Σχόλια

Βλέπε κ.υ.α. 11656/241/24.8.2016 "Τροποποίηση της με αριθ. 24990/366/ 04.06.2015 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2015 και 2016» (Β'1092)."

Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-06-2015 ]

Κ.Υ.Α. αριθμ. 24990/366/4.6.2015 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2015 και 2016

(Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2015 και 2016)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αριθμ. 24990/366

(ΦΕΚ Β' 1092/10-06-2015)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 11 του Ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 80 Α').
β. Του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 « Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α').
γ. Του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 20 Α').
δ. Της αριθ. οικ. 66224/2014/22.12.2014 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ειδικότερων ζητημάτων σχετικά με τη διαδικασία καθορισμού του όγκου εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών και τη διαδικασία μετάκλησης για εξαρτημένη εργασία, εποχική απασχόληση, απασχόληση αλιεργατών και υψηλής ειδίκευσης. (ΦΕΚ 7 Β'/8.1.2015).
ε. Της αριθ. οικ. 6855/105/18.2.2015 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και ως αλιεργάτες πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2015 και 2016». (ΦΕΚ 250 Β'/19.2.2015).

2. Το αριθ. 45555/649/5.12.2014, έγγραφο με το οποίο διαβιβάσθηκε προς την Ο.Κ.Ε., τον Ο.Α.Ε.Δ. και τις Περιφέρειες της χώρας το ερώτημα των Υπουργών Εσωτερικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σχετικά με τις υπάρχουσες ανάγκες εργασίας στην ελληνική επικράτεια.

3. Τα με αριθ. πρωτ. 112858/29-12-2014, 25733/ 24-3-2015 και 26644/27-3-2015 έγγραφα της Δ/νσης Απασχόλησης της Διοίκησης του Ο.Α.Ε.Δ, το με ημερομηνία 3-2-2015 έγγραφο με το οποίο διαβιβάσθηκαν ηλεκτρονικά οι θέσεις της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε) για τον καθορισμό του όγκου εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών για εργασία στην Ελλάδα, τα με αριθ. πρωτ. 88621/30-04-2015 και 91166/ 05-05-2015 έγγραφα της Περιφέρειας Αττικής, τα με αριθ. πρωτ. Φ.Δ/4759/58/15-01-2015, Φ.Δ/12240/113/ 30-01-2015 και Φ.Δ./40784/381/27-3-2015 έγγραφα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, τα με αριθ. πρωτ. 5718/ 13-01-2015 και 1215/20-3-2015 έγγραφα της Περιφέρειας Ηπείρου, τα με αριθ. πρωτ. 9/ 11-01-2015 και 51/17-3-2015 έγγραφα της Περιφέρειας Κρήτης, το με αριθ. πρωτ. 457/30-01-2015 έγγραφο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, τα με αριθ. πρωτ. 4/05-01-2015 και 665/1-4-2015 έγγραφα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, το με αριθ. πρωτ. 1/29-01-2015 έγγραφο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, τα με αριθ. πρωτ. 8445/1650/25-2-2015, 44/24155/ 9-3-2015, 20424/3131/20-03-2015 και 30488/4715/31-03-2015 έγγραφα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, το με αριθ. πρωτ. 284069/9580/26-1-2015 έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, το με αριθ. πρωτ. 22419/8054/12-2-2015 έγγραφο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, το με αριθ. πρωτ. οικ. 110/25-2-2015 έγγραφο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τα με αριθ. πρωτ. 79973 (173)/ 17-2-2015 και 14367(350)+138969(340) έγγραφα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το με αρ. πρωτ. 168238 (1077)/09-04-2015 έγγραφο της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, το με αρ. πρωτ. 18029/717/17-02-2015 έγγραφο τη Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, το με αριθ. πρωτ. 38454/1336/08-04-2015 έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

4. Την αριθμ. Υ58/16.2.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 253 Β') για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ουρανία Αντωνοπούλου.

5. Την αριθμ. Υ166/8.4.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 568 Β') για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Αναστασία Χριστοδουλοπούλου.

6. Την αριθμ. Υ92/25.2.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 285 Β') για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού Θεόδωρο Δρίτσα.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου καθορίζεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία, για εποχική εργασία και για αλιεργάτες για τα έτη 2015 και 2016 στις 509, οι οποίες κατανέμονται ανά Περιφερειακή Ενότητα ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΜΟΡΦΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΘΕΣΕΩΝ

Καθηγητές Μεταφραστές Κινέζικης Γλώσσας

4

Chef/Μάγειρες Ασιατικής κουζίνας

8

Chef/Μάγειρες Ρωσικής κουζίνας

3

Μελωδός άρπας

1

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ

Δάσκαλος Σερβικής γλώσσας

2

ΕΡΓΑΣΙΑ

Εκπαιδευτής αλόγων ιππασίας

1

Θεραπευτές AYUVERDA

20

ΣΥΝΟΛΟ

39

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και

4

έκτακτες ανάγκες.

Εργάτες γης

2

Εργάτες κτηνοτροφίας

2

ΕΠΟΧΙΚΗ

Μελισσοκόμοι

2

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

6

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και

1

έκτακτες ανάγκες.

Αλιεργάτες

250

ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

250

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και

25

έκτακτες ανάγκες.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ

ΜΟΡΦΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΘΕΣΕΩΝ

Καθηγητές Κινέζικης Γλώσσας

2

Chef/Μάγειρες Ασιατικής κουζίνας

20

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Chef/Μάγειρες Ρωσικής κουζίνας

3

Θεραπευτές AYUVERDA

20

ΣΥΝΟΛΟ

45

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και

5

έκτακτες ανάγκες.

Εργάτες κτηνοτροφίας

2

ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

2

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

-ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ

Αλιεργάτες

120

ΣΥΝΟΛΟ

120

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

122. Στην Περιφέρεια Ηπείρου καθορίζεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία για τα έτη 2015 και 2016 στις 715, οι οποίες κατανέμονται ανά Περιφερειακή Ενότητα ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες κτηνοτροφίας (Βοσκοί)

300

ΣΥΝΟΛΟ

300

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

30

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες κτηνοτροφίας (Βοσκοί)

100

ΣΥΝΟΛΟ

100

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

10

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες κτηνοτροφίας (Βοσκοί)

150

ΣΥΝΟΛΟ

150

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

15

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες κτηνοτροφίας (Βοσκοί)

100

ΣΥΝΟΛΟ

100

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

103. Στην Περιφέρεια Κρήτης καθορίζεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία και για αλιεργάτες για τα έτη 2015 και 2016 στις 154, οι οποίες κατανέμονται ανά Περιφερειακή Ενότητα ως εξής:


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Θεραπευτές AYUVERDA

20

Δερματοστικτοποιός

2

ΣΥΝΟΛΟ

22

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

2

ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ

Αλιεργάτες

10

ΣΥΝΟΛΟ

10

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ

Αλιεργάτες

70

ΣΥΝΟΛΟ

70

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

7

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες γης

2

Θεραπευτές AYUVERDA

2

Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων (με καταγωγή από Ρωσία)

1

Βοηθός καταδύσεων

1

Ψυχαγωγοί - εμψυχωτές (Animateurs)

4

ΣΥΝΟΛΟ

10

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

1

ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ

Αλιεργάτες

28

ΣΥΝΟΛΟ

28

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

3


4. Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας καθορίζεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία, για εποχική εργασία και για αλιεργάτες για τα έτη 2015 και 2016 στις 440 που κατανέμονται ανά περιφερειακή ενότητα ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ και ΣΠΟΡΑΔΩΝ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες κτηνοτροφίας

2

Εργάτες μελισσοκομίας

4

ΣΥΝΟΛΟ

6

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες

1

ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες γης

4

ΣΥΝΟΛΟ

4

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες

0

ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ

Αλιεργάτες

220

ΣΥΝΟΛΟ

220

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

22

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες κτηνοτροφίας

64

Εργάτης θερμοκηπίου

2

Υπεύθυνος Εβραϊκής επιμόρφωσης

2

Μάγειρας Ασιατικής κουζίνας

2

Εσωτερικές Οικιακές βοηθοί

4

ΣΥΝΟΛΟ

74

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες

7

ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες γης

48

ΣΥΝΟΛΟ

48

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες

5

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες κτηνοτροφίας

32

ΣΥΝΟΛΟ

32

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες

3ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

Εργάτες κτηνοτροφίας

6

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες πτηνοτροφίας

2

ΣΥΝΟΛΟ

8

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες

1

Εργάτες γης

8

ΕΠΟΧΙΚΗ

ΣΥΝΟΛΟ

8

ΕΡΓΑΣΙΑ

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες

15. Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας καθορίζεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία, για εποχική εργασία και για αλιεργάτες για τα έτη 2015 και 2016 στις 1.337 οι οποίες κατανέμονται ανά Περιφερειακή Ενότητα ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες Κτηνοτροφίας

14

ΣΥΝΟΛΟ

14

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες

1

ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες γης

320

ΣΥΝΟΛΟ

320

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες

32

ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ

Αλιεργάτες

18

ΣΥΝΟΛΟ

18

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

2

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σπερματεγχύτης - ειδικός σταβλίτης βοοειδών

10

ΣΥΝΟΛΟ

10

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες

1ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΜΟΡΦΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΘΕΣΕΩΝ

Εργάτες Κτηνοτροφίας

2

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εσωτερικές Οικιακές Βοηθοί

2

ΣΥΝΟΛΟ

4

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες

-

Αλιεργάτες

812

ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

812

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και

81

εκτακτες αναγκες.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΜΟΡΦΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΘΕΣΕΩΝ

Εργάτες Πτηνοτροφείου

2

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ

ΣΥΝΟΛΟ

2

ΕΡΓΑΣΙΑ

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες

-

Αλιεργάτες

36

ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

36

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και

4

εκτακτες αναγκες.


6. Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας καθορίζεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εποχική εργασία και για αλιεργάτες για τα έτη 2015 και 2016 στις 8.807 οι οποίες κατανέμονται ανά περιφερειακή ενότητα ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΠΟΧΙΚΗ

Εργάτες γης

1.430

ΣΥΝΟΛΟ

1.430

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες

143

ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ

Αλιεργάτες

152

ΣΥΝΟΛΟ

152

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

15ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ

Αλιεργάτες

120

ΣΥΝΟΛΟ

120

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

12

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΠΟΧΙΑΚΗ

Εργάτες γης

6.122

ΣΥΝΟΛΟ

6.122

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες

612

ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ

Αλιεργάτες

183

ΣΥΝΟΛΟ

183

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

18


7. Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου καθορίζεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία, για εποχική εργασία και για αλιεργάτες για τα έτη 2015 και 2016 στις 358, οι οποίες κατανέμονται ανά περιφερειακή ενότητα ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες κτηνοτροφικών μονάδων

10

ΣΥΝΟΛΟ

10

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες

1

ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες γης

20

ΣΥΝΟΛΟ

20

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες

2

ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ

Αλιεργάτες

30

ΣΥΝΟΛΟ

30

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες

3ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ

Αλιεργάτες

120

ΣΥΝΟΛΟ

120

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες

12

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες κτηνοτροφίας

8

ΣΥΝΟΛΟ

8

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες

1

ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες γης

12

ΣΥΝΟΛΟ

12

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες

1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες κτηνοτροφίας

14

ΣΥΝΟΛΟ

14

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες

1

ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ

Αλιεργάτες

12

ΣΥΝΟΛΟ

12

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες

1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες γης

100

ΣΥΝΟΛΟ

100

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες

10


8. Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων καθορίζεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία, για εποχική εργασία και για αλιεργάτες για τα έτη 2015 και 2016 στις 336 οι οποίες κατανέμονται ανά περιφερειακή ενότητα ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Θεραπευτές AYUVERDA

20

ΣΥΝΟΛΟ

20

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες

2

ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ

Αλιεργάτες

15

ΣΥΝΟΛΟ

15

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες

2

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Θεραπευτές AYUVERDA

20

ΣΥΝΟΛΟ

20

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες

2

ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ

Αλιεργάτες

37

ΣΥΝΟΛΟ

37

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες

4

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Θεραπευτές AYUVERDA

20

ΣΥΝΟΛΟ

20

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες

2

ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες Γης

2

ΣΥΝΟΛΟ

2

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες

-

ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ

Αλιεργάτες

103

ΣΥΝΟΛΟ

103

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες

10


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Θεραπευτές AYUVERDA

20

ΣΥΝΟΛΟ

20

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες

2

ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ

Αλιεργάτες

68

ΣΥΝΟΛΟ

68

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες

7


9. Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου καθορίζεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη και για αλιεργάτες για τα έτη 2015 και 2016 στις 238, οι οποίες κατανέμονται ανά περιφερειακή ενότητα ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Θεραπευτές AYUVERDA

20

ΣΥΝΟΛΟ

20

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες

2

ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ

Αλιεργάτες

118

ΣΥΝΟΛΟ

118

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες

12

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτης Γης

2

Εργάτης Κτηνοτροφίας

10

Βοσκός

4

Θεραπευτές AYUVERDA

20

ΣΥΝΟΛΟ

36

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

4

ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ

Αλιεργάτες

20

ΣΥΝΟΛΟ

20

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες

2ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Θεραπευτές AYUVERDA

20

ΣΥΝΟΛΟ

20

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες

2

ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ

Αλιεργάτες

2

ΣΥΝΟΛΟ

2

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες

-


10. Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καθορίζεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία, για εποχική εργασία και για αλιεργάτες για τα έτη 2015 και 2016 στις 42.470 και κατανέμονται ανά περιφερειακή ενότητα ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες κτηνοτροφίας

210

Εργάτες γης

28

Διδάκτορες Αμερικανικής νομοθεσίας

2

Διδάκτορες Αμερικανικών ασφαλιστικών και φορολογικών προγραμμάτων

2

Διδάκτορες Αμερικανικής βιβλιοθηκονομίας και συστημάτων

2

Διευθυντές Διαχείρισης αμερικανικών προγραμμάτων

2

Σύμβουλοι αμερικανικών επιδοτούμενων προγραμμάτων

2

Μηχανολόγοι μηχανικοί με ειδικότητα στη νανοτεχνολογία τρισδιάστατων εκτυπωτών

2

Μάγειρες Ασιατικής Κουζίνας

10

Υπάλληλος ξενοδοχείου - Υποδιευθυντής επισιτισμού

1

ΣΥΝΟΛΟ

261

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες

26

ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ