Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-06-2015 ]

Αριθμ. απόφ. 2/34164/ΔΠΓΚ/20.5.2015 Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων της διαδικασίας επιστροφής, από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, των αδιαθέτων υπολοίπων συσταθέντων γραμματίων παρακατάθεσης, από συντελεσθείσες απαλλοτριώσεις για την πληρωμή νέων δαπανών απαλλοτρίωσης Δημοσίων Φορέων

(Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων της διαδικασίας επιστροφής, από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, των αδιαθέτων υπολοίπων συσταθέντων γραμματίων παρακατάθεσης, από συντελεσθείσες απαλλοτριώσεις για την πληρωμή νέων δαπανών απαλλοτρίωσης Δημοσίων Φορέων)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. απόφ. 2/34164/ΔΠΓΚ

(ΦΕΚ Β' 1014/02-06-2015)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου γ΄ του άρθρου 74 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 143).

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του ν.2882/2001 «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων» (ΦΕΚ Α΄ 17), που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 126 του ν.4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 82), καθώς και εκείνες της παραγράφου 5 του άρθρου 146 του ιδίου νόμου (ν.4070/2012).

3. Του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 178) και ειδικότερα του άρθρου 31, παρ. 3 (γ), περ. (ιβιβ) και (ιγιγ) αυτού.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

5. Της Αριθμ. Υ59/16 02.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Δημήτριο Μάρδα» (ΦΕΚ Β΄ 256) και ειδικότερα του άρθρου 2, περ. δ αυτής.

6. Την ανάγκη ταχείας αποπληρωμής νέων αλλά και ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων αποζημίωσης λόγω απαλλοτριώσεων που διενεργούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις της διαδικασίας επιστροφής από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων προς το Δημόσιο και τους Φορείς του, των αδιάθετων υπολοίπων από συσταθέντα γραμμάτια παρακαταθήκης αποζημίωσης λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, με σκοπό την διάθεση τους για την κάλυψη οφειλομένων και νέων δαπανών απαλλοτρίωσης που διενεργούνται στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΔΕ, ως ακολούθως:

1. Έννοια των αδιάθετων υπολοίπων

Αφορά τα ποσά τα οποία ευρίσκονται σε Λογαριασμό Παρακαταθηκών του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠ και Δ) και έχει αρθεί η νόμιμη αιτία για την οποία παρακατατέθηκαν.

Τα παραπάνω ποσά προέρχονται κυρίως από:

− Παραγεγραμμένες αξιώσεις για είσπραξη της αποζημίωσης των δικαιούχων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2882/2001 (ΦΕΚ Α΄17), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν

− Αποζημιώσεις που έλαβε δικαιούχος ως μη όφειλε και τις επέστρεψε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τη σύσταση ισόποσου Γραμματίου Παρακαταθήκης, υπέρ του καταθέτη της αποζημίωσης.

− Μείωση της οριστικής αποζημίωσης, σε σχέση με τη προσωρινή, που έχει παρακατατεθεί και δεν έχει αποδοθεί στους δικαιούχους,

− Εσφαλμένες ή μη νόμιμες παρακαταθέσεις που διακριβώνονται μεταγενέστερα, ανεξάρτητα του χρόνου παραγραφής.

2. Διαδικασία επιστροφής

Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 2882/2001 όπως ισχύει, το ΤΠ και Δ υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα προαναφερόμενα αδιάθετα υπόλοιπα στον φορέα που τα κατέθεσε.

Εντός μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας, το ΤΠ και Δ με μέριμνα του ειδοποιεί τους Φορείς για τα δικαιούμενα ποσά που παραμένουν αδιάθετα στο Ταμείο.

Εντός μηνός από τη λήψη της ειδοποίησης, οι δικαιούχοι Φορείς, αφού συμφωνήσουν τα στοιχεία με το ΤΠ και Δ, υποβάλλουν στο Ταμείο αίτημα για μεταφορά των σχετικών ποσών.

Το αίτημα ανάκτησης των αδιαθέτων υπολοίπων υποβάλλεται από το διατάκτη του Φορέα, ή από το νομικά εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο, προς το ΤΠ και Δ και περιλαμβάνει απαραίτητα τα ακόλουθα πληροφοριακά στοιχεία:

− Ακριβή στοιχεία απαλλοτριωτικης πράξης (αριθμός, ΦΕΚ, σκοπός).

− Συσταθέντα Γραμμάτια Παρακαταθήκης.

− Αιτιολογία επιστροφής

− Λογαριασμό στον οποίο θα πρέπει να κατατεθεί το αδιάθετο υπόλοιπο.

− Τεκμηρίωση της υπηρεσίας του διατάκτη σχετικά με τη νόμιμη αιτία της επιστροφής και για το γεγονός ότι η επιστροφή των αδιάθετων δεν επηρεάζει το κύρος της συντέλεσης της απαλλοτρίωσης.

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων οφείλει άμεσα να προβεί στην εκκαθάριση της παρακαταθήκης και στη μεταφορά του αδιάθετου υπόλοιπου στο λογαριασμό με αριθμό 23/2002 «Δημόσιες Επενδύσεις» που τηρείται στην ΤτΕ (IBAN: GR 30 010 0023 0000000000002002)

3. Υλοποίηση χρηματοδότησης

Μετά την κατάθεση κατά τα ανωτέρω, και ύστερα από εισήγηση του διατάκτη του ΠΔΕ του δικαιούχου Φορέα, εκδίδεται ειδική Συλλογική Απόφαση (ΣΑ) για το σκοπό του άρθρου 2 της παρούσας, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 80 παρ. 1 του ν 4270/2014, με την οποία εγκρίνονται ισόποσες πιστώσεις στο Φορέα, καθ' υπέρβαση του συνολικού ορίου πιστώσεων − πληρωμών του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ του έτους μεταφοράς. Η χρηματοδότηση της ΣΑ και η οποιαδήποτε εκταμίευση μέσω αυτής για τη σύσταση παρακαταθήκης στο ΤΠ ΚΑΙ Δ στη συνέχεια, γίνεται κατά τη συνήθη διαδικασία

4. Εμφάνιση στη δημόσια ληψοδοσία

Μετά τη χρηματοδότηση της ΣΑ σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, το Υπουργείο Οικονομικών (ΓΓΔΠ−ΓΛΚ/ΔΠΓΚ) μεριμνά για την έκδοση απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.4270/2014, με την οποία το σχετικό ποσό εμφανίζεται στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού και ειδικότερα στον Κωδικό αριθμό εσόδου 7919 «Λοιπές επιστροφές εσόδων» με ανάλογη εγγραφή πιστώσεων στο ΠΔΕ στους Κωδικούς αριθμούς εξόδων 8221 «Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων» ή 8227 «Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων», κατά περίπτωση, του δικαιούχου Φορέα − Ειδικού Φορέα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Μαΐου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο