύσης Α.Ε. και θέσης της σε Εκκαθάριση, που " … επέρχεται με απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων…, η καταχώρηση της εν λόγω απόφασης στο Γ.Ε.ΜΗ. είναι αναγκαία προϋπόθεση, προκειμένου να επέλθει νομικά η λύση της εταιρείας. Μετά τη σχετική καταχώριση, η εταιρεία παύει να επιδιώκει το σκοπό της και λειτουργεί μόνο για το σκοπό της Εκκαθάρισης. … Ως ημερομηνία μεταβολής, καταχωρείται στο υποσύστημα του Μητρώου η ημερομηνία καταχώρισης της απόφασης στο Γ.Ε.ΜΗ.".

Επομένως, η ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ. είναι απαραίτητο να προσκομιστεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την ολοκλήρωση της μεταβολής. Επίσης, στην προκειμένη περίπτωση, ισχύει η προθεσμία των δέκα (10) ημερών από την έκδοση της Ανακοίνωσης του Γ.Ε.ΜΗ. για τη δήλωση της μεταβολής στο Μητρώο της Εφορίας (Άρθρο 7, ΠΟΛ.1006/31.12.2013).

Ακόμη όμως και στην πρόσφατη ΠΟΛ.1060/19.3.2015, δεν υπάρχει διαφοροποίηση ως προς την υπερίσχυση της ημερομηνίας που γίνεται η καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ.

Όμως, βάσει των διατάξεων του άρθρου 47α, του Ν.2190/1920, η Γ.Σ. μπορεί να αποφασίσει τη λύση της Α.Ε. . Ακολουθεί το στάδιο της Εκκαθάρισης και ο Εκκαθαριστής ορίζεται από τη Γ.Σ. των μετόχων. Επιπλέον, σύμφωνα με Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου Διοίκησης (721/1989) που αφορά στο Ν.2190/1920, " … η λύση της Α.Ε. επέρχεται αυτοδίκαια με τη λήψη της σχετικής απόφασης από τη Γ.Σ. των μετόχων της εταιρίας. Η Διοίκηση οφείλει να προβεί στη δημοσίευση της απόφασης της Γ.Σ. περί λύσεως…".

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την απόφαση του Αρείου Πάγου 1401/14 περί της δημοσιότητας διορισμού ή παύσης των προσώπων που ασκούν την διαχείριση της εταιρείας, " … η δημοσιότητα δεν είναι συστατικός τύπος, έχει, όμως, σημασία διότι μόνον αν τα στοιχεία αυτά υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας αντιτάσσονται στους τρίτους, ενώ σε αντίθετη περίπτωση μόνον οι τρίτοι και όχι η εταιρεία μπορούν να τα επικαλεσθούν, εκτός εάν η εταιρεία αποδείξει ότι οι τρίτοι γνώριζαν τις μεταβολές αυτές που αφορούν, μεταξύ άλλων, την αλλαγή της σύνθεσης του ΔΣ και των προσώπων που την εκπροσωπούν".

Αυτό, ακριβώς, έρχεται να επιβεβαιώσει και η πρόσφατη ΠΟΛ.1100/5.5.2015, βάσει της οποίας, " … στην περίπτωση υποβολής δήλωσης μεταβολής για αλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε., ως ημερομηνία μεταβολής, καταχωρείται στο υποσύστημα Μητρώου η ημερομηνία εκλογής του από τη Γενική Συνέλευση".

Κατά την άποψή μας, η ημερομηνία της Ανακοίνωσης του Γ.Ε.ΜΗ. θα έπρεπε να είναι δεσμευτική μόνο ως προς τη δήλωση της μεταβολής στο Μητρώο της Δ.Ο.Υ. και όχι ως προς το χρονικό προσδιορισμό του γεγονότος, η ημερομηνία του οποίου θα έπρεπε να συμπίπτει με την ημερομηνία εκείνη που λήφθηκε η απόφαση από το αρμόδιο Όργανο της Εταιρίας, δηλαδή από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων στην περίπτωση της Ανώνυμης Εταιρίας. Ας ελπίσουμε, ότι σύντομα θα εκδοθεί η σχετική απόφαση από το Υπουργείο Οικονομικών, ώστε να υπερισχύει η ημερομηνία λήψης της απόφασης του αρμοδίου Οργάνου της Εταιρίας, αντί η ημερομηνία που αναφέρεται στο Γ.Ε.ΜΗ.

*Η κ. Τατιάνα Ψαριανού είναι Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρίας οικονομικών συμβούλων και ελεγκτών "Γραφείο Ψαριανού Α.Ε."ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο