Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-06-2015 ]

Αριθμ. 55565/22.5.2015 Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, καθώς και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει)

(Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, καθώς και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει))

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. 55565

(ΦΕΚ Β' 992/28-05-2015)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Των άρθρων 41, 47, 50, 54 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 98) και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 19, 20 21, 22, 23, 24 και 25 του νόμου 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α' 29).

β. Του άρθρου 9 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45).

γ. Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143).

δ. Του Π.δ. 27/2015 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών» (Α' 31).

ε. Του Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 21).

στ. Του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α' 20).

ζ. Του Π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α' 185), όπως ισχύει.

η. Του Π.δ. 109/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α' 176), όπως ισχύει.

θ. Του Π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (Α' 170), όπως ισχύει.

ι. Του Π.δ. 112/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α' 179), όπως ισχύει.

ια. Της υπ' αρ. Υ5/27-1-2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Β' 204).

ιβ. Της υπ' αρ. Υ92/20-2-2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Θεόδωρο Δρίτσα» (Β' 285).

ιγ. Της υπ' αρ. Υ99/20-2-2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Έλενα Κουντουρά» (Β' 299).

ιδ. Της υπ' αρ. Υ136/21-3-2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών» (Β' 389).

ιε. Της υπ' αρ. Υ144/30-3-2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Χρήστο Σπίρτζη» (Β' 483).

2. Την ανάγκη εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

3. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Κεφάλαιο Α'
Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού

Άρθρο 1
Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού


Στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, μεταβιβάζουμε το δικαίωμα υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» για:

Α. Πράξεις, εντολές, εντάλματα και έγγραφα αρμοδιότητας των παρακάτω οργανωτικών μονάδων του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει):

Γενικές Διευθύνσεις Διοικητικών Υπηρεσιών, Οικονομικών Υπηρεσιών, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Διεθνών Εμπορικών Σχέσεων και Οικονομικής Πολιτικής, Διεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων και Αυτοτελή Τμήματα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.), Κοινοβουλευτικού Ελέγχου και Εσωτερικού Ελέγχου.

Β. Εγκυκλίους και λοιπά έγγραφα που αναφέρονται στον συντονισμό των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, σύμφωνα με το Π.δ 24/2015 για θέματα διοικητικά, οικονομικά και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ως εξής:

1. Τα ερωτήματα προς το αρμόδιο Συμβούλιο του Ν. 3528/2007 (Υ.Κ.) όπως κάθε φορά ισχύει, για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης, καθώς και προς το κάθε φορά αρμόδιο όργανο για θέματα επιλογής και κρίσεων, όταν απαιτείται, των Προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης, σύμφωνα με το Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει, καθώς και τα ερωτήματα που αφορούν σε άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης.

2. Τις αποφάσεις τοποθέτησης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει).

3. Τα ερωτήματα για γνωμοδότηση προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, για θέματα αρμοδιότητάς του, σύμφωνα με το Π.δ. 116/2014 όπως ισχύει.

4. Τις αποφάσεις σύστασης και συγκρότησης αμειβόμενων συλλογικών οργάνων, σύμφωνα με το Π.δ. 116/2014 όπως ισχύει.

5. Τις αποφάσεις σύστασης και συγκρότησης μη αμειβόμενων συλλογικών οργάνων για θέματα αρμοδιότητάς του, ή για την άσκηση των συντονιστικών αρμοδιοτήτων του.

6. Τις εγκυκλίους για τρέχοντα υπηρεσιακά θέματα αρμοδιότητάς του, ή για την άσκηση των συντονιστικών αρμοδιοτήτων του.

7. Την έκθεση των απόψεων της Διοίκησης, για θέματα αρμοδιότητάς του, σύμφωνα με το Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει, ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

8. Τις αποφάσεις καθορισμού προσόντων θέσεων ευθύνης επιτελικών και οριζόντιων οργανικών μονάδων, οι οποίες προβλέπονται στο Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει.

9. Τον καθορισμό του αριθμού των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών που προβλέπονται από το Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει.

10. Τα προς το κάθε φορά αρμόδιο όργανο ερωτήματα για θέματα επιλογής, κρίσεων και υπηρεσιακής κατάστασης των Προϊσταμένων Διευθύνσεων και αυτοτελών ή μη Τμημάτων, οι οποίοι υπηρετούν στις οργανικές μονάδες που προβλέπονται από το Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει, καθώς και τα ερωτήματα που αφορούν σε άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης.

11. Τις αποφάσεις τοποθέτησης Προϊσταμένων όλων των οργανικών μονάδων που προβλέπονται από το Π.δ. 116/2014 όπως ισχύει καθώς και των υπαλλήλων, οι οποίοι υπηρετούν στις οργανικές μονάδες που προβλέπονται από το Π.δ. 116/2014 όπως ισχύει.

12. Τις αποφάσεις μετακίνησης Προϊσταμένων οι οποίοι υπηρετούν στις οργανικές μονάδες που προβλέπονται από το Π.δ. 116/2014 όπως ισχύει.

13. Τις αποφάσεις μετακίνησης υπαλλήλων από Γενική Διεύθυνση ή οργανική μονάδα που δεν υπάγεται σε Γενική Διεύθυνση σε άλλη Γενική Διεύθυνση ή σε άλλη οργανική μονάδα που δεν υπάγεται σε Γενική Διεύθυνση, σύμφωνα με το Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει.

14. Την έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων των οργανικών μονάδων που προβλέπονται από το Π.δ. 116/2014 όπως ισχύει σε προγράμματα επιμόρφωσης στο εξωτερικό.

15. Τον ορισμό υπαλλήλων, που υπηρετούν σε οργανικές μονάδες οι οποίες προβλέπονται από το Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει, για συμμετοχή τους σε συλλογικά όργανα ή συνέδρια άλλων φορέων, ως εκπροσώπων του Υπουργείου στο εσωτερικό και εξωτερικό.

16. Τη χορήγηση των αδειών στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων ή αντίστοιχου επιπέδου Προϊσταμένων οργανικών μονάδων που προβλέπονται από το Π.δ. 116/2014 όπως ισχύει.

17. Τα θέματα κατάστασης του προσωπικού όλων των οργανικών μονάδων που προβλέπονται από το Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει. Εξαιρούνται τα θέματα που, με την παρούσα, μεταβιβάζονται σε κατώτερα όργανα.

18. Τη συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων όλων των οργανικών μονάδων που προβλέπονται από το Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.

19. Τις αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων των οργανικών μονάδων που προβλέπονται από το Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας για εκτέλεση υπηρεσίας στο εξωτερικό.

20. Τις αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, των Ειδικών Συμβούλων-Συνεργατών, μετακλητών και αποσπασμένων υπαλλήλων στα Γραφεία του Υπουργού καθώς και των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και των Προϊσταμένων οργανικών μονάδων που δεν υπάγονται σε Γενική Διεύθυνση, σύμφωνα με το Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει.

21. Τις αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας, στο εσωτερικό και το εξωτερικό. του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου, των μελών Δ.Σ. και των υπαλλήλων των εποπτευόμενων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφος 1, εδάφιο α' του Π.δ. 24/2015.

22. Τις αποφάσεις κατανομής θέσεων προσωπικού, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, στις οργανικές μονάδες που προβλέπονται από το Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 54 του Ν. 4178/2013 (Α' 174), όπως κάθε φορά ισχύει.

23. Την προώθηση των απαντήσεων των εποπτευόμενων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφος 1, εδάφιο α' του Π.δ. 24/2015, στο πλαίσιο της διαδικασίας Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, προς το Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.

24. Τα έγγραφα πάνω σε θέματα αρμοδιότητας Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, εφόσον συμπράττουν περισσότερες Γενικές Διευθύνσεις, της αρμοδιότητάς του, σύμφωνα με το Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει.

25. Τον ορισμό εκπροσώπων, σύμφωνα με το Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει, σε Συμβούλια και Επιτροπές άλλων Δημόσιων Υπηρεσιών και Οργανισμών.

26. Τις αποφάσεις για μεταφορά πιστώσεων εντός των μειζόνων κατηγοριών του Τακτικού Προϋπολογισμού είτε του αυτού ειδικού φορέα είτε μεταξύ διαφορετικών ειδικών φορέων του Π.δ. 116/2014 από το ποσό των 60.000,01 ευρώ μέχρι του ποσού των 120.000 ευρώ.

27. Τις προτάσεις προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για τη μεταφορά πιστώσεων μεταξύ μειζόνων κατηγοριών του Τακτικού Προϋπολογισμού είτε του αυτού ειδικού φορέα είτε μεταξύ διαφορετικών ειδικών φορέων του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει) από το ποσό των 60.000,01 ευρώ μέχρι του ποσού των 120.000 ευρώ.

28. Τις προτάσεις προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για διάθεση πιστώσεων του στον Προϋπολογισμό του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει) από το ποσό των 60.000,01 ευρώ μέχρι του ποσού των 120.000 ευρώ.

29. Τις προτάσεις προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για μεταφορά πιστώσεων σε άλλους φορείς για την κάλυψη δαπανών που πραγματοποιούνται από το πρώην Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει), από το ποσό των 60.000,01 ευρώ μέχρι του ποσού των 120.000 ευρώ.

30. Τις αποφάσεις ανάληψης και έγκρισης δαπανών, προκήρυξης δημοσίων διαγωνισμών, κατακύρωσης αποτελεσμάτων, τη σύναψη συμβάσεων και κάθε άλλο σχετικό εγγράφου των δαπανών αυτών, που πραγματοποιούνται από το πρώην Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει), από το ποσό των 60.000,01 ευρώ μέχρι του ποσού των 120.000 ευρώ. Στην περίπτωση σύναψης συμβάσεων για τις οποίες απαιτείται νομοθετική κύρωση όλες οι σχετικές πράξεις υπογράφονται από τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

31. Τις αποφάσεις έγκρισης για να ακολουθηθεί η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 22 Π.δ. 18/2007) και αποφάσεις απευθείας ανάθεσης και συμβάσεις καθώς και κάθε σχετική με το θέμα απόφαση, αρμοδιότητας του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 2 του Ν. 2286/1995, για τις περιπτώσεις που η σχετική δαπάνη υπερβαίνει το ποσό των 60.000 ευρώ και μέχρι του ποσού των 120.000 ευρώ.

32. Τις αποφάσεις αvάληψης υπoχρεώσεωv και αποφάσεων καταβoλής εισφoρώv και συμμετοχής στις δαπάvες Διεθvώv Οικovoμικώv Οργαvισμώv ανεξαρτήτως ποσού, σύμφωνα με το Π.δ. 116/2014 όπως ισχύει.

33. Τις προτάσεις ένταξης και τροποποίησης έργων, αρμοδιότητας του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει), στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

34. Τις προτάσεις χρηματοδότησης των Συλλογικών Αποφάσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, που αφορούν το πρώην Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει) και όλα τα διαδικαστικά προς την Τράπεζα της Ελλάδας έγγραφα από το ποσό των 100.000,01 ευρώ. μέχρι το ποσό των 1.000.000 ευρώ.

35. Τις αποφάσεις κατανομής, πληρωμής, εντολής προς υπολόγους και κάθε άλλης σχετικής πράξης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, αρμοδιότητας του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει), από το ποσό των 100.000,01 ευρώ μέχρι του ποσού των 1.000.000 ευρώ.

36. Τις αποφάσεις έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για ποσά από 60.000,01 ευρώ μέχρι 120.000 ευρώ.

37. Τις πράξεις θεώρησης των καταστάσεων εκκαθάρισης όλων των δαπανών, καθώς και τα σχετικά διαβιβαστικά και λοιπά έγγραφα από 60.000,01 ευρώ μέχρι του ποσού των 120.000 ευρώ.

38. Τις εντολές προς τους υπόλογους για την καταβολή δαπανών από τα χρηματικά εντάλματα προπληρωμής που έχουν εκδοθεί στο όνομά τους για ποσά από 60.000,01 ευρώ μέχρι του ποσού των 120.000 ευρώ για κάθε περίπτωση.

39. Τις αποφάσεις για την τροποποίηση του Προγράμματος Προμηθειών του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει) από 60.000,01 ευρώ μέχρι του ποσού των 120.000 ευρώ.

40. Τις προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης για εκτέλεση των προμηθειών, αρμοδιότητας του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει), που υλοποιούνται από το Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου από 60.000,01 ευρώ μέχρι ποσού 120.000 ευρώ.

41. Καταλογισμός οφειλών που απορρέουν από οποιαδήποτε νόμιμη αιτία για ποσό άνω των 60.000 ευρώ μέχρι του ποσού των 120.000 ευρώ ανά υπόχρεο.

42. Τις αποφάσεις για μεταβίβαση πιστώσεων, με επιτροπικά εντάλματα πληρωμής, οποιουδήποτε ποσού για κάθε περίπτωση προς τις ΥΔΕ των Νομών της έδρας των Περιφερειών και τους Γενικούς Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

43. Την υπογραφή Μνημονίων Συνεργασίας μεταξύ του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει) και εποπτευομένων φορέων σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτε προβλέψεις.

44. Την κατάρτιση του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών, που αφορά τις οργανικές μονάδες του Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει καθώς και τις προτάσεις και αιτήματα προς τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, για τη χορήγηση εξουσιοδότησης πραγματοποίησης προμηθειών.

45. Τον συντονισμό της κατάρτισης του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών για το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, ιδίως μέσω της αποστολής αιτημάτων παροχής πληροφοριών προς τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες, τη συγκέντρωση των σχετικών εισηγήσεων και την προώθησή τους στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου.

46. Τα θέματα που αφορούν στο σχεδιασμό, την παρακολούθηση, την υλοποίηση και την κατάρτιση των συμβάσεων, μελετών και έργων που αφορούν στην πληροφορική και τον οργανωτικό, διοικητικό και τεχνολογικό εκσυγχρονισμό των Υπηρεσιών του Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει και χρηματοδοτούνται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό ή το Π.Δ.Ε., στο πλαίσιο Προγραμμάτων ή μη.

47. Τις αποφάσεις που αφορούν στη συνεργασία και σύγκληση συσκέψεων με εκπροσώπους άλλων Υπουργείων για θέματα της Ε.Ε. και άλλων διεθνών οργανισμών, σύμφωνα με το Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει.

48. Την έγκριση και διοργάνωση κάθε είδους συνεδρίων και εκθέσεων, σύμφωνα με το Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει.

49. Ερωτήματα ή εισηγήσεις για τοποθετήσεις και αποσπάσεις υπαλλήλων στη ΜΕΑ - ΟΟΣΑ, στην ΜΕΑ - ΕΕ και στο γραφείο Οικονομικού Συμβούλου στη Γενεύη, σύμφωνα με το Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει.

50. Έγγραφα που απευθύνονται σε συναρμόδια Υπουργεία, στη ΜΕΑ - Ε.Ε. ή άλλους εθνικούς φορείς εκπροσώπησης, σε διεθνείς οργανισμούς ή ξένες ομόλογες Διοικήσεις, εφόσον διατυπώνονται θέσεις ή εκτιμήσεις ή δίδονται οδηγίες ή απαντήσεις επί θεμάτων γενικότερου ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο των τομέων της Κυβερνητικής πολιτικής οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει και, εφόσον, λόγω εξαιρετικής ειδικής διαδικασίας, εθιμοτυπίας ή πρωτοκόλλου, πρέπει να υπογραφούν από το Γενικό Γραμματέα.

51. Τα έγγραφα πoυ αvαφέρovται σε θέματα διοικητικής και oικovoμικής επoπτείας, oργάvωσης, ελέγχoυ λειτουργίας και απόδoσης τωv Υπηρεσιών Εξωτερικού, σύμφωνα με το Π.δ. 116/2014 όπως ισχύει.

52. Τα έγγραφα με οδηγίες προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Π.δ. 116/2014, σχετικά με πολιτικές θέσεις στους Διεθνείς Οργανισμούς και στους θεσμούς και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

53. Τα έγγραφα με οδηγίες για το συντονισμό των πολιτικών θέσεων των κατά περίπτωση αρμόδιων υπηρεσιών στους Διεθνείς Οργανισμούς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος, τα οποία συνδέονται με την αποστολή του Υπουργείου.

54. Τα σχετικά με τις συνεισφορές στους Διεθνείς Οργανισμούς έγγραφα, τις αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων και αποφάσεις καταβολής εισφορών και συμμετοχής στις δαπάνες Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών, ανεξαρτήτως ποσού, σύμφωνα με το Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει.

55. Τις αποφάσεις έναρξης - αναστολής λειτουργίας υπηρεσιών, σύμφωνα με το Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει.

56. Την έγκριση αποφάσεων ανάθεσης εκπόνησης μελετών ή εκτέλεσης ερευνητικών εργασιών, έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών καθώς και τις σχετικές συμβάσεις στο πλαίσιο προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Διμερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας και της Πολυμερούς Αναπτυξιακής Βοήθειας που δίδεται μέσω Διεθνών Οργανισμών και των Διεθνών Αναπτυξιακών Τραπεζών, τα οποία καλύπτονται από τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 2297/1995 (Α' 50), όπως ισχύει, του Ν. 2731/1999 (Α' 138), όπως ισχύει και του Π.δ. 116/2014 όπως ισχύει και μέχρι ποσού 1.500.000,00 ευρώ.

57. Τις εγκρίσεις, τροποποιήσεις, παρατάσεις, απορρίψεις εξαγωγής - επανεξαγωγής, καθώς και επανεισαγωγής όπου αυτό προβλέπεται, ειδών που εμπίπτουν στο πλαίσιο του Ν. 2168/1993 (όπλα, πυρομαχικά, κ.λπ.) και όποιου στο μέλλον εκδοθεί για το θέμα αυτό, για αξίες από 1.500.000,01 ευρώ και άνω, σύμφωνα με το Π.δ. 116/2014 όπως ισχύει.

58. Τις συμβάσεις, αποφάσεις, εγκρίσεις, εντολές και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που αφορά την προμήθεια αγαθών, την παροχή υπηρεσιών ή την εκτέλεση έργων μέσω της τεχνικής βοήθειας του Π.δ. 4/2002 (Α' 3) ή της τεχνικής βοήθειας άλλων προγραμμάτων, ευρωπαϊκών ή μη έως του ποσού των 130.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με το Π.δ. 116/2014 όπως ισχύει.

59. Το συντονισμό για την επεξεργασία, τροποποίηση και θέση σε εφαρμογή του Οργανισμού του Υπουργείου, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ιδίως την υποβολή των σχετικών εισηγήσεων στον Υπουργό και την έκδοση εντολών, αποφάσεων και πράξεων αναφορικά με το σύνολο των Υπηρεσιών, των φορέων αλλά και του προσωπικού που θα διέπεται από τον Οργανισμό, μεταξύ άλλων για θέματα κατάταξης και κατανομής προσωπικού, τοποθέτησης υπαλλήλων και προϊσταμένων και καθορισμού προσόντων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής σε Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Μονάδων και Τμημάτων

Άρθρο 2
Γενική μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής στους Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων


Μεταβιβάζουμε στους Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.Δ. 116/2014) το δικαίωμα υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» για:

1. Τις απαντήσεις σε αιτήματα επανεξέτασης ή αναφορές παραπόνων ή καταγγελίες πολιτών κατά πράξεων ή παραλείψεων υπηρεσιακών οργάνων.

2. Τη χορήγηση αδειών στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και αυτοτελών οργανικών μονάδων οποιουδήποτε επιπέδου που υπάγονται απευθείας στη Γενική Διεύθυνση.

3. Την έγκριση χορήγησης ή μη αντιγράφων εγγράφων από το τηρούμενο στη Γενική Διεύθυνση Αρχείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 (Α' 45), όπως κάθε φορά ισχύει, και των άρθρων 4 και 5 του Ν. 3448/2006 (Α' 57) όπως κάθε φορά ισχύει, καθώς και έγκριση χορήγησης αντιγράφων των εγγράφων αυτών, συμπεριλαμβανομένης και της έγκρισης γνωστοποίησης διοικητικών εγγράφων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τα οποία περιέχουν απλά προσωπικά δεδομένα ή έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικά.

4. Την έκδοση γενικών οδηγιών και ερμηνευτικών εγκυκλίων που αναφέρονται σε θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης, εφόσον έχουν επιλυθεί ή διευκρινιστεί ή υπάρχει σχετική νομολογία ή γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ., η οποία έχει γίνει αποδεκτή από τον οικείο Υπουργό ή το αρμόδιο όργανο.

5. Την υπόδειξη προς τη Διεύθυνση Νομοθετικού Συντονισμού και Εποπτείας Νομικών Προσώπων (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει) υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης ως εκπροσώπων σε Συλλογικά Όργανα καθώς και πρόταση για συμμετοχή των υπαλλήλων τους σε συνέδρια, διημερίδες, ημερίδες και σεμινάρια στο εσωτερικό ή το εξωτερικό.

6. Αιτήματα προς τη Διεύθυνση Νομοθετικού Συντονισμού και Εποπτείας Νομικών Προσώπων (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει) για την αποστολή εγγράφου, με το οποίο θα ζητούνται εκπρόσωποι άλλων φορέων προκειμένου να ορισθούν Μέλη συλλογικών οργάνων που συνιστώνται και συγκροτούνται στο πρώην Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κατά λόγο αρμοδιότητας.

7. Τα έγγραφα, οδηγίες ή αποφάσεις που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης, τις ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις και τις αποφάσεις στοχοθεσίας της Γενικής Διεύθυνσης.

8. Τον ορισμό των υπαλλήλων για παρακολούθηση, χωρίς εκπαιδευτική άδεια, συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων εσωτερικού.

9. Την υπογραφή τεχνικών δελτίων προόδου και ολοκλήρωσης έργων (μηνιαίων, τριμηνιαίων, ετήσιων κ.λπ.), κατά λόγο αρμοδιότητας, που αφορούν σε έργα χρηματοδοτούμενα από Κοινοτικά, Εθνικά προγράμματα και πρωτοβουλίες με τελικό δικαιούχο τη Γενική Γραμματεία του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει). Τα υπογεγραμμένα τεχνικά δελτία κοινοποιούνται στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα.

Άρθρο 3
Γενική μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής στους Προϊστάμενους Διευθύνσεων


Στους Προϊστάμενους Διευθύνσεων του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014) μεταβιβάζουμε το δικαίωμα υπογραφής «Με εντολή Υπουργού για:

1. Τα έγγραφα, οδηγίες ή αποφάσεις που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία της Διεύθυνσης.

2. Τη χορήγηση αδειών στους Προϊσταμένους Τμημάτων και υπαλλήλους της Διεύθυνσής τους.

3. Τις ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις και τις αποφάσεις στοχοθεσίας της Διεύθυνσης.

4. Τις απαντήσεις σε ερωτήματα για διευκρινίσεις σε θέματα της Διεύθυνσης, για τα οποία όμως υπάρχουν νομολογιακές λύσεις ή είναι δεδομένη η πρακτική του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει), καθώς και απαντήσεις σε αιτήματα Υπηρεσιών, πολιτών ή υπαλλήλων, με τις οποίες παρέχονται πληροφορίες.

5. Την παροχή στατιστικών στοιχείων και αντιγράφων μελετών ή εκθέσεων.

6. Τις εγκυκλίους που αναφέρονται σε θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης ή έγγραφα που αφορούν σε νόμους και προεδρικά διατάγματα, εφόσον έχουν επιλυθεί ή διευκρινιστεί ή υπάρχει σχετική νομολογία ή γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ., εφόσον έχει γίνει δεκτή από τον οικείο Υπουργό ή το αρμόδιο όργανο.

7. Την έγκριση χορήγησης ή μη αντιγράφων εγγράφων από το τηρούμενο στη Διεύθυνση Αρχείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 (Α' 45), όπως κάθε φορά ισχύει, και των άρθρων 4 και 5 του Ν. 3448/2006 (Α' 57) όπως κάθε φορά ισχύει, καθώς και έγκριση χορήγησης αντιγράφων των εγγράφων αυτών, συμπεριλαμβανομένης και της έγκρισης γνωστοποίησης διοικητικών εγγράφων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τα οποία περιέχουν απλά προσωπικά δεδομένα ή έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικά.

8. Διαβίβαση εγγράφων από Διεύθυνση σε Διεύθυνση.

Άρθρο 4
Γενική μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής στους Προϊστάμενους Τμημάτων


Στους Προϊστάμενους Τμημάτων του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014) μεταβιβάζουμε το δικαίωμα υπογραφής «Με εντολή Υπουργού για:

1. Τις απαντήσεις σε ερωτήματα φορέων ή πολιτών για τα οποία έχει ήδη λάβει θέση το πρώην Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει) ή έχει προηγηθεί σχετική εγκύκλιος ή είναι παγιωμένη η θέση της Υπηρεσίας, με σειρά σχετικών απαντήσεων και που έχουν λυθεί με πάγια νομολογία, πλην των περιπτώσεων, για τις οποίες εξουσιοδοτούνται άλλα υπηρεσιακά όργανα.

2. Τα προπαρασκευαστικά, υπομνηστικά και διαβιβαστικά έγγραφα, καθώς και εκείνα με τα οποία ζητούνται ή παρέχονται πληροφορίες ή ανακοινώνονται ή κοινοποιούνται αποφάσεις του Υπουργείου ή και άλλων φορέων.

3. Τα διαδικαστικού περιεχομένου έγγραφα, πλην των περιπτώσεων για τις οποίες ειδικά εξουσιοδοτούνται άλλα υπηρεσιακά όργανα.

4. Τις βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά, για κάθε νόμιμη χρήση, σε θέματα, που, σύμφωνα με το νόμο, είναι δυνατό να βεβαιωθούν από στοιχεία που τηρούνται στην Υπηρεσία, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες ειδικά εξουσιοδοτούνται άλλα υπηρεσιακά όργανα.

5. Τα έγγραφα με τα οποία διαβιβάζονται στις αρμόδιες Υπηρεσίες αναφορές φορέων ή πολιτών, που αναρμόδια υποβλήθηκαν στο Υπουργείο.

6. Τις πράξεις για θέση εγγράφων στο Αρχείο.

7. Τις αποφάσεις καθορισμού στόχων για τους υπαλλήλους που υπάγονται στο Τμήμα.

Άρθρο 5
Ειδική μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής σε Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων


Μεταβιβάζουμε επιπλέον στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων των Γενικών Διευθύνσεων Διοικητικών Υπηρεσιών, Οικονομικών Υπηρεσιών, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διεθνούς Οικονομικής και Εμπορικής Πολιτικής, της Διεύθυνσης Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων και των αυτοτελών Τμημάτων Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.), Εσωτερικού Ελέγχου και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014) το δικαίωμα να υπογράφουν «με εντολή Υπουργού», ως εξής:

Α. Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών για:

1. Τις αποφάσεις χορήγησης ή ανάκλησης αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης, τις αποφάσεις χορήγησης άδειας για την άσκηση ιδιωτικού έργου με ή χωρίς αμοιβή, τις αποφάσεις χορήγησης αδειών άνευ αποδοχών, σε υπαλλήλους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι οποίες εκδίδονται μετά από γνώμη - απλή, σύμφωνη ή ειδικώς αιτιολογημένη - του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει).

2. Την κύρωση πινάκων προακτέων.

3. Τις αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό.

4. Τη βεβαίωση πραγματοποίησης υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει).

5. Τη χορήγηση αδειών στους Προϊσταμένους και υπαλλήλους υπηρεσιακών μονάδων που δεν υπάγονται σε Γενική Διεύθυνση.

6. Την υπογραφή εγγράφων προς το Υπουργείο Εξωτερικών για την έκδοση ή θεώρηση διπλωματικών διαβατηρίων των υπαλλήλων του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει).

7. Τις αποφάσεις για έγκριση άρσης φραγής τηλεφωνικών συνδέσεων, εσωτερικού και διεθνούς δικτύου, δημόσιων υπηρεσιών.

8. Εγκυκλίους για υπηρεσιακά θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης και για την εύρυθμη λειτουργία του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει).

9. Τις αποφάσεις θέσης σε κυκλοφορία, και άρσης από την κυκλοφορία, των αυτοκινήτων και δικύκλων που υπάγονται στην Κ.Υ.Α. 129/2534/20-01-2010 (Β' 108) όπως κάθε φορά ισχύει και παράδοσής τους στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού του Υπουργείου Οικονομικών, για εκποίηση, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 6400/2060/25-05-1984 (β' 387) όπως κάθε φορά ισχύει.

10. Τις αποφάσεις μετακίνησης υπαλλήλων από μία οργανική μονάδα σε άλλη της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει).

Β. Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για:

1. Τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων και το συντονισμό της λειτουργίας των Οικονομικών Διευθύνσεων αρμοδιότητάς του με βάση τις διατάξεις και τις γενικές αρχές της δημοσιονομικής διαχείρισης και ευθύνης καθώς και με βάση τους δημοσιονομικούς κανόνες που διέπουν την ενίσχυση της δημοσιονομικής σταθερότητας.

2. Την παροχή έγκαιρων και αξιόπιστων πληροφοριών σχετικά με τον προϋπολογισμό του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014 όπως ισχύει) προς τον ιεραρχικά προϊστάμενο Γενικό Γραμματέα και τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, τον Υπουργό Οικονομικών και τη Βουλή, καθώς και την αποστολή οικονομικών στοιχείων στην ΕΛΣΤΑΤ.

3. Τον έλεγχο για την έγκαιρη κατάρτιση του ετήσιου Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων καθώς και την μέριμνα των δημοσιονομικών αναλύσεων και αναφορών.

4. Τη διασφάλιση της πιστής τήρησης των ανωτάτων ορίων του προϋπολογισμού του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει) και της ανάληψης δεσμεύσεων από αυτό και τους εποπτευόμενους φορείς του, για τη διενέργεια δαπανών, μόνον εφόσον υπάρχει αντίστοιχη πίστωση από τον οικείο προϋπολογισμό.

5. Τη διασφάλιση της ορθής διαχείρισης και αξιοποίησης των πόρων του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει) και των εποπτευομένων από αυτό φορέων.

6. Την τήρηση των υποχρεωτικών οδηγιών και εγκυκλίων που εκδίδει το Υπουργείο Οικονομικών και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

7. Τη διαβίβαση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους των δημοσιονομικών στοιχείων του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει), καθώς και των εποπτευομένων από αυτό φορέων, σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές πράξεις.

8. Την υποχρέωση άρνησης και έγγραφης ενημέρωσης της αρμόδιας αρχής που τον εντέλει, όπως προβεί σε ενέργεια η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την ανάληψη υποχρέωσης ή εκτέλεση δαπάνης που υπερβαίνει τα τιθέμενα όρια ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια σχετικά με τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους.

9. Την υποχρέωση επαναληπτικής έγγραφης ενημέρωσης με ταυτόχρονη κοινοποίησή της στον Πρόεδρο της Βουλής, στον Γενικό Επίτροπο Επικρατείας, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, σε περίπτωση επιμονής της αρμόδιας αρχής που τον εντέλλεται. Στην περίπτωση αυτή την ευθύνη ως προς τη νομιμότητα της ενέργειας φέρει πλέον ο εντολέας.

10. Τις αποφάσεις για μεταφορά πιστώσεων εντός των μειζόνων κατηγοριών του Τακτικού Προϋπολογισμού είτε του αυτού ειδικού φορέα είτε μεταξύ διαφορετικών ειδικών φορέων του Π.δ. 116/2014, από 20.000,01 ευρώ μέχρι του ποσού των 60.000 ευρώ.

11. Τις προτάσεις προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για τη μεταφορά πιστώσεων μεταξύ μειζόνων κατηγοριών του Τακτικού Προϋπολογισμού είτε του αυτού ειδικού φορέα είτε μεταξύ διαφορετικών ειδικών φορέων του Π.δ. 116/2014, από 20.000,01 ευρώ μέχρι του ποσού των 60.000 ευρώ.

12. Τις προτάσεις προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για διάθεση πιστώσεων του στον Προϋπολογισμό του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει) μέχρι του ποσού των 60.000 ευρώ.

13. Τις προτάσεις για αύξηση του ποσοστού διάθεσης των Κωδικών Αριθμών Εξόδων των ειδικών φορέων του Π.δ. 116/2014.

14. Τις προτάσεις προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για μεταφορά πιστώσεων σε άλλους φορείς για την κάλυψη δαπανών που πραγματοποιούνται από το πρώην Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει), μέχρι του ποσού των 60.000 ευρώ.

15. Τις αποφάσεις ανάληψης και έγκρισης δαπανών, προκήρυξης δημοσίων διαγωνισμών, κατακύρωσης αποτελεσμάτων, τη σύναψη συμβάσεων και κάθε άλλο έγγραφο που αφορά τις δαπάνες αυτές, αρμοδιότητας του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει), από 20.000,01 ευρώ μέχρι του ποσού των 60.000 ευρώ. Στην περίπτωση σύναψης συμβάσεων για τις οποίες απαιτείται νομοθετική κύρωση όλες οι σχετικές πράξεις υπογράφονται από τον Υπουργό.

16. Τις αποφάσεις κατανομής, πληρωμής, εντολής προς υπολόγους και κάθε άλλης σχετικής πράξης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, αρμοδιότητας του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει), μέχρι το ποσό των 100.000 ευρώ.

17. Τις προτάσεις χρηματοδότησης των Συλλογικών Αποφάσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και όλα τα διαδικαστικά προς τη Τράπεζα της Ελλάδος έγγραφα, αρμοδιότητας του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει) μέχρι το ποσό των 100.000 ευρώ.

18. Τις προτάσεις προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για εγγραφή ή αυξομείωση προβλέψεων θέσεων προσωπικού του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει) λόγω μετατάξεων, προσλήψεων, μεταφορών κ.λπ. καθώς και οποιαδήποτε σχετική τροποποίηση του προϋπολογισμού.

19. Τις προτάσεις για εγγραφή πιστώσεων στον εκτελούμενο τακτικό προϋπολογισμό για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων οι οποίες αφορούν το πρώην Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει).

20. Τις προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης για εκτέλεση των προμηθειών, αρμοδιότητας του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει), που υλοποιούνται από το Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου μέχρι ποσού 60.000 ευρώ.

21. Τις αποφάσεις ορισμού υπολόγων παγίων προκαταβολών και χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής. Επίσης, τις αποφάσεις ορισμού υπεύθυνου λογαριασμών.

22. Τις αποφάσεις ορισμού εκκαθαριστή αποδοχών καθώς και του αναπληρωτή του.

23. Τις αποφάσεις για την τροποποίηση του Προγράμματος Προμηθειών του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει) μέ-χρι του ποσού των 60.000 ευρώ.

24. Την υπογραφή κάθε άλλου αναγκαίου εγγράφου ή απόφασης για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στην υπ' αρ. 35701/ΓΔΟΥ/233 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Αναδιάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (ΦΕΚ 2090/B'/27.8.2013) και που η αρμοδιότητα υπογραφής των δεν έχει εκχωρηθεί σε κατώτερο ιεραρχικό επίπεδο.

25. Τη συνυπογραφή Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας καθώς και Μνημονίων Συνεργασίας μεταξύ του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει) και εποπτευομένων φορέων σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτε προβλέψεις.

26. Τις αποφάσεις σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών των επιτροπών των πρόχειρων διαγωνισμών.

27. Την κατάσταση πρόβλεψης μηνιαίων δαπανών προς το αρμόδιο όργανο για την τακτοποίηση δαπανών.

28. Τις εντολές προς τους υπόλογους για την καταβολή δαπανών από τα χρηματικά εντάλματα προπληρωμής που έχουν εκδοθεί στο όνομά τους μέχρι του ποσού των 60.000 ευρώ για κάθε περίπτωση.

29. Τις αποφάσεις ορισμού υπολόγων χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, ανεξαρτήτως ποσού, καθώς και αποφάσεις ορισμού υπολόγων έργων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα).

30. Τις αποφάσεις έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, για ποσά μέχρι 60.000 ευρώ.

31. Τις πράξεις θεώρησης των καταστάσεων εκκαθάρισης όλων των δαπανών, καθώς και τα σχετικά διαβιβαστικά και λοιπά έγγραφα μέχρι του ποσού των 60.000 ευρώ.

32. Τις αποφάσεις έγκρισης για να ακολουθηθεί η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 22 Π.δ. 118/2007) και αποφάσεις απευθείας ανάθεσης και συμβάσεις καθώς και κάθε σχετική με το θέμα απόφαση, αρμοδιότητας του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 2 του Ν. 2286/1995, για τις περιπτώσεις που η σχετική δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσό των 60.000 ευρώ.

33. Τις αποφάσεις ορισμού υπολόγων διαχειριστών υλικού, εκτός της περίπτωσης που, με την απόφαση αυτή, ορίζονται άλλα όργανα.

34. Τις πράξεις καταλογισμού (άρθρο 96 του Ν. 4270/2014, όπως κάθε φορά ισχύει).

35. Καταλογισμός οφειλών που απορρέουν από οποιαδήποτε νόμιμη αιτία για ποσό μέχρι των 60.000 ευρώ ανά υπόχρεο.

36. Τα αιτήματα προς το Γ.Λ.Κ. για αύξηση των διαθέσιμων ποσοστών πιστώσεων από τον τακτικό προϋπολογισμό.

37. Τις αποφάσεις για ορισμό υπολόγου διαχειριστή:
α) των αυτοκινήτων του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει)
β) των ανταλλακτικών και κάθε είδους αναλώσιμου ή μη υλικού αυτών,
γ) καυσίμων και ελαιολιπαντικών.

38. Τις αποφάσεις για έγκριση προμήθειας και λειτουργίας κινητών τηλεφωνικών συνδέσεων των Υπηρεσιών του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει).

39. Τις αποφάσεις για την έγκριση υπέρβασης του ορίου καυσίμων και λιπαντικών από τα αυτοκίνητα των Υπηρεσιών που υπάγονται στην Κ.Υ.Α. 129/2534/20.01.2010 (Β' 108) όπως κάθε φορά ισχύει.

40. Τις αποφάσεις θέσης σε κυκλοφορία, και άρσης από την κυκλοφορία, των αυτοκινήτων που υπάγονται στην Κ.Υ.Α. 129/2534/20-01-2010 (Β' 108) όπως κάθε φορά ισχύει και παράδοσής τους στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού του Υπουργείου Οικονομικών, για εκποίηση, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 6400/2060/25-05-1984 (Β' 387) όπως κάθε φορά ισχύει.

Γ. Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για:

1. Τα προπαρασκευαστικά, υπομνηστικά και διαβιβαστικά έγγραφα, καθώς και εκείνα που ζητούνται ή παρέχονται πληροφορίες για την εγκατάσταση, κεντρική διαχείριση, συντήρηση, καλή λειτουργία, και αναβάθμιση του εξοπλισμού των δικτύων - επικοινωνιών, των Εξυπηρετητών και των Λειτουργικών τους Συστημάτων καθώς και των Βάσεων Δεδομένων των συστημάτων του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει).

2. Τη σύνταξη της πολιτικής ασφαλείας των δικτύων - επικοινωνιών, των Εξυπηρετητών και των Λειτουργικών τους Συστημάτων καθώς και των Βάσεων Δεδομένων του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει).

3. Την έγκριση και υποβολή προδιαγραφών για την απόκτηση εξυπηρετητών, σταθμών εργασίας, εκτυπωτών και εξοπλισμού δικτύων-επικοινωνιών του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει).

4. Τη σύνταξη των διαδικασιών α) για την υποστήριξη - διαχείριση Χρηστών, Υποδομών και εφαρμογών β) για την αποκατάσταση της λειτουργίας των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, εκτυπωτών, σαρωτών και του δικτύου μετά από οποιαδήποτε διακοπή ή βλάβη.

5. Την έγκριση και υποβολή δράσεων για την απλούστευση των διαδικασιών και τον ποιοτικό έλεγχο των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών.

6. Την έγκριση και υποβολή επιχειρησιακού, τεχνικού και λειτουργικού σχεδιασμού έργων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει).

7. Τα προπαρασκευαστικά, υπομνηστικά και διαβιβαστικά έγγραφα, καθώς και εκείνα που ζητούνται ή παρέχονται πληροφορίες για τον προγραμματισμό, σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση της διαχείρισης των έργων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει).

8. Τα προπαρασκευαστικά, υπομνηστικά και διαβιβαστικά έγγραφα, καθώς και εκείνα που ζητούνται ή παρέχονται πληροφορίες για την ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση διαδικτυακών πυλών.

9. Την έγκριση και υποβολή δράσεων για την ομογενοποίηση - διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει).

10. Τη σύνταξη των διαδικασιών για τη δημιουργία και λειτουργία γραφείων υποστήριξης των χρηστών των εφαρμογών του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει).

11. Τη σύνταξη των διαδικασιών για την κεντρική διαχείριση, ανάπτυξη, συντήρηση, αναβάθμιση, έλεγχο και μέτρηση απόδοσης των υφιστάμενων και των νέων εφαρμογών του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει).

Δ. Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνούς Οικονομικής και Εμπορικής Πολιτικής για:

1. Πράξεις, εντολές και έγγραφα αρμοδιότητας των Διευθύνσεων:

Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου (ΠΔΕ), Συντονισμού Εμπορίου και Εμπορικών Καθεστώτων (ΣΕΕΚ) και Διεθνών Οργανισμών και Διμερών Οικονομικών Συνεργασιών (ΔΟΔΟΣ) καθώς και των υπηρεσιών Εξωτερικού, σύμφωνα με το Π.δ. 116/2014 όπως ισχύει: Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στη ΜΕΑ Βρυξελλών κατά το μέρος που αφορά σε αρμοδιότητες του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΜΕΑ-ΟΟΣΑ) κατά το μέρος που αφορά σε αρμοδιότητες του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Γραφείο Οικονομικού Συμβούλου στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στους Διεθνείς Οργανισμούς στη Γενεύη.

2. Την εξειδίκευση, συγκριτική ανάλυση και αξιολόγηση της ακολουθούμενης πολιτικής στο χώρο ευθύνης του και την διατύπωση εναλλακτικών προτάσεων και εισηγήσεων προς τα υπερκείμενα όργανα.

3. Την εξασφάλιση συνεργασίας και συντονισμού με άλλα Υπουργεία και λοιπούς φορείς του Δημόσιου Τομέα.

4. Την έκδοση εγκυκλίων ή εγγράφων με τα οποία δίδονται οδηγίες στις Υπηρεσίες Εξωτερικού ή ζητούνται στοιχεία από αυτές για θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης.

5. Προτάσεις για τη στελέχωση Υπηρεσιών Εξωτερικού, σύμφωνα με το Π.δ. 116/2014 όπως ισχύει.

6. Την παροχή οδηγιών προς τις Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης καθώς και τις Υπηρεσίες Εξωτερικού για την διαμόρφωση και το συντονισμό της κοινής δραστηριότητας αυτών, με σκοπό την αποτελεσματική υλοποίηση της Κυβερνητικής πολιτικής.

7. Οδηγίες που αφορούν σε θέματα που εξετάζονται ή συζητούνται σε Διεθνείς Οργανισμούς και στους θεσμούς και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

8. Τις Εισηγήσεις για την έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων για θέματα της Γενικής Διεύθυνσης από το Κέντρο σε προορισμούς εντός και εκτός της Ελληνικής Επικρατείας για υπηρεσιακούς λόγους.

9. Τις εγκρίσεις, τροποποιήσεις, παρατάσεις, απορρίψεις εξαγωγής - επανεξαγωγής, καθώς και επανεισαγωγής όπου αυτό προβλέπεται, ειδών που εμπίπτουν στο πλαίσιο του Ν. 2168/1993 (όπλα, πυρομαχικά, κ.λπ.) και όποια στο μέλλον εκδοθεί για το θέμα αυτό, για αξίες από 500.000,01 μέχρι και 1.500.000,00 ευρώ.

10. Την εισήγηση προς το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού για την υπογραφή συμβάσεων που αφορούν στην εκπόνηση μελετών ή εκτέλεση ερευνητικών εργασιών, έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Διμερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας και της Πολυμερούς Αναπτυξιακής Βοήθειας που δίδεται μέσω Διεθνών Οργανισμών και των Διεθνών Αναπτυξιακών Τραπεζών, τα οποία καλύπτονται από τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 2297/1995 (Α' 50), όπως ισχύει, του Ν. 2731/1999 (Α' 138), όπως ισχύει και του Π.δ. 116/2014 όπως ισχύει.

11. Τον ορισμό Διευθυντών των περιπτέρων της επισήμου συμμετοχής της χώρας μας σε Διεθνείς Εκθέσεις.

12. Την έκδοση εγκυκλίων ή εγγράφων με τα οποία δίδονται οδηγίες στις Υπηρεσίες Εξωτερικού ή ζητούνται στοιχεία από αυτές για θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης.

13. Ενημερωτικά έγγραφα προς φορείς του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα που αφορούν στα προγράμματα πολυμερούς αναπτυξιακής συνεργασίας.

Ε. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνούς Οικονομικής και Εμπορικής Πολιτικής (Δ.Ο.Ε.Π.) για:

1. Την εξειδίκευση και αξιολόγηση της ακολουθούμενης πολιτικής στο χώρο ευθύνης του και την διατύπωση εναλλακτικών προτάσεων και εισηγήσεων προς τα υπερκείμενα όργανα.

2. Την εξασφάλιση συνεργασίας και συντονισμού με άλλα Υπουργεία και λοιπούς φορείς σε θέματα αρμοδιότητάς του.

3. Την κατάρτιση ενημερωτικών εγγράφων προς φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα που αφορούν σε θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.

4. Την κατάρτιση και αποστολή εγγράφων, οδηγιών ή αποφάσεων που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία της Διεύθυνσης, τη σύνταξη ετήσιων απολογιστικών εκθέσεων και αποφάσεις στοχοθεσίας της Διεύθυνσης.

ΣΤ. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού για:

1. Τα ερωτήματα προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει) για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων του με εξαίρεση τις περιπτώσεις 1 και 10 του άρθρου 1 της παρούσας.

2. Την έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων σε προγράμματα επιμόρφωσης στο εσωτερικό.

3. Την αξιολόγηση των αναγκών σε προσωπικό των Υπηρεσιών του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει).

4. Την εισήγηση για την ορθολογική κατανομή και στελέχωση των Υπηρεσιών του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει).

5. Την έκδοση αποφάσεων καθορισμού ημερών κίνησης εκτός έδρας.

6. Τα διαδικαστικά θέματα που αναφέρονται σε ηθικές αμοιβές - βραβεύσεις των υπαλλήλων. του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει).

7. Τα διαδικαστικά θέματα που αναφέρονται στη διεξαγωγή εκλογών για ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει).

8. Τα έγγραφα ανακοινώσεων διορισμού στο Γραφείο του Υπουργού, των Γενικών Γραμματέων και των Ειδικών Γραμματέων του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει), καθώς και τις αποφάσεις χορήγησης επιδομάτων και αδειών (μητρότητας, ανατροφής, αναρρωτικών αδειών) σε μετακλητούς υπαλλήλους όλων των βαθμών.

9. Τις περιλήψεις αποφάσεων και πράξεων που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στον ημερήσιο Τύπο, καθώς και τις εντολές δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Προεδρικών Διαταγμάτων και λοιπών πράξεων για θέματα προσωπικού του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει).

10. Κάθε σχετικό έγγραφο ή απόφαση που αφορά στην υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει), εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες που ορίζονται, με την απόφαση αυτή, άλλα όργανα.

11. Τη βαθμολογική κατάταξη ή ένταξη του προσωπικού του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει) με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.

12. Τα έγγραφα προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει) για αυξομείωση και εγγραφή προβλέψεων θέσεων προσωπικού.

13. Τις ανακοινώσεις αποφάσεων διορισμού ή πρόσληψης προσωπικού του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει).

14. Τις καταστάσεις του άρθρου 88 παρ. 1 του Ν. 3528/2007 όπως κάθε φορά ισχύει.

15. Τις βεβαιώσεις αποχής από τα υπηρεσιακά καθήκοντα για λόγους ασθενείας των υπαλλήλων του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

16. Τις απαντήσεις σε αιτήματα υπαλλήλων του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει) για την υπηρεσιακή τους κατάσταση.

17. Την αλληλογραφία με Φορείς του Δημόσιου Τομέα για θέματα προσωπικού.

Ζ. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, Οργάνωσης και Τεχνικών Υπηρεσιών για:

1. Την εντολή για την κίνηση ή επισκευή οχημάτων του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει) και τον ορισμό υπευθύνων κίνησης αυτών.

H. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Κατάρτισης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών για:

1. Τις αποφάσεις για μεταφορά πιστώσεων εντός των μειζόνων κατηγοριών του Τακτικού Προϋπολογισμού είτε του αυτού ειδικού φορέα είτε μεταξύ διαφορετικών ειδικών φορέων του Π.δ. 116/2014, μέχρι του ποσού των 20.000 ευρώ.

2. Τις προτάσεις προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για τη μεταφορά πιστώσεων μεταξύ μειζόνων κατηγοριών του Τακτικού Προϋπολογισμού είτε του αυτού ειδικού φορέα είτε μεταξύ διαφορετικών ειδικών φορέων του Π.δ. 116/2014, μέχρι του ποσού των 20.000 ευρώ.

3. Την παρακολούθηση της εναρμόνισης του Προϋπολογισμού με το ΜΠΔΣ.

4. Αιτήματα προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για αύξηση ποσοστού διάθεσης πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού.

5. Πρόταση καθορισμού μηνιαίου ορίου πληρωμών σε βάρος των πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού.

6. Τη συγκέντρωση και επεξεργασία δημοσιονομικών στοιχείων όλων των Φορέων/Ειδικών Φορέων του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και την εισήγηση στο Γενικό Διευθυντή του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει) σχετικά με τη διαβίβασή τους στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Θ. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης για:

1. Την υπογραφή εγγράφων με τα οποία διαβιβάζονται δικαιολογητικά έγκρισης χρηματικών ενταλμάτων τακτικών και προπληρωμής, κατ' αρμοδιότητα.

2. Την υπογραφή εντολών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων, προπληρωμής επ' ονόματι της Τραπέζης της Ελλάδος, για την πληρωμή μισθών και λοιπών σταθερών αποδοχών των υπηρετούντων στις Υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει) στην αλλοδαπή, ενοικίων μισθωμένων ακινήτων και λοιπών σταθερών δαπανών των αυτών Υπηρεσιών.

3. Τις απαιτήσεις εκκρεμών οφειλών από μόνιμους ή με οποιαδήποτε άλλη σχέση εργασίας υπαλλήλους του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει).

4. Τις προτάσεις για εγγραφή προβλέψεων θέσεων προσωπικού του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει).

5. Τις αποφάσεις ανάληψης και έγκρισης δαπανών και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο των δαπανών αυτών, αρμοδιότητας του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει), μέχρι του ποσού των 20.000 ευρώ.

Ι. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Παρακολούθησης Εποπτευόμενων Φορέων για:

1. Την εισήγηση για την έγκριση των προϋπολογισμών και των τροποποιήσεων αυτών, καθώς και των απολογισμών, των εποπτευομένων φορέων του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει).

2. Την εισήγηση για την επιχορήγηση/χρηματοδότηση των εποπτευομένων και λοιπών φορέων του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει).

3. Τη εισήγηση για την έγκριση ή μη των υπερωριών των εποπτευόμενων και λοιπών φορέων του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει).

4. Τη συγκέντρωση και επεξεργασία χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών στατιστικών στοιχείων όλων των εποπτευομένων φορέων και Υπηρεσιών του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει) και την εισήγηση στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου σχετικά με τη διαβίβασή τους στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και στην Ελληνική Στατιστική Αρχή.

ΙΑ. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού για:

1. Την κατάρτιση του Προγράμματος Προμηθειών του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει) και τυχόν τροποποιήσεις αυτού.

2. Τις απαιτήσεις εκκρεμών οφειλών από προμηθευτές του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει).

3. Διαβίβαση δικαιολογητικών πληρωμών στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει).

4. Τον ορισμό υπολόγων διαχειριστών αναλώσιμου ή μη υλικού.

5. Τις αποφάσεις προκήρυξης δημοσίων διαγωνισμών και κατακύρωσης αποτελεσμάτων προμήθειας κάθε είδους υλικών αγαθών και παροχής υπηρεσιών μέχρι του ποσού των 20.000 ευρώ.

ΙΒ. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου για:

1. Τις ετήσιες εισφορές στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (Π.Ο.Ε.).

ΙΓ. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Συντονισμού Εμπορίου και Εμπορικών Καθεστώτων για:

1. Τις άδειες ή απορρίψεις για την εισαγωγή ειδών που τελούν σε καθεστώς ποσοτικού ορίου, τις άδειες για την εισαγωγή ειδών προς τελειοποίηση και επανεισαγωγή (παθητική τελειοποίηση) και τις άδειες εισαγωγής ειδών που τελούν σε καθεστώς διπλού ελέγχου χωρίς ποσοτικά όρια, καθώς και τις παρατάσεις ή τροποποιήσεις τούτων.

2. Τις εγκρίσεις, τροποποιήσεις, παρατάσεις, απορρίψεις εξαγωγής επανεξαγωγής προϊόντων που τελούν σε καθεστώς επιτήρησης από 300.000,01 ευρώ και άνω.

3. Τις εγκρίσεις, τροποποιήσεις, παρατάσεις, απορρίψεις, εξαγωγής - επανεξαγωγής προϊόντων διττής χρήσεως για αξίες από 70.000,01 ευρώ και άνω.

4. Τις εγκρίσεις, τροποποιήσεις, παρατάσεις, απορρίψεις εξαγωγής - επανεξαγωγής, καθώς και επανεισαγωγής όπου αυτό προβλέπεται, ειδών που εμπίπτουν στο πλαίσιο του Ν. 2168/1993 (όπλα, πυρομαχικά, κ.λπ.) και όποιου στο μέλλον εκδοθεί για το θέμα αυτό, για αξίες από 30.000,01 ευρώ μέχρι 500.000 ευρώ.

5. Την έκδοση των Διεθνών Πιστοποιητικών Εισαγωγής και των Πιστοποιητικών Παράδοσης.

6. Έγγραφα προς τους Διεθνείς Οργανισμούς, τους θεσμούς και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μόνιμες Ελληνικές Αντιπροσωπείες και Υπουργεία προς αντιμετώπιση διαφόρων θεμάτων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.

7. Ετήσιες εισφορές στο Διεθνές Γραφείο Εκθέσεων.

8. Πράξεις για θέματα που αφορούν σε πρόστιμα που επεβλήθησαν σε περίοδο προ της ενάρξεως ισχύος του νέου Οργανισμού (Π.δ. 116/2014, ΦΕΚ Α' 185).

ΙΔ. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διεθνών Οργανισμών και Διμερών Οικονομικών Συνεργασιών για:

1. Τις προτάσεις προς τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνούς Οικονομικής και Εμπορικής Πολιτικής για την υπογραφή Συμβάσεων σε εφαρμογή των Ν. 2297/1995 και 2731/1999 που αφορούν στην εκπόνηση μελετών ή εκτέλεση ερευνητικών εργασιών, έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, στο πλαίσιο προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Διμερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας και της Πολυμερούς Αναπτυξιακής Βοήθειας που δίδεται μέσω Διεθνών Οργανισμών και των Διεθνών Αναπτυξιακών Τραπεζών αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.

2. Τη διαβίβαση οδηγιών και εγγράφων προς τους εκπροσώπους της Ελληνικής Κυβέρνησης στις Ομάδες των χωρών (constituencies) των διεθνών Αναπτυξιακών Τραπεζών όπου συμμετέχει η χώρα μας (Παγκόσμια Τράπεζα και θυγατρικοί της οργανισμοί, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης), Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ηνωμένων Εθνών (UNDP), Διάσκεψη Εμπορίου και Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNCTAD) και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, για θέματα προώθησης των Ελληνικών συμφερόντων, καθώς επίσης και στις Αναπτυξιακές Τράπεζες όπου η χώρα μας εκπροσωπείται άμεσα από τη Διεύθυνση ΔΟΔΟΣ (Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου (ΤΕ- ΑΕΠ, BSTDB) και Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB).

3. Τη διαβίβαση οδηγιών και εγγράφων προς τη ΜΕΑ Γενεύης για θέματα προώθησης των Ελληνικών συμφερόντων στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNIDO), καθώς και στο Γραφείο Προώθησης Επενδύσεων και Τεχνολογίας Αθηνών (ITPO) του UNIDO.

4. Τη διαβίβαση οδηγιών και εγγράφων προς τις ως άνω Αναπτυξιακές Τράπεζες και την Παγκόσμια Περιβαλλοντική Διευκόλυνση (GEF) αναφορικά με τη διαχείριση των Ελληνικών Διαχειριστικών Ταμείων (Trust Funds) που χρηματοδοτούνται από κονδύλια του Ελληνικού κρατικού προϋπολογισμού.

ΙΕ. Στους Προϊσταμένους των Τμημάτων της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού για:

1. Την υπογραφή εγγράφων με τα οποία διαβιβάζονται δικαιολογητικά συνταξιοδότησης των υπαλλήλων του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει) ανεξάρτητα από τον βαθμό και την ειδικότητα που κατέχουν.

2. Την θεώρηση αντιγράφων δικαιολογητικών και εγγράφων που περιέχονται στους ατομικούς φακέλους των υπαλλήλων του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει).

3. Την υπογραφή αποφάσεων αλλαγής επωνύμου των υπαλλήλων του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει).

4. Τα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις για την υπηρεσιακή κατάσταση των εν ενεργεία και συνταξιούχων υπαλλήλων του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει) και γενικά πιστοποιητικά και βεβαιώσεις για θέματα που είναι δυνατό να βεβαιωθούν από στοιχεία που τηρούνται στη Διεύθυνση.

5. Τη χορήγηση αδειών μητρότητας και ανατροφής παιδιών των υπαλλήλων του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει) με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.

6. Τις αποφάσεις χορήγησης αδειών χωρίς αποδοχές για τις οποίες δεν απαιτείται προηγουμένως γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει) στους υπαλλήλους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, εκτός των μετακλητών υπαλλήλων.

7. Τις αποφάσεις χορήγησης αναρρωτικών αδειών στους υπαλλήλους του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει) με οποιαδήποτε σχέση εργασίας καθώς και τα έγγραφα παραπομπής των υπαλλήλων για υγειονομική εξέταση.

8. Τις θεωρήσεις των βιβλιαρίων νοσηλείας των υπαλλήλων του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει) και των προστατευομένων μελών τους.

ΙΣΤ. Στους Προϊσταμένους των Τμημάτων της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης Οργάνωσης και Τεχνικών Υπηρεσιών για:

1. Την αρμοδιότητα επικύρωσης αντιγράφων, εγγράφων και τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 (Α' 74).

ΙΖ. Στους Προϊσταμένους των Τμημάτων της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης για:

1. Την υπογραφή εντολών προς την Τράπεζα της Ελλάδος, για την έκδοση επιταγών ή εντολών σε συνάλλαγμα, βάσει των εκδοθέντων χρηματικών ενταλμάτων.

2. Την υπογραφή εξουσιοδοτήσεων προς το οικείο Ταμείο Πληρωμών Αθηνών για την εξόφληση ή είσπραξη εκδοθέντων χρηματικών ενταλμάτων.

3. Την υπογραφή βεβαιώσεων για τις αποδοχές των πάσης φύσεως υπαλλήλων του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει) με τις κρατήσεις που έχουν γίνει πάνω σε αυτές καθώς και τις πράξεις θεώρησης καταστάσεων κάθε είδους αποζημιώσεων.

6. Τις εξουσιοδοτήσεις προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την εξόφληση χρηματικών ενταλμάτων που έχουν εκδοθεί και εξοφλούνται μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

7. Τα έγγραφα με τα οποία αναζητούνται από τα ασφαλιστικά Ταμεία των υπαλλήλων του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει), κρατήσεις αποδοχών και εισφορές που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως.

10. Τις προβλέψεις πιστώσεων που θα δαπανηθούν κάθε μήνα.

11. Τις εντολές χορήγησης υλικού για τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

ΙΗ. Στους Προϊσταμένους των Τμημάτων της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού για:

1. Τις εντολές χορήγησης υλικού για τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
K. Στους Προϊσταμένους των Τμημάτων της Διεύθυνσης Συντονισμού Εμπορίου και Εμπορικών Καθεστώτων για:

1. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Ειδικών Καθεστώτων Εισαγωγών.
- Τα έγγραφα εισαγωγής των ειδών που τελούν σε καθεστώς επιτήρησης με εξαίρεση αυτών που υπόκεινται σε διπλό έλεγχο.

2. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Ειδικών Καθεστώτων Εξαγωγών.
- Τις εγκρίσεις, τροποποιήσεις, παρατάσεις, απορρίψεις εξαγωγής - επανεξαγωγής ειδών που τελούν σε καθεστώς επιτήρησης για αξίες μέχρι και 300.000 ευρώ.
- Τις εγκρίσεις, τροποποιήσεις, παρατάσεις, απορρίψεις εξαγωγής - επανεξαγωγής προϊόντων διττής χρήσεως για αξίες μέχρι και 70.000 ευρώ.
- Τις εγκρίσεις, τροποποιήσεις, παρατάσεις, απορρίψεις εξαγωγής - επανεξαγωγής, καθώς και επανεισαγωγής όπου αυτό προβλέπεται, ειδών που εμπίπτουν στο πλαίσιο του Ν. 2168/1993 (όπλα, πυρομαχικά, κ.λπ.) και όποιου στο μέλλον εκδοθεί για το θέμα αυτό, για αξίες μέχρι και 30.000 ευρώ.

ΚΑ. Στον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.) για:

1. Τα προπαρασκευαστικά, υπομνηστικά και διαβιβαστικά έγγραφα, που αναφέρονται σε θέματα εξουσιοδότησης υπαλλήλων για το χειρισμό Διαβαθμισμένου Υλικού, καθώς και τις σχετικές αποφάσεις εξουσιοδότησης, εφόσον συντρέχουν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις από τους κανονισμούς ασφάλειας.

2. Τις αποφάσεις και έγγραφα που αναφέρονται στην οργάνωση της Πολιτικής Άμυνας των Δημόσιων Ανεξάρτητων Ιδρυμάτων αρμοδιότητας του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει).

3. Τα έγγραφα, για τα οποία απαιτείται η συνεργασία και άλλων Δημόσιων Πολιτικών ή Στρατιωτικών Υπηρεσιών.

4. Τις πράξεις θέσης εγγράφων στο αρχείο, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η σχετική αλληλογραφία, καθώς και τις πράξεις επιστροφής, μέσω του αρχείου, εγγράφων τα οποία χαρακτηρίζονται με την ένδειξη «Αρχείο-Επιστρεπτέο».

5. Τα έγγραφα που αναφέρονται στην οργάνωση, προ-παρασκευή και κινητοποίηση των Πολιτικών Δυνάμεων αρμοδιότητας του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει).

6. Τα έγγραφα που αναφέρονται στο συντονισμό όλων των ενεργειών των Υπηρεσιών αρμοδιότητας του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει) για θέματα Π.Σ.Ε.Α.

7. Τις εκθέσεις για την πρόοδο της Διεύθυνσης Π.Σ.Ε.Α, καθώς και των εκθέσεων των ασκήσεων Π.Σ.Ε.Α.

8. Τα έγγραφα που αναφέρονται στην εξασφάλιση αναγκαίων μέσων, υλικών, εφοδίων και πιστώσεων για την υποστήριξη των σχεδίων της Π.Σ.Ε.Α.

ΚΒ. Στον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου για:

1. Την υποβολή προτάσεων βελτίωσης των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει).

2. Τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης σε περίπτωση απώλειας δικαιολογητικών πληρωμής δημόσιας δαπάνης πριν την έκδοση τίτλου πληρωμής.

3. Την εισήγηση για την επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων στις περιπτώσεις που εντοπισθούν μεμονωμένες ή συστημικές παρατυπίες σε υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει) ή σε εποπτευόμενους φορείς του, εφόσον οι φορείς αυτοί δεν διαθέτουν μονάδα εσωτερικού ελέγχου.

ΚΓ. Στον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου για:

1. Τα διαβιβαστικά έγγραφα για την προώθηση, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, απαντήσεων προς τη Βουλή επί ερωτημάτων κοινοβουλευτικού ελέγχου για θέματα αρμοδιότητας του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει).

Κεφάλαιο Γ'
Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 6


1. Τα έγγραφα που αναφέρονται σε γενικότερης σημασίας θέματα και υπογράφονται «Με εντολή Υπουργού» από τον Γενικό Γραμματέα και τους προαναφερθέντες Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων, και Αυτοτελών Τμημάτων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού ανακοινώνονται σε αντίγραφο στο Γραφείο του Υπουργού.

2. Η κατά τα προηγούμενα άρθρα μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων ισχύει, σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματός τους και για τους νόμιμους αναπληρωτές αυτών.

3. Οι εξουσιοδοτημένοι, με την παρούσα απόφαση, να υπογράφουν «Με εντολή Υπουργού», πρέπει να ενημερώνουν τα ανώτερα αυτών υπηρεσιακά όργανα για κάθε σοβαρό, κατά την κρίση τους, θέμα ή και να προσκομίζουν σε αυτά για υπογραφή έγγραφα, που αφορούν τα θέματα αυτά.

4. Οι εξουσιοδοτημένοι, με την παρούσα απόφαση, να υπογράφουν «Με εντολή Υπουργού» πρέπει να ενημερώνουν τον Γενικό Γραμματέα για κάθε θέμα που εμπίπτει στις συντονιστικές του αρμοδιότητες ή και να προσκομίζουν σε αυτόν για υπογραφή έγγραφα που αφορούν τις αρμοδιότητες αυτές.

5. Οι υπόλοιποι Γενικοί Γραμματείς και οι αναπληρωτές Γενικοί Γραμματείς του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού πρέπει να ενημερώνουν τον εξουσιοδοτημένο, με την παρούσα απόφαση, να υπογράφει «Με εντολή Υπουργού» Γενικό Γραμματέα για κάθε θέμα που εμπίπτει στις συντονιστικές του αρμοδιότητες.

Άρθρο 7

1. Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης καταργείται κάθε προγενέστερη διάταξη που ρυθμίζει ίδια θέματα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Μαΐου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο