Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-05-2015 ]

Αριθ. πρωτ.: οικ. 17625/22.5.2015 Επαναφορά των Σχολικών Φυλάκων στους Δήμους

(Επαναφορά των Σχολικών Φυλάκων στους Δήμους)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αθήνα, 22 Μαΐου 2015
Αριθ.Πρωτ.: οικ. 17625

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ

Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 27
Τ.Κ.: 10183 Αθήνα
Τηλέφωνα:: 213-1364375 (επί θεσμικών ζητημάτων)
: 213-1364322/4324/4328/4344 (επί ζητημάτων αποστολής των ηλ. μηνυμάτων)
FAX: 213-1364383

ΕΞ-ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Επαναφορά των Σχολικών Φυλάκων στους Δήμους


Σε συνέχεια της αριθμ.ΔΙΔΑΔ/Φ.42 Α/ οικ.14150/13.5.2015 εγκυκλίου της Δ/νσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου μας και ειδικότερα όσον αφορά στην επαναφορά των σχολικών φυλάκων, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Ως γνωστό, την 11η Μαΐου 2015 δημοσιεύτηκε ο ν. 4325/2015 (Α'47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

Με τις διατάξεις του άρθρου 18 του νόμου αυτού, επανασυστήνεται η ειδικότητα καθώς και οι θέσεις των Σχολικών Φυλάκων που καταργήθηκαν δυνάμει του άρθρου 80 του ν.4172/2013.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4325/2015, το προσωπικό αυτό, εφόσον δεν έχει μεταταχθεί/ μεταφερθεί βάσει οριστικών πινάκων διάθεσης, μπορεί να επανέλθει στις θέσεις που κατείχε πριν τεθεί σε διαθεσιμότητα ή πριν λήξει η υπαλληλική του σχέση, με εξαίρεση τους υπαλλήλους που έχουν λάβει οριστική σύνταξη (άρθ. 14 παρ.2 ν.4325/2015), εφόσον καταθέσει αίτηση εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του ν.4325/2015, ήτοι έως 21/5/2015, στη Διεύθυνση Προσωπικού του φορέα όπου υπηρετούσε.

Οι υπάλληλοι κατατάσσονται με πράξη του οικείου οργάνου Διοίκησης, σε επανασυσταθείσες θέσεις ειδικότητας ΔΕ Σχολικών Φυλάκων, με τον ίδιο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν πριν τη θέση τους σε διαθεσιμότητα ή τη λύση της υπαλληλικής τους σχέσης.

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, οι Δήμαρχοι θα πρέπει να προβούν στην έκδοση της προβλεπόμενης στο άρθρο 18 παρ. 2 ν.4325/2015 πράξης κατάταξης των σχολικών φυλάκων, βάσει του συνημμένου υποδείγματος, στις θέσεις στις οποίες υπηρετούσαν, με τον ίδιο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν κατά την ημερομηνία που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα ή λύθηκε η εργασιακή τους σχέση.

Ο οικείος Δήμος θα στείλει στην υπηρεσία μας τις πράξεις κατάταξης των σχολικών φυλάκων, σύμφωνα με τις οδηγίες που δίδονται παρακάτω, προκειμένου η υπηρεσία μας να προβεί στην έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4325/2015, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης:

α) Όλες οι πράξεις θα αποστέλλονται μόνο ηλεκτρονικά σε μορφή m/s word (.doc) στην ηλ.διεύθυνση [email protected] της Δ/ νσης Προσωπικού Τ.Α.,

β) Ως θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος θα φέρουν:
■ το αντικείμενο του θέματος (Επαναφορά σχολικών φυλάκων),
■ το όνομα του φορέα (πχ. Δήμος Κορυδαλλού).

Στο ηλεκτρονικό μήνυμα θα πρέπει επίσης να αναφέρονται τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου για την αποστολή των πινάκων υπαλλήλου για τυχόν παροχή διευκρινήσεων εφόσον ανακύψει ανάγκη.

γ) Κάθε μήνυμα θα φέρει αύξοντα αριθμό (πχ. Επαναφορά σχολικών φυλάκων_Δήμος Κορυδαλλού_Πράξη Νο 1). Εάν το μήνυμα ενσωματώνει πολλές πράξεις στον τίτλο του θα μνημονεύεται αντιστοίχως ο αύξων αριθμός των πράξεων αυτών (δηλ. Πράξη Νο 1 έως 7). Τους αντίστοιχους αριθμούς πρέπει να φέρουν και τα επισυναπτόμενα αρχεία .doc (δηλ. οι πράξεις κατάταξης). Εφόσον απαιτείται η αποστολή και επόμενου μηνύματος, η αρίθμηση των πράξεων συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε το προηγούμενο μήνυμα.

Στο μήνυμα θα πρέπει να καταγράφονται τα στοιχεία των ατόμων που μνημονεύονται στη/στις συνημμένες πράξη/εις κατάταξης (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, βαθμός, μισθολογικό κλιμάκιο) καθώς και τα στοιχεία της αντίστοιχης πράξης (Α.Π./ημερομηνία).

δ) Σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη για ορθή επανάληψη πράξης, θα πρέπει αυτό να σημειώνεται με κεφαλαία στον τίτλο του μηνύματος (πχ. Επαναφορά σχολικών φυλάκων_Δήμος Κορυδαλλού_Πράξη Νο 1_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ), καθώς και στο σχετικό επισυναπτόμενο αρχείο. Μηνύματα που θα φέρουν τα ίδια στοιχεία στον τίτλο τους με προηγούμενο μήνυμα χωρίς την ένδειξη της ορθής επανάληψης, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Λόγω του κ α τ ε π ε ί γ ο ν τ ο ς του θέματος, θα πρέπει όλοι οι φορείς να έχουν αποστείλει τις πράξεις τους στην προαναφερθείσα ηλ. διεύθυνση της Διεύθυνσή μας έως 5 Ιουνίου.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ν. ΒΟΥΤΣΗΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο