Σχόλια

Όπως τροποποιήθηκε με την 56901/26.5.2015 και την 25412/28-02-2019.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-04-2014 ]

Αριθμ. 15729/2.4.2014 Διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων αναμόρφωσης του κόστους επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια

(Διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων αναμόρφωσης του κόστους επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αριθμ. 15729

(ΦΕΚ Β' 944/15-04-2014)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 23 του Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ Α΄ 90) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 4242/2014 (ΦΕΚ Α΄ 50).

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 21 του άρθρου 20 του Ν. 4146/2013.

3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

4. Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α΄ 141) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 118/2013. «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως.» (ΦΕΚ Α΄ 152).

5. Το Π.Δ. 178/2000, «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ Α΄ 165), όπως ισχύει.

6. Το Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 153).

7. Την υπ’ αριθμ. 27857/ΔΙΟΕ/547/26−06−2013 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Παναγιώτη Μηταράκη» (ΦΕΚ Β΄ 1653/2013).

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής


1. Αιτήσεις φορέων επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια που υποβλήθηκαν έως 31−12−2013 και έχουν ως αντικείμενο την αναμόρφωση του κόστους, όπως αυτό οριστικοποιήθηκε με απόφαση ολοκλήρωσης που εκδόθηκε πριν τη δημοσίευση του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α΄ 86/11.4.2012), συμπεριλαμβανομένων και όσων υποβλήθηκαν εντός της ανωτέρω προθεσμίας και έχουν απορριφθεί.

2. Αιτήσεις που υποβλήθηκαν σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 21 του άρθρου 20 του Ν. 4146/2013.

Άρθρο 2
Διαδικασία εξέτασης αιτημάτων και έκδοσης σχετικής απόφασης


1. Το Τμήμα Ελέγχου εξετάζει τις αιτήσεις που εμπίπτουν στο άρθρο 1 της παρούσης και προβαίνει σε αναμόρφωση του κόστους εκάστου επενδυτικού σχεδίου, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά παραστατικά/τιμολόγια που έχουν τεθεί υπόψη του Κεντρικού Οργάνου Ελέγχου (Κ.Ο.Ε.) κατά τον έλεγχο του επενδυτικού σχεδίου και λήφθηκαν υπόψη, σύμφωνα με την οικεία έκθεση ελέγχου, για τον προσδιορισμό του κόστους της επένδυσης.

2. Το συνολικό κόστος του επενδυτικού σχεδίου δύναται να αναμορφωθεί έως το ύψος της ενίσχυσης που έχει εγκριθεί με την απόφαση υπαγωγής. Τιμολόγια/παραστατικά που δεν αποτέλεσαν στοιχεία πιστοποίησης κόστους στην οικεία έκθεση του Κ.Ο.Ε., δεν συνυπολογίζονται για τον προσδιορισμό του ύψους επιχορήγησης.

3. Για την τροποποίηση του εγκεκριμένου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 14Β του Ν. 3908/2011 (ΦΕΚ Α΄ 8), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Οι αποφάσεις αποδοχής ή απόρριψης των αιτήσεων που εμπίπτουν στο άρθρο 1 της παρούσης εκδίδονται κατόπιν γνωμοδότησης των Γνωμοδοτικών Επιτροπών της παραγράφου 15 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004.

Δεν απαιτείται γνωμοδότηση των Γνωμοδοτικών Επιτροπών της παραγράφου 15 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004 για τις αποφάσεις αναμόρφωσης κόστους που εμπίπτουν στην παράγραφο 2 του άρθρου 1.

5. Αιτήσεις που δεν έχουν εξεταστεί έως 31 Δεκεμβρίου 2014 τεκμαίρονται ως απορριφθείσες.


6. Επί αιτήσεων φορέων επενδυτικών σχεδίων της παρ. 1 του άρθρου 1, που έχουν εξετασθεί από την αρμόδια υπηρεσία (Διεύθυνση έγκρισης και παρακολούθησης επενδύσεων) έως την 31.12.2014, αλλά οι αποφάσεις αποδοχής ή απόρριψής τους κατά τη διαδικασία της παραγράφου 4 του άρθρου 2 δεν έχουν ακόμη εκδοθεί, εκδίδονται κατόπιν γνωμοδότησης της γνωμοδοτικής επιτροπής του άρθρου 27 του ν. 4399/2016.

Άρθρο 3

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Απριλίου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο