Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-05-2015 ]

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 221/22.4.2015 Ερώτημα σχετικά με τη Διαγραφή Διαιτολόγου από τα Μητρώα του Επιμελητηρίου Γρεβενών

(Ερώτημα σχετικά με τη Διαγραφή Διαιτολόγου από τα Μητρώα του Επιμελητηρίου Γρεβενών)

Κατηγορία: Γ.Ε.ΜΗ.

Αθήνα, 22 Απριλίου 2015
Αρ. Πρωτ. : 221

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
Ακαδημίας 6 - 106 81 Αθήνα

Θέμα : Ερώτημα σχετικά με τη Διαγραφή Διαιτολόγου από τα Μητρώα του Επιμελητηρίου Γρεβενών

Σχετικά : Επιστολή σας με ΑΠ 576/Φ.18/6-4-2015

Απαντώντας στην ανωτέρω σχετική Επιστολή σας, με το εν θέματι αντικείμενο, το Εποπτικό Συμβούλιο του ΓΕΜΗ διευκρινίζει τα εξής:

Όπως ορίζεται στο άρθρο 1, παρ. 1, του ν. 3419/2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο εγγράφονται, μεταξύ άλλων, «Τα φυσικά πρόσωπα που είναι έμποροι και διαθέτουν επαγγελματική κατοικία ή εγκατάσταση ή ασκούν εμπορία μέσω κύριας ή δευτερεύουσας εγκατάστασης στην ημεδαπή.» Επίσης, υπάρχει δυνατότητα προαιρετικής εγγραφής για όσους ασκούν οικονομική ή επαγγελματική δραστηριότητα τέτοια που δεν τους καθιστά εμπόρους εφόσον οι ίδιοι το επιθυμούν.

Συνεπώς για να εγγραφεί ένα φυσικό πρόσωπο στο ΓΕΜΗ πρέπει να είναι έμπορος. Ωστόσο, κατά την ομόφωνη άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου, ο διαιτολόγος δεν είναι έμπορος, δεδομένου ότι α) το επάγγελμά του δεν περιλαμβάνεται στα ρητώς οριζόμενα ως εμπορικά στα σχετικά άρθρα του ΒΔ της 2/14-5-1835 «περί της αρμοδιότητας των Εμποροδικείων» και β) δεν ασκεί «ριψοκίνδυνη διαμεσολάβηση με σκοπό το κέρδος» όπως έχει γίνει δεκτό από τη θεωρία, τη νομολογία και από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ότι είναι ο ορισμός του εμπόρου.

Αναλυτικά το θέμα της εγγραφής ή μη στο ΓΕΜΗ φυσικού προσώπου που ασκεί ελευθέριο επάγγελμα παρουσιάζεται στο με ΑΠ Κ2-7319/20-12-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης ΑΕ και Πίστεως του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, το οποίο όταν εκδόθηκε είχε κοινοποιηθεί σε όλα τα Επιμελητήρια και το οποίο επισυνάπτουμε για τη διευκόλυνσή σας.

Κατόπιν των ανωτέρω, ένα φυσικό πρόσωπο που ασκεί αυτοπροσώπως και όχι στα πλαίσια οργανωμένης επιχείρησης που αναλαμβάνει επιχειρηματικό κίνδυνο το επάγγελμα του Διαιτολόγου (Υπηρεσίες Διαιτολογίας, ΚΑΔ 96.04.10.01) δεν μπορεί να θεωρηθεί έμπορος, οπότε δεν έχει υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., συνεπώς αν εκ παραδρομής βρέθηκε εγγεγραμμένος σε αυτό χωρίς να το επιθυμεί πρέπει να διαγραφεί. Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
Μιχαήλ ΣφακιανάκηςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο