Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-06-2015 ]

Αρ. πρωτ.: Α.Τ.Δ. Α 1083442 ΕΞ 2015/19.6.2015 Τροποποίηση της υπ' αριθ. ΑΤΔ 1061925 ΕΞ 2015/5-5-2015 απόφασης περί καθορισμού του αριθμού των θέσεων των αποφοίτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) για την πραγματοποίηση προαιρετικής πρακτικής άσκησης σε Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών για το έτος 2015

(Τροποποίηση της υπ' αριθ. ΑΤΔ 1061925 ΕΞ 2015/5-5-2015 απόφασης περί καθορισμού του αριθμού των θέσεων των αποφοίτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) για την πραγματοποίηση προαιρετικής πρακτικής άσκησης σε Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών για το έτος 2015)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2015
Αρ. Πρωτ.: Α.Τ.Δ. Α 1083442 ΕΞ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ και ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ Α'

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Τμήμα : 10184
Πληροφορίες : Β.Σαρρή
Τηλέφωνο : 210 3375110
FAX : 210 3375004

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. ΑΤΔ 1061925 ΕΞ 2015/5-5-2015 απόφασης περί καθορισμού του αριθμού των θέσεων των αποφοίτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) για την πραγματοποίηση προαιρετικής πρακτικής άσκησης σε Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών για το έτος 2015»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) της παραγράφου 16 του άρθρου 20 του ν. 2753/1999 «Απλοποιήσεις και ελαφρύνσεις στη Φορολογία Εισοδήματος και άλλες διατάξεις» (Α'249).

β) της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Εγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 ...» (Α'222), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

γ) της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β'865, 1079 κ'1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως ισχύει.

δ) του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α'178), όπως ισχύει.

ε) της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 2009/1992 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης και άλλες διατάξεις» (Α'18), όπως ισχύει.

στ) του άρθρου 12 του ν. 1351/1983 «Εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α'56), όπως ισχύει.

ζ) του Π.Δ. 174/1985 «Άσκηση στο επάγγελμα των σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α'59).

η) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

2. Την αριθμ. Ζ/1802/06.2.1996 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Πρακτική άσκηση αποφοίτων Ι. Ε. Κ» (Β' 104).

3. Την αριθμ.2/50514/0022/25.9.2002 (Β'1254) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών "Καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης των σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ. Ε. Ι.) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι. Ε. Κ.) που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών".

4. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β'130 κ'372), όπως ισχύει.

5. Την αριθ. Δ6Α 1112903 ΕΞ 31.7.2014 (Β'2153 και 2291) απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, περί μεταβίβασης εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, ........ Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

6. Την με αριθ. ΔΣΣΟΔΒ 1163207 ΕΞ 2014/11.12.2014 απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Κατανομή των πιστώσεων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 σε επιμέρους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (Κ.Α.Ε.)».

7. Το αριθ. ΔΣΣΟΔΒ 1040514 ΕΞ 2015/26.3.2015 έγγραφο της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης.

8. Την υπ' αριθ. ΑΤΔ 1061925 ΕΞ 2015/5-5-2015 απόφαση «Καθορισμός του αριθμού των θέσεων... για την πραγματοποίηση προαιρετικής πρακτικής άσκησης ... για το έτος 2015».

9. Τα αιτήματα των Υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες δημοσιονομικές συνθήκες.

10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη πέραν αυτής που προβλέφθηκε με την αρχική υπ' αριθ. Α.Τ.Δ. 1061925 ΕΞ 2015/5.5.2015 απόφαση.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Τροποποιούμε την υπ' αριθ. Α.Τ.Δ. 1061925 ΕΞ 2015/5.5.2015 απόφασή μας περί καθορισμού του αριθμού των θέσεων σπουδαστών ΤΕΙ και αποφοίτων ΙΕΚ (Δημόσιων και Ιδιωτικών) που μπορούν να πραγματοποιήσουν προαιρετική πρακτική άσκηση σε υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών για ένα (1) εξάμηνο, για το έτος 2015, ως προς τις παρακάτω υπηρεσίες:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ

Δ.Ο.Υ.

ΙΕΚ

ΤΕΙ

Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

2

0

Δ.Ο.Υ. ΑΙΓΑΛΕΩ

1

0

Δ.Ο.Υ. ΒΕΡΟΙΑΣ

0

1

Δ.Ο.Υ. Β'ΛΑΡΙΣΑΣ

0

1

Δ.Ο.Υ. Δ'ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

1

0

Δ.Ο.Υ. Ε'ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

0

1

Δ.Ο.Υ. Γ'ΠΕΙΡΑΙΑ

1

0

Δ.Ο.Υ. Δ'ΠΕΙΡΑΙΑ

1

0

Δ.Ο.Υ. ΙΔ'ΑΘΗΝΩΝ

1

0

Δ.Ο.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ

1

0

Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

1

0

Δ.Ο.Υ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

1

0

Δ.Ο.Υ. ΚΩ

1

0

Δ.Ο.Υ. ΝΙΚΑΙΑΣ

2

0

Δ.Ο.Υ. ΣΕΡΡΩΝ

0

1

Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

1

0

Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

1

0

Δ.Ο.Υ. ΧΙΟΥ

1

0

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

1

0

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ

ΤΕΛΩΝΕΙΑ

ΙΕΚ

ΤΕΙ

ΤΕΛΩΝΕΙΟ Ε'ΑΕΡ/ΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

1

0

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΥΖΩΝΩΝ

1

0

ΤΕΛΩΝΕΙΟ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

1

02. Οι ειδικότητες των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. και αποφοίτων Ι.Ε.Κ. θα είναι συναφείς με τα αντικείμενα εργασίας των παραπάνω υπηρεσιών.

3. α) Υπέρβαση του κατά υπηρεσία καθορισμένου ως ανωτέρω αριθμού των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. και αποφοίτων Ι.Ε.Κ δεν επιτρέπεται.

β) Σε κάθε περίπτωση μη προσέλευσης σπουδαστών Τ.Ε.Ι., μπορεί ο αριθμός των προβλεπομένων ανά οργανική μονάδα θέσεων αυτών να συμπληρώνεται από αποφοίτους Ι.Ε.Κ.

4. Η εξάμηνης διάρκειας πρακτική άσκηση των σπουδαστών Τ.Ε.Ι./αποφοίτων Ι.Ε.Κ. πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31.12.2015, επομένως τελευταία ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης θα είναι η 1.7.2015. Οι υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. που θα απασχολήσουν σπουδαστές Τ.Ε.Ι./απόφοιτους Ι.Ε.Κ. παρακαλούνται για τις απαιτούμενες δικές τους ενέργειες (εξασφάλιση των σχετικών πιστώσεων και έκδοσης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης), εγκαίρως, ώστε να τηρηθούν οι ανωτέρω προθεσμίες.

Σχετικά με την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης παρακαλούνται οι Υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. να απευθύνονται στην Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

5. Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ' αριθ. Α.Τ.Δ. 1061925 ΕΞ 2015/5.5.2015 απόφασή μας.Με εντολή
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ και ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ α/α
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές αντίγραφο
Ο προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης α.α


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο