Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-05-2015 ]

Αριθμ. πρωτ.: ΔΔΠ 0007650 ΕΞ 2015/21.5.2015 Παροχή διευκρινίσεων για την διαδικασία των δημοπρασιών από τους Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού σε εφαρμογή της Κ.Υ.Α. ( ΔΔΠ 0005159/586Β’ΕΞ2015 ΦΕΚ578/Β’/09-04-2015 ΑΔΑ: ΩΘ35Η-Δ8Ο)», όπως τροποποιήθηκε με την ΔΔΠ0006856/728ΒΕΞ2015 (ΦΕΚ Β’828/12-05-2015) (ΑΔΑ:Ω5Κ2Η-ΥΩ5/13-05-2015)

(Παροχή διευκρινίσεων για την διαδικασία των δημοπρασιών από τους Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού σε εφαρμογή της Κ.Υ.Α. ( ΔΔΠ 0005159/586Β’ΕΞ2015 ΦΕΚ578/Β’/09-04-2015 ΑΔΑ: ΩΘ35Η-Δ8Ο)», όπως τροποποιήθηκε με την ΔΔΠ0006856/728ΒΕΞ2015 (ΦΕΚ Β’828/12-05-2015) (ΑΔΑ:Ω5Κ2Η-ΥΩ5/13-05-2015))

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα , 21 Μαΐου 2015
Α.Π.: ΔΔΠ 0007650 ΕΞ2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ : Β’

Ταχ. Δ/νση : Κολωνού 2
Ταχ. Κωδ. :104 37 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Π.Περδίκη
Τηλέφωνο : 210 –5233285
FAX : 210 - 5237417

ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίσεων για την διαδικασία των δημοπρασιών από τους Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού σε εφαρμογή της Κ.Υ.Α. ( ΔΔΠ 0005159/586Β’ΕΞ2015 ΦΕΚ578/Β’/09-04-2015 ΑΔΑ: ΩΘ35Η-Δ8Ο)», όπως τροποποιήθηκε με την ΔΔΠ0006856/728ΒΕΞ2015 (ΦΕΚ Β’828/12-05-2015) (ΑΔΑ:Ω5Κ2Η-ΥΩ5/13-05-2015).

Κατόπιν σχετικών ερωτημάτων επί του θέματος, σας ενημερώνουμε ότι:

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 13 του νόμου 2971/2001 προβλέπεται ότι οι δημοπρασίες γίνονται με τις διατάξεις περί Δημοσίων Κτημάτων (άρθρο 30 και επόμενα του Δ/τος της 11/12-11-1929 (399Α) «Περί Διοικήσεως Δημοσίων Κτημάτων»).

Με την ως άνω Κ.Υ.Α. περί απευθείας παραχώρησης,με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού που εκδίδεται σε εφαρμογή της παρ.5 του άρθρου 13 του ως άνω νόμου, εξουσιοδοτούνται οι Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού να ενεργούν τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου (Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις που προβλέπεται διαφορετική διαδικασία μίσθωσης από αυτή των δημοσίων κτημάτων αυτή ορίζεται ρητά π.χ. άρθρο 24, ν.2971/2001).

Στην παράγραφο 5 του άρθρου 13, δεν ορίζεται διαφορετικός τρόπος δημοπρασίας από αυτή που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου.

Άποψη της Υπηρεσίας μας είναι ότι στην θέση των οργάνων του Δημοσίου των άρθρων 30 και επομένων του Π.Δ. 11/12-11-1929, υπεισέρχονται τα αρμόδια όργανα του Δήμου για όσο διάστημα έχει παραχωρηθεί σε αυτούς το δικαίωμα διενέργειας δημοπρασιών.

Σας επισημαίνουμε ότι στην 2η και 3η παράγραφο του άρθρου 14 της Κ.Υ.Α. (ΔΔΠ 0005159/586Β ΕΞ 2015/7.4.2015 ΦΕΚ /578 Β’ /09-04-2015) ορίζεται: «Όλες οι μεταβιβάσεις του δικαιώματος απλής χρήσης κοινοχρήστων χώρων, απευθείας ή κατόπιν δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από τους Δήμους έως και την 31η Μαΐου εκάστου έτους παραχώρησης, εξαιρουμένων των νέων επιχειρήσεων της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001.

Από την 1η Ιουνίου εκάστου έτους οι συμβάσεις απευθείας παραχώρησης, θα συνάπτονται μόνο από τον Προϊστάμενο των Περιφερειακών Δ/νσεων Δημόσιας Περιουσίας ή από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας και τους ενδιαφερόμενους, με το αντάλλαγμα 50% υπέρ του Δημοσίου και 50% υπέρ του οικείου Δήμου».

Επιπλέον σας υπενθυμίζουμε ότι στην 9η παράγραφο του άρθρου 14 της ως άνω Κ.Υ.Α. ορίζεται:«Ομοίως, από την 1η Ιουνίου εκάστου έτους, η διαδικασία δημοπρασίας θα διενεργείται από τον Προϊστάμενο των Περιφερειακών Διευθύνσεων Δημόσιας Περιουσίας ή από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας, εξαιρουμένων των δημοπρασιών που έχουν ήδη προκηρυχτεί μέχρι την 31η Μαΐου εκάστου έτους παραχώρησης της παρούσας, οι οποίες ολοκληρώνονται από το Δήμο.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλείστε να ενημερώσετε σχετικά τους ΟΤΑ Α’ Βαθμού εντός χωρικής σας αρμοδιότητας με την επισήμανση να σας αποστείλουν κατάσταση, το ταχύτερο δυνατό και όχι πέραν του 10ημέρου, για τις περιπτώσεις των άνευ δημοπρασίας μισθώσεων για τις οποίες δεν έχει συναφθεί μισθωτήριο μέχρι 31-05-2015 από τον ΟΤΑ ώστε να ολοκληρωθούν οι μισθώσεις από τις υπηρεσίες μας, προκειμένου να μην υπάρξει απώλεια εσόδων.Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΟΛΓΑ - ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
O/H Προϊστάμενος/η του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο