Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-11-1999 ]

ΠΟΛ.1237/26.11.1999 Κοινοποίηση της υπ αριθ. 330/1999 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

(Κοινοποίηση της υπ αριθ. 330/1999 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 26 Νοεμβρίου 1999
Αρ. πρωτ.1055758/283/Α0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Πληροφορίες: Μ. Καδιανού-Ποιμενίδου
Τηλέφωνο: 3375231

ΠΟΛ.: 1237

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.

Σας κοινοποιούμε την υπ' αριθ. 330/1999 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών και παρακαλούμε για την εφαρμογή της.
Με τη Γνωμοδότηση αυτή έγινε δεκτό ότι:
Κάθε παροχή προς τον εργαζόμενο, άνευ νομίμου υποχρεώσεως ή πέραν των ορίων αυτής, δεν θεωρείται γενομένη, κατ' αρχήν, άνευ ανταλλάγματος, γιατί θεμελιώνεται στη μεταξύ τους σύμβαση ή σχέση εργασίας και, κατ' ακολουθία, δεν υπόκειται σε φόρο δωρεάς (Σ.τ.Ε.: 5058/1996).
Ομως, ο αρμόδιος για τη φορολογία του λήπτη Προϊστάμενος ΔΟΥ δεν στερείται της νόμιμης από το άρθρο 34, παρ. 3 του Ν.Δ.118/1973 ευχέρειάς του να χαρακτηρίσει ως εν μέρει δωρεά την παροχή και να επιβάλει σε βάρος του λήπτη τον αναλογούντα φόρο δωρεάς.
Ο καταλογισμός, όμως, του φόρου μπορεί να γίνει μόνο μετά από αιτιολογημένη κρίση του Προϊσταμένου της ΔΟΥ και εφόσον διαπιστωθεί ότι υπάρχει έλλειψη ανταλλάγματος στη χορηγούμενη παροχή, που συμβαίνει όταν αυτή (παροχή) υπερβεί το μέτρο που αρμόζει.Αρ. Γνωμ.: 330/1999

Περίληψη Ερωτήματος: Εάν θα υπαχθεί στο φόρο δωρεάς η παροχή, σε στελέχη Ανώνυμης Εταιρίας, δωρεάν (ή με μειωμένη τιμή) μετοχών αυτής, ως και η προς το προσωπικό της διανομή κερδών αυτής σε μετρητά.

Α. Παράθεση εφαρμοστέων διατάξεων
α) Στη διάταξη του άρθρου 24, παρ. 1, περ. ε' του Ν.2238/1994 ορίζεται:
"Εισόδημα από κινητές αξίες είναι αυτό που αποκτάται κάθε οικονομικό έτος από κάθε δικαιούχο κινητών αξιών, το οποίο προκύπτει από κέρδη ανώνυμων εταιριών, που διανέμονται με τη μορφή μετρητών στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό τους".

β) Με τη διάταξη του άρθρου 54, παρ. 1 του ίδιου ως άνω νόμου ορίζεται: "Στα διανεμόμενα κέρδη των ημεδαπών ανώνυμων εταιριών, με τη μορφή μερισμάτων, προμερισμάτων, αμοιβών και ποσοστών, εκτός μισθού, των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των διευθυντών, καθώς και των αμοιβών εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, ουδεμία παρακράτηση φόρου ενεργείται, ως φορολογούμενα τα εισοδήματα αυτά στο όνομα του νομικού προσώπου".

γ) Εξάλλου, με τη διάταξη του άρθρου 114, παρ. 1 του ίδιου νόμου προβλέπεται:
"Οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες και συνεταιρισμοί που διανέμουν κέρδη με τη μορφή μερισμάτων, προμερισμάτων, αμοιβών και ποσοστών, εκτός μισθού, στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και στους διευθυντές, καθώς και αμοιβών στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό, δεν προβαίνουν σε παρακράτηση φόρου, ως
φορολογούμενα τα εισοδήματα αυτά στο όνομα του νομικού προσώπου. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στα διανεμόμενα, από εταιρίες περιορισμένης ευθύνης κέρδη. Με την καταβολή του οριζόμενου, από το άρθρο 109 του παρόντος, φόρου εισοδήματος, επέρχεται εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης για τα διανεμόμενα κέρδη της παραγράφου αυτής".

δ) Με τη διάταξη του άρθρου 34, παρ. 1, περ. Β' του Ν.Δ.118/1973 ορίζεται:
"Κτήσις περιουσίας αιτία δωρεάς δια την επιβολήν του φόρου είναι η εκ πάσης παροχής παραχωρήσεως ή μεταβιβάσεως οιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου άνευ ανταλλάγματος, έστω και αν δεν κατηρτίσθη έγγραφον".

ε) Επίσης, με την παρ. 3, εδάφιο 1 του πιο πάνω άρθρου 34 του Ν.Δ.118/1973 προβλέπεται:
"Ο οικονομικός έφορος δύναται να χαρακτηρίση ως δωρεάν, εν όλω ή εν μέρει πάσαν παραχώρησιν περιουσίας, γενομένην μεν εικονικώς υπό τύπον συμβάσεως επ' ανταλλάγματι, υποκρύπτουσαν όμως δωρεάν, κατά την έννοιαν των διατάξεων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου".

στ) Τέλος, στη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 38 του προαναφερόμενου Ν.Δ. ορίζεται ότι "υπόχρεως εις τον φόρον είναι ο δωρεοδόχος".

Β. Θέση της Γνωμοδότησης

Το Ν.Σ.Κ. επί του τεθέντος ερωτήματος γνωμοδότησε ως ακολούθως:
Κρίσιμο γεγονός, κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 34 του Ν.Δ.118/1973, προς υπαγωγή της παροχής σε φόρο δωρεάς, είναι ότι η παροχή του περιουσιακού στοιχείου έλαβε χώρα, εν όλω ή εν μέρει, άνευ ανταλλάγματος κατά την αιτιολογημένη κρίση της Φορολογικής Αρχής (Σ.τ.Ε. 1125/1995, Γνωμ. Ν.Σ.Κ. 531/1995).
Συνεπώς, υπόκειται σε φόρο δωρεάς η παροχή περιουσιακού στοιχείου που γίνεται οικειοθελώς άνευ ανταλλάγματος και όχι προς εκπλήρωση νόμιμης υποχρέωσης έναντι του λήπτη της παροχής και μάλιστα άσχετα προς την ειδικότερη πρόθεση του παρέχοντος το περιουσιακό στοιχείο ή του λόγου για τον οποίο παρέχεται τούτο
(Σ.τ.Ε. 5058/1996, Γνωμ. Ν.Σ.Κ. 531/1995).
Ως εκ τούτου, επί τη βάσει των ανωτέρω, εξάγεται το συμπέρασμα ότι κάθε παροχή του εργοδότη προς τον εργαζόμενο άνευ νομίμου υποχρεώσεως ή πέραν των ορίων αυτής δεν θεωρείται, κατ' αρχήν, ως άνευ ανταλλάγματος γενομένη, διότι θεμελιώνεται στη μεταξύ τους σύμβαση ή σχέση εργασίας και, κατ' ακολουθία, δεν
υπόκειται σε φόρο δωρεάς (AD HOC Σ.τ.Ε. 5058/1996).
Ομως, ο αρμόδιος για τη φορολόγηση του λήπτη εργαζομένου Προϊστάμενος ΔΟΥ δεν στερείται πλήρως της κατ' άρθρο 34, παρ. 3 του Ν.Δ.118/1973 νόμιμης ευχερείας του να χαρακτηρίσει ως εν μέρει δωρεά την προαναφερόμενη παροχή ως γενομένη εν μέρει άνευ ανταλλάγματος και να επιβάλει για το τμήμα αυτό της παροχής τον αναλογούντα φόρο δωρεάς σε βάρος του λήπτη της παροχής.
Ο εν λόγω, όμως, καταλογισμός του φόρου δωρεάς μπορεί να λάβει χώρα μετά από αιτιολογημένη κρίση του Προϊσταμένου της ΔΟΥ περί εν μέρει υποκρυπτόμενης δωρεάς και μετά από στάθμιση συγκεκριμένων αντικειμενικών δεδομένων (π.χ. μεγάλη δυσαναλογία μισθού προς παροχή, φύση καθηκόντων εργαζομένου, μέγεθος κερδών της επιχείρησης κ.λπ.), από τα οποία να προκύπτει η εν μέρει έλλειψη ανταλλάγματος προς τη χορηγούμενη παροχή, γεγονός που συμβαίνει όταν η τελευταία υπερβαίνει το κατά την κοινή πείρα προσήκον μέτρο.
Τυχόν αντίθετη ερμηνευτική εκδοχή αποκλείουσα πλήρως την προεκτεθείσα ευχέρεια της Φορολογικής Αρχής, δεν ευρίσκει έρεισμα στο γράμμα, αλλά ούτε στο πνεύμα των ειρημένων διατάξεων, οδηγεί δε σε αδικαιολόγητη εξάλειψη των σχετικών εκ φόρου δωρεάς υποχρεώσεων του λήπτη της παροχής - ιδίως επί πολύ δυσανάλογων
παροχών - οι οποίες (υποχρεώσεις) δεν αίρονται, φυσικά, από την προηγηθείσα φορολόγηση του σχετικού εισοδήματος στο πρόσωπο της παρέχουσας εταιρίας. Συνεπώς, το Ν.Σ.Κ. επί του τεθέντος ερωτήματος ομόφωνα γνωμοδότησε κατά τα ως άνω αναλυτικώς εκτιθέμενα.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο