Σχόλια

Βλέπε και τις γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση: 200/2010, 391/2010, 365/2005, 774/1999, 378/2002 και 948/1987.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-12-2013 ]

Αριθμ. πρωτ.: Κ2 - 7319/20.12.2013 Υποβολή ερωτήματος για υποχρέωση εγγραφής ή μη λογιστή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο

(Υποβολή ερωτήματος για υποχρέωση εγγραφής ή μη λογιστή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 20 - 12 - 2013
Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 - 7319

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΑΕ και ΠΙΣΤΕΩΣ
ΤΜΗΜΑ Γ

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος
Τ.Κ.: 101 81
Πληροφορίες :Ε. ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ
Τηλέφωνο : 213 - 15 14 303
Fax    : 210 - 38 38 981

ΘEMΑ : ΥΠΟΒΟΛΉ ΕΡΩΤΉΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΈΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΜΗ ΛΟΓΙΣΤΉ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΌ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΏΟ

Σε απάντηση της από 09-12-2013 επιστολής σας (αρ. πρωτ. της υπηρεσίας μας Κ2-7319/09- 12-13) με το εν θέματι αντικείμενο, σας ενημερώνουμε ότι κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας το επάγγελμα του Λογιστή (Υπηρεσίες Τήρησης Λογιστικών Βιβλίων με προσωπική εργασία), το οποίο ασκείται αυτοπρόσωπα και εκτός οργανωμένης επιχείρησης που αναλαμβάνει επιχειρηματικό κίνδυνο δεν προσδίδει στο φυσικό πρόσωπο την εμπορική ιδιότητα, συνεπώς δεν υπάρχει και υποχρέωση εγγραφής του στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, άποψη την οποία αιτιολογούμε ως εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3419/2005 ως ισχύει, υποχρέωση εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο υφίσταται για τα φυσικά πρόσωπα που είναι έμποροι ενώ υπάρχει δυνατότητα εγγραφής κατά την κρίση τους (προαιρετική) για όσους ασκούν οικονομική ή επαγγελματική δραστηριότητα τέτοια που δεν τους καθιστά εμπόρους.1  Συνεπώς αυτό που πρέπει να κριθεί είναι εάν ο ασκών το επάγγελμα του Λογιστή «Υπηρεσίες Τήρησης Λογιστικών Βιβλίων με προσωπική εργασία» είναι έμπορος. Για το σκοπό αυτό λαμβάνουμε υπόψη τα παρακάτω: 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Εμπορικού Νόμου «Έμποροι είναι όσοι μετέρχονται πράξεις εμπορικός και κύριον επάγγελμα έχουν την εμπορία». Όπως έχει ερμηνευθεί η διάταξη, έμπορος είναι αυτός που μετέρχεται εμπορικές πράξεις (οι οποίες ορίζονται από τον νόμο2) κατά σύνηθες επάγγελμα. Συνεπώς εάν φυσικό πρόσωπο ασκεί δραστηριότητες που εμπίπτουν στις εκ του νόμου οριζόμενες ως εμπορικές πράξεις και αποτελούν το κύριο ή σύνηθες επάγγελμα του κτάται την ιδιότητα του εμπόρου. Για δε τα ελευθέρια επαγγέλματα (στα οποία ρητό συμπεριλαμβάνεται το επάγγελμα του λογιστή όπως ορίζεται στο άρθρο 48 του ν. 2238/19943), το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους έχει αποφανθεί πως δεν συμπεριλαμβάνονται στις εξ αντικειμένου περιοριστικώς απαριθμούμενες πράξεις του χερσαίου εμπορίου του Β. Δ/τος περί αρμοδιότητος των Εμποροδικείων (υπ. αριθμό. 774/1999 Γνωμοδότηση του).4

Όμως γίνεται δεκτό από την θεωρία και την νομολογία ότι, ακόμα και αν δεν περιλαμβάνεται στο κατάλογο των απαριθμούμενων στο νόμο εμπορικών πράξεων, εμπορική πράξη είναι γενικό κάθε πράξη (συμπεριλαμβανομένης και της παροχής υπηρεσιών) που περιέχει διαμεσολάβηση στην κυκλοφορία των οικονομικών αγαθών, φέρει τα στοιχεία της αβεβαιότητας και του κινδύνου, αλλά και την ελπίδα του κέρδους, στην οποία ο ενεργών την πράξη αμέσως ή εμμέσως προσβλέπει. Με άλλα λόγια, η άσκηση εμπορίας και κατ' επέκταση η κτήση της εμπορικής ιδιότητας συνιστά πραγματικό γεγονός που προϋποθέτει προηγούμενη έρευνα των επαγγελματικών συνθηκών.5

Συνεπώς εάν φυσικό πρόσωπο ασκεί δραστηριότητα με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά στα πλαίσια οργανωμένης επιχείρησης (με διάθεση εργατικού ή υπαλληλικού προσωπικού ή/και μηχανημάτων, μίσθωση επαγγελματικής στέγης κλπ) θεωρείται έμπορος.

Ωστόσο, έχει επίσης γίνει δεκτό από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους6 ότι πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ των «πρωτογενών» και των «απλών διαμεσολαβητικών υπηρεσιών». Έτσι υπηρεσίες οι οποίες συνιστούν ουσιαστική παροχή, με την οποία ικανοποιείται άμεσα μία ανθρώπινη ανάγκη, δηλ. αυτές που παραδοσιακά κατηγοριοποιούνται ως υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων, βρίσκονται εκτός εμπορίου και Εμπορικού Δικαίου λόγω του ιδιαίτερα στενού προσωπικού δεσμού των προσώπων αυτών με τους πελάτες τους αλλά και γιατί σε αυτές προέχει το επιστημονικό ή το καλλιτεχνικό στοιχείο. Από την άλλη ομοίως το ΝΣΚ έχει γνωμοδοτήσει ότι ο αποκλεισμός αυτός δεν μπορεί να είναι απεριόριστος.7

Επίσης έχει γίνει δεκτό από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ότι ακόμα και αν κατά την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος «είναι δυνατόν να διενεργηθούν εμπορικές πράξεις, αυτές δεν προσδίδουν, σ' αυτόν που τις διενεργεί, εμπορική ιδιότητα αφού εν προκειμένω το κύριο στοιχείο των πράξεων αυτών είναι η προσωπική εργασία, το δε κέρδος αποτελεί αμοιβή σωματικής καταπόνησης» 8.

Από το συνδυασμό όλων των ανωτέρω προκύπτει ότι ένα φυσικό πρόσωπο που ασκεί αυτοπροσώπως και όχι στα πλαίσια οργανωμένης επιχείρησης που αναλαμβάνει επιχειρηματικό κίνδυνο το επάγγελμα του Λογιστή (Υπηρεσίες Τήρησης Λογιστικών Βιβλίων με προσωπική εργασία) δεν μπορεί να θεωρηθεί έμπορος, οπότε δεν έχει υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ..


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Σ. ΜΑΣΓΑΝΑΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο