Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-06-2015 ]

Άρθρα Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις - Οδηγός συμπλήρωσης για το έντυπο Ν (Ενημερωμένο)

(Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις - Οδηγός συμπλήρωσης για το έντυπο Ν (Ενημερωμένο))

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Τελευταία ενημέρωση στις ερωτήσεις-απαντήσεις στις 24-06-2015 (Με μπλε χρώμα οι αλλαγές)


Βλέπε και τον Οδηγό συμπλήρωσης δήλωσης Ν

Γενική παρατήρηση.

Ανεξάρτητα από το πότε θα οριστικοποιήσετε την δήλωση σας για την οριστική υποβολή της, σας συνιστούμε να κάνετε έγκαιρα έλεγχο, για το αν έχει μεταφερθεί σωστά η προκαταβολή φόρου και η ζημία προηγουμένων χρήσεων. Σε περίπτωση λάθους να απευθυνθείτε έγκαιρα στη Δ.Ο.Υ, για τη σχετική διόρθωση.

Η περίπτωση αυτή αφορά τις επιχειρήσεις που έχουν υποβάλλει χειρόγραφα την δήλωση οικονομικού έτους 2014 ή έχουν υποβάλλει στην Δ.Ο.Υ τροποποιητική δήλωση, η οποία επηρέασε την προκαταβολή φόρου ή την προς μεταφορά ζημία.

ΥΠΟΧΡΕΟΙ

1. Ποιοι έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και νομικών οντοτήτων.

Όλα τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες όπως νοούνται στο άρθρο 2 του ν.4172/2013, έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας, ηλεκτρονικά για όλα τα εισοδήματα τους.

Σχετ. άρθρα: 2, 45 και 68 του ν.4172/2013

2. Πως θα υποβληθούν οι δηλώσεις

Οι δηλώσεις για το φορολογικό έτος 2014 θα υποβληθούν σε ΝΕΟ ενιαίο έντυπο, το οποίο αφορά όλες τις μορφές νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.

Το έντυπο καλύπτει

• τόσο τα κερδοσκοπικού χαρακτήρα όσο και τα Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα Ν.Π

• όλες τις μορφές νομικών προσώπων (προσωπικές εταιρείες, κεφαλαιουχικές εταιρείες)

• όλες τις κατηγορίες βιβλίων (απλογραφικά, διπλογραφικά)

Οι αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ανεξάρτητα αν το προκύπτον από αυτές υπόλοιπο είναι χρεωστικό, πιστωτικό ή μηδενικό και τα συνυποβαλλόμενα με αυτές έντυπα Ε2 «ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» και Ε3 «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ», συμπεριλαμβανομένης και της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης, υποβάλλονται υποχρεωτικά μέσω διαδικτύου, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες taxisnet.

Αρχικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα έντυπα (Ε3) και (Ε2) (εφόσον συντρέχει περίπτωση) και ακολουθεί η υποβολή της δήλωσης «ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ». Η συμπλήρωση των πινάκων 2, 3 και 4 της δήλωσης είναι υποχρεωτική εφόσον συντρέχει περίπτωση και πρέπει να προηγείται της συμπλήρωσης των υπολοίπων κωδικών του νέου ενιαίου εντύπου, καθώς ποσά από αυτούς τους πίνακες μεταφέρονται στους κωδικούς του εντύπου. Τα λοιπά δικαιολογητικά που προβλέπονται από την ΠΟΛ.1074/1.4.2015 Απόφαση της Γ.Γ.Δ.Ε., δεν συνυποβάλλονται, αλλά φυλάσσονται για τον έλεγχο.

Η δήλωση υποβάλλεται υποχρεωτικά στην Δ.Ο.Υ. εντός των νομίμων προθεσμιών, όταν το νομικό πρόσωπο και η νομική οντότητα:

- υποβάλλει τη δήλωση με επιφύλαξη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Ν. 4174/2013

- έχει κάνει χρήση κινήτρων αναπτυξιακών νόμων (Ν.Δ.1297/1972, Ν.2166/1993, Ν.2515/1997, κ.λπ.), καθώς και των άρθρων 52 και 54 του Ν.4172/2013. Προσοχή : Όπως προβλέπεται από την ΠΟΛ.1074/1.4.2015 τα νομικά πρόσωπα που έχουν κάνει χρήση κινήτρων αναπτυξιακών νόμων θα υποβάλλουν την δήλωση φορολογίας εισοδήματος χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ., αφού προηγουμένως υποβάλλουν μέσω διαδικτύου, από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες taxisnet, τα έντυπα (Ε2) και (Ε3) καθώς και την κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης, και με τον όρο ότι θα επισημάνουν πάνω στο σώμα της χειρόγραφης δήλωσης, ότι έχουν προβεί στην ηλεκτρονική υποβολή των εν λόγω συνυποβαλλόμενων εντύπων.

- σε περίπτωση αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας ολοκλήρωσης της υποβολής της δήλωσης φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων και των συνυποβαλλομένων εντύπων και εφόσον δεν κατέστη δυνατόν να επιλυθεί το πρόβλημα μετά από επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών (Τμήμα Β - Λειτουργική περιοχή Εισόδημα νομικών προσώπων), η δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών, πρέπει να ενημερώνει τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. για την παραλαβή των παραπάνω δηλώσεων.

3. Τι σημαίνει φορολογικό έτος

Από 1/1/2014 δεν χρησιμοποιούμε τον όρο «οικονομικό έτος» και στη θέση του ο ν.4172/2013 εισάγει την έννοια του φορολογικού έτους. Πρακτικά ταυτίζεται με την διαχειριστική περίοδο.

Το φορολογικό έτος ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Για τα νομικά πρόσωπα ή τις νομικές οντότητες, που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, το φορολογικό έτος μπορεί να λήγει στις 30/6.

Σε κάθε περίπτωση στο πεδίο φορολογικό έτος, η επιχείρηση θα καταχωρεί την διαχειριστική της περίοδο. Σε καμία περίπτωση το φορολογικό έτος, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 12 μήνες.

Σχετ. άρθρο: 8 του ν.4172/2013

4. Είμαι ήδη εγγεγραμμένος χρήστης του taxisnet. Τι πρέπει να κάνω για να υποβάλω δήλωση φορολογίας εισοδήματος για νομικά πρόσωπα;

Για τους ήδη εγγεγραμμένους χρήστες δεν απαιτείται διαδικασία εγγραφής, αλλά ισχύουν οι κωδικοί πρόσβασης (username και κωδικός) που ήδη χρησιμοποιούνται.

Τα Νομικά Πρόσωπα που έχουν εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μετά τις 6/12/2010 ή έχουν πιστοποιηθεί εκ νέου, πρέπει να εξουσιοδοτήσουν ένα φυσικό πρόσωπο ως εκπρόσωπο ή λογιστή ή λογιστικό γραφείο για την υποβολή δήλωσης από την εφαρμογή των εξουσιοδοτήσεων του taxisnet.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

1. Ποια είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής;

Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβάλλεται μέχρι και την τελευταία ημέρα του έκτου μήνα, από το τέλος του φορολογικού έτους.

Για το φορολογικό έτος 1/1-31/12/2014 η δήλωση δύναται να υποβληθεί έως την 30/6/2015.

2. Ποια είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής για λήξη διαχειριστικής διαφορετική της 31/12/2014

Για φορολογικό έτος από 1/7/2014 έως 30/6/2015, καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης είναι η 31/12/2015. Ανάλογη εφαρμογή έχουμε και σε περιπτώσεις διαφορετικής ημερομηνίας λήξης του φορολογικού έτους ήτοι καταληκτική ημερομηνία είναι η τελευταία ημέρα του έκτου μήνα, από το τέλος του φορολογικού έτους.

3. Έχω κάνει διακοπή εργασιών μέσα στο 2014. Πότε πρέπει να υποβάλλω τη δήλωση;

Σε περίπτωση διακοπής εργασιών, η δήλωση υποβάλλεται μέσα σε ένα μήνα από τη διάλυση.

4. Επιχείρηση έχει τεθεί σε εκκαθάριση. Πότε πρέπει να υποβάλλω τη δήλωση;

Η δήλωση υποβάλλεται μέσα σε 1 μήνα από τη λήξη της εκκαθάρισης.

Σε περίπτωση παράτασης της εκκαθάρισης πέραν του έτους (πέραν των 12 μηνών), υποβάλλεται προσωρινή δήλωση για τα εισοδήματα κάθε έτους, μέσα σε 1 μήνα από τη λήξη του, επιφυλασσομένης της υποβολής οριστικής δήλωσης συγχρόνως με τη λήξη της εκκαθάρισης.

Παράδειγμα:

Προηγούμενο Φορολογικό έτος με λήξη 31/12/2014.

Η επιχείρηση τέθηκε σε εκκαθάριση 14/5/2015.

α. Η επιχείρηση έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης για το φορολογικό έτος που έληξε πριν από την περίοδο της εκκαθάρισης, δηλαδή από 1/1/2015 έως 13/5/2015.

β. Η επιχείρηση έχει υποχρέωση να υποβάλλει δήλωση για την περίοδο της εκκαθάρισης μέχρι την λήξη της.

-Εάν η εκκαθάριση περατωθεί στις 15/12/2015 πρέπει να υποβληθεί δήλωση για φορολογικό έτος από 14/5/2015 έως 15/12/2015.

-Εάν η εκκαθάριση περατωθεί στις 10/10/2017 πρέπει να υποβληθεί:

• προσωρινή δήλωση για το φορολογικό έτος 14/5/2015 έως 13/5/2016

• προσωρινή δήλωση για το φορολογικό έτος 14/5/2016 έως 13/5/2017 και

• οριστική δήλωση για όλη την περίοδο της εκκαθάρισης από 14/5/2015 έως 10/10/2017.

5. Πότε υποχρεούμαι να υποβάλω δήλωση πριν παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής;

Στις περιπτώσεις που η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της δήλωσης διακοπής ή λήξης της εκκαθάρισης λήγει σε ημερομηνία προγενέστερη αυτής της δήλωσης του τελευταίου φορολογικού έτους πριν από τη διακοπή ή την έναρξη της εκκαθάρισης, η τελευταία αυτή δήλωση πρέπει να υποβληθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης διακοπής ή λήξης της εκκαθάρισης, αντίστοιχα.(ΠΟΛ.1060/19.3.2015)

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

1. Μπορώ να υποβάλω εκπρόθεσμη δήλωση φόρου εισοδήματος μέσω Taxisnet;

Οι αρχικές εκπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος Ν.Π. και τα συνυποβαλλόμενα με αυτές έντυπα αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα ακινήτων (Ε2) και του μηχανογραφικού δελτίου οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3) συμπεριλαμβανομένων και των καταστάσεων φορολογικής αναμόρφωσης, υποβάλλονται υποχρεωτικά μέσω διαδικτύου, στο δικτυακό τόπο www.gsis.gr.

2. Μπορώ να υποβάλω τροποποιητική δήλωση φόρου εισοδήματος μέσω taxisnet;

Οι πάσης φύσεως τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος υποβάλλονται υποχρεωτικά μέσω διαδικτύου, στο δικτυακό τόπο www.gsis.gr.

3. Αν οριστικοποιήσω μια δήλωση στο taxisnet και διαπιστώσω κάποιο λάθος, έχω δυνατότητα διόρθωσης μέσω taxisnet;

Ναι, με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης.

4. Προσπαθώ να υποβάλω τη δήλωση και μου εμφανίζει το μήνυμα «Λάθος στην προκαταβολή προηγούμενου έτους». Τι πρέπει να κάνω για να υποβάλω τη δήλωση οριστικά με τη σωστή προκαταβολή;

Για να υποβάλετε τη δήλωση ηλεκτρονικά θα πρέπει πρώτα να επισκεφθείτε το τμήμα εισοδήματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., προκειμένου να διορθωθεί η εικόνα σας στο Αρχείο Συντήρησης Προκαταβολών.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1. Νομικά Πρόσωπα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα άρθρου 45γ ν.4172/2013

Τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ξεκινούν τη συμπλήρωση της δήλωσης από τον πίνακα 2.

• Σε περίπτωση που έχουν εισόδημα από ακίνητη περιουσία συμπληρώνουν πρώτα το έντυπο Ε2, εν συνεχεία τον πίνακα 3Α4 «εισόδημα από ακίνητη περιουσία (αρθ.39 ν.4172/2013) πίνακα 2Α «εισόδημα από ακίνητη περιουσία» και τέλος τον πίνακα 2Α «εισόδημα από ακίνητη περιουσία». Το ποσό του κωδικού 198 στον πίνακα 3Α4, θα συγκρίνεται με το σύνολο των ποσών που έχουν καταχωρηθεί στο έντυπο Ε2 και σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά (π.χ. λόγω εκχώρησης μισθωμάτων στο Δημόσιο), θα ζητείται από τον υποβάλλοντα τη δήλωση η επιβεβαίωση της διαφοράς πριν συνεχίσει τη διαδικασία. Το ποσό που έχει καταχωρηθεί στον κωδικό 198 θα μεταφέρεται από την εφαρμογή στον πίνακα 2Α στο πεδίο «Συνολικό εισόδημα από ακίνητα»

• Τα ανωτέρω Ν.Π. σε περίπτωση που έχουν παρακρατήσει φόρο πρέπει να συμπληρώσουν τον πίνακα φορολογικής αναμόρφωσης μέσω του εντύπου Ε3 - (ΠΟΛ.1074/1.4.2015).

• Σε περίπτωση που έχουν παρακρατήσει φόρο πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο Ε3 - πίνακας φορολογικής αναμόρφωσης (ΠΟΛ.1074/1.4.2015).

• Για τη συμπλήρωση εφόσον συντρέχει περίπτωση, ποσών στον πίνακα 2Β στα πεδία «Εισόδημα από κεφάλαιο (πλην ακίνητης περιουσίας)», «Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβ. Κεφαλαίου» και «Ζημιά από μεταβίβαση κεφαλαίου», απαιτείται η προηγούμενη συμπλήρωση του πίνακα 3.

• Σε περίπτωση που έχουν έσοδα από επιχειρηματικές συναλλαγές επιχειρηματική δραστηριότητα, συμπληρώνουν υποχρεωτικά πρώτα το έντυπο Ε3 και εν συνεχεία τον πίνακα 2Β

• Θα πρέπει να επισημανθεί ότι το έντυπο Ε3 οριστικοποιείται χωρίς αναγραφόμενα ποσά από τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (περ.γ’ άρθρου 45 ν.4172/2013) λόγω συμπλήρωσης της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης (Κατάσταση αποδοθέντων και οφειλόμενων φόρων εισοδήματος και έμμεσων φόρων). Σε περίπτωση που τα υπόψη νομικά πρόσωπα έχουν εισόδημα μόνο από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, θα οριστικοποιείται πάλι το έντυπο Ε3 χωρίς αναγραφόμενα ποσά. Αντίθετα, όταν τα ίδια νομικά πρόσωπα έχουν λοιπά εισοδήματα πλην των ανωτέρω (εισόδημα από επιχειρηματικές συναλλαγές), τότε υποχρεούνται στη συμπλήρωση του εντύπου Ε3.

• Σε περίπτωση ζημιάς στο τέλος του πίνακα 2Β έχει προστεθεί το πεδίο «Ζημία από επιχειρηματική δραστηριότητα παρελθουσών χρήσεων» προκειμένου να συμπληρωθεί η τυχούσα ζημία η οποία δηλώθηκε με χειρόγραφη δήλωση στη Δ.Ο.Υ.

2. Νομικά πρόσωπα ή οντότητες με απλογραφικά βιβλία

• Για τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία η εκκαθάριση φόρου, θα λαμβάνει υπόψη την κατηγορία βιβλίων, όπως αυτή έχει δηλωθεί στο τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ.

• Για τη μεταφορά των μη εκπιπτόμενων δαπανών από την κατάσταση της φορολογικής αναμόρφωσης στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (κωδικός 455 του εντύπου Ν) απαιτείται η προηγούμενη συμπλήρωση των κωδικών 564, 565 ή 566 κατά περίπτωση και 567 (ο οποίος είναι αθροιστικός και συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα). Σας εφιστούμε την προσοχή ότι το ποσό του κωδικού 567 του εντύπου Ε3 πρέπει να συμφωνεί με το ποσό του κωδικού 2100 της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης.

• Σε περίπτωση αφορολόγητων αποθεματικών δεν θα συμπληρώνεται ο πίνακας Ζ του εντύπου Ε3, αλλά η αφαίρεσή τους από τα αντίστοιχα πεδία στο νέο έντυπο. (περιοχή «αφαίρεση αφορολόγητων αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων κλπ.»).

3. Αγροτικοί συνεταιρισμοί και ομάδες παραγωγών.

• Για την εκκαθάριση του φόρου με τον συντελεστή 13%, λαμβάνεται υπόψη η κατηγορία και το είδος επιχείρησης, όπως αυτά έχουν δηλωθεί στο τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ

1. Πότε και πώς επιλέγω τον τρόπο πληρωμής του φόρου;

Η επιλογή του τρόπου πληρωμής, εφάπαξ ή με δόσεις, γίνεται μετά την οριστική υποβολή της δήλωσης και την έκδοση της ταυτότητας οφειλής, με την πληρωμή στην Τράπεζα επιλογής σας. Όλες οι δόσεις καταβάλλονται στην Τράπεζα επιλογής σας, η πρώτη δόση του φόρου καταβάλλεται με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και όχι αργότερα από την επόμενη εργάσιμη ημέρα (ΠΟΛ.1099/5.5.2015) και οι επόμενες μέχρι την τελευταία ημέρα των επόμενων μηνών από την υποβολή της. Η καταβολή του φόρου δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν του ίδιου φορολογικού έτους εντός του οποίου υποβλήθηκε η δήλωση.

Σας γνωστοποιούμε ότι, πλέον, από τη νέα Υπηρεσία μας, «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση», έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώνετε την ταυτότητα οφειλής και να ενημερώνεστε για την οφειλή σας.

2. Πώς καταβάλλεται ο φόρος για τα νομικά πρόσωπα υπόχρεα σε δήλωση φόρου εισοδήματος ;

•Είτε εφάπαξ με έκπτωση 2% -στην εμπρόθεσμη υποβολή- σε όποια Τράπεζα επιθυμείτε.

•Είτε σε οκτώ ή επτά ισόποσες μηνιαίες δόσεις ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης (ΠΟΛ.1099/5.5.2015).

3. Τι συμβαίνει όταν παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής (βάσει της Ταυτότητας Οφειλής) χωρίς να έχει καταβληθεί ο φόρος στην Τράπεζα;

Με την οριστική υποβολή της δήλωσης, αυτή θεωρείται παραληφθείσα και ο φόρος βεβαιώνεται στις προβλεπόμενες από το ν. 4172/2013 δόσεις. Αν παρέλθει η ημερομηνία καταβολής οποιασδήποτε δόσης έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 4174/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4223/2013.

4. Έχω καταχωρήσει όλα τα ποσά στους κωδικούς της φόρμας της δήλωσης και θέλω να προχωρήσω στην οριστική Υποβολή της. Ωστόσο, το πεδίο της υποβολής δεν είναι ενεργό. Πώς θα υποβάλω τη δήλωση;

Η επιλογή της «Υποβολής» είναι ενεργή σε όλες τις σελίδες της φόρμας της δήλωσης.

ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ

1. Ποια έντυπα συνυποβάλλονται, ηλεκτρονικά, μαζί με το νέο ενιαίο έντυπο;

Τα συνυποβαλλόμενα έντυπα είναι το μηχανογραφικό δελτίο οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3) (συμπεριλαμβανομένης και της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης), καθώς και το έντυπο αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα ακινήτων (Ε2), εφόσον βέβαια το Ν.Π έχει εισοδήματα από μίσθωση ακινήτων. Τα λοιπά δικαιολογητικά που προβλέπονται από την οικεία απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, δεν συνυποβάλλονται, αλλά φυλάσσονται για τον έλεγχο.

2. Πότε συνυποβάλλεται το έντυπο Ε2;

Το έντυπο Ε2 συνυποβάλλεται υποχρεωτικά, εφόσον έχουν συμπληρωθεί ποσά στους κωδικούς 200, 210, 211, 215 και 199 του Πίνακα 3Α4. Το ποσό του κωδικού 198 στον πίνακα 3Α4, θα συγκρίνεται με το σύνολο των ποσών που έχουν καταχωρηθεί στο έντυπο Ε2 και σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά, θα ζητείται από τον υποβάλλοντα τη δήλωση η διόρθωση της διαφοράς πριν συνεχίσει τη διαδικασία.

3. Πότε συνυποβάλλεται το έντυπο Ε3;

Σε κάθε περίπτωση.

4. Πώς θα συνυποβάλλω το Ε3 και το Ε2 (εφόσον συντρέχει περίπτωση για το δεύτερο);


Το Ε3 και το Ε2 πρέπει να υποβληθούν από την ίδια εφαρμογή όπου υποβάλλεται και το νέο ενιαίο έντυπο και όχι από τα ελεύθερα προγράμματα που απευθύνονται προς τους πολίτες.

5. Είναι υποχρεωτική η καταχώρηση των αναλυτικών στοιχείων του Ισολογισμού;

Όχι. Η καταχώρηση του Ισολογισμού είναι προαιρετική. (βλ. ΠΟΛ.1108/12.5.2011)

6. Πώς μπορώ να εκτυπώσω τα συνυποβαλλόμενα έντυπα Ε2, Ε3, Ισολογισμό;

Προσωρινά, δυνατότητα εκτύπωσης των συνυποβαλλόμενων εντύπων, Ε2 και Ε3, υπάρχει μόνο από την εφαρμογή για την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1 (υπηρεσίες προς πολίτες ).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

1. Η ερώτησή μου δεν υπάρχει στις Συχνές-Ερωτήσεις. Τι να κάνω;

Αν δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης μπορείτε να υποβάλετε το ερώτημα σας μέσω της φόρμας υποβολής αιτήματος
https://www1.gsis.gr/inquiry/newInquiry.htm

Για θέματα τεχνικής υποστήριξης των εφαρμογών του νέου TAXISnet παρακαλούμε να απευθύνεστε αποκλειστικά και μόνο στο τηλεφωνικό κέντρο 210 4802552 ή στο τηλ. 15515 (αστική χρέωση).
Κωδικός 650

Υποχρεωτικό πεδίο

Για να χρησιμοποιηθούν οι κωδικοί 116,117,118 και 119 θα πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί ο κωδικός 650, προκειμένου να δηλωθεί ότι η εταιρεία εφαρμόζει τα Δ.Λ.Π. (κωδικός στην κορυφή της δήλωσης αναφορικά με το εάν εφαρμόζει τα ΔΛΠ). Επιλέξτε ναι ή όχι , εάν η επιχείρηση εφαρμόζει τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

Κωδικός 649

Υποχρεωτικό πεδίο

Ο κωδικός αριθμός 649 συμπληρώνεται από τις επιχειρήσεις, οι οποίες δηλώνουν αν υπόκεινται σε έλεγχο υποχρεωτικό από νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο.Κωδικοί 001 και 003

Στον κωδικό 003 μεταφέρεται το ποσό του κωδικού 448 και στον κωδικό 001 μεταφέρεται το ποσό του κωδικού 048 και τυχόν ποσό που υφίσταται στον κωδικό 100. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που υπάρχει μεταφερόμενη ζημία στον κωδικό 448 και ταυτόχρονα είναι συμπληρωμένο ποσό στον κωδικό 100 τότε στον 001 μεταφέρεται το ποσό του κωδικού 100 και στον 003 το ποσό του 448.

Υπάγεστε α) στην παρ.4 άρθρου 58 ν.4172/2013

Αφορά όλα τα νομικά πρόσωπα εκτός από τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Η εν λόγω διάταξη ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015.

Υπάγεστε β) στο άρθρο 73 ν.3842/2010

Αφορά όλα τα νομικά πρόσωπα εκτός από τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Διαγραμμίζετε την αντίστοιχη επιλογή (Ναι ή Όχι ) εφόσον υπάγεστε στο άρθρο 73 του ν.3842/2010.Κωδικοί 521 - 522

Αναγράφετε τα φορολογητέα κέρδη που αναλογούν στον συντελεστή κατά περίπτωση (26% ή 13%).
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 58 ορίζεται ότι τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, καθώς και τα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης γ' του άρθρου 45 (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, τα κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα) που τηρούν απλογραφικά βιβλία, φορολογούνται με συντελεστή είκοσι έξι τοις εκατό (26%). Όταν οι υπόχρεοι των περιπτώσεων β' (προσωπικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή), δ' (συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών), ε' (κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα), στ' (κοινοπραξίες) και ζ' (νομικές οντότητες του άρθρου 2 που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις γ' έως στ' του άρθρου 45) του άρθρου 45 τηρούν απλογραφικά βιβλία, τα κέρδη που αποκτούν από επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογούνται σύμφωνα με την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 29, δηλαδή με την ακόλουθη κλίμακα:

Φορολογητέο εισόδημα (ευρώ)

Συντελεστής(%)

< 50.000

26%

> 50.000

33%Για παράδειγμα, ομόρρυθμη εταιρεία με απλογραφικά βιβλία απέκτησε μέσα στο φορολογικό έτος 2014 κέρδη 68.000,00 €. Ο φόρος που οφείλεται ανέρχεται στο ποσό των 18.940.00 €, το οποίο προκύπτει ως εξής: (26% x 50.000) + (33% x 18.000). Με την παράγραφο 2 του άρθρου 58 του ΚΦΕ ορίζεται ότι τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κάθε πηγή και αιτία, που αποκτούν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και οι ομάδες παραγωγών φορολογούνται με συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%).

 

Κωδικός 004

Στον κωδικό 004, υπολογίζεται ο φόρος για το ποσό των κερδών που φορολογείται με συντελεστή 26% (για τους τηρούντες διπλογραφικά βιβλία ή κέρδη < 50.000για τους τηρούντες απλογραφικά βιβλία),καθώς επίσης και το ποσό των κερδών που αποκτούν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και οι ομάδες παραγωγών το οποίο φορολογείται με συντελεστή 13% (σχετ.ΠΟΛ.1059/18.3.2015).

Κωδικός 523

Στον κωδικό 523 υπολογίζεται το ποσό του φόρου για κέρδη >50.000 τα οποία φορολογούνται με συντελεστή 33% (για τους τηρούντες απλογραφικά βιβλία). (σχετ.ΠΟΛ.1059/18.3.2015).

Κωδικός 579

Ο κωδικός 579 συμπληρώνεται από τις επιχειρήσεις που έχουν κάνει χρήση των εν λόγω κινήτρων προκειμένου να αφαιρεθεί το ποσό της απαλλαγής από την καταβολή φόρου κατά το τρέχον φορολογικό έτος λόγω πραγματοποίησης παραγωγικών επενδύσεων, στα πλαίσια των διατάξεων του ν.3908/2011 (φορολογική απαλλαγή ν.3908/2011). Ο κωδικός 579 πρέπει να ισούται με τον κωδικό 577

Κωδικός 575

Ο κωδικός 575 συμπληρώνεται από τις επιχειρήσεις που έχουν κάνει χρήση των εν λόγω κινήτρων προκειμένου να αφαιρεθεί το διπλάσιο ποσό του μισθώματος που καταβάλλεται για τη χρήση ακινήτου στην περιοχή Γεράνι - Μεταξουργείο, με βάση τις διατάξεις της παρ. Β2 των άρθρων 43 και 44 του ν. 4030/2011 (φορολογικά κίνητρα αποκατάστασης κτιρίων στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας).

Κωδικός 700

Συμπληρώνετε το άθροισμα των κωδικών [004+523]-[579+575]

Κωδικός 009

Στον κωδικό 009 αναγράφεται το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε τόσο σε εισοδήματα του τρέχοντος φορολογικού έτους, όσο και σε εισοδήματα προηγούμενων φορολογικών ετών (σχετική ΠΟΛ.1060/19.3.2015).

Κωδικός 008

Στον κωδικό 008 εμφανίζεται στη φόρμα της υποβολής της δήλωσης, το ποσό του φόρου που προκαταβλήθηκε από το νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα το προηγούμενο έτος. Προσοχή: εάν διαφοροποιείται τότε είτε ο φορολογούμενος πρέπει να απευθυνθεί στην αρμόδια ΔΟΥ προκειμένου να διευθετηθεί η διαφορά και στη συνέχεια υποβάλει τη δήλωση.

Κωδικός 052

Στον κωδικό 052 αναγράφεται το ποσό του φόρου εισοδήματος που καταβλήθηκε από το νομικό πρόσωπο (που κάνει τη διανομή) για τα μερίσματα που εισπράττει ημεδαπή μητρική εταιρεία από ημεδαπή θυγατρική της, όταν δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 4172/2013, δηλαδή τα ποσά των φόρων Ν.Π. που εμφανίζονται στους πίνακες 3Α1α και 3Α1δ.

Κωδικός 111

Στον κωδικό 111 αναγράφεται ο φόρος που έχει ήδη καταβληθεί με βάση τις προηγούμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ο οποίος αντιστοιχεί στα τεκμαρτά κέρδη της οικοδομής της οποίας ολοκληρώθηκε η ανέγερση, ανεξάρτητα από το αν η οικοδομική άδεια εκδόθηκε πριν ή μετά την 1.1.2006.
Ειδικά, τα πρώην νομικά πρόσωπα της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994,συμψηφίζουν φόρο που προέρχεται μόνο από πωλήσεις ημιτελών οικοδομών που πραγματοποιήθηκαν μέχρι 31.12.2013, η κατασκευή των οικοδομών αυτών ολοκληρώθηκε το φορολογικό έτος 2014 και των οποίων η οικοδομική άδεια εκδόθηκε μετά την 1.1.2006. (σχετική ΠΟΛ.1060/19.3.2015).

Κωδικός 751

Ο κωδικός 751 συμπληρώνεται από τις τραπεζικές επιχειρήσεις και αναγράφεται το μέρος του πιστωτικού υπολοίπου προηγούμενων χρήσεων (οικονομικών ετών 2011, 2012, 2013 και 2014) που συμψηφίζεται με το φόρο εισοδήματος του φορολογικού έτους 2014, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του ν.4046/2012. Περαιτέρω, στον κωδικό 749 αναγράφεται το μέρος του πιστωτικού υπολοίπου που προκύπτει στο φορολογικό έτος 2014 και μεταφέρεται για συμψηφισμό με το φόρο εισοδήματος των πέντε (5) επόμενων φορολογικών ετών, προκειμένου να διαχωριστεί από το πιστωτικό υπόλοιπο προς επιστροφή (κωδικός 750).

Κωδικός 600

Στον κωδικό 600 αναγράφεται το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή. Ο κωδικός αριθμός 610 συμπληρώνεται από τις επιχειρήσεις που αποκτούν εισόδημα για το οποίο καταβλήθηκε φόρος στην αλλοδαπή, ο οποίος δηλώνεται στον κωδικό αριθμό 620 και με βάση αυτό υπολογίζεται το ποσό του κωδικού 600 (Σχετ. : Άρθρο 9 παραγρ. 1 του ν. 4172/2013 και ΠΟΛ.1060/19.3.2015).

Κωδικός 701

Εισάγετε το άθροισμα των κωδικών (009)+(008)+(052)+(111)+(751)+(600) Κωδικός 012
Υπολογίζεται από το αυτόματα σύστημα

Κωδικός 011

Εάν το ποσό του κωδικού 700 είναι μεγαλύτερο από το ποσό 701, εισάγετε στον κωδικό αυτό την διαφορά. (700-701)

Κωδικός 014

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα ανάλογα με την εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης.

Κωδικός 006

Υπολογίζεται το ποσό των τελών χαρτοσήμου (3%) που επιβάλλεται στο ακαθάριστο εισόδημα από μίσθωση και υπεκμίσθωση ακινήτων.

Κωδικός 007

Υπολογίζεται η εισφορά υπέρ ΟΓΑ που επιβάλλεται στο ποσό του Χαρτοσήμου σε ποσοστό 20%

Κωδικός 910

Υπολογίζεται ειδική εισφορά υπέρ ΕΛΓΑ σύμφωνα με το άρθρο 13 του νόμου 3877/2010 σε ποσοστό 2% επί του καθαρού γεωργικού εισοδήματος που δηλώθηκε στον κωδικό 909.

Κωδικός 911

Ο κωδικός αριθμός 911 αφορά τους υπόχρεους καταβολής του τέλους επιτηδεύματος σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν.3986/2011.

Κωδικός 702

Ισούται με το άθροισμα των κωδικών [011]+[014]+[006]+[007]+[910]+[911]

Κωδικός 704

Χρεωστικό ποσό για βεβαίωση

Κωδικός 703

Πιστωτικό ποσό.

Κωδικός 749

Στον κωδικό 749 αναγράφεται το μέρος του πιστωτικού υπολοίπου που προκύπτει στο φορολογικό έτος 2014 και μεταφέρεται για συμψηφισμό με το φόρο εισοδήματος των πέντε (5) επόμενων φορολογικών ετών, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγρ. 6 του άρ. 3 του ν. 4046/2012, προκειμένου να διαχωριστεί από το πιστωτικό υπόλοιπο προς επιστροφή (κωδικός 750).

Κωδικός 750

Στον κωδικό 750 αναγράφεται πιστωτικό υπόλοιπο φόρου προς επιστροφή.

Κωδικός 015

Στον κωδικό 015 καταχωρούνται τα ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα της κάθε νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας όπως αυτά προκύπτουν από το έντυπο Ε3.

Κωδικοί 116 - 117 - 118 - 119

Οι κωδικοί 116, 117, 118 και 119 θα συμπληρώνονται μόνο από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που συντάσσουν τις οικονομικές καταστάσεις τους με βάση τα Δ.Λ.Π. Επισημαίνεται, ότι οι κωδικοί 118 και 119 θα συμπληρώνονται μόνο από αυτούς που τηρούν και τα βιβλία τους με βάση τα Δ.Λ.Π, καθόσον αν τηρούν τα βιβλία τους βάσει του Κ.Φ.Α.Σ. θα συμπληρώνονται μόνο οι κωδικοί 116 και 117 αντίστοιχα.
Για να δύναται να καταχωρηθούν ποσά στους ως άνω κωδικούς θα πρέπει να έχει δηλωθεί στον κωδικό 650, ότι η εταιρεία εφαρμόζει τα Δ.Λ.Π.

Κωδικοί 016

Ο κωδικός 016 θα συμπληρώνεται εφόσον συντρέχει περίπτωση από τα όλα τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες είτε τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.

Κωδικός 017

Ο κωδικός 016 θα συμπληρώνεται εφόσον συντρέχει περίπτωση από τα όλα τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες είτε τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.

Κωδικός 455

Στον κωδικό 455 θα καταχωρείται το σύνολο των μη εκπιπτόμενων δαπανών από την κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης.

Κωδικός 456

Στον κωδικό 456 αναγράφονται τα πιστωτικά υπόλοιπα των αποθεματικών τα οποία μεταφέρονται στα φορολογητέα αποτελέσματα του φορολογικού έτους 2014 κατ' εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 12 και 13 του άρθρου 72 του ν.4172/2013 και για τα οποία δεν επιλέχθηκε η αυτοτελής φορολόγηση με συντελεστή 19% (ΠΟΛ.1143/15.5.2014 εγκύκλιος).

Κωδικός 457

Ο κωδικός 457 συμπληρώνεται από τις επιχειρήσεις για τις οποίες προκύπτει χρεωστική διαφορά λόγω πιστωτικού κινδύνου από τη διαγραφή χρεών οφειλετών τους, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4172/2013. Στον σχετικό κωδικό θα δηλωθούν το τρέχον φορολογικό έτος τα 14/15 της προκύπτουσας διαφοράς, προκειμένου να μπορέσει να εκπέσει το 1/15.
Επίσης, από τις ίδιες επιχειρήσεις συμπληρώνονται πρώτα οι κωδικοί αριθμοί 811, 812 και 813 προκειμένου να δηλώσουν το συνολικό ποσό της χρεωστικής διαφοράς, το ποσό απόσβεσης της χρεωστικής διαφοράς του τρέχοντος φορολογικού έτους και το υπολειπόμενο ποσό της χρεωστικής διαφοράς προς απόσβεση, αντίστοιχα. [457]= [813]

Κωδικός 495

Στον κωδικό 495 αναγράφονται τα έσοδα που με βάση τις αναφερόμενες στους οικείους κωδικούς διατάξεις του ν.4172/2013 απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος. Ειδικότερα: Στον κωδικό 495 αναγράφεται το ποσό των εισπραττόμενων μερισμάτων που απαλλάσσεται της φορολογίας εισοδήματος με βάση τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 48 του ν.4172/2013. Για την τεκμηρίωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων το νομικό πρόσωπο θα συμπληρώνει υποχρεωτικά τον πίνακα 4. Ο κωδικός αυτός συμπληρώνεται ανεξάρτητα από την κατηγορία των βιβλίων (απλογραφικά ή διπλογραφικά) που τηρούν τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, προκειμένου για τον προσδιορισμό των φορολογητέων αποτελεσμάτων τους, χωρίς να ελέγχεται η επάρκεια κερδών με βάση το ποσό του κωδικού 016. Επίσης, σε περίπτωση που ο λήπτης νομικό πρόσωπο ζητήσει προσωρινά απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος με κατάθεση αντίστοιχης εγγυητικής επιστολής, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρο 48, θα πρέπει να αναγράψει στο ίδιο πίνακα τα στοιχεία της εγγυητικής επιστολής (ΠΟΛ.1039/26.1.2015 εγκύκλιος).
Επισημαίνεται, ότι ο ως άνω κωδικός συμπληρώνεται χωρίς να ελέγχεται η επάρκεια κερδών με βάση το ποσό του κωδικού 016. Σε περίπτωση που μετά την αφαίρεση του ως άνω κωδικού από τον κωδικό 024 προκύψει ζημία, η ζημία αυτή αναγνωρίζεται φορολογικά. Τα ίδια ισχύουν και στην περίπτωση που προσαυξάνονται οι ζημίες του κωδικού 224 λόγω της αφαίρεσης του πιο πάνω κωδικού.

Κωδικός 458

Στον κωδικό 458 αναγράφονται τα έσοδα που με βάση τις αναφερόμενες στους οικείους κωδικούς διατάξεις του ν.4172/2013 απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος. Ειδικότερα: Στον κωδικό 458 αναγράφεται η υπερτίμηση που προκύπτει από τυχόν αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου η οποία δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος, όπως διευκρινίσθηκε στην ΠΟΛ.1059/18.3.2015 εγκύκλιό μας.
Επισημαίνεται, ότι ο ως άνω κωδικός συμπληρώνεται χωρίς να ελέγχεται η επάρκεια κερδών με βάση το ποσό του κωδικού 016. Σε περίπτωση που μετά την αφαίρεση του ως άνω κωδικού από τον κωδικό 024 προκύψει ζημία, η ζημία αυτή αναγνωρίζεται φορολογικά. Τα ίδια ισχύουν και στην περίπτωση που προσαυξάνονται οι ζημίες του κωδικού 224 λόγω της αφαίρεσης του πιο πάνω κωδικού.

Κωδικός 465

Στον κωδικό 465 αναγράφεται η υπεραξία που προκύπτει από μεταβίβαση εταιρικών ομολόγων που έχουν εκδοθεί κατ' εφαρμογή του ν.3156/2003, καθώς και εταιρικών ομολόγων που έχουν εκδοθεί από εταιρείες με έδρα σε χώρες της Ε.Ε και του ΕΟΧ/ΕΖΕΣ, όπως έχει διευκρινισθεί με την ΠΟΛ.1032/26.1.2015 εγκύκλιό μας.
Επισημαίνεται, ότι ο ως άνω κωδικός συμπληρώνεται χωρίς να ελέγχεται η επάρκεια κερδών με βάση το ποσό του κωδικού 016. Σε περίπτωση που μετά την αφαίρεση του ως άνω κωδικού από τον κωδικό 024 προκύψει ζημία, η ζημία αυτή αναγνωρίζεται φορολογικά. Τα ίδια ισχύουν και στην περίπτωση που προσαυξάνονται οι ζημίες του κωδικού 224 λόγω της αφαίρεσης του πιο πάνω κωδικού.

Κωδικός 466

Στον κωδικό 466 αναγράφεται η υπεραξία που προκύπτει από εκποίηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ (ημεδαπών, Ε.Ε., ΕΟΧ/ΕΖΕΣ), όπως έχει διευκρινισθεί με την ΠΟΛ.1032/26.1.2015 εγκύκλιό μας, καθώς και τα διανεμόμενα κέρδη από μερίδια ΟΣΕΚΑ (ημεδαπών, Ε.Ε., ΕΟΧ/ΕΖΕΣ) με βάση τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ.1042/26.1.2015 εγκύκλιό μας.
Για τα ως άνω ποσά, σε περίπτωση διανομής τους από τους δικαιούχους, δεν οφείλεται φόρος νομικού προσώπου, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013, καθόσον κατισχύουν οι ειδικότερες διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 103 του ν.4099/2012, από τις οποίες προκύπτει ότι οι μεριδιούχοι ή μέτοχοι, κατά περίπτωση, των ΟΣΕΚΑ απαλλάσσονται από κάθε φόρο, δεδομένου ότι με την καταβολή του φόρου στο επίπεδο του ΟΣΕΚΑ (ειδικός φόρος επί του ενεργητικού του), εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των ΟΣΕΚΑ και των μεριδιούχων ή μετόχων του.
Επισημαίνεται, ότι η τυχόν ζημία από εκποίηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ, θα πρέπει να καταχωρηθεί στην κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης ως μη εκπιπτόμενη δαπάνη. Επισημαίνεται, ότι ο ως άνω κωδικός συμπληρώνεται χωρίς να ελέγχεται η επάρκεια κερδών με βάση το ποσό του κωδικού 016. Σε περίπτωση που μετά την αφαίρεση του ως άνω κωδικού από τον κωδικό 024 προκύψει ζημία, η ζημία αυτή αναγνωρίζεται φορολογικά. Τα ίδια ισχύουν και στην περίπτωση που προσαυξάνονται οι ζημίες του κωδικού 224 λόγω της αφαίρεσης του πιο πάνω κωδικού.

Κωδικός 467

Στον κωδικό 467 αναγράφεται το ποσό των τόκων που προκύπτουν από ομόλογα που εκδόθηκαν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), κατ' εφαρμογή του προγράμματος συμμετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, οι οποίοι απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 47 του ν.4172/2013.
Επισημαίνεται, ότι ο ως άνω κωδικός συμπληρώνεται χωρίς να ελέγχεται η επάρκεια κερδών με βάση το ποσό του κωδικού 016. Σε περίπτωση που μετά την αφαίρεση του ως άνω κωδικού από τον κωδικό 024 προκύψει ζημία, η ζημία αυτή αναγνωρίζεται φορολογικά. Τα ίδια ισχύουν και στην περίπτωση που προσαυξάνονται οι ζημίες του κωδικού 224 λόγω της αφαίρεσης του πιο πάνω κωδικού.

Κωδικός 463

Στον κωδικό 463 αναγράφεται η υπεραξία που προέκυψε από την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις των άρθρων 52 - 54 του ν. 4172/2013 και η οποία για φορολογικούς σκοπούς δεν αναγνωρίζεται. Επισημαίνεται, ότι ο ως άνω κωδικός συμπληρώνεται χωρίς να ελέγχεται η επάρκεια κερδών με βάση το ποσό του κωδικού 016. Σε περίπτωση που μετά την αφαίρεση του ως άνω κωδικού από τον κωδικό 024 προκύψει ζημία, η ζημία αυτή αναγνωρίζεται φορολογικά. Τα ίδια ισχύουν και στην περίπτωση που προσαυξάνονται οι ζημίες του κωδικού 224 λόγω της αφαίρεσης του πιο πάνω κωδικού.

Κωδικός 459

Ο κωδικός 459 συμπληρώνεται από τις επιχειρήσεις που αποκτούν κέρδη από τη διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 58 του ν.4172/2013.
Επισημαίνεται, ότι ο ως άνω κωδικός συμπληρώνεται χωρίς να ελέγχεται η επάρκεια κερδών με βάση το ποσό του κωδικού 016. Σε περίπτωση που μετά την αφαίρεση του ως άνω κωδικού από τον κωδικό 024 προκύψει ζημία, η ζημία αυτή αναγνωρίζεται φορολογικά. Τα ίδια ισχύουν και στην περίπτωση που προσαυξάνονται οι ζημίες του κωδικού 224 λόγω της αφαίρεσης του πιο πάνω κωδικού.

Κωδικός 468

Στον κωδικό 468 αναγράφονται τα απαλλασσόμενα έσοδα των φορέων γενικής κυβέρνησης που είναι κεφαλαιουχικές εταιρείες και στις οποίες συμμετέχει το κράτος ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με ποσοστό 100%, προκειμένου τα υπόψη νομικά πρόσωπα να φορολογηθούν για το εισόδημά τους από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου κατ' εφαρμογή των διατάξεων της περ. α' του άρθρου 46 του ν.4172/2013. Ταυτόχρονα, όμως θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθεί και ο κωδικός 2017 της «Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης» με βάση τις αντίστοιχες δαπάνες που αφορούν στα απαλλασσόμενα έσοδα, προκειμένου να υπαχθεί τελικά σε φορολόγηση, κατά την εκκαθάριση της δήλωσης, το οριζόμενο από το νόμο αντίστοιχο εισόδημα (κεφάλαιο και υπεραξία κεφαλαίου).
Επισημαίνεται, ότι ο ως άνω κωδικός συμπληρώνεται χωρίς να ελέγχεται η επάρκεια κερδών με βάση το ποσό του κωδικού 016. Σε περίπτωση που μετά την αφαίρεση του ως άνω κωδικού από τον κωδικό 024 προκύψει ζημία, η ζημία αυτή αναγνωρίζεται φορολογικά. Τα ίδια ισχύουν και στην περίπτωση που προσαυξάνονται οι ζημίες του κωδικού 224 λόγω της αφαίρεσης του πιο πάνω κωδικού.

Κωδικός 469

Στον κωδικό 469 αναγράφονται τα έσοδα των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που απαλλάσσονται της φορολογίας κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 46 του ν.4172/2013 (π.χ. Τράπεζα Ελλάδος). Ταυτόχρονα, όμως θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθεί και ο κωδικός 2019 της «Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης» με βάση τις αντίστοιχες δαπάνες των υπόψη προσώπων και οντοτήτων προκειμένου να είναι εφικτή η εκκαθάριση των εισοδημάτων των υπόψη νομικών προσώπων στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους.
Επισημαίνεται, ότι ο ως άνω κωδικός συμπληρώνεται χωρίς να ελέγχεται η επάρκεια κερδών με βάση το ποσό του κωδικού 016. Σε περίπτωση που μετά την αφαίρεση του ως άνω κωδικού από τον κωδικό 024 προκύψει ζημία, η ζημία αυτή αναγνωρίζεται φορολογικά. Τα ίδια ισχύουν και στην περίπτωση που προσαυξάνονται οι ζημίες του κωδικού 224 λόγω της αφαίρεσης του πιο πάνω κωδικού.

Κωδικός 559

Στον κωδικό 559 αναγράφονται τα κέρδη (έσοδα) των ναυτιλιακών επιχειρήσεων η φορολόγηση των οποίων διέπεται από τις διατάξεις του ν.27/1975, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των παρ.14 και 15 του άρθρου 72 του ν.4172/2013. Ταυτόχρονα, όμως θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθεί και ο κωδικός 2018 της «Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης» με βάση τις αντίστοιχες δαπάνες που αφορούν τα απαλλασσόμενα έσοδα για λόγους εκκαθάρισης της δήλωσης.
Επισημαίνεται, ότι τα ανωτέρω εφαρμόζονται στην περίπτωση που οι ως άνω επιχειρήσεις έχουν εισόδημα και από άλλες πηγές, καθόσον όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος τα γραφεία ή υποκαταστήματα αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στην Ελλάδα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.27/1975, για το απαλλασσόμενο κατά τις διατάξεις αυτές εισόδημα (ΠΟΛ.1060/19.3.2015 εγκύκλιος).
Επισημαίνεται, ότι ο ως άνω κωδικός συμπληρώνεται χωρίς να ελέγχεται η επάρκεια κερδών με βάση το ποσό του κωδικού 016. Σε περίπτωση που μετά την αφαίρεση του ως άνω κωδικού από τον κωδικό 024 προκύψει ζημία, η ζημία αυτή αναγνωρίζεται φορολογικά. Τα ίδια ισχύουν και στην περίπτωση που προσαυξάνονται οι ζημίες του κωδικού 224 λόγω της αφαίρεσης του πιο πάνω κωδικού.

Κωδικός 462

Στον κωδικό 462 αναγράφεται το αχρησιμοποίητο ποσό των προβλέψεων το οποίο επιβαρύνει τα αποτελέσματα του τρέχοντος φορολογικού έτους το οποίο όμως έχει ήδη φορολογηθεί τα προηγούμενα έτη (λόγω αναμόρφωσης).
Επισημαίνεται, ότι ο ως άνω κωδικός συμπληρώνεται χωρίς να ελέγχεται η επάρκεια κερδών με βάση το ποσό του κωδικού 016. Σε περίπτωση που μετά την αφαίρεση του ως άνω κωδικού από τον κωδικό 024 προκύψει ζημία, η ζημία αυτή αναγνωρίζεται φορολογικά. Τα ίδια ισχύουν και στην περίπτωση που προσαυξάνονται οι ζημίες του κωδικού 224 λόγω της αφαίρεσης του πιο πάνω κωδικού.

Κωδικός 752

Ο κωδικός 752 συμπληρώνεται από τις επιχειρήσεις για τις οποίες η χρεωστική διαφορά που προκύπτει σε βάρος τους από την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου ή εταιρικών ομολόγων με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, κατ' εφαρμογή του προγράμματος συμμετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, εκπίπτει ισόποσα σε τριάντα (30) ισόποσες ετήσιες δόσεις, αρχής γενομένης από τη χρήση μέσα στην οποία πραγματοποιείται η ανταλλαγή των τίτλων και ανεξάρτητα από το χρόνο διακράτησης των ομολόγων. Επίσης, από τις ίδιες επιχειρήσεις συμπληρώνονται οι κωδικοί 746, 747, 753 και 748, προκειμένου να δηλώσουν το συνολικό ποσό της χρεωστικής διαφοράς, το συνολικό ποσό της χρεωστικής διαφοράς που αποσβέσθηκε στις προηγούμενες χρήσεις, το ποσό απόσβεσης της χρεωστικής διαφοράς του τρέχοντος φορολογικού έτους και το υπολειπόμενο ποσό της χρεωστικής διαφοράς προς απόσβεση, αντίστοιχα. Επισημαίνεται, ότι ο ως άνω κωδικός συμπληρώνεται χωρίς να ελέγχεται η επάρκεια κερδών με βάση το ποσό του κωδικού 016. Σε περίπτωση που μετά την αφαίρεση του ως άνω κωδικού από τον κωδικό 024 προκύψει ζημία, η ζημία αυτή αναγνωρίζεται φορολογικά. Τα ίδια ισχύουν και στην περίπτωση που προσαυξάνονται οι ζημίες του κωδικού 224 λόγω της αφαίρεσης του πιο πάνω κωδικού.

Κωδικός 464

Στους κωδικούς 456 και 464 αναγράφονται τα πιστωτικά και χρεωστικά υπόλοιπα αντίστοιχα, των αποθεματικών τα οποία μεταφέρονται στα φορολογητέα αποτελέσματα του φορολογικού έτους 2014 κατ' εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 12 και 13 του άρθρου 72 του ν.4172/2013 και για τα οποία δεν επιλέχθηκε η αυτοτελής φορολόγηση με συντελεστή 19% (Π0Λ.1142/2014 εγκύκλιος). Τα ποσά των αποθεματικών αυτών εφόσον έχουν επιβαρύνει τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων στη χρήση σχηματισμού τους, θα καταχωρηθούν στη δήλωση του φορολογικού έτους 2014 εξωλογιστικά, προκειμένου να συμψηφισθούν με τα φορολογικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) του έτους αυτού.

Κωδικοί 550 και 097

Στον κωδικό 550 αναγράφεται το ποσό των αποσβέσεων των αδειών Φ.Δ.Χ που εκπίπτει με βάση τις διατάξεις του ν.3888/2010 και με βάση τις διευκρινίσεις που έχουν δοθεί με την ΠΟΛ.1106/11.5.2011.
Αν ο [097] είναι συμπληρωμένος τότε είναι υποχρεωτική η συμπλήρωσή του [550]. Οι κωδικοί [550] και [097] θα ισχύουν για τα φορολογικά έτη 2014 - 2015 και 2016. Οι αποδεκτές τιμές του κωδικού 097 είναι 3 έως 7 χρόνια.
Επισημαίνεται, ότι ο ως άνω κωδικός συμπληρώνεται χωρίς να ελέγχεται η επάρκεια κερδών με βάση το ποσό του κωδικού 016. Σε περίπτωση που μετά την αφαίρεση του ως άνω κωδικού από τον κωδικό 024 προκύψει ζημία, η ζημία αυτή αναγνωρίζεται φορολογικά. Τα ίδια ισχύουν και στην περίπτωση που προσαυξάνονται οι ζημίες του κωδικού 224 λόγω της αφαίρεσης του πιο πάνω κωδικού.

Κωδικός 029

Στο κωδικό αυτό αναγράφονται τα φορολογητέα κέρδη που προκύπτουν από την φορολογική αναμόρφωση.

Κωδικός 030

Στον κωδικό αυτό αναγράφονται οι φορολογικές ζημιές που προκύπτουν από την φορολογική αναμόρφωση.Κωδικός 379

Στον κωδικό 379 αναγράφονται τα διανεμόμενα κέρδη του τρέχοντος φορολογικού έτους που προκύπτουν από επιχειρηματική δραστηριότητα του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, δηλαδή κέρδη που έχουν προκύψει από αντίστοιχα έσοδα που υπάγονται σε φορολόγηση με τις διατάξεις του ν.4172/2013
Επισημαίνεται, ότι ο κωδικός δεν επηρεάζει την εκκαθάριση φόρου, αλλά σε κάθε περίπτωση η συμπλήρωσή του είναι υποχρεωτική από τους υπόχρεους εφόσον υφίστανται αντίστοιχα ποσά.

Κωδικός 380

Στον κωδικό 380 αναγράφονται τα διανεμόμενα κέρδη του τρέχοντος φορολογικού έτους που προκύπτουν από έσοδα για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος, δηλαδή κέρδη που έχουν προκύψει από αντίστοιχα έσοδα που δεν υπάγονται σε φορολόγηση με βάση διατάξεις του ν. 4172/2013 (π.χ. τόκοι που προκύπτουν από ομόλογα που εκδίδονται από Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 37 του ν.4172/2013) ή ειδικότερες διατάξεις νόμων (π.χ. υπεραξία από μεταβίβαση εταιρικών ομολόγων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3156/2013, υπεραξία από εκποίηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4099/2012) καθώς επίσης και διανεμόμενα κέρδη νομικών προσώπων που προκύπτουν βάσει Δ.Λ.Π., κατά το μέρος που υπερβαίνουν τα φορολογητέα κέρδη.
Επισημαίνεται, ότι ο κωδικός δεν επηρεάζει την εκκαθάριση φόρου, αλλά σε κάθε περίπτωση η συμπλήρωσή του είναι υποχρεωτική από τους υπόχρεους εφόσον υφίστανται αντίστοιχα ποσά.

Κωδικός 381

Στον κωδικό 381 καταχωρούνται τα διανεμόμενα κέρδη του τρέχοντος φορολογικού έτους, όπως περιγράφονται στους αντίστοιχους κωδικούς. Ειδικότερα:
Στον κωδικό 381 αναγράφονται τα διανεμόμενα κέρδη του τρέχοντος φορολογικού έτους των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος, δηλαδή τα κέρδη που έχουν προκύψει από έσοδα πέραν αυτών που αφορούν στα έσοδα από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου.
Επισημαίνεται, ότι ο κωδικός δεν επηρεάζει την εκκαθάριση φόρου, αλλά σε κάθε περίπτωση η συμπλήρωσή του είναι υποχρεωτική από τους υπόχρεους εφόσον υφίστανται αντίστοιχα ποσά.

Κωδικός 430

Στον κωδικό αυτό αναγράφεται το άθροισμα των κωδικών 379+380+381


Νομική Μορφή

Χρόνος Απόδοσης Φόρου Μερισμάτων (άρθρο 36 και 64§1α ν. 4172/2013)

Ανώνυμες Εταιρείες

Στο τέλος του τρίτου μήνα από την ημερομηνία της συνέλευσης έγκρισης του ισολογισμού. Για ομαλές διαχειριστικές περιόδους 30/9

Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης

Στο τέλος του τρίτου μήνα από την ημερομηνία της συνέλευσης έγκρισης του ισολογισμού. Για ομαλές διαχειριστικές περιόδους 30/6

Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες

Στο τέλος του τρίτου μήνα από την ημερομηνία της συνέλευσης έγκρισης του ισολογισμού. Για ομαλές διαχειριστικές περιόδους 31/7

Συνεταιρισμοί (Αγροτικοί, ν. 2870/2000, άρθρο 11, αστικοί ν. 1667/1986)

Στο τέλος του τρίτου μήνα από την ημερομηνία της συνέλευσης έγκρισης του ισολογισμού. Για ομαλές διαχειριστικές περιόδους 30/9

Προσωπικές εταιρείες (διπλογραφικά)

Εδώ εντάσσονται και κοινοπραξίες και αστικές

3 μήνες από καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης (30/9)

Ειδικές περιπτώσεις (μαθηματικά αποθέματα, προμερίσματα, κέρδη παρελθουσών χρήσεων)

Τέλος δεύτερου μήνα από καταβολή ή πίστωση

Για προμερίσματα, κέρδη παρελθουσών χρήσεων με έκτακτη συνέλευση: τέλος τρίτου μήνα από λήψη απόφασης

 


Σε περίπτωση εταιρίας με διάρκεια μικρότερη από ένα έτος ο λογαριασμός κλείνεται και τα κέρδη μοιράζονται στο τέλος κάθε έτους, εφόσον δεν προκύπτει κάτι άλλο από την εταιρική σύμβαση.

Ειδικά για το φορολογικό έτος από 01/01/2014 έως 31/12/2014 ισχύουν τα ακόλουθα:

Φορολογικό έτος

Ημ/νία έγκρισης οικ. καταστάσεων

Χρόνος παρακράτησης φόρου

Υποβολή δήλωσης φόρου μερισμάτων

από

Το αργότερο έως

το αργότερο μέχρι τον

το αργότερο

Μερίσματα μετοχών Α.Ε. από κέρδη κλειόμενης χρήσης (2014)

01/01/14 - 31/12/14

30/06/15

7ο 2015

28-9-2015

Διανομή κερδών Ε.Π.Ε.

01/01/14 - 31/12/14

31/03/15

4ο 2015

29-6-2015

Διανομή κερδών Ι.Κ.Ε.

01/01/14 - 31/12/14

30/04/15

5ο 2015

28-7-2015

Διανομή κερδών Ο.Ε.-Ε.Ε. που τηρούν διπλογραφικά βιβλία

01/01/14 - 31/12/14

7ο 2015*

28-9-2015

 

* Ανάλογα με την καταληκτική προθεσμία υποβολής της δήλωσης (σ.σ. η διανομή θεωρείται ότι έχει γίνει μέσα σε ένα μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φόρου εισοδήματος). Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα - με την επιφύλαξη τυχόν ενδεχόμενης παράτασης-, η καταληκτική ημερομηνία λήξης των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων είναι η 30η Ιουνίου 2015, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 68 του Κ.Φ.Ε.

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που για τα κέρδη των προσωπικών εταιρειών του φορολογικού έτους 2014 δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό τους, ο φόρος έχει ήδη παρακρατηθεί στο σύνολο των κερδών, καθόσον αυτά θεωρούντο ως διανεμόμενα. Κλείνοντας, να θυμίσουμε ότι το ειδικό έντυπο απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου μερισμάτων θα το βρείτε συνημμένο στην απόφαση ΠΟΛ.1011/14.1.2014.

Κωδικός 382

Στον κωδικό 382 καταχωρείται το ποσό των διανεμηθέντων κερδών του τρέχοντος φορολογικού έτους για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος, δηλαδή τα ποσά που έχουν αναγραφεί στους κωδικούς 380 και 381 και περαιτέρω, στον κωδικό 383 το ίδιο ποσό ανάγεται σε μικτό με την προσθήκη του αναλογούντος φόρου εισοδήματος.

Κωδικός 383

Στον κωδικό 383 το ποσό των διανεμηθέντων κερδών του τρέχοντος φορολογικού έτους για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος, δηλαδή τα ποσά που έχουν αναγραφεί στους κωδικούς 380 και 381, ανάγεται σε μικτό με την προσθήκη του αναλογούντος φόρου εισοδήματος.

Κωδικός 384

Στον κωδικό 384 καταχωρείται το ποσό των διανεμηθέντων κερδών που αφορά εισπραττόμενα μερίσματα που απαλλάσσονται της φορολογίας με βάση τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν.4172/2013. Επίσης, στον πιο πάνω κωδικό καταχωρείται και το ποσό των διανεμηθέντων κερδών που αφορά στην υπεραξία από αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου (κωδικός 458), καθώς και το ποσό του κωδικού 466.Τα ποσά που αναγράφονται στον κωδικό αυτό δεν προστίθενται στα κέρδη της επιχείρησης συναθροιζόμενα με τα λοιπά κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα, καθόσον δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013.

Κωδικός 385

Στον κωδικό 385 καταχωρείται το ποσό των διανεμηθέντων ή κεφαλαιοποιηθέντων αποθεματικών που δεν έχουν υπαχθεί στην αυτοτελή φορολόγηση της παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, καθώς επίσης και το ποσό των διανεμηθέντων ή κεφαλαιοποιηθέντων αποθεματικών που σχηματίζονται με βάση τις διατάξεις του ν.4172/2013 και απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος και τα οποία φορολογούνται κατά έτος διανομής τους, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 47 του ιδίου νόμου και περαιτέρω στον κωδικό 386 το ίδιο ποσό ανάγεται σε μικτό ποσό με την προσθήκη του αναλογούντος φόρου εισοδήματος.
Τα ως άνω ποσά διανεμηθέντων ή κεφαλαιοποιηθέντων κερδών (πλην του κωδικού 384),θεωρούνται φορολογικά κέρδη του φορολογικού έτους εντός του οποίου γίνεται η διανομή ή κεφαλαιοποίηση και φορολογούνται, συναθροιζόμενα με τα λοιπά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) από επιχειρηματική δραστηριότητα.(σχετική ΠΟΛ 1059/2015).

Κωδικός 386

Στον κωδικό αυτό αναγράφεται ο αναλογούν φόρος των παραπάνω κερδών.

Κωδικός 038

Στον κωδικό αυτό αναγράφονται τα συνολικά κέρδη μετά την αναμόρφωσή τους από τον πίνακα αφορολόγητων αποθεματικών.
Το άθροισμα δηλαδή των ποσών από τους κωδικούς (029)+(387)

Κωδικός 338

Στον κωδικό αυτό αναγράφονται οι συνολικές ζημιές μετά την αναμόρφωσή τους από τον πίνακα αφορολόγητων αποθεματικών.
Το υπόλοιπο δηλαδή των ποσών από τους κωδικούς (030)-(387). Εάν το ποσό του κωδικού 387>030 τότε το υπόλοιπο μεταφέρεται στον κωδικό 038.

Κωδικός 039

Συμπληρώνεται εδώ το ποσό της ζημιάς παρελθουσών χρήσεων προς συμψηφισμό. Κωδικός 040
Στον κωδικό αυτό συμπληρώνεται τα κέρδη που προκύπτουν από την αφαίρεση των φορολογικών ζημιών: Αναλυτικά: Συμπληρώνετε εδώ το υπόλοιπο των κωδικών (038)-(039). Εάν προκύπτει ζημιά μεταφέρεται στον κωδικό 400.

Κωδικός 400

Σε περίπτωση ζημιά συμπληρώνετε το κωδικό αυτό με το άθροισμα των κωδικών 038)+(039).


Κωδικοί 046 - 045 - 041 - 099

Στους κωδικούς 046, 045, 041 και 099 καταχωρούνται ποσά κινήτρων, είτε βάσει αναπτυξιακών νόμων, είτε βάσει ειδικών διατάξεων νόμων προκειμένου τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες να τύχουν των ευεργετημάτων των σχετικών διατάξεων. Προϋπόθεση καταχώρησης ποσών στους ως άνω κωδικούς είναι να εμφανίζονται αντίστοιχα ποσά στον κωδικό 016 «Φορολογικά κέρδη χρήσης».
Σε περίπτωση που μετά την αφαίρεση των ως άνω κωδικών από τον κωδικό 040 προκύψει ζημία, η ζημία αυτή δεν αναγνωρίζεται φορολογικά. Τα ίδια ισχύουν και στην περίπτωση που προσαυξάνονται οι ζημίες του κωδικού 400 λόγω της αφαίρεσης των πιο πάνω κωδικών.

Κωδικός 060

Ο κωδικός 060 συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες τα οποία έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας προκειμένου, πέραν της έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους, να αφαιρούν (εξωλογιστικά) και ποσοστό των δαπανών αυτών από τα καθαρά κέρδη τους.
Από τα ποσά που καταχωρούνται στους κωδικούς 060, 076 και 071 μόνο το ποσό του κωδικού 060, συναθροιζόμενο με τα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) από επιχειρηματική δραστηριότητα του ίδιου φορολογικού έτους δημιουργεί αναγνωρίσιμη φορολογικά ζημία.

Κωδικός 076

Ο κωδικός 076 συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που πραγματοποιούν επένδυση στην παραγωγή κινηματογραφικού έργου προκειμένου να αφαιρείται (εξωλογιστικά) από τα καθαρά τους κέρδη το ποσό που επένδυσαν, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 9-12 του άρθρου 73 του ν.3842/2010. Ο κωδικός 076 συμπληρώνεται από το χρήστη μόνο εφόσον η δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα και δεν αυξάνει τη μεταφερόμενη ζημιά.

Κωδικός 071

Ο κωδικός 071 συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες προκειμένου να αφαιρείται (εξωλογιστικά) από τα καθαρά τους κέρδη το ποσό των 1.500 ευρώ, για κάθε άτομο που απασχολούν μέσα στο φορολογικό έτος με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Για τη συμπλήρωση του κωδικού 071 δεν απαιτούνται κέρδη ισολογισμού. Τα ποσά του κωδικού δεν αυξάνουν τη μεταφερόμενη ζημιά.

Κωδικός 059

Ο κωδικός 059 συμπληρώνεται ΜΟΝΟ από ορισμένες κατηγορίες Ν.Π. που δικαιούνται αυτήν τη μείωση. Για παράδειγμα αφορά τις μονάδες εκμετάλλευσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) του Ν.4093/2012 (ΠΟΛ.1113/2.6.2015),τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Οικονομικού Σκοπού, καθώς επίσης και όσες ναυτικές εταιρίες δικαιούνται τη μείωση.

Κωδικός 048

Στον κωδικό 048 μεταφέρονται τα φορολογητέα κέρδη όπως προκύπτουν από τον κωδικό 040 μετά την αφαίρεση των αφορολογήτων αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων (046¬071).

Κωδικός 448

Στον κωδικό 448 μεταφέρεται η φορολογική ζημιά όπως προκύπτει από τον κωδικό 040 ή τον κωδικό 400 μετά την αφαίρεση των αφορολογήτων αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων (046-071).

Κωδικός 900

Στον κωδικό 900 καταχωρούνται τα φορολογητέα κέρδη που προκύπτουν από επιχειρηματική δραστηριότητα που ασκείται σε νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους, προκειμένου να φορολογηθούν με μειωμένο συντελεστή κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 58 του ν.4172/2013.Κωδικός 100

Ο κωδικός 100 συμπληρώνεται από τις οικοδομικές επιχειρήσεις, προκειμένου να προσδιορισθούν τα κέρδη τους τεκμαρτά, για τα ακίνητα των οποίων η άδεια κατασκευής έχει εκδοθεί πριν από την 1.1.2006 και τα οποία πωλήθηκαν πριν την αποπεράτωσή τους (από πρώην νομικά πρόσωπα του άρθρου 101 του ν.2238/1994) ή πωλήθηκαν ανεξάρτητα της αποπεράτωσης ή μη (από πρώην νομικά πρόσωπα της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994) μέσα στο φορολογικό έτος 2014, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 72 του ν.4172/2013 (σχετ.ΠΟΛ.1060/19.3.2015 εγκύκλιος). Το ποσό του κωδικού αυτού συναθροίζεται μόνο με αντίστοιχα κέρδη του κωδικού 048 και όχι με τυχόν ζημίες του κωδικού 448, για τις οικοδομικές επιχειρήσεις που έχουν και άλλα κέρδη πλην αυτών που προσδιορίζονται τεκμαρτά, όπως αναφέρεται και στην παράγραφο 11 του Κεφαλαίου III της παρούσας «Εκκαθάριση Φόρου».
Ειδικά, για τις οικοδομικές επιχειρήσεις νομικά πρόσωπα της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994 (ΟΕ, ΕΕ κ.λπ.) στα οποία δεν συμμετέχει ΑΕ, ΕΠΕ και λοιπά νομικά πρόσωπα τηςπαρ.1 του άρθρου 101 του ν.2238/1994,όπου μέχρι 31.12.2013 ίσχυαν οι διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 2238/1994, επισημαίνονται τα εξής:
Με τη μεταβατική διάταξη της παρ. 23 του άρθρου 72 του ν.4172/2013 ορίζεται ότι, οι διατάξεις του Κώδικα για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα των οικοδομικών επιχειρήσεων εφαρμόζονται για ακίνητα για τα οποία η άδεια κατασκευής έχει εκδοθεί από την 1.1.2006 και μετά. Δηλαδή, για πωλήσεις οικοδομών από 1.1.2014 και μετά οι επιχειρήσεις ανέγερσης και πώλησης οικοδομών, εξάγουν λογιστικό αποτέλεσμα όταν η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί από 1.1.2006 και μετά, ενώ για πωληθέντα ακίνητα με ημερομηνία έκδοσης της άδειας πριν την 1.1.2006 εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 του ν.2238/1994. Ειδικότερα:
α) Για πωλήσεις ακινήτων από 1.1.2014 και μετά, των οποίων η άδεια οικοδομής εκδόθηκε από 1.1.2006 και μετά, και η ανέγερση των οποίων έχει ήδη ολοκληρωθεί σε προηγούμενα έτη, για να εξαχθεί ορθό λογιστικό αποτέλεσμα, λαμβάνονται υπόψη οι καταχωρηθείσες δαπάνες που αφορούν τα πωληθέντα ακίνητα, έστω και αν αυτές πραγματοποιήθηκαν και καταχωρήθηκαν σε προηγούμενο φορολογικό έτος, δηλαδή στο έτος ή στα έτη κατασκευής. Επισημαίνεται, ότι οι οικοδομικές επιχειρήσεις που ανεγείρουν οικοδομές προς πώληση όταν μετά την ανέγερση τους, επακολουθήσει εκμετάλλευση της οικοδομής με οποιοδήποτε τρόπο, όπως εκμίσθωση, ιδιοχρησιμοποίηση κλπ., τότε τα εν λόγω ακίνητα αποκτούν την ιδιότητα του ενσώματου πάγιου στοιχείου της επιχείρησης, σε αντιδιαστολή με τα εμπορεύσιμα στοιχεία αυτής, οπότε κατά την πώληση αυτών η επιχείρηση αποκτά εισόδημα που προσδιορίζεται σε κάθε περίπτωση λογιστικά και φορολογείται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξάρτητα του χρόνου έκδοσης της οικοδομικής άδειας.
β) Για οικοδομικές επιχειρήσεις και για τα πωληθέντα ακίνητα των οποίων η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί πριν την 1.1.2006, ανεξάρτητα εάν αυτή στη συνέχεια αναθεωρήθηκε για οποιονδήποτε λόγο, το κέρδος από την πώλησή τους θα υπολογιστεί με τις προϊσχύουσες διατάξεις του άρθρου 34 του ν.2238/1994, δηλαδή με συντελεστή 20% επί των πωλήσεων. Η ρύθμιση αυτή έχει εφαρμογή για οικοδομές με άδεια πριν την 1.1.2006, ανεξάρτητα του εύρους της παλαιότητας της οικοδομής, υπό την προϋπόθεση το ακίνητο να μην αποτελεί πάγιο στοιχείο της επιχείρησης (προηγούμενη παράγραφος του παρόντος). γ) Τέλος, για οικοδομές που σύμφωνα με την παράγραφο 2 της 1024543/ 1717/389/Α0014/ΠΟΛ.1038/9.3.2006 Απόφασης, εξαιρέθηκαν από την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), εφόσον είχαν καταθέσει πλήρη φάκελο στην πολεοδομία για την έκδοση ή την αναθεώρηση της άδειας και είχε υπογραφεί προσύμφωνο και εργολαβικό συμβόλαιο κατασκευής μέχρι την 25.11.2005, γίνεται δεκτό ότι, έστω και αν η άδεια οικοδομής εκδόθηκε μετά την 1.1.2006 φορολογούνται με τον τεκμαρτό προσδιορισμό του άρθρου 34 του ν.2238/1994, καθόσον για τις οικοδομές αυτές δεν υπήρχε υποχρέωση προσδιορισμού του κόστους ανέγερσης κατά οικοδομή και δεν υπάρχει δυνατότητα συλλογής των στοιχείων κόστους (δαπάνες ανέγερσης για κάθε οικοδομή).

Κωδικός 909

Εισάγεται εδώ το καθαρό Γεωργικό εισόδημα για την επιβολή της εισφοράς ΕΛΓΑ του άρθρου 13 του νόμου 3877/2010.

Κωδικοί 049 - 050 - 051

Στον κωδικό 051 υπολογίζεται η προκαταβολή του τρέχοντος φορολογικού έτους, αφαιρουμένων τυχόν παρακρατηθέντων φόρων.

Κωδικοί 610 - 620

Ο κωδικός 610 συμπληρώνεται από τις επιχειρήσεις που αποκτούν εισόδημα για το οποίο καταβλήθηκε φόρος στην αλλοδαπή, ο οποίος δηλώνεται στον κωδικό 620.

Κωδικοί 576 - 577 - 578

Οι κωδικοί 576 συμπληρώνονται από τις επιχειρήσεις, προκειμένου να δηλώσουν το συνολικό ποσό της εγκριθείσας συνολικής απαλλαγής από την καταβολή φόρου βάσει του αναπτυξιακού νομού ν.3908/2011, το ποσό απαλλαγής από την καταβολή φόρου του τρέχοντος φορολογικού έτους και το υπολειπόμενο ποσό της απαλλαγής καταβολής φόρου, αντίστοιχα. (σχετική ΠΟΛ.1102/11.5.2015).

Κωδικός 746

Συμπληρώνεται εδώ το συνολικό ποσό της διαφοράς μεταξύ της ονομαστικής αξίας των τίτλων που εκδόθηκαν σε ανταλλαγή και του κόστους απόκτησης των αρχικών τίτλων από την συμμετοχή της επιχείρησης στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων (p.s.i) του νόμου 4046/2012.

Κωδικός 747

Συμπληρώνετε εδώ το ποσό που ήδη έχετε αποσβέσει (εκπέσει) τις προηγούμενες χρήσεις από την συμμετοχή της επιχείρησης στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων (p.s.i) του νόμου 4046/2012. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του ΚΦΕ.

Κωδικός 753

Συμπληρώνετε εδώ το ποσό (1/30) που θα αποσβεσθεί την φετινή χρήση από την συμμετοχή της επιχείρησης στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων (p.s.i) του νόμου 4046/2012.
Το ποσό του κωδικού αυτού μεταφέρεται στον κωδικό 752 του πίνακα Ι (φορολογική αναμόρφωση λογαριασμού αποτελέσματα χρήσης).

Κωδικός 748

Συμπληρώνετε εδώ το υπολειπόμενο ποσό προς απόσβεση από την συμμετοχή της επιχείρησης στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων (p.s.i) του νόμου 4046/2012.

Κωδικοί 811 - 812 - 813

Οι επιχειρήσεις συμπληρώνουν τους κωδικούς αριθμούς 811, 812 και 813 προκειμένου να δηλώσουν το συνολικό ποσό της χρεωστικής διαφοράς, το ποσό απόσβεσης της χρεωστικής διαφοράς του τρέχοντος φορολογικού έτους και το υπολειπόμενο ποσό της χρεωστικής διαφοράς προς απόσβεση, αντίστοιχα. Το ποσό του κωδικού 813 θα μεταφέρεται στον κωδικό 457.
Ο κωδικός 457 συμπληρώνεται από τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία και για τις οποίες προκύπτει χρεωστική διαφορά λόγω πιστωτικού κινδύνου από τη διαγραφή χρεών οφειλετών τους, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4172/2013. Στον σχετικό κωδικό θα δηλωθούν το τρέχον φορολογικό έτος τα 14/15 της προκύπτουσας διαφοράς, προκειμένου να μπορέσει να εκπεσθεί το 1/15.Ο πίνακας 1 εμφανίζεται προσυμπληρωμένος με τα μέλη του νομικού προσώπου της περ. β' του άρθρου 45 του ν.4172/2013 που συμμετέχουν κατά τη λήξη του φορολογικού έτους. Για όσες επιχειρήσεις τηρούν απλογραφικά βιβλία υπολογίζεται η κατανομή των κερδών στους εταίρους/μέλη.
Για όσες επιχειρήσεις τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας, οι στήλες συμπληρώνονται μέχρι και την ιδιότητα.

> Πίνακας 2Α

Στον πίνακα 2Α αναγράφεται το συνολικό εισόδημα από ακίνητη περιουσία όπως μεταφέρεται από τον κωδικό 198 του πίνακα 3Α4, από το οποίο εκπίπτουν οι αντίστοιχες δαπάνες που αφορούν τα ακίνητα (75% ή 100%) κατά περίπτωση, με βάση τις διευκρινίσεις που έχουν δοθεί στην ΠΟΛ.1060/19.3.2015 εγκύκλιό μας, καθώς και η αντίστοιχη τεκμαρτή δαπάνη ιδιοχρησιμοποίησης στο σύνολό της.

> Πίνακας 2Β

Στον πίνακα 2Β αναγράφονται τα λοιπά έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποτελούν αντικείμενο φόρου (πλην του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία), όπως και οι συνολικές αντίστοιχες δαπάνες προκειμένου να προσδιοριστεί το καθαρό εισόδημα του σχετικού πίνακα. Το εισόδημα αυτό συναθροιζόμενο με το αντίστοιχο εισόδημα του πίνακα 2Α καθώς και με την τυχόν ζημία από επιχειρηματική δραστηριότητα παρελθουσών χρήσεων, θα διαμορφώσει το φορολογητέο εισόδημα στον πίνακα 2Γ. Ειδικά, οι Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που είναι είτε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, είτε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου δεν θα συμπληρώνουν το πεδίο που αφορά στο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, καθόσον τα υπόψη νομικά πρόσωπα φορολογούνται μόνο για εισόδημα από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου.

> Πίνακας 2Γ

Στον πίνακα 2Β αναγράφονται τα λοιπά έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποτελούν αντικείμενο φόρου (πλην του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία), όπως και οι συνολικές αντίστοιχες δαπάνες προκειμένου να προσδιοριστεί το καθαρό εισόδημα του σχετικού πίνακα. Το εισόδημα αυτό συναθροιζόμενο με το αντίστοιχο εισόδημα του πίνακα 2Α καθώς και με την τυχόν ζημία από επιχειρηματική δραστηριότητα παρελθουσών χρήσεων, θα διαμορφώσει το φορολογητέο εισόδημα στον πίνακα 2Γ.

> Πίνακας 2Δ

Στον πίνακα 2Δ έχει ενσωματωθεί η κατάσταση Εσόδων-Εξόδων, προκειμένου να αναγράφονται τα συνολικά έσοδα και έξοδα των υπόψη νομικών προσώπων για πληροφοριακούς λόγους.

> ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΠΙΝΑΚΑΣ 3Α: ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3Α1: ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ (άρθρο 36, Ν.4172/2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ 3Α1αΣτον πίνακα αυτό συμπληρώνονται τα μερίσματα ημεδαπής πλην αυτών που αφορούν το άρθρο 48. του ΚΦΕ. Μερίσματα λοιπόν που η επιχείρηση έλαβε από την συμμετοχή της σε άλλη επιχείρηση που εδρεύει εντός της Ελληνικής επικράτειας και για τα οποία δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την απαλλαγή τους από φόρο σύμφωνα με το άρθρο 48 του ΚΦΕ.

> ΠΙΝΑΚΑΣ 3Α1β


Στον πίνακα αυτό συμπληρώνονται τα μερίσματα αλλοδαπής θυγατρικής Κράτους μέλους εντός της ΕΕ πλην αυτών που αφορούν το άρθρο 48. του ΚΦΕ. Μερίσματα λοιπόν που η επιχείρηση έλαβε από την συμμετοχή της σε άλλη επιχείρηση που εδρεύει στην αλλοδαπή και εντός της Ε.Ε. και για τα οποία δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την απαλλαγή τους από φόρο σύμφωνα με το άρθρο 48 του ΚΦΕ.
Για τα μερίσματα που εισπράττει ημεδαπή μητρική εταιρεία από ημεδαπή ή αλλοδαπή θυγατρική της με έδρα σε άλλο κράτος-μέλος της E.E. όταν δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 48, καθιερώνεται η μέθοδος της πίστωσης του φόρου ως τρόπος φορολογικής μεταχείρισης των εισπραττόμενων μερισμάτων. Ειδικότερα, με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 68 προβλέπεται ότι από το ποσό του φόρου εκπίπτει το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε ως φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, καθώς και το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε ως φόρος επί του μερίσματος.

> ΠΙΝΑΚΑΣ 3Α1γ


Στον πίνακα αυτό συμπληρώνονται τα μερίσματα αλλοδαπής θυγατρικής τρίτης χώρας πλην αυτών που αφορούν το άρθρο 48. του ΚΦΕ. Μερίσματα λοιπόν που η επιχείρηση έλαβε από την συμμετοχή της σε άλλη επιχείρηση που εδρεύει στην εκτός Ε.Ε. και για τα οποία δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την απαλλαγή τους από φόρο σύμφωνα με το άρθρο 48 του ΚΦΕ.
Επισημαίνεται ότι για τα μερίσματα ή κέρδη που εισπράττει ημεδαπή μητρική εταιρία από αλλοδαπή θυγατρική της, με έδρα σε τρίτη χώρα (εκτός E.E.), από τον αναλογούντα φόρο του νομικού προσώπου εκπίπτει μόνο το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε ως φόρος επί του μερίσματος.

> ΠΙΝΑΚΑΣ 3Α1δ


Στον πίνακα αυτό συμπληρώνονται τα μερίσματα ημεδαπής από κέρδη παρελθουσών χρήσεων πλην αυτών που αφορούν το άρθρο 48 του ΚΦΕ. Μερίσματα λοιπόν που η επιχείρηση έλαβε από την συμμετοχή της σε άλλη επιχείρηση από κέρδη παρελθουσών χρήσεων και που εδρεύει εντός της Ελληνικής επικράτειας και για τα οποία δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την απαλλαγή τους από φόρο σύμφωνα με το άρθρο 48 του ΚΦΕ. (σχετική ΠΟΛ.1042/26.1.2015).

> ΠΙΝΑΚΑΣ 3Α1ε


Στον πίνακα αυτό συμπληρώνονται τα μερίσματα αλλοδαπής θυγατρικής Κράτους μέλους εντός της ΕΕ που προέρχονται από διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων, πλην αυτών που αφορούν το άρθρο 48. του ΚΦΕ. Μερίσματα λοιπόν που η επιχείρηση έλαβε από την συμμετοχή της σε άλλη επιχείρηση που εδρεύει στην αλλοδαπή και εντός της Ε.Ε. και τα οποία προέρχονται από κέρδη παρελθουσών χρήσεων ενώ ταυτόχρονα για τα μερίσματα αυτά δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την απαλλαγή τους από φόρο σύμφωνα με το άρθρο 48 του ΚΦΕ.

> ΠΙΝΑΚΑΣ 3Α2: ΤΟΚΟΙ (άρθρο 37, Ν.4172/2013)


Στον πίνακα αυτό συμπληρώνονται οι τόκοι (απαλλασσόμενοι η μη ) που εισέπραξε η επιχείρηση και αφορούν την συγκεκριμένη χρήση.Στον πίνακα αυτό συμπληρώνεται το εισόδημα από δικαιώματα σύμφωνα με το άρθρο 38 του ΚΦΕ. Αναλυτικά αναγράφεται η χώρα, το ΑΦΜ και το ακαθάριστο ποσό δικαιώματος που εισπράχθηκε, καθώς και ο παρακρατηθείς φόρος. (σχετική ΠΟΛ.1042/26.1.2015)

> ΠΙΝΑΚΑΣ 3Α4: ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (άρθρο 38, Ν.4172/2013)ΚΩΔ 200

Στον κωδικό 200 εισάγεται το ακαθάριστο εισόδημα που προκύπτει από την εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση , εκτός του εισοδήματος από εκμίσθωση κατοικιών (σχετική ΠΟΛ.1069/23.3.2015).

ΚΩΔ 210

Στον κωδικό 210 εισάγεται το ακαθάριστο εισόδημα που προκύπτει από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση.

ΚΩΔ 211

Στον κωδικό αυτό συμπληρώνεται το ακαθάριστο εισόδημα από την εκμίσθωση ακινήτου το οποίο κατ' επιλογή του μισθωτή, υπάγεται στο ΦΠΑ, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του ΦΠΑ (2859/2000).

ΚΩΔ 215

Στον κωδικό αυτό συμπληρώνεται το ακαθάριστο εισόδημα που προκύπτει από την εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση κατοικιών.

ΚΩΔ 199

Στον κωδικό αυτό συμπληρώνεται το ακαθάριστο εισόδημα από εκμίσθωση και υπεκμίσθωση ακινήτων που αποκτά το Δημόσιο, οι Δήμοι και οι Ιερές μονές του Αγίου όρους και το οποίο απαλλάσσεται από το τέλος χαρτοσήμου. Σχετική διάταξη παραγράφου 3 άρθρου 22 ν.4283/2014:
Στα πρόσωπα της παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. της 28.7.1931 «Περί Κώδικος των νόμων περί Τελών Χαρτοσήμου» (Α' 239) προστίθενται οι Ιερές Μονές του Αγίου Όρους. Στις περιπτώσεις της εκμίσθωσης ακινήτων στις οποίες εκμισθωτές είναι οι Ιερές Μονές του Αγίου Όρους το τέλος χαρτοσήμου των μισθωμάτων αποδίδεται από τον μισθωτή. Ως έναρξη ισχύος των υποπαραγράφων α' και β' του παρόντος ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 2014.

ΚΩΔ 198

Στον κωδικό αυτό αναγράφεται το σύνολο των κωδικών (199)+(215)+(211)+(210)+(200)

2. ΠΙΝΑΚΑΣ 3Β: ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ 3Β1: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (άρθρο 41, Ν.4172 /2013)Στο πίνακα αυτό συμπληρώνεται το εισόδημα που προκύπτει από την υπεραξία μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 41 του ΚΦΕ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3Β2: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΙΤΛΩΝ (άρθρο 42, Ν.4172 /2013)Στον πίνακα αυτό αναγράφεται η υπεραξία ή η ζημιά που προκύπτει από την μεταβίβαση τίτλων σύμφωνα με το άρθρο 42 του ΚΦΕ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 : ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘ. 48 Ν.4172/2013

• ΠΙΝΑΚΑΣ 4A : ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘ. 48 Ν.4172/2013 ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣΟ πίνακας 4 αφορά μόνο τα νομικά πρόσωπα που εισπράττουν ενδοομιλικά μερίσματα και συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 48 του ν.4172/2013. Τα ποσά του πίνακα 4Α διαμορφώνουν το ποσό του κωδικού 495 (σχετική ΠΟΛ.1039/26.1.2015).

• Πίνακας 4Β: ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘ. 48 Ν.4172/2013


• Πίνακας 4Γ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο