Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-05-2014 ]

Αρ. πρωτ.: οικ. 31927/2097/26.5.2014 Ορθή ανακοινοποίηση της υπ' αριθμ. Οικ. 13929/929/11-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚ51- ΕΞΝ) εγκυκλίου

(Ορθή ανακοινοποίηση της υπ' αριθμ. Οικ. 13929/929/11-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚ51- ΕΞΝ) εγκυκλίου)

Κατηγορία: Λοιπά

ΑΘΗΝΑ 26 Μαΐου 2014
ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 31927/2097

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

TAX. Δ/ΝΣΗ : Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε
Τ.Κ. : 10191 ΠΑΠΑΓΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α. Κουζής
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-6508424
FAX: 210-6508425

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Ορθή ανακοινοποίηση της υπ' αριθμ. Οικ. 13929/929/11-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚ51- ΕΞΝ) εγκυκλίου.


1. Αντικαθίσταται η παρατήρηση 3 (σελ. 18) της υπ' αριθμ. Οικ. 13929/929/11.3.2014 εγκυκλίου
«3. Σύμφωνα με τα υποδείγματα του Π.Δ. 143/89, όπως ισχύει, για τα εκτός σχεδίου γήπεδα συνεργείων επί εθνικών οδών εκδίδεται έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης. Αντίστοιχα για τα εκτός σχεδίου γήπεδα συνεργείων που έχουν πρόσωπο επί επαρχιακών οδών εκδίδεται έγκριση εισόδου -εξόδου» από το ορθόν «3. Σύμφωνα με τα υποδείγματα του Π.Δ. 143/89, όπως ισχύει, για τα εκτός σχεδίου γήπεδα συνεργείων επί εθνικών οδών εκδίδεται έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης. Αντίστοιχα για τα εκτός σχεδίου γήπεδα συνεργείων που έχουν πρόσωπο επί επαρχιακών και δημοτικών - κοινοτικών οδών εκδίδεται έγκριση εισόδου -εξόδου».

2. Στη σελίδα 22 της υπ' αριθμ. Οικ. 13929/929/11.3.2014 εγκυκλίου, προστίθεται Παρατήρηση 4 ως εξης:
«4. Για στεγασμένο σταθμό επιβατικών αυτοκινήτων μικρότερο των 200 θέσεων στάθμευσης δεν απαιτείται δήλωση υπαγωγής σε Π.Π.Δ. Για στεγασμένο σταθμό επιβατικών αυτοκινήτων που διαθέτει από 200 θέσεις στάθμευσης έως και 499 θέσεις εκδίδεται πράξη υπαγωγής σε Π.Π.Δ. από την οικεία περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών και επικοινωνιών. Για στεγασμένο σταθμό επιβατικών αυτοκινήτων που διαθέτει από 500 θέσεις στάθμευσης έως και 2999 θέσεις απαιτείται έγκριση περιβαλλοντικών όρων από την αρμόδια, για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, Υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της. Για στεγασμένο σταθμό επιβατικών αυτοκινήτων που διαθέτει από 3000 θέσεις στάθμευσης και άνω, απαιτείται έγκριση περιβαλλοντικών όρων από την αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ. Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.».

3. Στη σελίδα 25 της υπ' αριθμ. Οικ. 13929/929/11.3.2014 εγκυκλίου, προστίθεται Παρατήρηση 2 ως εξής:
«2. Για υπαίθριο σταθμό επιβατικών αυτοκινήτων μικρότερο των 200 θέσεων στάθμευσης δεν απαιτείται δήλωση υπαγωγής σε Π.Π.Δ. Για υπαίθριο σταθμό επιβατικών αυτοκινήτων που διαθέτει από 200 θέσεις στάθμευσης έως και 499 θέσεις εκδίδεται πράξη υπαγωγής σε Π.Π.Δ. από την οικεία περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών και επικοινωνιών. Για υπαίθριο σταθμό επιβατικών αυτοκινήτων που διαθέτει από 500 θέσεις στάθμευσης έως και 2999 θέσεις απαιτείται έγκριση περιβαλλοντικών όρων από την αρμόδια, για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, Υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της. Για υπαίθριο σταθμό επιβατικών αυτοκινήτων που διαθέτει από 3000 θέσεις στάθμευσης και άνω, απαιτείται έγκριση περιβαλλοντικών όρων από την αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ. Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.».

4. Στη σελίδα 33 της υπ' αριθμ. Οικ. 13929/929/11.3.2014 εγκυκλίου, προστίθεται Παρατήρηση 5 ως εξής:
«5. Για σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων που επιβιβάζονται ή αποβιβάζονται ετησίως από 50.000 έως και 149.999 επιβάτες εκδίδεται πράξη υπαγωγής σε ΠΠΔ από την οικεία περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών και επικοινωνιών. Για σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων της 2ης και 3 μ: κατηγορίας απαιτείται έγκριση περιβαλλοντικών όρων από την αρμόδια, για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, Υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της. Για σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων της 4ης και 5ης κατηγορίας, απαιτείται έγκριση περιβαλλοντικών όρων από την αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ. Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.».

5. Στη σελίδα 36 της υπ' αριθμ. Οικ. 13929/929/11.3.2014 εγκυκλίου, προστίθεται Παρατήρηση 4 ως εξής:
«4. Για εμπορευματικούς σταθμούς αυτοκινήτων που διαθέτουν ωφέλιμη επιφάνεια κάλυψης μεγαλύτερη των 800 τ.μ. έως και 10.000 τ.μ. εκδίδεται πράξη υπαγωγής σε ΠΠΔ από την οικεία περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών και επικοινωνιών. Για εμπορευματικούς σταθμούς αυτοκινήτων που διαθέτουν ωφέλιμη επιφάνεια κάλυψης μεγαλύτερη των 10.000 τ.μ. έως και 50.000 τ.μ. απαιτείται έγκριση περιβαλλοντικών όρων από την αρμόδια, για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, Υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της. Για εμπορευματικούς σταθμούς αυτοκινήτων που διαθέτουν ωφέλιμη επιφάνεια κάλυψης μεγαλύτερη των 50.000 τ.μ., απαιτείται έγκριση περιβαλλοντικών όρων από την αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ. Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».


ΑΘΗΝΑ 26-5-2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές αντίγραφο
Α. ΚΟΥΖΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο