Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-06-2015 ]

Αριθμ. πρωτ.: 18990/4.6.2015 Ενημέρωση περί διατάξεων του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α' 11-5-2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις»

(Ενημέρωση περί διατάξεων του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α' 11-5-2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις»)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αθήνα 4 Ιουνίου 2015
Αριθμ. Πρωτ.: 18990

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και Δ.Υ.
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ T.A. ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183, Αθήνα Τηλ:213-1364826, 4823,4825,4830

Εγκύκλιος: 16

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση περί διατάξεων του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α' 11-5-2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».


Με τις διατάξεις του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α'11-5-2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», ρυθμίστηκαν, μεταξύ άλλων, ειδικότερα ζητήματα διαχείρισης της περιουσίας των δήμων, ως ακολούθως:

1. Με το άρθρο 27 παρ. 2 α, ορίζεται ότι στους διαδόχους των δικαιούχων που απεβίωσαν μετά την έναρξη ισχύος της υποπαραγράφου Στ2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222) και μέχρι την έναρξη ισχύος του ν.4257/2014 (Α' 93), παραχωρείται απευθείας, κατόπιν αίτησής τους, το δικαίωμα εκμετάλλευσης της ίδιας θέσης, για χρονικό διάστημα δέκα ετών. Αν δεν δύναται να παραχωρηθεί η ίδια θέση για οποιονδήποτε λόγο, το δικαίωμα παραχωρείται για θέση κατά το δυνατόν εγγύτερα της παλαιάς. Οι θέσεις που παραχωρούνται στα ανωτέρω πρόσωπα, εξαιρούνται από τα ποσοστά των παραγράφων 4 και 5 της υποπαραγράφου Στ2 του ν.4093/2012 (Α' 222), ήτοι από το 30% των θέσεων που παραχωρούνται στα άτομα με αναπηρία (Α.με.Α), πολυτέκνους και πολεμιστές Κύπρου, καθώς και από το 70% των θέσεων που παραχωρούνται κατόπιν δημοπρασίας .

Στο βαθμό που στην εν λόγω διάταξη δεν γίνεται διάκριση ή μνεία σε ειδική περίπτωση, στο πεδίο εφαρμογής της εντάσσεται το δικαίωμα εκμετάλλευσης όχι μόνο περιπτέρων αλλά και κυλικείων κ.λπ, σε όσους θεμελίωναν δικαίωμα εκ διαδοχής, βάσει των διατάξεων του άρθρου 16 του ν.δ. 1044/1971.

Η ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία για λόγους Συνταγματικής ισότητας, καθώς τόσο πριν την έναρξη ισχύος του ν.4093/2012, όσο και μετά την έναρξη ισχύος του ν.4257/2014, οι διάδοχοι των αντίστοιχων δικαιούχων διατηρούσαν και διατηρούν αυτό το δικαίωμα. 

Ως προς τα δικαιώματα των κληρονόμων των προσώπων αυτών και το δικαίωμα εκμίσθωσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης σε τρίτους, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 6 και 7 αντίστοιχα της υποπαραγράφου Στ2 του ν.4093/2012, όπως ισχύει.

2. Με την παρ. 2 β του ως άνω άρθρου, ορίζεται ότι στην περίπτωση εκμίσθωσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρων σε τρίτους κατά τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 2 του ν.δ.1044/71, για υφιστάμενες κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του ν.4093/2012 διοικητικές άδειες, η χρονική διάρκεια των μισθώσεων που συνομολογούνται είναι δεκαετής. Η ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία καθόσον με την διάταξη της περ. 13 της υποπαραγράφου ΣΤ3 της παρ. ΣΤ του πρώτου άρθρου του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α' 7-4-14) καταργήθηκε η παρ. 3 α' και β' του άρθρου 6 του ν. 3648/2008, στην οποία ορίζονταν ότι οι μισθώσεις αδειών περιπτέρων, μεταξύ άλλων, συνομολογούνται για επτά (7) έτη.

Επομένως η χρονική διάρκεια των μισθώσεων που συνομολογούνται από την έναρξη ισχύος του ν. 4325/2015 μεταξύ των δικαιούχων των υφιστάμενων κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του ν.4093/2012, όπως ισχύει, αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων, κυλικείων και κ.λπ. και των μισθωτών τους θα είναι δεκαετής.

3. Με την παρ. 4 του άρθρου 27 ορίζεται ότι η αρμοδιότητα για την έγκριση αποδοχής δωρεάς αυτοκινήτων προς τους ΟΤΑ α' και β' βαθμού ασκείται από το Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπως η θέση αυτή προβλέπεται στο άρθρο 28 του ν. 4325/2015. Η ανωτέρω αρμοδιότητα ασκούνταν από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 του ν.δ. 2396/1953 και την υ.α. 6400/2060/1984.

Κατά συνέπεια, μαζί με τις λοιπές αρμοδιότητες που αφορούσαν εν γένει την διάθεση αυτοκινήτων και μεταφέρθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237 Α') από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στον οικείο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μεταβιβάζεται και η αρμοδιότητα της έγκρισης αποδοχής δωρεάς οχήματος σε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, με δεδομένο ότι η βούληση του νομοθέτη είναι η μεταφορά των σχετικών ζητημάτων σε αποκεντρωμένο επίπεδο. Διευκρινίζεται ότι για την έγκριση της αποδοχής δωρεάς αυτοκινήτων στους ΟΤΑ απαιτείται να προσκομίζονται οι σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των φορέων που προβαίνουν στην δωρεά και αντιστοίχως οι σχετικές αποφάσεις αποδοχής της εν λόγω δωρεάς από τα αρμόδια όργανα των ΟΤΑ α' και β' βαθμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

4. Με το άρθρο 42 του εν θέματι άρθρου, προβλέφθηκε ότι όσοι αναγνωρίσθηκαν δικαιούχοι δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων κατ' εφαρμογή του άρθρου 249 του π.δ. 410/1995 και δεν έχουν εκπληρώσει, μέσα στην τασσόμενη προθεσμία όπως προβλέφθηκε με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 284 του ν. 3852/2010, όλες τις υποχρεώσεις τους, μπορούν μετά από αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και εφόσον εξακολουθούν να είναι κάτοχοι των εκτάσεων αυτών να τις εκπληρώσουν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ετών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

Ενόψει των ανωτέρω, παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την άμεση κοινοποίηση της παρούσας στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού χωρικής σας αρμοδιότητας, για ενημέρωσή τους και ανάλογη εφαρμογή.



Ο Γενικός Γραμματέας
Κ. Πουλάκης


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο