Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-05-2015 ]

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 253/13.5.2015 Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ «της από 8-4-2015 αίτησης για λύση Εταιρείας, που συστάθηκε την 29-01-2015, χωρίς την καταβολή του τέλους τήρησης μερίδας στο ΓΕΜΗ»

(Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ «της από 8-4-2015 αίτησης για λύση Εταιρείας, που συστάθηκε την 29-01-2015, χωρίς την καταβολή του τέλους τήρησης μερίδας στο ΓΕΜΗ»)

Κατηγορία: Γ.Ε.ΜΗ.

Αθήνα, 13 Μαΐου 2015
Αρ. πρωτ.: 253

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
Ακαδημίας 6 - 106 81 Αθήνα

Θέμα: Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ «της από 8-4-2015 αίτησης για λύση Εταιρείας, που συστάθηκε την 29-01-2015, χωρίς την καταβολή του τέλους τήρησης μερίδας στο ΓΕΜΗ».

Σχετικά : Επιστολή σας, με e-mail της 5-5-2015 και με αρ. πρωτ. Ε.Σ. 203/5-05- 2015).

Απαντώντας στην ανωτέρω σχετική επιστολή σας, σχετικά με την «αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ, της από 8-4-2015 αίτησης για λύση Εταιρείας, που συστάθηκε την 29-01-2015, χωρίς την καταβολή του τέλους τήρησης μερίδας στο ΓΕΜΗ σας γνωρίζουμε ότι, η ομόφωνη άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου μας, έχει ως εξής:

1. Στο άρθρο 3, πρώτη παράγραφος, εδάφιο τρίτο, της ΚΥΑ 79752/30.12.2014 (ΦΕΚ 3623/Β/31-12-2014), ορίζεται ότι:
« ....... Τα τέλη του στοιχείου δ. της παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου 2 (δηλαδή τα τέλη τήρησης μερίδας στο ΓΕΜΗ) καταβάλλονται εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους για τους ήδη εγγεγραμμένους στο Γ.Ε.ΜΗ. υπόχρεους, για δε τους νεοσύστατους υπόχρεους, καταβάλλονται έως το τέλος του ημερολογιακού έτους σύστασής τους και πάντως σε καμία περίπτωση δεν καταβάλλονται ταυτόχρονα με την καταχώριση της σύστασης αυτών στο Γ.Ε.ΜΗ.».

2. Σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8 του Νόμου 3419/2005 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 81 ν.4316/2014 ΦΕΚ Α 265/23-12-2014.: "Η καταχώρηση και οποιαδήποτε μεταβολή αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ. η χορήγηση αντιγράφων, αποσπασμάτων των πράξεων και στοιχείων που εμφανίζονται στη Μερίδα ή πιστοποιητικών καθώς και η τήρηση της μερίδας του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ., προϋποθέτουν την προηγούμενη καταβολή σχετικού τέλους όπως περιγράφεται στην παράγραφο 4 (όπου περιγράφονται και τα τέλη τήρησης της Μερίδας του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ), οι ενέργειες δε αυτές γίνονται και με ηλεκτρονικά μέσα."

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι, ναι μεν, για τους νεοσύστατους, τα τέλη τήρησης μερίδας στο ΓΕΜΗ, σε καμία περίπτωση δεν καταβάλλονται ταυτόχρονα με την καταχώριση της σύστασης αυτών και μπορούν να καταβάλλονται έως το τέλος του ημερολογιακού έτους σύστασής τους, πλην όμως, εφ' όσον ζητηθεί οποιαδήποτε καταχώρηση μεταβολής (όπως εν προκειμένω η καταχώρηση της μεταβολής για λύση της εταιρείας), τότε η καταβολή του τέλους τήρησης μερίδας στο ΓΕΜΗ, αποτελεί προϋπόθεση για την καταχώριση της μεταβολής αυτής.

Το γεγονός της μη έναρξης δραστηριότητας και της μη λήψης ΑΦΜ από τη Δ.Ο.Υ., δεν μπορεί να επηρεάσει την νόμιμη σύσταση (την κτήση νομικής προσωπικότητας) της εταιρείας και την νόμιμη λύση αυτής.Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
Μιχαήλ ΣφακιανάκηςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο