Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-12-1999 ]

ΠΟΛ.1246/10.12.1999 Κοινοποίηση Υπουργικής Απόφασης με την οποία συμπληρώνονται και τροποποιούνται διατάξεις για τη διαδικασία απόδοσης ΑΦΜ

(Κοινοποίηση Υπουργικής Απόφασης με την οποία συμπληρώνονται και τροποποιούνται διατάξεις για τη διαδικασία απόδοσης ΑΦΜ )

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα 10 Δεκεμβρίου 1999
Αρ.Πρωτ.: 1116321/3355/ΔΜ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΑΆ
Τηλέφωνα: 3375181-2

ΠΟΛ.: 1246

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση Υπουργικής Απόφασης με την οποία συμπληρώνονται και τροποποιούνται διατάξεις για την διαδικασία απόδοσης ΑΦΜ.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της υπ' αριθ. 1081369/2857/ΔΜ/14.10.1999 (ΦΕΚ 2001/Β'/11.11.1999) ΑΥΟ, με την οποία επέρχονται συμπληρώσεις και τροποποιήσεις στις διατάξεις της υπ' αριθ. 1027411/842/ΔΜ/26.2.1998 (ΦΕΚ 193/Β') ΑΥΟ και παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

1. Με την παρ. 1 της κοινοποιούμενης απόφασης ορίζεται ως αρμόδια ΔΟΥ για απόδοση ΑΦΜ σε αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα που αποκτούν ακίνητα στην Ελλάδα, η ΔΟΥ στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται το ακίνητο. Για τις αλλοδαπές ΑΕ, εφόσον το ακίνητο που αγοράζουν στην Ελλάδα βρίσκεται στις περιοχές Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, αρμόδια ΔΟΥ για την απόδοση ΑΦΜ είναι η αντίστοιχη ΔΟΥ Ανωνύμων Εταιριών.
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν από 11 Νοεμβρίου 1999, ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Στα πλαίσια απλοποίησης των διαδικασιών προς διευκόλυνση των πολιτών, με την παρ. 2 προστίθεται νέα παράγραφος (η υπ' αριθ. 8) στο άρθρο 7 της υπ' αριθ. 1027411/842/ΔΜ/26.2.1998 ΑΥΟ, με την οποία παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης ΑΦΜ από οποιαδήποτε ΔΟΥ που έχει ενταχθεί στο ΟΠΣΦ (TAXIS), με την προϋπόθεση ότι
ταυτόχρονα με την απόδοση ΑΦΜ διενεργείται και μεταγραφή του στην αρμόδια ΔΟΥ και χορηγείται μαζί με τη βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ και η βεβαίωση μεταγραφής. Από τη διαδικασία αυτή εξαιρούνται τα Φυσικά, Νομικά Πρόσωπα και Ενώσεις Προσώπων που, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.1642/1986 όπως ισχύει και την υπ' αριθ. 1068526/2620/ΔΜ/9.6.1998 Υπουργική Απόφαση, υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση έναρξης εργασιών.
Στα πρόσωπα αυτά ο ΑΦΜ αποδίδεται υποχρεωτικά από την αρμόδια ΔΟΥ της έδρας τους, όπως αυτή ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 7 της υπ' αριθ. 1027411/842/ΔΜ/26.2.1998 ΑΥΟ.
Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2000 και εφαρμόζεται μόνο από τις ΔΟΥ που λειτουργούν κάθε φορά στα πλαίσια του ΟΠΣΦ (TAXIS).
Η υπ' αριθ. 1074091/2089/ΔΜ/διαταγή, που έχει εκδοθεί σχετικά με τη διαδικασία απόδοσης ΑΦΜ σε κατοίκους εξωτερικού, εξακολουθεί να ισχύει.

3. Με την παρ. 3 της κοινοποιούμενης απόφασης παρατείνεται η προθεσμία απόδοσης ΑΦΜ στα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 9 του άρθρου 2 της υπ' αριθ. 1027411/842/ΔΜ/26.2.1998 αρχικής ΑΥΟ μέχρι 30 Ιουνίου 2000. Η παράταση αυτή αφορά τα Υπουργεία, τις αυτοτελείς Γενικές Γραμματείες, τις αποκεντρωμένες Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, τους Δήμους και τις Κοινότητες.
Στις δηλώσεις απόδοσης ΑΦΜ που τυχόν έχουν υποβληθεί από τα παραπάνω πρόσωπα μετά την 30.6.1999, δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα του άρθρου 4 του Ν.2523/1997, για το λόγο ότι η παραπάνω τεθείσα προθεσμία ήταν ενδεικτική, αφού αυτή εθεωρείτο ως χρόνος λήξης της ολοκλήρωσης της ένταξης όλων των ΔΟΥ στο ΟΠΣΦ (TAXIS).Συμπλήρωση και τροποποίηση των διατάξεων της υπ' αριθ. 1027411/842/ΔΜ/26.2.1998
(ΦΕΚ 193/Β') απόφασης Υπουργού Οικονομικών "Υποχρεωτική χορήγηση Αριθμού
Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και διαδικασίες απόδοσής του"
1081369/2857/ΔΜ/1999 (ΦΕΚ 2001/Β'/11.11.1999)

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.2515/1997 (ΦΕΚ 54/Α').
2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 1027411/842/ΔΜ/26.2.1998 (ΦΕΚ 193/Β') ΑΥΟ "Υποχρεωτική χορήγηση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και διαδικασίες απόδοσής του".
3. Την ανάγκη συμπλήρωσης - τροποποίησης ορισμένων διατάξεων της παραπάνω απόφασης για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της στα πλαίσια βελτίωσης και απλοποίησης των διαδικασιών.
4. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/Α0006/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκύπτουν δαπάνες για τον Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

Συμπληρώνουμε και τροποποιούμε την υπ' αριθ. 1027411/842/ΔΜ/23.2.1998 (ΦΕΚ 193/Β') απόφασή μας "Υποχρεωτική χορήγηση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και διαδικασίες απόδοσής του" ως ακολούθως:

1. Στο άρθρο 7 προστίθεται παράγραφος με αριθμό 7 που έχει ως εξής:

"7. Για τα αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα που αποκτούν ακίνητο στο εσωτερικό της Χώρας, η ΔΟΥ που βρίσκεται το ακίνητο, εκτός αν πρόκειται για αλλοδαπές ΑΕ, των οποίων τα ακίνητα βρίσκονται στις περιοχές Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, οπότε αρμόδια ΔΟΥ είναι η αντίστοιχη ΔΟΥ Ανωνύμων Εταιριών".

2. Στο άρθρο 7 προστίθεται παράγραφος με αριθμό 8 που έχει ως εξής:

"8. Η απόδοση ΑΦΜ μπορεί να διενεργείται από οποιαδήποτε ΔΟΥ που έχει ενταχθεί στο ΟΠΣΦ (TAXIS), με την προϋπόθεση ότι ταυτόχρονα με την απόδοση του ΑΦΜ θα διενεργείται μεταγραφή στην αρμόδια ΔΟΥ, όπως αυτή καθορίζεται από τις παρ. 1 έως 7 του παρόντος και θα χορηγείται στον υπόχρεο βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ και
βεβαίωση μεταγραφής.
Από τη διαδικασία αυτή εξαιρούνται τα Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα που θα ασκήσουν επιτήδευμα, στα οποία ο ΑΦΜ αποδίδεται υποχρεωτικά από την αρμόδια ΔΟΥ, όπως αυτή ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου αυτού".

3. Η περ. γ' του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:

"γ) Η παρ. 9 του άρθρου 2, όταν ζητείται από τα πρόσωπα αυτά απόδοση ΑΦΜ, η οποία όμως πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι 30.6.2000".

4. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός των διατάξεων της παρ. 2 που ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 2000.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο