Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-05-2015 ]

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 254/13.5.2015 Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ «Ατομικής Επιχείρησης με ΚΑΔ Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου»

(Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ «Ατομικής Επιχείρησης με ΚΑΔ Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου»)

Κατηγορία: Γ.Ε.ΜΗ.

Αθήνα, 13 Μαΐου 2015
Αρ. πρωτ.: 254

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Θέμα : Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ «Ατομικής Επιχείρησης με ΚΑΔ Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου».

Σχετικά : Επιστολή σας, με αρ. πρωτ. Ε.Σ. 176/22-04-2015)

Απαντώντας στην ανωτέρω σχετική επιστολή σας, σχετικά με την «αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ, Ατομικής Επιχείρησης με ΚΑΔ Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου, σας γνωρίζουμε ότι, η ομόφωνη άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου μας, έχει ως εξής:

1. Όπως είναι γνωστό στην παράγραφο 1, εδάφιο α, του ν.3419/2005 (όπως ισχύει), ορίζονται τα εξής:
«1. Καθιερώνεται Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικό τα κατωτέρω πρόσωπα και ενώσεις προσώπων (εφεξής "οι υπόχρεοι"), α. Τα φυσικά πρόσωπα που είναι εύποροι και διαθέτουν επαγγελματική κατοικία ή εγκατάσταση ή ασκούν εμπορία μέσω κύριας π δευτερεύουσας εγκατάστασης στην ημεδαπή.»

2. Από τα αναφερόμενα στη επιστολή σας, προκύπτει ότι η εν λόγω επιχείρηση έχει δηλώσει στην Δ.Ο.Υ.: α) ως κύρια δραστηριότητα το χονδρικό εμπόριο άλλων υλικών και β) Ως δευτερεύουσες δραστηριότητες τις εργασίες Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, το λιανικό εμπόριο κατασκευαστικών υλικών, το χονδρικό εμπόριο καυσόξυλων, το χονδρικό εμπόριο μετατροπής ηλιακής ενέργειας και τις Υπηρεσίες προετοιμασίας αγρών.

Συνεπώς από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, η εν λόγω επιχείρηση, είναι έμπορος και ασκεί εμπορική δραστηριότητα και εγγράφεται υποχρεωτικά στο ΓΕΜΗ.

3. Επίσης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου 2081 όπως ισχύει: «1 Τα Επιμελητήρια αποτελούν υποχρεωτικές, αυτοτελείς και ανεξάρτητες ενώσεις φυσικών και νομικών προσώπων, που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σε ορισμένη περιφέρεια.» και σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 96 ν.4316/2014 (ΦΕΚ Α 265/23-12-2014): «3. Μέλη του Επιμελητηρίου είναι, για την παροχή των ανταποδοτικών υπηρεσιών τους, όλα τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ. Τα μητρώα, των Επιμελητηρίων ενημερώνονται σχετικά με τα μέλη τους αυτόματα για κάθε οριστική πράξη όπως ενδεικτικό εγγραφή, μεταβολή και διαγραφή από το Γ.Ε.ΜΗ.»

Συνεπώς από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, η εν λόγω επιχείρηση, πρέπει, αφού ασκεί εμπορική δραστηριότητα να είναι και μέλος του Επιμελητηρίου.

Η παράλληλη εγγραφή της, στο μητρώο εργοληπτικών επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), (σύμφωνα με το άρθρο 4 ν.2940/2001), δεν καλύπτει και την άσκηση της εμπορικής δραστηριότητας και δεν την απαλλάσσει από την εγγραφή της στο ΓΕΝΗ και στο μητρώο του επιμελητηρίου σας.Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
Μιχαήλ ΣφακιανάκηςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο