Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-12-2003 ]

Α.Υ.Ε Φ11321/02.12.2003 Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας

(Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Α.Υ.Ε Φ11321/26586/1706/ 02.12.2003 Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας


Εχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη του άρθρου 2, παρ. 5 του Ν.2556/1997 (ΦΕΚ 270/Α').
2. Τη διάταξη του άρθρου 26, παρ. 4 του Ν.1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α').
3. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. Φ.21/οικ.2739/23.1.2002 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Οροι και προϋποθέσεις υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) μέσω διαδικτύου» (ΦΕΚ 87/Β').
4. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. Φ11321/12490/878/24.7.2003 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Παροχή τηλεομοιοτυπίας προς πιστοποιημένους στο ΙΚΑ φορείς, υπηρεσίες και πρόσωπα, για βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας συναλλασσομένου με αυτούς» (ΦΕΚ 1138/Β'), όπως κάθε φορά ισχύουν.
5. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 39 του Ν.2065/1992 (ΦΕΚ 113/Α'), όπως ισχύει μετά το άρθρο 43 του Ν.2109/1992 (ΦΕΚ 205/Α'), του άρθρου 59 του Ν.2676/1999 (ΦΕΚ 1/Α') και την υπ' αριθ. Φ21/116/4.7.2000 (ΦΕΚ 839/Β'/10.7.2000) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα» (ΦΕΚ 137/Α'), όπως συμπληρώθηκαν με άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α'), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α').
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 213/1992 (ΦΕΚ 192/Α') και Π.Δ.372/14.9.1995 (ΦΕΚ 201/Α').
8. Την υπ' αριθ. 800888/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485/Β') απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του ΙΚΑ.

Αποφασίζουμε:

Αρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής

1. Ο εργοδότες που εγγράφονται για την υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες συναλλαγών του ΙΚΑ που παρέχονται μέσω του δικτυακού τόπου αυτού στο διαδίκτυο, κατά τις διατάξεις της υπ' αριθ. Φ.21/οικ.2739/23.1.2002 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δικαιούνται να ζητούν από αυτές τη χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και να λαμβάνουν αυτήν ηλεκτρονικά μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για την ύπαρξη των κατά νόμο απαιτούμενων προϋποθέσεων.
2. Η ίδια δυνατότητα παρέχεται και στους φορείς, τις υπηρεσίες και τα πρόσωπα της παρ. 2 του άρθρου 1 της υπ' αριθ. Φ11321/12490/878/24.7.2003 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που έχουν πιστοποιηθεί ή δικαιούνται να ζητήσουν την πιστοποίησή τους για τη λήψη τηλεομοιοτυπικών βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας, εφόσον εγγραφούν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΙΚΑ κατά τη διαδικασία της υπ' αριθ. Φ.21/οικ.2739/23.1.2002 όμοιας απόφασης.

Αρθρο 2
Περιεχόμενο της βεβαίωσης που χορηγείται ηλεκτρονικά

1. Η βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας που χορηγείται κατά τις διατάξεις της παρούσας απόφασης φέρει μηχανική αποτύπωση της υπογραφής του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Πληροφορικής του ΙΚΑ καθώς και μηχανική αποτύπωση της σφραγίδας της υπηρεσίας και αποτελεί δημόσιο έγγραφο.
2. Αν με βάση τα τελευταία επεξεργασμένα από το μηχανογραφικό σύστημα στοιχεία, διαπιστωθεί ότι ο αιτών ή ο συναλλασσόμενος στην περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας, είναι ασφαλιστικά ενήμερος, αποστέλλεται ηλεκτρονικά η βεβαίωση, η οποία, εκτός των προσωπικών στοιχείων που περιέχονται στην αίτηση περιέχει την ένδειξη: «ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΕΝ ΟΦΕΙΛΕΙ ΣΤΟ ΙΚΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ». Αν από τα τελευταία επεξεργασμένα στοιχεία προκύπτει ότι το σύνολο των οφειλών του συναλλασσομένου από ασφαλιστικές εισφορές χωρίς τις νόμιμες προσαυξήσεις δεν υπερβαίνει το ποσό που καθορίζεται στην περ. α' της παρ. 8 του άρθρου 36 του Π.Δ.186/1992 (ΦΕΚ 84/Α'), όπως αντικαταστάθηκε με τις παρ. 37 και 38 του άρθρου 9 του Ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249/Α'), στη βεβαίωση περιέχεται η ένδειξη: «ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΟΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ».
3. Αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας, δεν αποστέλλεται βεβαίωση, αλλά απάντηση ότι ο ενδιαφερόμενος πρέπει να απευθυνθεί στην υπηρεσία του ΙΚΑ που είναι αρμόδια για την έκδοση της βεβαίωσης κατά το άρθρο 5 της υπ' αριθ. Φ.21/116/4.7.2000 (ΦΕΚ 839/Β') απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
4. Η χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας ηλεκτρονικά, με βάση τα τελευταία επεξεργασμένα από το μηχανογραφικό σύστημα στοιχεία δεν αποκλείει το δικαίωμα του ΙΚΑ να αναζητήσει τις εισφορές που διαπιστώνεται από μεταγενέστερο έλεγχο ή επεξεργασία δεδομένων ότι οφείλονται, ακόμα και αν αφορούν χρονικές περιόδους που καλύπτονται από τη χορηγηθείσα βεβαίωση.

Αρθρο 3
Υποχρεώσεις των χρηστών της ηλεκτρονικής υπηρεσίας

1. Η επικοινωνία των ενδιαφερομένων με την ειδική ηλεκτρονική υπηρεσία του ΙΚΑ, γίνεται με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης και κωδικών μεταβολής στοιχείων και επικοινωνίας, που έχουν αποδοθεί ή αποδίδονται σ' αυτούς κατά τις διατάξεις της υπ' αριθ. Φ.21/οικ.2739/23.1.2002 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Στους φορείς, τις υπηρεσίες και τα πρόσωπα που έχουν πιστοποιηθεί για τη λήψη τηλεομοιοτυπιών που περιέχουν βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας και εγγράφονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες συναλλαγών του ΙΚΑ, αποδίδονται νέοι προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης, μεταβολής στοιχείων και επικοινωνίας, που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας και δεν σχετίζονται με τους κωδικούς που χρησιμοποιούνται για τη λήψη τηλεομοιοτυπικών βεβαιώσεων. Για το απόρρητο των προσωπικών κωδικών, τη χρήση, τη διαχείριση και τη μεταβολή αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπ' αριθ. Φ.21/οικ.2739/23.1.2002 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
2. Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 4 της υπ' αριθ. Φ11321/12490/878/24.7.2003 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως ισχύει, για τους φορείς, τις υπηρεσίες και τα πρόσωπα που πιστοποιούνται για την λήψη τηλεομοιοτυπιών που περιέχουν βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας των συναλλασσομένων με αυτούς ως προς τη χρήση, τήρηση, μνημόνευση, προσάρτηση τους, καθώς και την έκδοση ή θεώρηση φωτοαντιγράφων αυτών, ισχύουν και για τις βεβαιώσεις που εκδίδονται κατά τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

Αρθρο 4
Χρόνος ισχύος της ηλεκτρονικά χορηγούμενης βεβαίωσης

Η διάρκεια ισχύος της βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδεται κατά τις διατάξεις της παρούσας απόφασης είναι η ίδια με τη διάρκεια ισχύος των τηλεομοιοτυπιών που περιέχουν βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας, που καθορίζεται στο άρθρο 7 της υπ' αριθ. 11321/12490/878/24.7.2003 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως ισχύει.

Αρθρο 5
Ελεγχοι

Στο ΙΚΑ τηρείται ιστορικό αρχείο στο οποίο καταγράφονται οι κινήσεις των χρηστών της ηλεκτρονικής υπηρεσίας. Το ιστορικό αρχείο περιλαμβάνει αναλυτικά και μπορεί να αναπαραγάγει σε κάθε περίπτωση ελέγχου όλες τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν, τις βεβαιώσεις που χορηγήθηκαν, καθώς και τις απαντήσεις προς τους ενδιαφερομένους ότι πρέπει να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία του ΙΚΑ.

Αρθρο 6
Εναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο