Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-06-2015 ]

Κ.Υ.Α. αριθμ. ΔΕΑΦ 1075889 ΕΞ 2015/28.5.2015 Τροποποίηση της αριθμ. Δ12 1100217 ΕΞ 2014 (Β΄1848) κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με τη διανομή κοινωνικού μερίσματος

(Τροποποίηση της αριθμ. Δ12 1100217 ΕΞ 2014 (Β΄1848) κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με τη διανομή κοινωνικού μερίσματος)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΑΘΗΝΑ, 28 Μαΐου 2015
Αριθ.Πρωτ.:ΔΕΑΦ 1075889 ΕΞ2015

(ΦΕΚ Β' 1167/18-06-2015)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α' - Φ.Ε.Φ.Π.
β) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α' ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΙΙ. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ και ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε.
ΙΙΙ. Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Β. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α'
β. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ και ΔΗΜΟΣ/ΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α' ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΠΔΣ
γ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθμ. Δ12 1100217 ΕΞ 2014(Β'1848) Κοινής Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τη διανομή κοινωνικού μερίσματος.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 178).

3. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2014 (Α΄180) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας», όπως αυτό ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α΄20).

5. Τις διατάξεις του Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄21).

6. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄ 194).

7. Την αριθ. Υ6/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» (Β΄204).

8. Την αριθ. Υ5/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Β΄204).

9. Την αριθ Υ59/16.2.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Δημήτριο Μάρδα (Β΄256).

10. Την αριθ. Υ57/16.2.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Όλγα − Νάντια Βαλαβάνη (Β΄ 256).

11. Την αριθ. Υ56/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου (Β΄ 253).

12. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (Β΄ 130 και Β΄372), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. Δ6Α 1125239 ΕΞ 2013/8.8.2013 (Β΄2003) και Δ6Α 1196756 ΕΞ 2013/23.12.2013 (Β΄3317).

13. Την υποπαράγραφο Α.1 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις (Α΄ 85)».

14. Τις διατάξεις του Ν. 4174/2013 (Α΄ 170).

15. Την αριθμ. Δ12 1063601 ΕΞ 16.4.2014 (Β΄ 960) Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη διανομή κοινωνικού μερίσματος.

16. Την αριθμ. Δ12 1100217 ΕΞ 7.7.2014 (Β΄ 1848) κοινή υπουργική απόφαση σχετικά με την τροποποίηση της αριθμ. Δ12 1063601 ΕΞ 2014 (Β΄ 960) κοινής υπουργικής απόφασης για τη διανομή κοινωνικού μερίσματος.

17. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται εφάπαξ επιπλέον δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους ύψους 10 εκατ. ευρώ περίπου, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις που θα εγγραφούν για το σκοπό αυτό στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ειδικός φορέας 23−200, ΚΑΕ 2762),

αποφασίζουμε:

Άρθρο Πρώτο

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 της αριθμ. Δ12 1100217 ΕΞ 7.7.2014 (Β΄ 1848) κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«Για λοιπές αιτήσεις που εκκρεμούν λόγω ελέγχου των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ή έχουν παραπεμφθεί προς έλεγχο, η καταβολή θα πραγματοποιηθεί έως και την 30/09/2015».

Άρθρο Δεύτερο
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΔΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΛΓΑ - ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ


Ακριβές Αντίγραφο

Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης


 Ετικέτες:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο