Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-06-2015 ]

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/431/οικ.17284/2.6.2015 Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και προσδιορισμός των κριτηρίων κατάταξης και του τρόπου μοριοδότησης των διοριστέων που περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες που δημοσιεύθηκαν μετά την 1.1.2009 και υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής σε νέα προκήρυξη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4325/2015 (Α' 47)

(Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και προσδιορισμός των κριτηρίων κατάταξης και του τρόπου μοριοδότησης των διοριστέων που περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες που δημοσιεύθηκαν μετά την 1.1.2009 και υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής σε νέα προκήρυξη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4325/2015 (Α' 47))

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/431/οικ.17284

(ΦΕΚ Β' 1127/12-06-2015)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4325/2015 (Α' 47).

2) Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων Διοίκησης» (Α' 28), όπως ισχύει.

3) Τις διατάξεις του Π.δ. 25/2015 « Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 21).

4) Τις διατάξεις του Π.δ. 50/2001 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα» (Α' 39), όπως ισχύει.

5) Την αριθμ. Υ95/20-2-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Γεώργιο Κατρούγκαλο» (Β' 299).

6) Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός


Σκοπός της απόφασης αυτής είναι η ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων, τα οποία αφορούν στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, τον προσδιορισμό των κριτηρίων που μοριοδοτούνται, τη διαδικασία μοριοδότησης, τον αριθμό των μορίων που αντιστοιχεί στα επιμέρους κριτήρια για το διορισμό, όσων περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων Α.Σ.Ε.Π. που δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ από την 1.1.2009 και μετά, καθώς και όσων έχουν διατεθεί προς διορισμό σε αντικατάσταση των αρχικώς διορισθέντων υποψηφίων με απόφαση Τμήματος του ΑΣΕΠ που εκδόθηκε το ίδιο χρονικό διάστημα, βάσει διαδικασιών πλήρωσης θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του ΑΣΕΠ ή των φορέων, των οποίων οι πίνακες έχουν ελεγχθεί από το ΑΣΕΠ και δεν διορίστηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4325/2015.

Άρθρο 2
Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής


1. Αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα να υποβάλουν όσοι περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων που δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ από την 1.1.2009 και μετά, καθώς και όσοι έχουν διατεθεί προς διορισμό σε αντικατάσταση των αρχικώς διορισθέντων υποψηφίων με απόφαση Τμήματος του ΑΣΕΠ που εκδόθηκε το ίδιο χρονικό διάστημα, εφόσον κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής δεν έχουν διοριστεί.

2. Οι εγγεγραμμένοι σε οριστικούς πίνακες διοριστέων καθώς και οι διατεθέντες προς διορισμό σε αντικατάσταση - αναπλήρωση αρχικώς διορισθέντων, που κλήθηκαν από το φορέα διορισμού προς ανάληψη υπηρεσίας και δεν αποδέχτηκαν το διορισμό τους ή που αποδέχτηκαν και εν συνεχεία παραιτήθηκαν δεν έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία.

3. Για την παρούσα διαδικασία δεν ισχύει το κώλυμα της παραγράφου 17 του άρθρου 18 του Ν. 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 10 του Ν. 2839/2000 (Α' 196).

Άρθρο 3
Διαδικασία έγκρισης της προκήρυξης πλήρωσης θέσεων


1. Ο διορισμός όσων εμπίπτουν στις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου της παρούσας απόφασης σε κενές οργανικές θέσεις των φορέων του δημοσίου τομέα που υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, διενεργείται σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 15, 16 και 18 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύουν, καθώς και τις ειδικότερες ρυθμίσεις των επόμενων παραγράφων.

2. Ο αρμόδιος Υπουργός ή τα όργανα διοίκησης των φορέων και υπηρεσιών του Δημοσίου υποβάλλουν στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ειδικώς αιτιολογημένα αιτήματα πρόσληψης προσωπικού για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων των υπηρεσιών τους που δύνανται να καλυφθούν από επιτυχόντες που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης, και για τις οποίες δεν υφίσταται εκκρεμότητα διορισμού.

3. Το σύνολο των αιτημάτων που υποβάλλονται από τους φορείς και τις υπηρεσίες διαβιβάζονται στις Τριμελείς Επιτροπές του άρθρου 16 του Ν. 4325/2015, προκειμένου αυτές να γνωμοδοτήσουν εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών σχετικά με τις θέσεις που μπορούν να καλυφθούν από επιτυχόντες που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης.

4. Η γνωμοδότηση των Τριμελών Επιτροπών διαβιβάζεται δια της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στην Επιτροπή του άρθρου 2 παρ. 1 της Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως ισχύει, προκειμένου να εκδοθεί η προβλεπόμενη έγκριση για την κίνηση των διαδικασιών προκήρυξης πλήρωσης των θέσεων. Η ως άνω γνωμοδότηση κοινοποιείται παράλληλα και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για τη χορήγηση βεβαίωσης, από την οποία να προκύπτει η εγγραφή των αναγκαίων πιστώσεων.

5. Η απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως ισχύει, για την κίνηση των διαδικασιών προκήρυξης πλήρωσης θέσεων σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4325/2015 διαβιβάζεται δια της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης στους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες για την υποβολή άμεσα των αντίστοιχων αιτημάτων στο ΑΣΕΠ.

Άρθρο 4
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων


1. Μετά την τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης, το ΑΣΕΠ εκδίδει προκήρυξη πλήρωσης θέσεων με σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 και 18 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει.

2. Οι επιτυχόντες που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη νέα προκήρυξη σε διαφορετική κατηγορία/κλάδο/ειδικότητα προσωπικού όπως προσδιορίζονται από τις διατάξεις του Π.δ. 50/2001 (Α' 39) όπως ισχύει από αυτή στην οποία περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες διοριστέων ή στην απόφαση του Τμήματος του ΑΣΕΠ με την οποία διατέθηκαν προς διορισμό σε αντικατάσταση -αναπλήρωση όσων αρχικά διορίστηκαν. Προϋπόθεση για την αίτηση συμμετοχής σε ανώτερη κατηγορία είναι ο απαιτούμενος τίτλος σπουδών να έχει αποκτηθεί μετά τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων διοριστέων ή την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής απόφασης του Τμήματος του ΑΣΕΠ.

3. Ο τρόπος υποβολής της αίτησης συμμετοχής, τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, προσόντα για την πλήρωση των θέσεων, καθώς και τα δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, η πλήρωση των κριτηρίων ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους καθορίζονται από την οικεία προκήρυξη.

Άρθρο 5
Προσδιορισμός των κριτηρίων μοριοδότησης, της διαδικασίας μοριοδότησης και του αριθμού των μορίων που αντιστοιχεί στα επιμέρους κριτήρια


1. Οι υποψήφιοι για διορισμό στις θέσεις που προκηρύσσονται με τη διαδικασία του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης, κατατάσσονται σε πίνακες προτεραιότητας κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από τα κριτήρια του άρθρου 18 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, συμπεριλαμβανομένου και του ειδικού κριτηρίου του χρόνου έκδοσης του πίνακα διοριστέων Α.Σ.Ε.Π., στον οποίο ανήκουν ή της ημερομηνίας έκδοσης της απόφασης του Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π., με την οποία διατέθηκαν προς διορισμό σε αντικατάσταση - αναπλήρωση αρχικώς διοριστέων, σύμφωνα με τις διατάξεις των επόμενων παραγράφων.

2. Το ειδικό κριτήριο του χρόνου έκδοσης του πίνακα διοριστέων Α.Σ.Ε.Π., στον οποίο ανήκουν, ή της ημερομηνίας έκδοσης της απόφασης του Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π., με την οποία διατέθηκαν προς διορισμό σε αντικατάσταση - αναπλήρωση αρχικώς διοριστέων βαθμολογείται ως εξής:

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΜΟΡΙΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Α.Σ.Ε.Π.

ΜΕΓΙΣΤΟ 600

Οριστικοί πίνακες διοριστέων που δημοσιεύ­θηκαν σε ΦΕΚ από 1.1.2009 έως 31.12.2009 και όσοι έχουν διατεθεί προς διορισμό σε αντικατάσταση των αρχικώς διορισθέντων υπο­ψηφίων με απόφαση Τμήματος του ΑΣΕΠ που εκδόθηκε το ίδιο χρονικό διάστημα.

600

Οριστικοί πίνακες διοριστέων που δημοσιεύ­θηκαν σε ΦΕΚ από 1.1.2010 έως 31.12.2010 και όσοι έχουν διατεθεί προς διορισμό σε αντικατάσταση των αρχικώς διορισθέντων υπο­ψηφίων με απόφαση Τμήματος του ΑΣΕΠ που εκδόθηκε το ίδιο χρονικό διάστημα.

500

Οριστικοί πίνακες διοριστέων που δημοσιεύ­θηκαν σε ΦΕΚ από 1.1.2011 έως 31.12.2011 και όσοι έχουν διατεθεί προς διορισμό σε αντικατάσταση των αρχικώς διορισθέντων υπο­ψηφίων με απόφαση Τμήματος του ΑΣΕΠ που εκδόθηκε το ίδιο χρονικό διάστημα.

400

Οριστικοί πίνακες διοριστέων που δημοσιεύ­θηκαν σε ΦΕΚ από 1.1.2012 έως 31.12.2012 και όσοι έχουν διατεθεί προς διορισμό σε αντικατάσταση των αρχικώς διορισθέντων υπο­ψηφίων με απόφαση Τμήματος του ΑΣΕΠ που εκδόθηκε το ίδιο χρονικό διάστημα.

300

Οριστικοί πίνακες διοριστέων που δημοσιεύ­θηκαν σε ΦΕΚ από 1.1.2013 έως 31.12.2013 και όσοι έχουν διατεθεί προς διορισμό σε αντικατάσταση των αρχικώς διορισθέντων υπο­ψηφίων με απόφαση Τμήματος του ΑΣΕΠ που εκδόθηκε το ίδιο χρονικό διάστημα.

200

Οριστικοί πίνακες διοριστέων που δημοσιεύ­θηκαν σε ΦΕΚ από 1.1.2014 έως 31.12.2014 και όσοι έχουν διατεθεί προς διορισμό σε αντικατάσταση των αρχικώς διορισθέντων υπο­ψηφίων με απόφαση Τμήματος του ΑΣΕΠ που εκδόθηκε το ίδιο χρονικό διάστημα.

100


3. Η συνολική βαθμολογία του υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα όλων των μονάδων που λαμβάνει ο υποψήφιος σύμφωνα με τα κριτήρια των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου. Μεταξύ των ισοβαθμούντων, προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο κριτήριο του χρόνου έκδοσης του πίνακα διοριστέων του Α.Σ.Ε.Π., στον οποίο ανήκει, ή της ημερομηνίας έκδοσης της απόφασης του Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π., με την οποία διατέθηκαν προς διορισμό σε αντικατάσταση - αναπλήρωση αρχικώς διοριστέων, και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει περισσότερους μήνες συνεχόμενης ανεργίας μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία. Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας, προηγείται ο υποψήφιος που έχει περισσότερες μονάδες στο πρώτο κατά σειρά κριτήριο (τίτλος σπουδών) του άρθρου 18 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει, και αν αυτές συμπίπτουν, στο δεύτερο κριτήριο και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, χωρίς να καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς μεταξύ των ισοβαθμούντων, προηγείται αυτός που έχει τον αρχαιότερο τίτλο σπουδών με βάση το έτος απόκτησης του, και αν αυτός συμπίπτει, προηγείται ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησης του ενώ αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται σε δημόσια κλήρωση, η οποία διενεργείται πριν την κατάρτιση των οριστικών πινάκων.
Άνεργος για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου θεωρείται ο υποψήφιος που έχει τέσσερις (4) τουλάχιστον πλήρεις μήνες συνεχόμενης ανεργίας μέχρι την τελευταία ημέρα προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου λογίζεται επίσης ως χρόνος ανεργίας και ο χρόνος παρακολούθησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. από υποψηφίους που ήταν άνεργοι τουλάχιστον επί τετράμηνο κατά το χρόνο ένταξης τους στο πρόγραμμα.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος


Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Ιουνίου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο