Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-12-1999 ]

ΠΟΛ.1239/2.12.1999 Ελεγχος ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων και επίλυση φορολογικών διαφορών επί επιτηδευματιών πληγέντων από το σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου 1999

(Ελεγχος ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων και επίλυση φορολογικών διαφορών επί επιτηδευματιών πληγέντων από το σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου 1999 )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 1999
Αρ.Πρωτ.: 1113331/1477/ΔΕ-Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Τηλέφωνα: 3253762, 3253772

ΠΟΛ.: 1239

ΘΕΜΑ: Έλεγχος ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων και επίλυση φορολογικών διαφορών επί επιτηδευματιών πληγέντων από το σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου 1999.

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 3 και 8 του άρθρου 66 του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α'), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 13 του Ν.2601/1998 (ΦΕΚ 81/Α').
3. Την υπ' αριθ. 1061203/1148/(ΦΕΚ 526/Β') απόφασή μας "Ελεγχος ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων και επίλυση φορολογικών διαφορών",
όπως αυτή συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθ. 1095300/1271/(ΦΕΚ 944/Β'), 1016672/1038/(ΦΕΚ 157/Β') και 1068419/1256/(ΦΕΚ 1510/Β') αποφάσεις μας.
4. Το γεγονός ότι ο καταστρεπτικός σεισμός της 7.9.1999 είχε σαν αποτέλεσμα να απορρυθμιστεί η οικονομική και κοινωνική ζωή περιοχών του Νομού Αττικής που επλήγησαν.
5. Την ανάγκη ειδικής αντιμετώπισης των ελεγχόμενων επιχειρήσεων που επλήγησαν, άμεσα ή έμμεσα, από τον ανωτέρω σεισμό.
6. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/Α0006/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
7. Οτι, από την απόφαση αυτή, δεν προκύπτουν δαπάνες για τον Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

Αρθρο 1
1. Για τους επιτηδευματίες, Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, που έχουν την κατοικία ή επαγγελματική τους εγκατάσταση στις περιοχές που επλήγησαν από το σεισμό της 7.9.1999, η επίλυση των φορολογικών διαφορών που προκύπτουν από τον έλεγχο βάσει της υπ' αριθ. 1061203/1148/απόφασης, όπως αυτή ισχύει, μπορεί να συντελεσθεί εντός διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης των ειδικών σημειωμάτων ελέγχου που προβλέπονται από το άρθρο 9 της απόφασης αυτής.

2. Οι περιοχές που επλήγησαν από τον προαναφερόμενο σεισμό αναφέρονται στην υπ' αριθ. οικ.3751/ΤΠ31/10.9.1999 κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και των Υφυπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων και είναι οι παρακάτω:
α) Νομαρχία Ανατολικής Αττικής
Δήμος και Κοινότητα Αχαρνών, Θρακομακεδόνων.
β) Νομαρχία Δυτικής Αττικής
Δήμοι: Ανω Λιοσίων, Ζεφυρίου, Ελευσίνας, Ασπροπύργου, Φυλής.
γ) Νομαρχία Αθηνών
Δήμοι: Νέας Φιλαδέλφειας, Χαϊδαρίου, Πετρούπολης, Ιλίου, Αγίων Αναργύρων, Νέας Χαλκηδόνας, Νέας Ιωνίας, Καματερού, Μεταμόρφωσης, Περιστερίου, Λυκόβρυσης, Κηφισιάς, Νέας Ερυθραίας.

3. Οι διατάξεις της παρ. 1, ισχύουν και για:
α) Τους επιτηδευματίες, Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, που έχουν την κατοικία τους ή επαγγελματική τους εγκατάσταση σε περιοχές του Νομού Αττικής που επλήγησαν από το σεισμό της 7.9.1999 και οι οποίες δεν αναφέρονται στην προαναφερθείσα κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και των Υφυπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων.
β) Για τους επιτηδευματίες Φυσικά Πρόσωπα, εφόσον οι ίδιοι ή οι σύζυγοι τους ή προστατευόμενα μέλη αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος, απώλεσαν τη ζωή τους συνεπεία του ως άνω σεισμού.
Προϋπόθεση υπαγωγής για την α' περίπτωση, αποτελεί η κατάθεση, μαζί με την αίτηση επίλυσης των φορολογικών διαφορών, σχετικής βεβαίωσης της Αρμόδιας Νομαρχίας για την ακαταλληλότητα (χαρακτηρισμός κόκκινο ή κίτρινο) οίκησης της οικίας ή χρήσης της επαγγελματικής στέγης του πληγέντος.
Για δε την β' περίπτωση, η κατάθεση οποιουδήποτε δημοσίου εγγράφου που να πιστοποιεί το γεγονός.

Αρθρο 2
Επί επιτηδευματιών του προηγούμενου άρθρου, οι δόσεις που ορίζονται με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 14 της υπ' αριθ. 1061203/1148/απόφασης, όπως αυτές ισχύουν, διπλασιάζονται, δηλαδή ποσά που αφορούν υποθέσεις των άρθρων 10 και 12 της απόφασης αυτής καταβάλλονται σε είκοσι τέσσερις (24) ίσες μηνιαίες δόσεις, ανεξαρτήτως είδους φορολογίας, ενώ ποσά που αφορούν υποθέσεις του άρθρου 11 της ίδιας απόφασης καταβάλλονται σε διπλάσιο αριθμό δόσεων από τις οριζόμενες από τις οικείες, κατά περίπτωση, διατάξεις. Το ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το 1/4 του κατώτερου ποσού κάθε δόσης που ορίζεται από τις οικείες διατάξεις κάθε φορολογίας, προκειμένου για ποσά που αφορούν υποθέσεις των άρθρων 10 και 12 της προαναφερόμενης απόφασης και από το 1/2 του ίδιου ποσού, προκειμένου για ποσά που αφορούν υποθέσεις του άρθρου 11 της απόφασης αυτής, εκτός από την τελευταία δόση. Για τους ίδιους επιτηδευματίες, το άμεσα καταβλητέο ποσοστό φόρων ή προστίμων, που ορίζεται με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 της παραπάνω απόφασης, όπως αυτές ισχύουν, μειώνεται στο μισό (1/2), μη δυναμένου του προκύπτοντος τελικού κλάσματος να είναι μικρότερο του ενός εικοστού (1/20).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο