Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-06-2015 ]

Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 24005/355/28.5.2015 Καθορισμός αριθμού μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ κατά το σχολικό έτος 2014-2015, που θα απασχοληθούν για πρακτική άσκηση στο Δημόσιο Τομέα

(Καθορισμός αριθμού μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ κατά το σχολικό έτος 2014-2015, που θα απασχοληθούν για πρακτική άσκηση στο Δημόσιο Τομέα)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αριθμ. οικ. 24005/355

(ΦΕΚ Β' 1066/5.6.2015)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 94 του Ν.1566/1985 «Δομή και λειτουργία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 167).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Β.Δ./03-06-1952 «Περί εκπαιδεύσεως μαθητών - τεχνιτών» (ΦΕΚ Α' 157), όπως ισχύουν.

3. Το Ν.Δ 2961/1954 «Περί συστάσεως Οργανισμού Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας» (ΦΕΚ Α' 197), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Β.Δ. 405/1971 «Περί οργανώσεως, συγκροτήσεως και λειτουργίας των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ» (ΦΕΚ
Α' 123), όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν.1256/1982 «Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα καθώς για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 65) και του άρθρου 51 του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 101).

6. Τις διατάξεις του Ν.2956/2001 «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 258) και ιδίως της παρ. 2 του άρθρου 2, όπως ισχύει.

7. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 10, 11, των εδαφίων α και β της παρ. 3 και των παρ. 6 και 7 του άρθρου 14, των περ. α και θ της παρ. 1 και της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 146).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 29).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ.63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α' 98), όπως ισχύει.

10. Το Π.δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ Α' 180).

11. Το Π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ Α' 181).

12. Το Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α' 21).

13. Τη με αριθμό Υ6/27-01-2015 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ Β' 204).
το με αριθμ. πρωτ. 28646/02-04-2015 έγγραφο.

14. Τη με αριθμό Υ58/16-02-2015 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ουρανία Αντωνοπούλου» (ΦΕΚ Β' 253).

15. Τις προτάσεις των φορέων που διαμορφώθηκαν κατόπιν αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων τους, εστάλησαν στον ΟΑΕΔ και περιλαμβάνονται στην υπ' αριθμ. 834/31-03-2015 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.

16. Τη με αριθμό 834/31-03-2015 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ που ελήφθη στην υπ' αριθμ. 17/31-03-2015 Συνεδρίαση, όπως διαβιβάσθηκε στο Υπουργείο Εργασίας,

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ.,

αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό αριθμού μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ κατά το σχολικό έτος 2014-2015, οι οποίοι θα απασχοληθούν για πρακτική άσκηση στο Δημόσιο Τομέα μετά από προτάσεις των οικείων Φορέων, οι οποίες έχουν κατατεθεί στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, ως εξής:

1

Π.Γ.Ν.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΑΧΕΠΑ)

1 μαθητής (υπ' αριθμ. 24/2014 Απόφαση Δ.Σ)

2

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

10 μαθητές (υπ' αριθμ. 305/2014 Απόφαση Δ.Σ)

3

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

12 μαθητές (υπ' αριθμ. 500/2014 και 84/2015 Αποφάσεις Δ.Σ)

4

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

2 μαθητές (υπ' αριθμ. 156/2013 Απόφαση Δ.Σ)

5

Δ.Ε.Υ.Α. ΑΡΤΑΣ

2 μαθητές (υπ' αριθμ. 86/2014 Απόφαση Δ.Σ)

6

Δ.Ε.Υ.Α. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

10 μαθητές (υπ' αριθμ. 31-251/2014 Απόφαση Δ.Σ)

7

ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

6 μαθήτες (υπ' αριθμ. 321/2014 Απόφαση Δ.Σ)

8

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

5 μαθητές (υπ' αριθμ. 144/2014 Απόφαση Δ.Σ)

9

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ «ΘΕΑΝΩ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ»

1 μαθητής (υπ' αριθμ. 40/2014 Απόφαση Δ.Σ)

10

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ»

9 μαθητές (υπ' αριθμ 340/2014 Απόφαση Δ.Σ)

11

ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

1 μαθητής(υπ' αριθμ.345/2014 Απόφαση Δ.Σ)

12

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙ­ΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (ΗΜΑΘΙΑ)

4 μαθητές (υπ' αριθμ 105/2014 Απόφαση Δ.Σ)

13

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

15 μαθητές (υπ' αριθμ. 422/2014 Απόφαση Δ.Σ)

14

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΑΣ

14 μαθητές (με τις υπ' αριθμ. 435, 436, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449/2014 Απόφασεις Δ.Σ)

15

Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ

4 μαθητές ( υπ' αριθμ.238/2014 Απόφαση Δ.Σ)

16

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

18 μαθητές (υπ' αριθμ. 262/2014 Απόφαση Δ.Σ)

17

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

8 μαθητές (υπ' αριθμ. 241-Δ/2014 Απόφαση Δ.Σ)

18

Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1 μαθητής (υπ' αριθμ. 199/2014 Απόφαση Δ.Σ)

19

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

6 μαθητές (υπ' αριθμ. 249/2014 Απόφαση Δ.Σ)

20

Δ.Ε.Υ.Α ΛΑΜΙΑΣ

10 μαθητές (υπ' αριθμ. 217/2014 Απόφαση Δ.Σ)

21

ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

7 μαθητές (υπ' αριθμ. 230/2014 Απόφαση Δ.Σ)

22

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

14 μαθητές (υπ' αριθμ. 241/2014 Απόφαση Δ.Σ)

23

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

32 μαθητές (υπ' αριθμ. 8/2015 Απόφαση Δ.Σ)

24

Δ.Ε.Υ.Α. ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

4 μαθητές (υπ' αριθμ.30/2014 Απόφαση Δ.Σ)

25

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ

8 μαθητές (υπ' αριθμ. 210/2015Απόφαση Δ.Σ)

26

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

8 μαθητές (υπ' αριθμ. 26/2015 Απόφαση Δ.Σ)

27

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

15 μαθητές (υπ' αριθμ. 11/2015 Απόφαση Δ.Σ)

28

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

17μαθητές (υπ' αριθμ. 47/2015 Απόφαση Δ.Σ)

29

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

5 μαθητές (υπ' αριθμ. 67/2015 Απόφαση Δ.Σ)

30

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

23 μαθητές (υπ' αριθμ. 29/2014 και 17/2015 Απόφασεις Δ.Σ.)

31

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

17 μαθητές (υπ' αριθμ. 38/2015 Απόφαση Δ.Σ.)

32

ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

4 μαθητές (υπ' αριθμ.47/2015 Απόφαση Δ.Σ)

33

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

16 μαθητές (υπ' αριθμ. 15/2015 Απόφαση Δ.Σ)

34

Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

15 μαθητές (υπ' αριθμ. 19/2015 Απόφαση Δ.Σ)

35

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

2 μαθητές (υπ' αριθμ. 33/2014 Απόφαση Δ.Σ)

36

Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙ­ΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ»

3 μαθητές (υπ' αριθμ. 26/2015 Απόφαση Δ.Σ)

37

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1 μαθητή (υπ' αριθμ. 4/2015 Απόφαση Δ.Σ)

38

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

25 μαθητές (υπ' αριθμ. 50/2015 Απόφαση Δ.Σ)Το σύνολο των μαθητών που θα απασχοληθούν είναι 355.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Μαΐου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο